Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Grzegorz Karolczyk
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Tel.: +48 61 646 33 44, Fax: +48 61 878 48 11
godziny urzędowania: Pn.: 7:30-16:00; Wt. i Cz.: 7:30-15:30; Śr. i Pt.: 7:30-15:00.
swiadczenia@pcs-poznan.pl
www.pcs-poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Centrum realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o  świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, ze zmianami);
 2. świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
 3. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i  wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162);
 4. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o  dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966, ze zmianami);
 5. świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 169);
 6. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określonej w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zmianami);
 7. programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i  młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zmianami);
 8. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zmianami);
 9. obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150, ze zmianami) oraz przepisach prawa miejscowego;
 10. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Rodziny Dużej, o której mowa w uchwale Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
 11. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, ze zmianami);
 12. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny, o  której mowa w uchwale Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.;
 13. określonym przez prawo miejscowe i nałożonych Centrum do realizacji.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Poznańskie Centrum Świadczeń prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie gminnym;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Informacja o stanie mienia

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-27 23:38 - Korekta informacji (Aktualizacja)