Wydział Gospodarki Komunalnej (GKo)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Ziemowit Borowczak
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
II piętro, sekretariat pokój 213, telefon 61 878-55-41, 878-58-64
gk@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział Gospodarki Komunalnej  - prowadzi sprawy dotyczące infrastruktury Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, kształtowania polityki energetycznej Miasta, monitorowania realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz aktualizacji założeń do planów w zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gospodarowania ściekami komunalnymi, kontroli nieruchomości w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych, utrzymania czystości i porządku, utrzymania urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, innych usług komunalnych oraz inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców, a także koordynowanie prac zespołów problemowych związanych z przygotowaniem pól inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.   Do Wydziału należy także opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem: zaopatrzenia w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz cmentarnictwa w Mieście. W zakresie zagospodarowania odpadów Wydział nadzoruje realizację  umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2013 r., współpracuje z podmiotami dostarczającymi odpady do ITPOK, nadzoruje trwałość Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" i współpracuje z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. oraz pełni rolę organizatora w rozumieniu uumowy zawartej przez Miasto Poznań z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w dniu 20 maja 2014 r. Do Wydziału należy także prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z osiedlami w realizacji zadań im powierzonych oraz współpraca w ramach porozumień międzygminnych i związków komunalnych w tym w szczególności ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", których Miasto Poznań jest członkiem. Wydział współrealizuje działania w ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków - GKo-I.7003.2. Rejestr wniosków i decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia - GKo-V.6140.3. Rejestr skarg i wniosków - GKo-V.1510.4. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- GKo-IV.6233.5. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - GKo-V.7031.

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Bartosz Paprzycki
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-05 11:42 - Aktualizacja regulaminu organizacyjnego Wydziału. (Aktualizacja)