Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Grzegorz Karolczyk
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Tel.: +48 61 646 33 44, Fax: +48 61 878 48 11
godziny urzędowania: Pn.: 7:30-16:00; Wt. i Cz.: 7:30-15:30; Śr. i Pt.: 7:30-15:00.
swiadczenia@pcs-poznan.pl
www.pcs-poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Centrum realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 2. świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 3. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 4. jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 5. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 6. świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 7. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określonej w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 8. programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 9. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
 10. obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa miejscowego;
 11. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Rodziny Dużej, o której mowa w uchwale Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
 12. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 13. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny, o której mowa w uchwale Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.;
 14. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Seniora - "Poznańskiej Złotej Karty", o której mowa w uchwale Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021";
 15. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach;
 16. prowadzenia spraw dotyczących egzekwowania opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 17. integrowania, rozpowszechniania i wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych;
 18. określonym przez prawo miejscowe i nałożonych Centrum do realizacji.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Poznańskie Centrum Świadczeń prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie gminnym;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Damian Górczyński
ostatnia zmiana w dniu 2018-08-06 08:37 - aktualizacja załącznika (Wprowadzenie informacji)