Oferta: PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2017-12-29
Nr ref.: MOPR/87/2017
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY
Informacje dodatkowe: FILIA MOPR / UMOWA O PRACĘ / UMOWA O PRACĘ W ZASTĘPSTWIE

Zakres podstawowych czynności

 • diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
 • udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
 • przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • wprowadzanie danych do TT Pomoc,
 • prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,
 • inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,
 • inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów,
 • prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,
 • przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,
 • ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
 • reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,
 • dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,
 • udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
 • wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA,
 • dobra umiejętność obsługi programów Word,
 • wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych,
 • wysoki poziom umiejętności obsługi klienta,
 • umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta,
 • sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,
 • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe

 • ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera,
 • doświadczenie w pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy jako wolontariusz,
 • doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
 • odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,
 • ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej,
 • umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

Wymagane dokumenty

 • Życiorys (CV)
 • List motywacyjny
 • Dokument poświadczający wykształcenie (kserokopie dyplomów oraz suplementy do dyplomów)
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy:

 • praca biurowa na miejscu w siedzibie Filii oraz w środowisku zamieszkanie klienta MOPR,
 • praca wymaga częstego przemieszczania się w terenie niezależnie od warunków atmosferycznych.

Informacje dodatkowe:

 • Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań w terminie do 2018-01-17.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 2135 ze zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Martyna Materna
ostatnia zmiana w dniu 2017-12-29 12:47 - Wprowadzenie oferty (Wprowadzenie informacji)