Wydział Gospodarki Komunalnej (GKo)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Ziemowit Borowczak
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
II piętro, sekretariat pokój 213, telefon 61 878-55-41, 878-58-64
gk@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Wydział Gospodarki Komunalnej  - prowadzi sprawy dotyczące infrastruktury Miasta w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i infrastruktury telekomunikacyjnej, monitorowanie realizacji zadań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz aktualizacji założeń do planów w zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gospodarowania ściekami komunalnymi, kontroli nieruchomości w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych, utrzymania czystości i porządku, utrzymania urządzeń sanitarnych, grobownictwa wojennego na terenie cmentarzy komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, innych usług komunalnych oraz inwestycji lokalnych realizowanych przy współudziale mieszkańców.   Do Wydziału należy także opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem: zaopatrzenia w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną, zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz cmentarnictwa w Mieście. W zakresie zagospodarowania odpadów Wydział nadzoruje realizację  umowy w sprawie zaprojektowania, budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2013 r., współpracuje z podmiotami dostarczającymi odpady do ITPOK, nadzoruje trwałość Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" i współpracuje z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. oraz pełni rolę organizatora w rozumieniu uumowy zawartej przez Miasto Poznań z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w dniu 20 maja 2014 r. Do Wydziału należy także prowadzenie spraw dotyczących współdziałania z osiedlami w realizacji zadań im powierzonych oraz współpraca w ramach porozumień międzygminnych i związków komunalnych w tym w szczególności ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", których Miasto Poznań jest członkiem. Wydział współrealizuje działania w ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

1. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków - GKo-I.7003.

2. Rejestr wniosków i decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia - GKo-IV.6140.

3. Rejestr skarg i wniosków - GKo-V.1510.

4. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- GKo-VI.6233.

5. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części - GKo-IV.7031.

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Monika Nowotna
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-24 09:35 - aktualizacja załącznika (Aktualizacja)