Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Komunikat Termin ważności

Mpzp dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu

MPU-ORZ3/5044-21/Jma/18                                            Poznań, dnia 8 października 2019 r.

5132/19


OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXVIII/406/VII/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej, Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2019-10-07 do 2019-11-28

Mpzp "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu

MPU-ORZ4/5044-25/Wp/19                                                 Poznań, dnia 27 września 2019 r.
4896/19


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego

"Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały nr XV/211/VIII/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu.

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań,
w terminie do dnia 18 października 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

od 2019-09-27 do 2019-10-18

Mpzp "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu

MPU-ORZ3/5044-16/Fm/17                                                 Poznań, dnia 16 września 2019 r.
4877/19

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr LIV/727/V/2009 z dnia 12 maja 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 września 2019 r. do 21 października 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 października 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2019-09-13 do 2019-11-04

Mpzp "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu

MPU-ORZ4/5044-5/Ki/19                                                       Poznań, dnia 5 września 2019 r.

4595/19


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Poznania nr XLIV/760/VII/2017 z dnia 14 marca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 września 2019 r. do 10 października 2019, w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, w godz. od 9:00 do 13:00.

Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. w sali konferencyjnej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o godz. 17:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Poznania w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2019 r.

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

od 2019-09-04 do 2019-10-24

Sprawozdanie finansowe 2018

Na podstawie par.35ust9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017

od 2019-04-30 do 2020-04-30