Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ)

Kierownik/Dyrektor

dyrektor Grzegorz Karolczyk
ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań
Tel.: +48 61 646 33 44, Fax: +48 61 878 48 11
godziny urzędowania: Pn.: 7:30-16:00; Wt. i Cz.: 7:30-15:30; Śr. i Pt.: 7:30-15:00.
NIP do faktur: 2090001440
REGON: 631257822
swiadczenia@pcs-poznan.pl
www.pcs-poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

Centrum realizuje zadania w zakresie:

 1. świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, ze zmianami);
 2. świadczeń wychowawczych określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zmianami);
 3. świadczenia "Dobry start" określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061);
 4. zasiłków dla opiekunów określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
 5. jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (tekst jednolity Dz.  U. z 2019 r. poz. 473);
 6. dodatków mieszkaniowych określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami);
 7. świadczeń alimentacyjnych i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 670 ze zmianami);
 8. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określonej w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zmianami);
 9. programów rządowych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych, o których mowa w art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zmianami);
 10. zryczałtowanego dodatku energetycznego określonego w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zmianami);
 11. obniżania czynszu określonego w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz przepisach prawa miejscowego;
 12. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Rodziny Dużej, o której mowa w uchwale Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu;
 13. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zmianami);
 14. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Wielkopolskiej Karty Rodziny, o której mowa w uchwale Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 r.;
 15. prowadzenia spraw dotyczących przyznawania Karty Seniora - "Poznańskiej Złotej Karty", o której mowa w uchwale Nr LV/1001/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021";
 16. wypłaty świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1272 ze zmianami);
 17. prowadzenia spraw dotyczących egzekwowania opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce, o której mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 za zmianami);
 18. prowadzenia spraw dotyczących ustalania uprawnień do poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków, o którym mowa w uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 6 lutego 2018 r. nr LXII/1150/VII/2018 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1450) zmienionej uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 2 kwietnia 2019 r. nr IX/134/VIII/2019 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 3820);
 19. prowadzenia spraw dotyczących ustalania uprawnień do poznańskiego świadczenia żłobkowego na podstawie uchwała Rady Miasta Poznania z dnia 7 grudnia 2017 r. nr LVIII/1101/VII/2017 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8376);
 20. integrowania, rozpowszechniania i wzmacniania miejskiej oferty wsparcia dla rodzin poprzez działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych;

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Poznańskie Centrum Świadczeń prowadzi swoją działalność na podstawie:

 1. ustawy o samorządzie gminnym;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 4. uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie utworzenia Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Poznańskiego Centrum Świadczeń
prowadzona jest w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP.gov.pl)
Pisma należy kierować na adres skrytki:
/PCS-Poznan/SkrytkaESP

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Maciej Krystkowiak
ostatnia zmiana w dniu 2019-07-04 00:31 - Aktualizacja informacji. (Aktualizacja)