Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
ds gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Nr ref.: DO.110.30.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
2019-10-01 2019-10-14 -
ds. rozliczania i kontroli usług
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.15.2019
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2019-10-04 2019-10-15 -
inspektor ochrony danych (niepełny wymiar czasu pracy)
Nr ref.: MPU-KP/1000-6/19
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
2019-10-03 2019-10-16 -
rehabilitacji społecznej osób niepełnospranych
Nr ref.: MOPR/48/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-10-07 2019-10-16 zgłoś swoje CV
nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych
Nr ref.: ZSS/KD/120/6/19
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2019-10-04 2019-10-17 -
elektryk samochodowy
Nr ref.: ZSS/KD/120/7/19
Jednostka: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego (Technikum Samochodowe w Poznaniu, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9 w Poznaniu)
2019-10-04 2019-10-17 -
kierownik administracyjno-gospodarczy
Nr ref.: XXXVIILO.I.1111.59.2019
Jednostka: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi im.Jana Pawła II
2019-09-01 2019-10-18 -
ds. planowania rozwoju infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
Nr ref.: ZTM. DZ.1110.13.2019
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2019-10-07 2019-10-18 -
ds. projektowania układu sieci komunikacyjnej i rozkładów jazdy
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.16.2019
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2019-10-07 2019-10-18 -
opiekun
Nr ref.: 135/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-08 2019-10-18 -
młodszy opiekun
Nr ref.: 138/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-09 2019-10-19 -
młodszy opiekun
Nr ref.: 137/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-09 2019-10-19 -
opiekunka lub pielęgniarka/ położna
Nr ref.: 136/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-08 2019-10-20 -
pokojowa/ pokojowy
Nr ref.: 134/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-08 2019-10-20 -
pielęgniarka/ pielęgniarz
Nr ref.: 132/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-08 2019-10-20 -
sanitariusz/ sanitariuszka
Nr ref.: 133/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-08 2019-10-20 -
młodszy wychowawca
Nr ref.: 139/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-10-11 2019-10-21 -
kasjer - bufetowa
Nr ref.: LDZ.ZSG.OP/10/10/2019
Jednostka: Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta (Technikum Gastronomiczne, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Szkoła Policealna nr 3, Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych)
2019-10-10 2019-10-24 -
księgowa/y
Nr ref.: Os-K-011-1257/19
Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza (Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem nr 135, Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem, Branżowa szkoła Specjalna I stopnia nr 4, IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 5, Internat)
2019-07-15 2019-10-31 -
informatyk
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.9.2019
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2019-08-22 2019-10-31 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.