Przedszkole Nr 8

Kierownik/Dyrektor

Ewa Knychała
ul. Bosa 16, 60-125 Poznań
61 866-16-84
godziny urzędowania: 06.30-17.00
ple8@o2.pl
www.ple8.pl

Kompetencje i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w zakresie:

  1. wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  3. umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  4. współdziałania z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.2156 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527 z późn.zmianami).

Budżet jednostki na bieżący rok

Stan na dzień 28.02.2017

Plan finansowy:  rozdz.80104        rozdz.80195        rozdz.80146

                       970.822,00           4.637,00            3.165,00

Wartość posiadanego mienia

Wartość środków trwałych - stan na 01.01.2017

1441817,00

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Zakładowe Przedszkola nr 8 w Poznaniu ul. Bosa 16

Regulamin

Oświadczenia majątkowe

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Ewa Knychała
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-23 12:56 - aktualizacja danych (Aktualizacja)