Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 71139
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* decyzja o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegaj±cego na posadowieniu mobilnej linii do przesiewania, sortowania zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu wraz z przebudow± boksu magazynowego
3. Znak sprawy KOS-V.6220.3.2019
4. Data i miejsce wydania 2019-03-19, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy SKIP GROUP ŻWAWIAK Sp. J., SYRENIA 8 A, 61-017 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 63634
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urz±d Miasta Poznania,
Wydział Ochrony ¦rodowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 01/01/2/26
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:07:23.0