Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2018-01-03
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: w załączniku

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-01-29

Zakres podstawowych czynności

  1. Wymagania niezbędne: Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    opracowywanie sprawozdań budżetowych w tym: analiza wykorzystania środków przydzielonych do budżetu lub środków na rachunku WRD i innych będących w dyspozycji jednostki. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki, archiwizowanie danych, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Biegła obsługa komputera, znajomość programów: Progman, PABS, iPKO Biznes, SIO, GUS.
  1. Wykształcenia: ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna o kierunku technik rachunkowości lub ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i 15 letnia praktyka zawodowa w księgowości.
  2. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe.                

Wymagania obowiązkowe

kwalifikacje zgodne z ustawą o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe

znajomość płac

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające kwalifikacje (ksero), oświadczenie o niekaralności.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

lista kandydatów.pdf

Informacja o wyniku naboru

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.pdf format PDF

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Kubiak
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-29 07:40 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego (Aktualizacja)