Oferty pracy - Miejskie Jednostki Organizacyjne

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
rzemieślnik -ogrodnik
Nr ref.: PP/05/2019
Jednostka: Palmiarnia Poznańska
2019-11-18 2019-12-06 -
opiekun
Nr ref.: 157/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-11-28 2019-12-08 -
młodszy opiekun
Nr ref.: 153/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-11-28 2019-12-08 -
pielęgniarka/ pielęgniarz
Nr ref.: 154/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-11-28 2019-12-08 -
sanitariusz/ sanitariuszka
Nr ref.: 155/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-11-28 2019-12-08 -
pokojowa/ pokojowy
Nr ref.: 156/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-11-28 2019-12-08 -
specjalista ds. płac
Nr ref.: P130/120/01/19
Jednostka: Przedszkole Nr 130 "Bajkowy Świat"
2019-10-14 2019-12-09 -
ds. informatyki
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.25.2019
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2019-11-25 2019-12-09 -
sprzedawca - pełny etat
Nr ref.: ZSPS.II.1210.52.2019
Jednostka: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. J. Śniadeckich (Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8, Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych, XXXV LO dla Dorosłych )
2019-10-11 2019-12-10 -
referent ds. kancelaryjnych
Nr ref.: SMMP.III/1110-19/19
Jednostka: Straż Miejska Miasta Poznania
2019-11-28 2019-12-10 -
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZTM.DZ.1110.18.2019
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2019-11-29 2019-12-10 -
pracownik socjalny
Nr ref.: MOPR/53/2019
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2019-11-21 2019-12-11 -
księgowa/księgowy
Nr ref.: 1/11/2019
Jednostka: Zakład Robót Drogowych
2019-11-04 2019-12-13 -
ds. obsługi klienta i informacji
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.12.2019
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2019-12-03 2019-12-13 -
pracownik ds. kadr i płac
Nr ref.: 158/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2019-12-03 2019-12-14 -
pokojowa/y
Nr ref.: DPS/DN/0100/19/2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2019-12-01 2019-12-16 -
kierownik zespołu socjalno - terapeutycznego
Nr ref.: DPS/DN/0300/17/2019
Jednostka: Dom Pomocy Społecznej
2019-11-26 2019-12-17 -
specjalista ds kadr
Nr ref.: SP48.120.1.2019
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka
2019-12-03 2019-12-20 -
specjalista ds płac
Nr ref.: SP48.120.2.2019
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 48 im. gen. Oswalda Franka
2019-12-03 2019-12-20 -
ds. skarg i wniosków
Nr ref.: ZDM.DP.43.2019
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2019-12-06 2019-12-23 -

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.