Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2018-08-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. urbanistyka i architektura
2018-08-08 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Udostępnienie projektu przebudowy mostu Lecha w Poznaniu. transport
2018-08-08 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. zakresu numerów tablic rejestracyjnych zmniejszonych dla woj. wlkp. statystyka
2018-08-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego. urbanistyka i architektura
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. domow tymczasowych dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. domow tymczasowych dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. domow tymaczasowych dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. zalegania odpadow w rejonie ulic Kluczborskiej, Opolskiej, Sucholewskiej, Gliwickiej itp. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przebudowa lokalu mieszkalnego. urbanistyka i architektura
2018-08-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zmiana sposobu użytkowania budynku. urbanistyka i architektura
2018-08-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja na temat najmu nieruchomości położonej przy ul. Przedborskiej 10a. gospodarka gruntami
2018-08-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Kary za niewłasciwe lub nieterminowe zrealizowanie umowy w zakresie dostawy, naprawy lub modernizacji taboru szynowego. transport
2018-08-06 WYDZIAŁ KULTURY dot. finansowania VI Festiwalu twórczości Osób Dojrzałych "Wyścig Jaszczurów" w roku 2014 kultura
2018-08-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. udostepnienia wyciagu bankowego z konta ZZO Sp.zo.o. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-06 WYDZIAŁ INFORMATYKI dot. zrealizowanych i planowanych do realizacji projektów w obszarze Data Center/Serwerowni informatyka
2018-08-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws. lokalnych oczyszczalni gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-03 BIURO POZNAŃ KONTAKT Przebudowa Górneggo Tarasu Rataj - zaplanowana organizacja ruchu drogowego w obrębie ulis Hetmańska - Żegrze komunikacja
2018-08-03 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu na "Wykonanie audytu rekompensaty otrzymanej przez Spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r." gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-08-03 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia treści raportu oceniającego działalność POSUM zdrowie
2018-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Miejsca parkingowe. urbanistyka i architektura
2018-08-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Zestawienie dot. progów punktowych w LO (rok szkolny 2018/2019); liczby absolwentów gimnazjów, liczby uczniów klasy VIII SP, III GM rozpoczynających naukę 09.18; liczby i profilu planowanych klas pierwszych w LO na rok 2019/2020. oświata
2018-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla nieruchomości. urbanistyka i architektura
2018-08-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI stan prawny działek: 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/4, 26/5, obręb Golęcin, ark. 44. gospodarka gruntami
2018-08-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. przedstawienia pięciu najwyżej ocenionych ofert w konkursie miejskim odnośnie dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. pomoc społeczna
2018-08-01 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA Udzielenie informacji dot. współpracy (inicjatwy, programów, caseów) Poznania ze swoimi miastami partnerskimi współpraca z zagranicą
2018-08-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekazanie kopii decyzji komunalizacyjnych. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Udostepnienie projektów organizacji ruchu: ul. Babimojska, Dworca Śródka, Mostu Lecha i skrzyżowania ulic Dabrowksiego-Żeromskiego-Przybyszewskiego. transport
2018-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu w Poznaniu. transport
2018-07-31 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Komandoria. rewitalizacja
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przekazanie dokumentów związanych z pracami budowlanymi - dot. ZOU-XII.271.74.2017.BK. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjnye itd. w stosunku do nieruchomości połozonych na dz. 2/27, 2/29, 2/31, 2/33. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zalesienie oraz uproszczony plan urządzenia lasu dla wskazanych lokalizacji. gospodarka gruntami
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI informacja nt. ustawy o lasach. ochrona środowiska
2018-07-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kserokopia warunków zabudowy - Dąbrowskiego 129/131. urbanistyka i architektura
2018-07-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla nieruchomości-Komandoria dz.2/27 . urbanistyka i architektura
2018-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Udostępnienie informacji publicznej w postaci numeru księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej dz. nr 52/5, arkusz mapy 09, obręb 50. gospodarka gruntami
2018-07-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. oczyszczalni ścieków i bioodpadów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostepnienie akt sprawy-budynek wielorodzinny ul.Smolna. urbanistyka i architektura
2018-07-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja nr 490/2017 - odprowadzanie ścieków sanitarnych. urbanistyka i architektura
2018-07-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wykazanie dochodów Miasta dot. dz. 499/6. gospodarka gruntami
2018-07-26 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Koncepcja i PFU dot. zajezdni przy ul. Madalińskiego. projekty unijne
2018-07-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje administracyjne ul.Mateckiego. urbanistyka i architektura
2018-07-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowane inwestycje zlokalizowane w odległości 1 km. urbanistyka i architektura
2018-07-25 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. udostępnienia umowy zawartej przez Miasto Poznań z firmą Colian (Colian Investment Sp. z o.o. Developer Sp. j.) z 20 grudnia 2017 r. oraz dokumentów podpisanych 18 stycznia 2018 roku. gospodarka gruntami
2018-07-25 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. inwestycji budowlanej przy ul. Drzymały. gospodarka gruntami
2018-07-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przesłanie kopii decyzji komunalizacyjnej, na podstawie której MP nabyło dz. 36/12, ark. 6, obr. 60. gospodarka gruntami
2018-07-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podanie powodu wstrzymania sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Katalońskiej 6 wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. gospodarka gruntami
2018-07-24 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH DOTYCZY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH PRZED 2011 R. W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O OPIECE NAD DZIECKIEM DO LAT 3 pomoc społeczna
2018-07-23 BIURO POZNAŃ KONTAKT Udzielenie informacji dot.polityki turystycznej, prowadzonej przez Wladzze Miasta rewitalizacja; rozwój miasta
2018-07-23 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. przekazania umowy i oferty firmy Tebodin Poland Sp. z o.o. na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji przedinwestycyjnej w zakresie budowy dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych w lokalizacji: Starołęka, Górczyn a także parkingu P&R wraz z wy gospodarka gruntami
2018-07-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Komercyjne wykorzystania obiektów szkolnych, placów, dziedzińców, w tym MDK nr 1 należących do Miasta Poznania. gospodarka gruntami
2018-07-23 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA dotyczy polityki turystycznej rozwój miasta
2018-07-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o skan dec. cel publiczny 88/2018 - 16.04.2018 urbanistyka i architektura
2018-07-20 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Nieprawidłowości w oznakowaniu drów wewnętrznych na osiedlach. transport
2018-07-19 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej w zakresie liczby pozwoleń na budowę na terenie miasta Poznaniawydanych od 1.01.2014r., które dot.obiektów z częścią powierzchni zaprojektowaną jako usługowa, handlowa bądź handlowo-usługowa i w których nie określono mini urbanistyka i architektura
2018-07-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dot. umowy nr GN-IV.272.4.2017 Fn 5270/17 FOR/240/2017 z dnia 18 września 2017 r. gospodarka gruntami
2018-07-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej nt. wydanych dec. adm. urbanistyka i architektura
2018-07-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji nr 1213/97 i 687/99 o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2018-07-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji nr 4094/97 urbanistyka i architektura
2018-07-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji nr 781/2002, dec.nr 1746/2002 i dec.nr 4020/2002 pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego urbanistyka i architektura
2018-07-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji nr 1123/97 o warunkach zabudowy dla budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej Żurawiniec urbanistyka i architektura
2018-07-18 BIURO RADY MIASTA Udzielenie informacji dot. sesji Rady Miasta Poznania. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-07-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o potwierdzenie statusu Okręgowej Spółdzielni Pracy "Oświata" jako niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. oświata
2018-07-17 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dotyczy opieki nad bezdomnymi kotami gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-17 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Stawka za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej. gospodarka gruntami
2018-07-17 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. znaku B-5 na ul. Urbanowskiej. transport
2018-07-17 BIURO RADY MIASTA UDOSTĘPNIENIE NAGRANIA AUDIO Z POSIEDZENIA KOiW. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-07-17 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Dot. zamontowania bramy wjazdowej do prywatnych posesji. gospodarka gruntami
2018-07-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. masy odebranych odpadów komunalnych stałych zmieszanych od podmiotów gospodarczych z obszaru Poznania w okresie 01-01-2015 do 31-12-2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o przekazanie kopii decyzji nr 157/2018 urbanistyka i architektura
2018-07-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie inf. publicznej - przesłanie kopii decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2018-07-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. masy odebranych surowców wtórnych od podmiotów gospodarczych z obszaru Poznania w okresie 01-01-2015 do 31-12-2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. masy odebranych odpadów momunalnych stałych od mieszk. Poznania w okresie 01-01-2015 do 31-12-2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. masy odebranych surowców wtórnych od mieszk. z obszaru Poznania w okresie od 01-01-2015 do 31-12-2017 gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-16 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. zuzytków włókienniczych zebranych z obszaru miasta 2015-2017 w specjalistycznych pojemnikach gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-16 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Stała organizacja ruchu na Rynku Łazarskim. gospodarka gruntami
2018-07-16 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dor. ilości sprzedanych licencji na alkohol działalność gospodarcza
2018-07-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie inf. publicznej w zakresie wskazanej w pozw. na budowę liczby i lokalizacji miejsc postojowych dla inwestycji obecnie realizowanej urbanistyka i architektura
2018-07-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws.budek dla bezdomnych kotów gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Koncepcja przebudowy ul. Św. Marcin (szerokość pasów ruchu i chodników) projekty unijne
2018-07-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. przebudowy ul. Św. Marcin. projekty unijne
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie treści decyzji i inf. z jakim dniem stały się ostateczne (dec.nr 351/2016, 664/2015,590/2015, 499/2013, 486/2013, 403/2012, 331/2011) urbanistyka i architektura
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie inf. publicznej - udostępnienie dec. o warunkach zabudowy nr 172/2018 urbanistyka i architektura
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi dla budowy budynku obsługi podróżnych - ul.Krzywoustego/Nad Spławką urbanistyka i architektura
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi - ul. Krzywoustego/Wybieg urbanistyka i architektura
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi dla budowy stacji paliw - ul. Krzywoustego/Nad Spławką urbanistyka i architektura
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi dla budowy szpitala św.Wojciecha urbanistyka i architektura
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi dla budowy stacji obsługi samochodów i salonu - ul. Sanocka urbanistyka i architektura
2018-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie kopii decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą urbanistyczną i załącznikami graficznymi - ul. Krzywoustego urbanistyka i architektura
2018-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przekazanie kserokopii decyzji nr 142/2015 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla budowy 5-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektu handlowo-usługowego i inf. o obowiązujących decyzjach o urbanistyka i architektura
2018-07-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku ws."domków tymczasowych" dla bedomnych zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2018-07-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. umowy pomiedzy Miastem Poznań z koncernem Sita na budowę spalarni gospodarka odpadami
2018-07-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja dot. ROD Imienia Żwirki i Wigury II. gospodarka gruntami
2018-07-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Stała organizacja ruchu na Placu Kolegiackim i ul. Wodnej. gospodarka gruntami
2018-07-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Stała organizacja ruchu na Placu Kolegiackim, rozbudowa kompleksu biurowego Business Garden Poznań, budowa budynku mieszkalnego przy ul. Bułgarskiej 59. gospodarka gruntami
2018-07-06 BIURO RADY MIASTA UDOSTĘPNIENIE ZAPISU AUDIO Z POSIEDZENIA KPP organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2018-07-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie inf. publicznej - wydanie skanu decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2018-07-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej o prowadzonych postępowaniach administracyjnych dot.procedur wydawania decyzji o warunkach zabudowy , zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowalnych i wydania decyzji pozwoleń na budowę na działkach nr 66/3 i 66/5 a także o urbanistyka i architektura
2018-07-05 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Św. Marcin. projekty unijne
2018-07-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W oparciu o jakie zdarzenie prawne Miasto Poznań stało się właścicielem dz. 52/5, ark. 09, obr. 50. gospodarka gruntami