Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz B - Karta informacyjna dla:

  • decyzji i postanowień,
  • wskazań lokalizacyjnych
Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1. Numer wpisu 69103
2. Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia* postanowienie o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego z możliwością lokalizacji usług na parterze wraz z infrastrukturą towarzyszącą: parkingami podziemnymi, nadziemnymi, drogami, placami zabaw, zielenią na dz. nr ewid. 1/5, 2/9, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 3/17 obr. 20 Golęcin położonych w Poznaniu przy ul. Jasielskiej
3. Znak sprawy OS-V.6220.75.2018
4. Data i miejsce wydania 2018-08-21, Poznań
5. Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie* Prezydent Miasta Poznania
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie* dotyczy AMBRO INVESTMENT SP. Z O.O., FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 52, 61-734 POZNAŃ,
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia* 67578
8. Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urząd Miasta Poznania,
Wydział Ochrony Środowiska,
Oddział Ocen Oddziaływania,
nr pokoju : 103, 211,
nr telefonu kontaktowego : (61) 87840 68
9. Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia* lub o dokonanych w nich zmianach
10. Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi

Działki

Położenie działek: 20/10/2/21, 20/10/2/22, 20/10/2/23, 20/10/2/24, 20/10/2/9, 20/10/3/17, 20/11/1/5
plan :: z lotu ptaka :: hybryda

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-19 16:07:51.0