zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wymagane dokumenty

 •  wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust.1, 3, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701)
 • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 2, 3 ww. ustawy.

Do wniosku dołącza się:

 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń (art. 42 ust. 1 pkt. 9a, art. 48a)
 • tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów - art. 25 ustawy o odpadach,
 • dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości (dot. zbierania odpadów niebezpiecznych, przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbierania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) - art. 41b oraz 42 ust. 4a ustawy o odpadach,
 • zaświadczenia i oświadczenia szczegółowo wymieniono w załączniku,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy jest wymagana),
 • operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 • postanowienie Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (możliwość wniesienia zażalenia)
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile jest wymagana
 • plan z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • inne dokumenty (art. 42 ust. 5, 6, 7 ustawy o odpadach).

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, ul. Gronowa 22A, II piętro, pok. 202 (sekretariat) tel. 61 878-40-53, fax 61 878-40-55

Opłaty

 • 616,- PLN (na prowadzenie działalności gospodarczej)
 • 82,- PLN (pozostałe)

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowejKonto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań - nr rachunku:PKO BP 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

 • Termin - 30 dni, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy,
 • Sposób załatwienia sprawy - decyzja - zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Kontrola

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Wydział występuje o przeprowadzenie kontroli przez:

·         Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (z udziałem przedstawicieli Wydziału)

·         Miejską Państwową Straż Pożarną

Kontrola kończy się opinią w formie postanowienia (nie przysługuje zażalenie).

Zabezpieczenie roszczeń (szczegóły art. 48a ustawy o odpadach)

 • Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest zobowiązany do zabezpieczenia roszczeń (obowiązek nie dotyczy odpadów obojętnych, zarządzającego składowiskiem odpadów).
 • Forma zabezpieczenia roszczeń - depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, polisa ubezpieczeniowa.
 • Posiadacz odpadów do wniosku załącza propozycję formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.
 • Formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń określa się w drodze postanowienia (przysługuje zażalenie).
 • W terminie 2 tygodni od doręczenia ostatecznego postanowienia posiadacz odpadów jest obowiązany wpłacić zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu, lub złożyć oryginał gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.
 • Posiadacz odpadów ma obowiązek utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu należy wpłacać na rachunek:

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,

nr konta 49 1020 4027 0000 1302 1262 0847  

Podstawa prawna

 • art. 41, art. 43 ust. 1 (zbieranie odpadów), art. 41, art.43 ust. 2 (przetwarzanie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 256)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku ds. odpadów, pok. 105, tel. 61 878-40-88 i 61 878-40-89

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 21), którym jest wydanie zezwolenia na zbieranie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowychb)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowec)    żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Zajączek
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-24 12:01 - aktualizacja (Aktualizacja)