Zapis audio sesji Rady Miasta Poznania numer: LVII, 2017-11-21 09:00

Powiązana sesja:

Zobacz

Zapis audio:

Sesja

Debaty

1. Otwarcie sesji.

2. Komunikaty.

3. Oświadczenia.

4. Projekt stanowiska (PU 1157/17 S ) w sprawie nazywania ulic, placów i skwerów na cześć wybitnych postaci kobiet

5. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania - I czytanie

28. Interpelacje i zapytania.

29. Odpowiedzi na zapytania.

5. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania - I czytanie

7. Projekt uchwały (PU 1145/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

9. Projekt uchwały (PU 1162/17) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

10. Projekt uchwały (PU 1154/17) w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXIII/557/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r.

10a. Projekt uchwały (PU 1176/17) w sprawie powierzenia saSamorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług

11. Projekt uchwały (PU 1142/17) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

12. Projekt uchwały (PU 1152/17) w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego szpitali.

13. Projekt uchwały (PU 1158/17) w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

14. Projekt uchwały (PU 1159/17) w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

15. Projekt uchwały (PU 1151/17) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

16. Projekt uchwały (PU 1160/17) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

17. Projekt uchwały (PU 1161/17) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

17a. Projekt uchwały (PU 1182/17)

17b. Projekt uchwały (PU 1183/17)

18. Projekt uchwały (PU 1163/17) uchylająca uchwałę Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 Łejery im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1...

19. Projekt uchwały (PU 1164/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez Miasto Poznań, w skład których wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnie szkoły podstawowe.

20. Projekt uchwały (PU 1165/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne.

21. Projekt uchwały (PU 1166/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zespołów szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne.

22. Projekt uchwały (PU 1167/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonych przez Miasto Poznań...

23. Projekt uchwały (PU 1168/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu w Branżową Szkołę I stopnia nr 42.

24. Projekt uchwały (PU 1169/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe.

25. Projekt uchwały (PU 1170/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Poznań w branżowe szkoły I stopnia.

26. Projekt uchwały (PU 1171/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych prowadzonych przez Miasto Poznań w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

27. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania.

30. Wolne głosy i wnioski.

31. Zamknięcie sesji.

Wypowiedzi

2. Komunikaty.

4. Projekt stanowiska (PU 1157/17 S ) w sprawie nazywania ulic, placów i skwerów na cześć wybitnych postaci kobiet

5. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania - I czytanie

28. Interpelacje i zapytania.

5. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania - I czytanie

7. Projekt uchwały (PU 1145/17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

9. Projekt uchwały (PU 1162/17) zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

10. Projekt uchwały (PU 1154/17) w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXIII/557/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r.

10a. Projekt uchwały (PU 1176/17) w sprawie powierzenia saSamorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług

11. Projekt uchwały (PU 1142/17) w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

12. Projekt uchwały (PU 1152/17) w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego szpitali.

13. Projekt uchwały (PU 1158/17) w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

15. Projekt uchwały (PU 1151/17) w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

16. Projekt uchwały (PU 1160/17) w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

17. Projekt uchwały (PU 1161/17) w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

17a. Projekt uchwały (PU 1182/17)

18. Projekt uchwały (PU 1163/17) uchylająca uchwałę Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 Łejery im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1...

19. Projekt uchwały (PU 1164/17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez Miasto Poznań, w skład których wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnie szkoły podstawowe.

30. Wolne głosy i wnioski.