Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejska Pracownia Urbanistyczna


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Komunikat Termin ważności

Mpzp "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu

MPI-ORZ1/5044-6/Sjw/11                                                           Poznań, dnia 16 lipca 2018 r.
2935/18


OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr VII/48/VI/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 lipca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 r. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2018-07-16 do 2018-09-04