Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-08-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Teren przeznaczony do zalesienia. urbanistyka i architektura
2017-08-14 GABINET PREZYDENTA Umowa na monitoring mediów. finanse
2017-08-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Ustalenia pokontrolne za okres 2014-2017 roku. oświata
2017-08-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urb-arch.rok 2016 budynki wioelorodzinne-terminy. urbanistyka i architektura
2017-08-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Teren w pobliżu pętli tramwajowej Połabska. urbanistyka i architektura
2017-08-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Solna 14-czynności formalno-prawne podejmowane przez dzierżawcę terenu. urbanistyka i architektura
2017-08-10 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Udostępnienie zarządzenia Nr 15/82 Prezydenta Miasta Poznania. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-08-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska-pozwolenie na budowę. urbanistyka i architektura
2017-08-08 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Dane dotyczące sprzętu komputerowego. informatyka; zamówienia publiczne
2017-08-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa na terenie Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-08-08 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Dot. aktualnej liczby ludności osiedli jednostki pomocnicze miasta
2017-08-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska zgłoszone wobec Portu Lotniczego Poznań-Ławica. gospodarka gruntami
2017-08-07 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Przekazanie informacji o zadłużeniu najemców z tytułu nieuregulowanych należności z wynajmu komunalnego zasobu mieszkaniowego w latach 2007-2016, w tym jaki procent stanowiły odsetki; o umożonych należnościach z tego tytułu, oraz o zadłużeniu odpracowanym gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. nasadzeń realizowanych w ramach inwestycji kolektora Junikowskiego. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-07 GABINET PREZYDENTA Protokół z konsultacji społecznych z mpzp Rab. konsultacje i projekty społeczne
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykaz nieruchomości stanowiących współwłasność Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy nieruchomości położonych w granicach Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny. gospodarka gruntami
2017-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w odniesieniu do prawa użytkowania wieczystego, o zwrot Nieruchomości, administracyjne lub sądowe prowadzone w stosunku do nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Matyi 1. gospodarka gruntami
2017-08-07 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy przeznaczenia nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych porządek i bezpieczeństwo
2017-08-04 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Informacje dotyczące stosowania klauzul społecznych. zamówienia publiczne
2017-08-04 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO obszar ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego Poznań Ławica gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-04 BIURO RADY MIASTA wnosek o udostępnienie uzasadnień do uchwał nazewniczych (ulice). nieruchomości miejskie
2017-08-03 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Umowy dotyczące usług doradztwa podatkowego. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Strefa OOU-Krzesiny. urbanistyka i architektura
2017-08-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Cyfrowe kopie baz danych i nazwy aplikacji tematycznych gospodarka gruntami
2017-08-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Rozliczenie dotacji oswiatowej przekazanej Delta Edukacja Sp. z o.o. we Wrocławiu. oświata
2017-08-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia dokumentacji, ktora byla podstawą do ustalenia wartości nakladow poczynionych przez spolke Universum. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-02 BIURO RADY MIASTA działania podjęte w zw. z zagospodarowaniem nieużytku przy ul. Smardzewskiej i Babimojskiej nieruchomości miejskie; urbanistyka i architektura
2017-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dot.ul.Ikara 10-zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. urbanistyka i architektura
2017-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowanie administracyjne ul.Świerzawska. urbanistyka i architektura
2017-08-01 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zapytanie ofertowe pt. "Inżynier Kontraktu dla zadania: "Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej do połączenie z istniejącym układem drogowym ul. Unii Lubelskiej (odcinek IIIb)" transport
2017-08-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie treści ofert złozonych w konkursie na wybór realizatorów w latach 2017-2020 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodnosci metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020" zdrowie
2017-08-01 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Informacja PIT-R wystawiana członkom OKW. wybory
2017-08-01 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU dokumenty dot. dzierżawy i serwisu centrali finanse
2017-07-31 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Liczba wniosków o informację publiczną i decyzji administracyjnych z podstawą prawną atr. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-07-31 GABINET PREZYDENTA Wydarzenia organizowane przez miasto Poznań w związku z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego 1944. organizacja imprez, uroczystości i spotkań reprezent.
2017-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dane GPS na podstawie aplikacji European Cycling Challenge oraz Poznańskiego Roweru Miejskiego. transport
2017-07-28 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje nt. liczby miejsc w przedszkolach. oświata
2017-07-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestie dotyczące stanu prawnego, zgłoszenia zamierzenia budowlanego, zakłócania porządku i realizacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na nieruchomości położonej przy ul. Jasna Rola w Poznaniu gospodarka gruntami
2017-07-28 URZĄD STANU CYWILNEGO Podanie liczby zywych urodzeń w I półroczu 2017 r. w odniesieniu do dzieci zameldowanych w Poznaniu. ewidencja mieszkańców
2017-07-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania w przedmiocie zwrotu prawa własności byłemu właścicielowi nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ul. Szymanowskiego. gospodarka gruntami
2017-07-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczo-arch. urbanistyka i architektura
2017-07-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kwestia porządkowania terenu między ulicami Potockiej i Hetmańską w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-07-27 URZĄD STANU CYWILNEGO Wskazanie podstrawy prawnej posługiwania się przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego okrągłą pieczęcią urzędową oraz wskazanie podstawy prawnej szaty graficznej ww pieczęci. postępowanie administracyjne
2017-07-26 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje na temat liczby miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych. oświata
2017-07-26 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie załączników do protokołu posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Miasta Poznania nr 50/2017 organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-07-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Własność lokalu w Poznaniu, przy ul. Krótkiej. Dane adresowe, forma prawna MPGM SA i podmiotów powiązanych. nieruchomości miejskie
2017-07-25 BIURO RADY MIASTA regulacja zakazu wyprowadzania psów na terenach prywatnych. porządek i bezpieczeństwo
2017-07-25 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miasta Poznania. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-07-24 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA liczba mieszkańców na os. Jana III Sobieskiego ewidencja mieszkańców
2017-07-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udzielenie informacji publicznej poprzez sporządzenie i doręczenie kserokopii umów na podstawie, których Miasto Poznań zleciło prowadzenie Domów Pomocy Społecznej następującym podmiotom: 1) Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja pomoc społeczna
2017-07-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Wniosek o udostępnienie kserokopii umów na prowadzenie domów pomocy społecznej. pomoc społeczna
2017-07-24 WYDZIAŁ OŚWIATY Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano na podstawie wniosków JST 0,4% rezerwy części ogólnej subwencji oświatowej. oświata
2017-07-24 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie IP dotyczącej warunków sytuowania obiektów małej architektury na terenie miasta. urbanistyka i architektura
2017-07-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dotyczy udostepnienia kwestionariusza oceny merytorycznej w programie dot. dzieci i mlodzieży zagrożonej wykluczeniem pomoc społeczna
2017-07-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna projektu. pomoc społeczna
2017-07-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Pozwolenie na budowę ul.Świerzawska. urbanistyka i architektura
2017-07-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje o war.zabudowy lub celu publicznego - ul.Krauthofera oraz Północna. urbanistyka i architektura
2017-07-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja pozwolenia na budowę ul.Rolna 31-41 urbanistyka i architektura
2017-07-21 GABINET PREZYDENTA Protokół z udzielenia zamówienia publicznego. zamówienia publiczne
2017-07-21 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Oferta w konkursie dotyczącego wyposażenia mieszkań wspomaganych. pomoc społeczna
2017-07-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zespół mieszkalny os.Pod Lipami . urbanistyka i architektura
2017-07-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Ikara 10 - decyzje urbanistyczno-architektoniczne. urbanistyka i architektura
2017-07-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Projekt budowlany. urbanistyka i architektura
2017-07-20 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO obszar ograniczonego użytkowania Portu Lotniczego Poznań Ławica gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie decyzji administracyjnychwydanych w trybie autokontroli. gosp. komunalna i mieszkaniowa; urbanistyka i architektura
2017-07-20 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy statków pływjących porządek i bezpieczeństwo
2017-07-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy dla osiedla Nowe Winogrady oraz Hotelu na ul.Pawiej. urbanistyka i architektura
2017-07-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Lotnisko wojskowe- Krzesiny urbanistyka i architektura
2017-07-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Lotnisko wojskowe Krzesiny. gospodarka gruntami
2017-07-20 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Numery ksiąg wieczystych nieruchomości położonych w obrębie Golęcin. gospodarka gruntami
2017-07-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Czy ul. Żarnowiecka to publiczna droga gminna oraz w którym roku została wybudowana transport
2017-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne. urbanistyka i architektura
2017-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Dostęp do drogi publicznej. urbanistyka i architektura
2017-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowanie administracyjne ul.Lodowa 13. urbanistyka i architektura
2017-07-19 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU prenumerata prasy organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-07-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie powodujące nabycie nieruchomości przez Miasto Poznań. gospodarka gruntami
2017-07-18 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA dotyczy systemu monitoringu wizyjnego porządek i bezpieczeństwo
2017-07-18 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU usługi pocztowe: umowa, warunki przetargu zamówienia publiczne
2017-07-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. inwestycjizwiazanych z gospodarka ściekową gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. inwestycji związanych z gospodarka ściekową. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja na temat reprezentowania Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przez p. M. Nowickiego. oświata
2017-07-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Asystenci edukacyjni w placówkach oświatowych miasta Poznania. oświata
2017-07-17 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA "Lider Rowoju Regionalnego" promocja miasta
2017-07-17 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja o toczących się postępowaniach administracyjnych. urbanistyka i architektura
2017-07-17 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Środki dla ochotniczych i państwowych straży pożarnych. projekty unijne
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie IP dotyczącej postępowania adm prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Dotyczy miejsc w żłobkach pomoc społeczna
2017-07-17 WYDZIAŁ FINANSOWY Ilość decyzji ustalających wymiar podatku od nieruchomosci za rok 2017 od osób fizycznych i ilość doręczeń w trybie art. 150 OP finanse
2017-07-17 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Aktualna lista przewoźników, którym udzielono zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie zbiorowym transport
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnieie informacji publicznej dotyczącej postępowania administracyjnego, prowadzonego w WGN UMP znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA Wniosek o udostępnienieinformacji publicznej dotyczącej postępowania adm. prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie IP dotyczącej postępowania adm prowdzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie IP dotyczącej postępowania adm prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dotyczy Osiedla Baraki przy ul. Sypniewo w związku z prowadzoną sprawą GN-XIV.6821.7.6.2017. gospodarka gruntami
2017-07-17 BIURO RADY MIASTA wniosek o udostępnienie IP dotyczącej postępowania adm prowadzonego przez WGN UMP, znak: GN-XIV.6821.7.6.2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa