Oferta: główny księgowy

Data publikacji: 2018-01-03
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki
Stanowisko: główny księgowy
Informacje dodatkowe: w załączniku

Zakres podstawowych czynności

  1. Wymagania niezbędne: Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    opracowywanie sprawozdań budżetowych w tym: analiza wykorzystania środków przydzielonych do budżetu lub środków na rachunku WRD i innych będących w dyspozycji jednostki. Ponoszenie odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę finansową jednostki, archiwizowanie danych, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Biegła obsługa komputera, znajomość programów: Progman, PABS, iPKO Biznes, SIO, GUS.
  1. Wykształcenia: ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna o kierunku technik rachunkowości lub ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i 15 letnia praktyka zawodowa w księgowości.
  2. Znajomość Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy o finansach publicznych.
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe.                

Wymagania obowiązkowe

kwalifikacje zgodne z ustawą o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe

znajomość płac

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, dokumenty poświadczające kwalifikacje (ksero), oświadczenie o niekaralności.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki, ul. Żeromskiego 8/12, 60-544 Poznań w terminie do 2018-01-19.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Barbara Kubiak
ostatnia zmiana w dniu 2018-01-05 08:20 - nabór na stanowisko głównego księgowego (Aktualizacja)