Wniosek o wyrażenie zgody lub wystąpienie do właściwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę/przesadzenie drzew/krzewów z pasa drogowego

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek - rysunek lub mapa z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia / przesadzenia* (*niepotrzebne skreślić)
- fotografia wnioskowanych drzew lub krzewów
- *oświadczenie o pokryciu kosztów wycinki roślin oraz wywiązaniu się z wszelkich zobowiązań wynikających decyzji zezwalającej na wycinkę (zob. Załącznik 1)

- * plan nasadzeń rekompensacyjnych na działce będącej własnością Wnioskodawcy (ew. pisemnej zgody właściciela nieruchomości, na której mają być wykonane nasadzenia rekompensujące)

- ** kserokopia decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu, wydana przez Zarząd Dróg Miejskich wraz z projektem zjazdu.

* dot. spraw, gdy wycinka leży w interesie Wnioskodawcy (np.: budowa ogrodzenia i innych oraz budowa/przebudowa zjazdu)
** dot. kolizji zieleni z budową/przebudową zjazdu

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17,
tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Terenów Zieleni ZDM, tel. +48 61 647 72 64.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie pisma przez ZDM w terminie do 30 dni od daty jego złożenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dz.U.2016.2134 t.j. z dnia 2016.12.23)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Inne informacje

Nie dotyczy

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:27 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)