Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Oświaty

Wymagane dokumenty

Oferta sporządzona wg wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. poz. 1300). 

Miejsce złożenia dokumentów

Oferta konkursowa winna być złożóna w serwisie witkac.pl, który jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i samorządów oraz innych podmiotów, współpracujących finansowo. (www.witkac.pl)

Potwierdzenie złożenia oferty w systemie nalezy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań.

Termin i sposób załatwienia

Oferty konkursowe o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. 2018 poz.450).
  2. Uchwała LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
  3. Zarządzenie NR 898/2018/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inne informacje

  • W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Miasta Poznania.
  • Wybór oferty zostaje dokonany zgodnie z aktualnym Zarządzaniem NR 204/2019/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Prezydent Miasta Poznania w formie corocznego zarządzenia publicznego w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 878 42-48.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Dagmara Antczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-08 09:58 - Aktualizacja (Aktualizacja)