Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejska Pracownia Urbanistyczna


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Komunikat Termin ważności

Mpzp "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu

MPU-ORZ2/5044-30/Qv/15                                                 Poznań, dnia 7 grudnia 2018 r.
5295/18


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XVII/191/VII/2015 z dnia 29 września 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Gościnnej" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2018 r. do 17 stycznia 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, III piętro, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2018-12-07 do 2019-01-31

Mpzp w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu

MPU-ORZ3/5044-20/Tu/17                                                      Poznań, dnia 6 grudnia 2018 r.
5324/18


OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXXII/756/IV/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 grudnia 2018 r do 18 stycznia 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, III piętro, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań o godz. 17:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2018-12-06 do 2019-02-01

Mpzp dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu

MPU-ORZ3/5044-22/Łp/18                                                  Poznań, dnia 28 listopada 2018 r.
5088/18


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr LXXIII/1358/VII/2018 z dnia 25 września 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2018-11-28 do 2018-12-19

Mpzp "Jeżyce - Północ" część C w Poznaniu

MPU-ORZ1/5044-32/Sec/15                                          Poznań, dnia 5 listopada 2018 r.
4672/18


OBWIESZCZENIE

o zmianie terminów ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Jeżyce - Północ" część C w Poznaniu

Informuję, że Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 23 października 2018 r. przyjął ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 2 ustawy dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. Z tego względu niezbędna stała się zmiana terminów wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" część C w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwałą Rady Miasta Poznania nr XVII/186/VI/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" część C w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 24 października 2018 r. do 6 grudnia 2018 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, III piętro,
ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2018-10-17 do 2018-12-20