Skargi, wnioski i petycje

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy art. 221-259 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46) oraz przepisy Zarządzenia nr 64/2004/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez wydziały oraz miejskie jednostki organizacyjne.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski do protokołu przyjmują pracownicy Biura obsługi Obywatela oraz  wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta Poznania w godzinach urzędowania.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują: Prezydent Miasta Poznania lub jego zastępcy i Sekretarz Miasta oraz dyrektorzy wydziałów i biur.

Prezydent Miasta Poznania przyjmuje interesantów w wyznaczonych terminach po ustaleniu, że spotkanie jest uzasadnione i celowe.

Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania i Sekretarz Miasta przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 15.00 wg ustalonego harmonogramu.

Warunkiem spotkania z Prezydentem Miasta Poznania i jego zastępcami jest wyczerpanie drogi służbowej i uzyskanie stanowiska odpowiednio: zastępcy PMP albo dyrektora wydziału lub miejskiej jednostki organizacyjnej właściwej w sprawie.

Spotkanie z Prezydentem Miasta Poznania i jego zastępcami poprzedza sporządzenie protokołu przyjęcia skargi, wniosku, interwencji przez pracownika Biura Obsługi Obywatela (pl. Kolegiacki 17, parter, p. 22, 23, tel. 61 8784394, 61 8785223 lub 61 8785365, fax 61 8785341 w godzinach urzędowania). Protokół zawiera dane osobowe wnoszącego skargę, wniosek, interwencję i zwięzły opis przedmiotu sprawy. Do protokołu dołącza się wymagane stanowiska.

Kolejność przyjęć interesantów ustala pracownik Biura Obsługi Obywatela, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

Prezydent Miasta Poznania przyjmuje mieszkańców w sprawie skarg, wniosków i interwencji także poza siedzibą Urzędu Miasta Poznania, na terenie rad osiedli wg kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają mieszkańcy osiedla. Indywidualną rozmowę z Prezydentem Miasta Poznania poprzedza sporządzenie protokołu.

Dyrektorzy wydziałów i biur przyjmują interesantów w poniedziałki, w godzinach od 11.00 do 17.00.

Załatwianie skarg i wniosków:

Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do Prezydenta Miasta Poznania lub Urzędu Miasta Poznania załatwia w ramach swojej właściwości organ, do którego były adresowane.

Jeżeli Prezydent Miasta Poznania nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

W razie niezałatwienia sprawy w terminie, informuje się wnoszącego o przyczynie niedotrzymania przepisanego terminu i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się wnoszącego.

Opłaty:

Skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej

Petycje

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy    z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1195)

Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia, imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.

Powyższa informacja jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Załatwianie petycji:

Prezydent Miasta Poznania załatwia petycje w ramach swojej właściwości. Jeżeli Prezydent Miasta Poznania nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja powinna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, Prezydent Miasta Poznania może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

W przypadku zarządzenia łącznego rozpatrzenia petycji, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, nie dłuższy niż dwa miesiące.

Prezydent Miasta Poznania zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku petycji wielokrotnej, Prezydent Miasta Poznania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania sposób jej załatwienia. Ogłoszenie zastępuje zawiadomienie.

Opłaty:

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2017-07-04 08:19 - nowe godziny pracy USC Zgony (Wprowadzenie informacji)