Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Inne komunikaty


Znajdź komunikaty

Dział komunikatów

Inne komunikaty

Komunikat Termin ważności

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód na wniosek Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - lokalizacja : dz. nr 4/9, 4/22, obr. Główna, P-ń.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  na wniosek Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - lokalizacja : dz. nr 4/9, 4/22, obr. Główna, P-ń. PO.ZUZ.4.421.590.2.2019.KP

od 2019-08-16 do 2019-08-23

Obwieszczenie o wydanej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Aquanet S.A. dla inwestycji przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Glinianej oraz ul. Głogowskiej w P-niu.

Obwieszczenie o wydanej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Aquanet S.A. dla inwestycji przewidzianej do realizacji w rejonie ul. Glinianej oraz ul. Głogowskiej w P-niu.  PO.ZUZ.4.421.525.4.2019.MS,

od 2019-08-14 do 2019-08-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy
dla inwestycji określonej jako: przebudowa budynku handlowo-usługowego przy
ul. Promienistej 160 w Poznaniu
, powodująca zmianę:

1.       sposobu zagospodarowania terenu polegającą na zmianie zewnętrznego obrysu obiektu, demontażu elementu dekoracyjnego przed wejściem, dojazdów, dojść, wyjść, miejsc przebiegu infrastruktury, elementów reklamowych oraz budowie
w części piętra,

2.       sposobu użytkowania obiektu budowlanego polegającą na przebudowie wewnętrznego układu lokali handlowo-usługowych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz pomieszczeniami technicznymi,

3.       formy architektonicznej polegającą na zmianie kubatury, powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej wynikającej z pkt 1 i 2 wraz z parkingiem podziemnym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 18, ark. 35, obręb Junikowo, nr 22 i 30, ark. 16, obręb Górczyn,  nr 176/32 (część), ark. 01, obręb Górczyn położonych
w Poznaniu przy ul. Promienistej 160,

wszczęte z wniosku

NAPOLLO 19 sp. z o.o.

ul. Osmańska 12

02-823 Warszawa

w dniu 13.08.2019 r. podjęto czynności w postępowaniu w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu znak SKO.GP.4000.703.2019 z dnia 25.07.2019 r. (wpływ do tut. Wydziału 9.08.2019 r.) uchylającą decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 278/2019 z dnia 13.05.2019 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U07.6730.1063.2018)
u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki
godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-08-14 do 2019-08-28

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam strony postępowania,

że dnia 7.08.2019 r. zostało wniesione odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Dnia 13.08.2019 r. odwołanie przekazano do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Zostało ono uzupełnione pismem z dnia 7.08.2019 r.

Odwołanie dotyczy decyzji Prezydenta Miasta Poznania 117/2019 z dnia 16.07.2019 r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 219/75 ark. 19 obręb Morasko w Poznaniu w rejonie ul. Morasko.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA- UA-I-U02.6730.961.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-08-14 do 2019-08-28

Informacja o wszczęciu postępowania adm. na wniosek spółki Volkswagen Poznań sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -dla terenu Zakładu nr 1 Poznań.

Informacja o wszczęciu postępowania adm. na wniosek spółki Volkswagen Poznań sp. z o.o. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego -dla  terenu Zakładu nr 1 Poznań.  PO.RUZ.421.90.4.2019.WG

od 2019-08-12 do 2019-08-20

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych- rejon ul. Wołowskiej P-ń, na wniosek Miasto Poznań ZDM w P-niu.

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych- rejon ul. Wołowskiej P-ń, na wniosek Miasto Poznań ZDM w P-niu.PO.ZUZ.4.421.493.3.2019.MS

od 2019-08-12 do 2019-08-20

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJI

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawiadamiam o wydaniu w dniu 08.08.2019r.  decyzji nr 1631/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania dla rozbudowy drogi powiatowej ul. Radojewo polegającej na budowie chodnika po północnej stronie jezdni do granicy miasta Poznania

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2019-08-12 do 2019-08-26

Zapytanie ofertowe dot. dostawy 261 sztuk podręczników w ramach projektu pn."Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania"

w związku z realizacją projektu pn. "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania, którego jednym z głównych celów jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji matematycznych, w zdefiniowanych w danej szkole obszarach deficytów wiedzy, Miasto Poznań poszukuje Wykonawcy dostawy 261 sztuk podręczników na dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki.

W załączniku zamieszczono zapytanie cenowe, formularz ofertowy oraz wzór umowy.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: edukacja@um.poznan.pl do dnia 23.08.2019 roku, do godz. 15.30.

od 2019-08-09 do 2019-08-23

wykaz nieruchomości nr 9/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 09.08.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 9/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

od 2019-08-09 do 2019-09-02

Kasacja sprzętu

Kasacja sprzętu w Filiach 1,3,5

od 2019-08-09 do 2019-08-23

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

w sprawie skargi skierowanej przeciwko decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 r. w którtej utrzymano decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 sierpnia 2018 r.  nr 178/2018 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej przy ulicy Wichrowej.

Pełna treść obwieszczenia w załączniku

od 2019-08-09 do 2019-08-23

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZSS-XVIII.042.1.20.2019

Realizacja usługi organizacji, obsługi i promocji medialnej targów podmiotów ekonomii społecznej  w Poznaniu, 14 września godzinach od 10.00 do 17.00 na ul. Św. Marcin. W wydarzeniu udział weźmie około 80 podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, warsztatów terapii zajęciowej, itp.). Targi zostaną zorganizowane w przestrzeni zapewnianej przez Zamawiającego. Szacowana liczba mieszkańców odwiedzających targi: kilkaset. Impreza nie ma charakteru zamkniętego.Wykonawca zapewni realizację następujących zadań:

 1. Zapewnienie domków wystawienniczych (wynajem, montaż, demontaż) - 35 jednolitych drewnianych domków stawianych na chodniku (bez mocowania do podłoża) o wymiarach: szerokość zewnętrzna - 2,6m (+/- 20 cm), długość zewnętrzna - 3,7m (+/- 20 cm), wysokość - min.2,5m. Domki muszą mieć możliwość przedzielenia na dwie niezależne części. Każda część domku po przedzieleniu powinna mieć ladę ekspozycyjną z trzech stron (tj. od frontu i po bokach). Domki muszą być rozłożone 2 godziny przed rozpoczęciem targów oraz złożone w kilka godzin po zakończeniu wydarzenia. Miejsce rozłożenia domków zapewnia i wskaże Zamawiający
 2. Konkursy/animacje z nagrodami  - organizacja i przeprowadzenie 14 konkursów/animacji (5-10 minutowych) z nagrodami - produktami wytwarzanymi przez poznańskie podmioty ekonomii społecznej. Zadania konkursowe/animacje powinny być różnorodne, tematycznie powiązane z ekonomią społeczną lub z tematyką społeczną, połowa z nich powinna być dedykowana dzieciom. Konkursy/animacje realizowane będą co godzinę naprzemiennie w dwóch lokalizacjach. Nagłośnienie zapewnia Zamawiający.
 3. Toalety przenośnie - zapewnienie przenośnych toalet dla uczestników Targów w liczbie minimum 3. Minimum jedna toaleta musimy być dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Obsługa techniczna i porządkowa:
  1. zapewnienie usługi porządkowej w trakcie trwania i po realizacji całego wydarzenia z uwzględnieniem zasad segregacji śmieci,
  2. zapewnienie ochrony wydarzenia,
  3. zapewnienie pakietu ubezpieczenia imprezy (OC, NNW),
  4. zapewnienie możliwości korzystania z energii elektrycznej w miejscach organizacji konkursu/animacji (przyłącze prądu zapewnia Zamawiający oraz ponosi jego koszty). Na miejscu przy podłączeniu oraz na imprezie musi być obecny elektryk z uprawnieniami SEP, eksploatacji i dozoru, sieci wewnętrznych i sieci na powierzchniowych powyżej 1kv, które Wykonawca ma obowiązek zweryfikować przed przystąpieniem elektryka do pracy;
  5. zabezpieczenie wszystkich kabli, przyłączy elektrycznych, w sposób uniemożliwiający potknięcie, porażenie prądem;
 5. Promocja targów - wykonanie i dystrybucja (w tym zapewnienie płatnych emisji) 1-2 minutowego filmu prezentującego poznańskie podmioty ekonomii społecznej i zachęcającego do udziału w targach. Film musi zostać wyemitowany minimum 3 razy w lokalnej telewizji w paśmie największej oglądalności (TP3 Poznań, WTK, od godziny 17.00 do 22.00) w ciągu tygodnia poprzedzającego wydarzenie. Film dystrybuowany będzie również na profilu FB.
 6. Zapewnienie 2 tzw. "potykaczy" - stojaków reklamowych umożliwiających umieszczenie dwustronnie plakatów w formacie A1 z podstawowymi informacjami na temat targów (wydruk w kolorze po stronie Wykonawcy na podstawie treści przekazanych przez Zamawiającego);

Wszystkie materiały promocyjne muszą być oznaczone barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich, znakiem Unii Europejskiej i herbem województwa. Przykładowe logotypy zostaną przekazane wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy na realizację usługi.

od 2019-08-07 do 2019-08-17

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 06.08.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania oraz Urzędu Wojewódzkiego wykaz nieruchomości Skarbu Państwa nr 1.5/2019 przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia.

od 2019-08-07 do 2019-08-28

Poznania wykaz nieruchomości nr 3/2019 przeznaczonych do użyczenia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania informuje, że dnia 06.08.2019r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17 - (parter) oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20 - (piętro XII ) oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Poznania wykaz nieruchomości nr 3/2019 przeznaczonych do użyczenia na terenie miasta Poznania.

od 2019-08-07 do 2019-08-28

OTWARTY KONKURS OFERT NR 85/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2019

OTWARTY KONKURS OFERT NR 85/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU 2019
Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zachowania trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualna z terenu miasta Poznania", który był realizowany w latach 2016-2019 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Cele zadania publicznego:
1.    Wzmacnianie potencjałów rozwojowych osób niepełnosprawnych umożliwiających samodzielne pełnienie ról społecznych.
2.    Prowadzenie różnorodnych form mieszkalnictwa wspomaganego dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie niezbędnych w mieszkalnictwie wspomaganym usług specjalistycznych.

Oczekiwane rezultaty zadania publicznego:
1.    Prowadzenie dwóch całodobowych mieszkań treningowych dostosowanych do potrzeb
i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
2.    Prowadzeniem 2 treningów mieszkaniowych (czas trwania 3 miesiące) dla minimum 7 osób
z niepełnosprawnością intelektualną.  
3.    Organizacja 8 pobytów krótko-okresowych (czas trwania 3 tygodnie) dla minimum 23 osób.
4.    Indywidualne wsparcie psychospołeczne dla uczestników projektu.
5.    Indywidualne sesje aktywizacji społecznej dla uczestników projektu.
6.    Grupowe treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych dla uczestników projektu.
7.    Warsztaty kompetencyjne dla opiekunów min 20 opiekunów faktycznych.
8.    Indywidualne porady psychologiczne dla min 20 opiekunów faktycznych.

od 2019-08-07 do 2019-08-31

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w spr. uzyskania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:"budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sprzecznej, Lisiej. Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie Suchy Las Wschód"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w spr. uzyskania dec. o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:"budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sprzecznej, Lisiej. Zgodnej, Ogrodniczej, Wierzbowej i w rejonie  Suchy Las Wschód"ROŚ.6220.11.2019

od 2019-08-07 do 2019-08-21

wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie miasta Poznania.

Prezydent Miasta Poznania, jako prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że z dniem 9 sierpnia 2019 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. św. Marii Magdaleny 5, 5a - miejsce postojowe, które przeznaczone zostało do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony - do lat trzech.

Wykazy oraz ogłoszenie zostały zamieszczone na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (bip.poznan.pl), a sam wykaz także na stronie podmiotowej wojewody wielkopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

od 2019-08-09 do 2019-08-29

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa zespołu budynków usługowych (przewidzianych na potrzeby warsztatu blacharskiego) - z częścią mieszkalną", przewidzianej do realizacji na dz. nr 33, ark. 15, obręb Naramowice, położonej w Poznaniu przy ul. Bronisława w dniu 05.08.2019 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Z treścią postanowienia/aktami sprawy można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II.6730.387.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-08-07 do 2019-08-21

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że na wniosek Inwestora NICKEL DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Krzemowa 1, 62-002 Złotniki, w dniu 27.12.2018r. została wydana decyzja nr 2837/2018 znak: UA-V-A05.6740.1823.2018 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo - usługową oraz parkingiem podziemnym i naziemnym przy ul. Lechickiej 59A w Poznaniu (dz. nr 39/3, 39/4 i 40/5, ark. 02, obręb Winiary), oraz

że w dniu 02.08.2019r. została wydana decyzja nr 1599/2019 znak: UA-VI.6740.1263.2019 o zmianie ww. decyzji nr 2837/2018 z dnia 27.12.2018r.

Z treścią obu decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-VI.6740.1263.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-08-06 do 2019-08-19

księgowa 1/2 etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
 •  ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe.

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w księgowości w jednostkach oświatowych
 • Biegła obsługa programów księgowych: linii PROGMANN, PABS
 • Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Terminowość w realizacji zadań

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Obsługa finansowo- księgowa przedszkola - prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo- księgowego;

Realizacja operacji budżetowych- księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów;

Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych w przepisach;

Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

Sporządzanie sprawozdań statystycznych;

Prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Prowadzenie rejestru VAT;

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

Opracowanie planów finansowych przedszkola;

Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz;

Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących  prowadzenia rachunkowości;

Rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związany z żywieniem dzieci;

Nadzór nad  prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów;

Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych;

Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych przedszkola;

Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo- budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej przedszkola.

od 2019-08-01 do 2019-08-31