Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
kierownik oddziału-Oddział Golęcin
Nr ref.: DO.110.18.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019-06-06 2019-06-19 -
specjalista ds. organizacji świadczeń medycznych
Nr ref.: DPS.110.2.10.2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2019-06-04 2019-06-20 -
Elektromechanik
Nr ref.: 2/02/2019
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2019-02-01 2019-06-21 -
rzemieślnik-ogrodnik
Nr ref.: PP/01/2019
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2019-04-26 2019-06-21 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: P14/120-1/2019
Jednostka: Przedszkole Nr 14 "Polne Kwiaty"
2019-06-04 2019-06-21 -
Opiekun/ka
Nr ref.: DPS/DN/0100/11/2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2019-06-06 2019-06-21 -
ds. świadczeń
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.19.2019
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2019-06-11 2019-06-21 -
stanowisko pracy ds.administracyjnych
Nr ref.: DO.110.19.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019-06-07 2019-06-24 -
specjalista ds.płac
Nr ref.: 1/2019
Jednostka: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego
2019-06-12 2019-06-24 -
PSYCHOLOG
Nr ref.: MOPR/30/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-06-13 2019-06-24 zgłoś swoje CV
DS. KADROWO - PŁACOWYCH
Nr ref.: MOPR/31/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-06-13 2019-06-24 zgłoś swoje CV
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/29/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-06-13 2019-06-24 zgłoś swoje CV
samodzielny referent d/s płac praca od 1 września 2019
Nr ref.: SP89.110.1.19
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K. Kamila Baczyńskiego
2019-05-06 2019-06-26 -
szatniarka
Nr ref.: 1200/1/2019
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Erazma z Rotterdamu
2019-06-13 2019-06-27 -
Wychowawca w Domu Dziecka nr 3
Nr ref.: 79/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-06-17 2019-06-27 -
Stanowisko ds. kadr i płac w Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Nr ref.: 78/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-06-17 2019-06-27 -
główna księgowa
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Branżowa Szkoła I s783-17-15-969topnia nr 42 w Poznaniu
2019-02-25 2019-06-28 -
Księgowa/y
Nr ref.: Os-K-011-1257/19
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
2019-05-21 2019-06-28 -
Specjalista ds.Kadr
Nr ref.: OS-K-012-1258/19
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
2019-05-28 2019-06-28 -
Kierowca kategorii C
Nr ref.: 1/06/2019
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2019-06-03 2019-06-28 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.