Oferta: Operator urządzeń konserwator maszyn i urządzeń

Data publikacji: 2018-11-13
Nr ref.: PMA/120/_/18
Jednostka: Pływalnia Miejska Atlantis
Stanowisko: Operator urządzeń konserwator maszyn i urządzeń
Informacje dodatkowe: Praca 3-zmianowa/ cały etat / Umowa od 01.03.2018r.

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-11-28

Zakres podstawowych czynności

 • Obsługa urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody basenowej
 • Dbałość o kondycję techniczną  maszyn i urządzeń
 • Usuwanie bieżących awarii, zakłóceń i nieprawidłowości w pracy maszyn
 • Realizowanie planów przeglądów zgodnie z przyjętymi harmonogramami
 • Analizowanie przyczyn awarii
 • Udział w projektach doskonalących działanie  maszyn i urządzeń
 • Współpraca z pracownikami obsługi technicznymi

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie
 2. co najmniej  2 lata staż pracy na stanowiskach lub 1 rok ,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 4. zaangażowanie i dyspozycyjność,
 5. znajomość zagadnień z zakresu obsługi maszyn i urządzeń,
 6. dobry stan zdrowia,
 7. gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane.
 2. uprawnienia elektryczne do 1 kw/ doszkolimy

Wymagane dokumenty

1)  list motywacyjny,

2) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (w przypadku osób uczących się- studentów - zaświadczenie z uczelni/szkoły, indeks),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach  (np. zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach),

7) oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) oświadczenie kandydata  o oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

9)inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 15.07.2018r. do godz.15-tej na adres: Pływalnia Miejska  Atlantis Osiedle Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  "Nabór na wolne stanowisko obsługi  "

Inne informacje:

Oferty, które wpłyną do Pływalni Atlantis w Poznaniu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału  w prowadzonym postępowaniu.

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Pływalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o ostatecznych wynikach naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania (http://bip.city.poznan.pl/bip/public/bip/praca.html ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pływalni Miejskiej Atlantis w Poznaniu.

Umowa o pracę - w pełnym wymiarze czasu pracy - zostanie zawarta od 01.09.2018r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Informacja o wyniku naboru

opis rekrutacji wybór waldemar.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Giera
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-28 13:24 - nabór na wolne stanowisko (Aktualizacja)