Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

                                               Zakład Lasów Poznańskich

informuje, że w dniu 21 lutego 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości w siedzibie ZLP   w Poznaniu przy ul. Ku Dębinie 2 oraz w UMP przy Placu Kolegiackim 17, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

od 2019-02-21 do 2019-03-14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Strzegomska, Psarskie, Warszawska. ZLP/DL1/5200/12/2009/786

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, ul. Strzegomska, Psarskie, Warszawska. ZLP/DL1/5200/12/2009/786

od 2019-02-21 do 2019-03-14

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 45/2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019
Wsparcie osób niepełnosprawnych w poprawie samodzielności poprzez specjalistyczne świadczenie usług asystenckich i rehabilitacyjnych.
kwota: 200 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 01.05.2019 - 31.12.2019

od 2019-02-20 do 2019-03-15

Dot. inwestycji "Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa". NS-52/1-20/19

Dot. inwestycji "Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa". NS-52/1-20/19 

od 2019-02-19 do 2019-03-06

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej (16 budynków) oraz bliźniaczej (108 budynków) z usługą- przedszkole/ żłobek, drogami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na dz. nr 250/2, 250/3, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7, 252/14, 252/15, 252/16 i 252/17, ark. 24, obręb Morasko, położonych w Poznaniu przy ul. Szklarniowej w dniu 18.02.2018 r. r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania na wniosek.

Z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.510.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-02-20 do 2019-03-06

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.1/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 18.02.2019 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.1/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania.

od 2019-02-18 do 2019-03-10

wykaz nieruchomości nr 1/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 18.02.2019 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 1/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia pod lokalizację urządzeń przesyłowych na terenie miasta Poznania. 

od 2019-02-18 do 2019-03-10

Wykaz nieruchomości nr 2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa przygotowany w oparciu o Zarządzenie nr 78/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia...

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 18 lutego 2019 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 2/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa przygotowany w oparciu o Zarządzenie nr 78/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 05.02.2019r. oraz ogłoszenie o konkursie na oddanie w najem na okres 36 miesięcy trzech nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem i zarządzaniem ogólnodostępnym obszarem sportowo-rekreacyjnym nad rzeką Wartą w Poznaniu.

od 2019-02-18 do 2019-03-10

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 15.02.2019r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 4/511 (cz.) i 8/2, ark. 06, obręb Strzeszyn, położonych w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U01.6730.899.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 19.02.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.)

od 2019-02-19 do 2019-03-05

Dot. odprowadzania wód z powierzchni dachowych zakładu RPC Bebo Polska Sp. z o.o. ul. U. Ledóchowskiej 33/35. PO.ZUZ.4.421.1068.4.2018.EP

Dot. odprowadzania wód z powierzchni dachowych zakładu RPC Bebo Polska Sp. z o.o. ul. U. Ledóchowskiej 33/35. PO.ZUZ.4.421.1068.4.2018.EP

od 2019-02-15 do 2019-02-25

Dot. budowy skrzynek rozsączających na działce 1/2, obręb Głuszyna oraz odprowadzania wód opadowo-roztopowych. PO.ZUZ.4.421.47.3.2019.EP.

Dot. budowy skrzynek rozsączających na działce 1/2, obręb Głuszyna oraz odprowadzania wód opadowo-roztopowych. PO.ZUZ.4.421.47.3.2019.EP.

od 2019-02-15 do 2019-02-25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 44/2019

Otwarty konkurs ofert
na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania
w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
w roku 2019

Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym  również  w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

od 2019-02-15 do 2019-03-11

Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" (środki z budżetu Rad Osiedli 2019)

Zadania mogą być realizowane od 2018-03-01 do 2018-12-31
Termin składania ofert na dedykowanej platformie Witkac.pl 2018-11-27
Termin składania potwierdzeń złożenia oferty w wersji papierowej: 2018-12-02 15:30:00, nie później jednak niż 3 dni robocze od dnia złożonej oferty w systemie WITKAC
Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: ul. 3 Maja 46 lub Plac Kolegiacki 17, Poznań
Łączna kwota przeznaczona na dotacje: 32 127,00 zł
Kwota pozostała do rozdysponowania:
Kwota dotacji na zadanie od: 0,00 do 10 000,00 zł
Opis konkursu
Obszar:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Nabór adresowany jest do podmiotów, które, zgodnie z uchwałą Rady Osiedla, na terenie której zamierzają realizować zadanie posiadają potwierdzenie zabezpieczenia środków w budżecie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Do oferty należy dołączyć:
- uchwałę lub rekomendację Rady Osiedla ze wskazaną kwotą zabezpieczoną na realizację zadania przez podmiot ubiegający się o dotację,
- oświadczenie o zapoznaniu się Rady Osiedla z treścią składanego projektu.
Przedsięwzięcie dotyczy wyłącznie społeczności Rad Osiedli:
1. Grunwald Południe:
 Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w ośrodkach przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 10 000,00 zł.
2. Stary Grunwald:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne - 1 627,00 zł
3. Chartowo:
a) Organizacja warsztatów "Dbam o siebie i swój wygląd" dla osób z niepełnosprawnościami  - 3 000,00 zł.           
b) Organizacja spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami -
3 000,00 zł
c)Organizacja górskiego obozu przetrwania dla osób niepełnosprawnych - 4 500,00 zł.
4. Św. Łazarz
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych - 10 000,00 zł
Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
-    wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
-    projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni);
-    łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
-    projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
-    o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.


od 2019-02-15 do 2019-12-31

Dot. pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni stacji paliw nr 600 przy ul. Zgoda w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.1058.3.2018.SA

Dot. pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni stacji paliw nr 600 przy ul. Zgoda w Poznaniu. PO.ZUZ.4.421.1058.3.2018.SA

od 2019-02-14 do 2019-02-22

Dot. pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych w zakładu Malta-Decor przy ul. Wołkowyska 32 w Poznaniu. PO.RUZ.421.452.4.2018.DG

Dot. pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych w zakładu Malta-Decor przy ul. Wołkowyska 32 w Poznaniu. PO.RUZ.421.452.4.2018.DG

od 2019-02-13 do 2019-02-28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 11.02.2019r. została wydana decyzja nr 279./2019, znak: UA-VII-A11.6740.3366.2018 o zmianie pozwolenia na budowę nr 1147/2017 z dnia 29.05.2017r., znak: UA-VII-A11.6740.490.2017 dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowo-mieszkalnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu na terenie działek nr ew. 3/7, 3/8, 36/1, 36/2, 36/3 (d. działki nr ew. 3/9, 3/10) ark. 5 obręb Wilda przy ul. Matyi, ul. Wierzbięcice, ul. ks. Wujka i ul. Przemysłowej w Poznaniu - etap I: budynki biurowo-usługowe (oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako budynki A i B) na działkach nr ew. 3/8, 3/9, 3/10 ark. 5 obręb Wilda w Poznaniu (zmienionego decyzją nr 1114/2018 z dnia 11.06.2018r., znak: UA-VII-A11.6740.978.2018 i decyzja nr 2377/2018 z dnia 24.10.2018r., znak: UA-VII-A11.6740.2068.2018)

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII-A11.6740.3366.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-02-15 do 2019-02-28

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA

DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 15.01.2019r. zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania (działającego jako Zarządca dróg publicznych Miasta Poznania i reprezentowanego przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17  61-623 Poznań), postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Bruzdowej w Poznaniu, przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

obręb ewidencyjny    arkusz mapy     nr działki

 Spławie (09)                  15               4/10, 17, 20, 21

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy, mogą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania, zapoznać się z aktami sprawy, oraz zgłosić wnioski dowodowe, ewentualne uwagi i zastrzeżenia, podając sygnaturę akt UA-IV.6740.84.2019, w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344, w poniedziałki godz. 730-1700, czwartki godz. 730-1530, wtorki i piątki godz. 900-1200.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania uważa się za dokonane w dniu jego doręczenia lub po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Poznania, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania, a także w prasie lokalnej (art.49 Kpa w zw. art.11d ust. 5 ustawy).

Z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna (art.11d ust. 9 i 10 ustawy).

od 2019-02-11 do 2019-02-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń piwnicznych na lokal gastronomiczny wraz z elewacją cz. piwnicznej i ogródkiem gastronomicznym" przewidziana do realizacji na działce nr 39 ark. 28 obręb Poznań w Poznaniu przy
ul. Długiej 19, pl. Bernardyński 1,1a,

w dniu 05.02.2019r. zakończono postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia, a strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.

Z treścią aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U09.6730.1093.2018)
u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-02-08 do 2019-02-25

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

            Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 06.02.2019 r. w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu znak SKO.GP.4000.1011.2018 z dnia 20.12.2018 r. (data wpływu 29.01.2019 r.)  uchylającą decyzję PMP nr 127/2018 z dnia 07.08.2018 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, podjęto czynności w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej", przewidzianej do realizacji na dz. nr 56/33, ark. 24, obręb Radojewo, położonej w Poznaniu przy ul. Jaśkowiaka.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.493.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-02-08 do 2019-02-22

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                       

                               

         

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 05.02.2019r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o warunkach zabudowy z dnia 29.11.2017 r. nr 825/2017 dla inwestycji polegającej na budowie 2 zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i uzupełniającą funkcją handlowo-usługową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 113/6, 125/1, 126/3, 126/2 (cz.), 127/1 (cz.), 127/2 (cz.), 129 (cz.), ark. 08, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. św. Wawrzyńca 11.

Z treścią postanowienia (i aktami sprawy) można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.825.2017) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00). Zgodnie z art. 49b k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, które podlega zaskarżeniu, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli postanowienie nie może być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 07.02.2019r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

od 2019-02-07 do 2019-02-21