Przedszkole Nr 46

Kierownik/Dyrektor

Hanna Pawlak
ul. Księżycowa 10 60-281 Poznań
61 679 16 38
godziny urzędowania: 6.30-17.00
p46@poznan.interklasa.pl
www.przedszkole46.poznan.pl

Kompetencje i zadania

 1. Cele przedszkola:

1)   wspomaganie  rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,2)   wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami  rozwojowymi  w  relacjach  ze  środowiskiem  społeczno - kulturowym  i przyrodniczym,3)   tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej,4)   wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.

 1. Zadania przedszkola:

1)    przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań dziecka, w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym,  przyrodniczym i technicznym.2)    przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny3)    przedszkole zapewnienia bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.4)    przedszkole tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej" w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.5)    przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.6)    przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej.7)    przedszkole upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.8)    przedszkole upowszechnia wiedzę o ruchu drogowym oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemu zasad poruszania się po drodze.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 , poz. 2572   z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674).
 4. Statut Przedszkola nr 46
 5. Regulamin pracy Przedszkola nr 46

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 1. Rejestr dzieci spełniających obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne.
 2. Rejestr pracowników
 3. Rejestr zwolnień lekarskich
 4. Rejestr wypadków
 5. Rejestr umów z rodzicami
 6. Rejestr zarządzeń dyrektora
 7. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Hanna Pawlak
ostatnia zmiana w dniu 2018-05-23 10:55 - Aktualizacja informacji do obowiązujących przepisów prawa. (Aktualizacja)