Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2017-10-10 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA podróż zagraniczna Arkadiusza Stasicy w dniach 23-26.09.2015 współpraca z zagranicą
2017-10-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Czy ulica Jeleniogórska na odcinku dz. ew. nr 11,obręb 36 Junikowo, ark. 27, jest zaliczana do kategorii dróg publicznych gospodarka gruntami
2017-10-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Św. Marcin transport
2017-10-10 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH dot. danych statystycznych mieszkańców części os. Stare Miasto ewidencja mieszkańców
2017-10-10 GABINET PREZYDENTA Realizacja oświetlenia ulicy Jasna Rola w ramach PBO2016. konsultacje i projekty społeczne
2017-10-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Parkingi przy Sądzie Okręgowym,dokumentacja rozbudowy ul.Pięknej. urbanistyka i architektura
2017-10-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Interpretacja zapisów mpzp . urbanistyka i architektura
2017-10-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Zabudowa działek. urbanistyka i architektura
2017-10-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje urbanistyczno-architektoniczne dla nieruchomości ul.Podgórna. urbanistyka i architektura
2017-10-09 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Realizacja inwestycji przez PIM sp. z o.o. dot. przebudowy trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego transport
2017-10-09 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Projekt PBO dot. oświetlenia przy ul. Jasna Rola gospodarka gruntami
2017-10-09 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie oferty żłobka Świderkowo. pomoc społeczna
2017-10-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia w stosunku do nieruchomości położonych przy ul. Podgórnej, Szkolnej i Koziej. gospodarka gruntami
2017-10-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Jednostka zarządzająca nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako: obręb 60, arkusz mapy 18, działki 5 i 13/14. gospodarka gruntami
2017-10-09 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości położonych przy ul. Podgórnej nieruchomości miejskie
2017-10-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot.prowadzonych lub planowanych inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej w obrebie ul. Podgornej, Szkolnej i Koziej. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-10-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie dokumentów- budowa centrum handlowe Panorama. urbanistyka i architektura
2017-10-06 URZĄD STANU CYWILNEGO Wskazanie pracodawcy pracownika Urzędu Stanu Cywilnego sprawy kadrowe
2017-10-06 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Treść Zarządzeń Prezydenta Miasta Poznania gospodarka gruntami
2017-10-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie odszkodowań za grunt wydzielony pod drogi publiczne. gospodarka gruntami
2017-10-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Załączniki do decyzji pozwolenia na budowę ul.Człuchowska 11a. urbanistyka i architektura
2017-10-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Inwestycje celu publicznego dla działki 513/45 obr.Naramowice. urbanistyka i architektura
2017-10-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Sumaryczna opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu (os. Bolesława Chrobrego 2) w latach 2014-2017. gospodarka gruntami
2017-10-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Postępowanie administracyjne ul.Świerzawska - ark.18 dz.10/11,10/12,13/15,13/7. urbanistyka i architektura
2017-10-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych - ul.Samarzewskiego 45 urbanistyka i architektura
2017-10-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna wniosków w konkursie dot. opieki żłobkowej. pomoc społeczna
2017-10-04 WYDZIAŁ FINANSOWY dane dot. ilości mieszkańców gminy, wysokości dochodów i wydatków, średniej wynagrodzeń w UMP, ilości korespondencji i etatów finanse
2017-10-04 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Zapytanie odnośnie do działań Miasta na rzecz osób niepełnosprawnych. pomoc społeczna
2017-10-04 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zarządzenie PMP ws. polityki antymobbingowej w UMP. sprawy kadrowe
2017-10-03 BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW dot. nieruchomości położonej przy ul. Leszczyńskiej 60d w Poznaniu nieruchomości miejskie
2017-10-03 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH liczba osób zameldowanych w Poznaniu na pobyt stały i czasowy (dane na dzień rozpatrywania wniosku) ewidencja mieszkańców
2017-10-02 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Ocena merytoryczna oferty w konkursie dotyczącym opieki żłobkowej. pomoc społeczna
2017-10-02 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Wynagrodzenia pracowników UMP. sprawy kadrowe
2017-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Milczańskiej w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-10-02 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie informacji o działaniach RO Grunwald Północ ws. Ryneczka Świt jednostki pomocnicze miasta
2017-10-02 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA czy studium dla miasta Poznania zostało unieważnione przez NSA urbanistyka i architektura
2017-09-29 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie ofert złożonych w konkursie nr 3/2017. pomoc społeczna
2017-09-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy . urbanistyka i architektura
2017-09-29 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Rysunek stałej organizacji ruchhu na ul. Rychlewskiego w Poznaniu transport
2017-09-28 BIURO RADY MIASTA udostępnienie nagrań z posiedzeń komisji rewizyjnej z dnia 12.09.2017 r. i posiedzenia komisji z dnia 25.09.2017 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-09-28 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie planu finansowego Osiedla Grunwald Północ na 2018 r. finanse; jednostki pomocnicze miasta
2017-09-27 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Udostępnienie ofert żłobka Raj Maluszka. pomoc społeczna
2017-09-27 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne odnośnie nieruchomości położonej przy ul. Karpiej w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-09-26 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Wyżywienie dzieci w żłobku pomoc społeczna
2017-09-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-09-26 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Przekazanie informacji dotyczącej wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia "Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu"". finanse; zamówienia publiczne
2017-09-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wytyczne w sprawie ustalania wartości lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących mienie Miasta Poznania dla potrzeb ich sprzedaży. gospodarka gruntami
2017-09-25 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wskazanie czy Miasto Poznań - Prezydent Miasta Poznania skierowało wniosek o stwierdzenie niewazności decyzji w przedmiocie zwrotu nieruchomości bądź wniosek o wznowienie postępowania w ww. przedmiocie (dot. Pl. Wiosny Ludów w Poznaniu). gospodarka gruntami
2017-09-25 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje o przedszkolach niepublicznych w latach 2008-2016 oświata
2017-09-22 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Przetarg: "Naprawa torowiska tramwajowego w ulicy Królowej Jadwigi i na moście Królowej Jadwigi w Poznaniu". zamówienia publiczne
2017-09-22 WYDZIAŁ OŚWIATY Wykaz szkół policealnych kształcących w zawodzie technik administracji w latach 2011-2013. oświata
2017-09-22 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu dla ul. Św. Marcin. transport
2017-09-21 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2017-09-21 GABINET PREZYDENTA Niezrealizowane wnioski w ramach PBO. konsultacje i projekty społeczne
2017-09-21 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Korespondencja ze Stowarzyszeniem Kernwerk oraz K. Kłoskowskim z sierpnia i września 2017 r. stowarzyszenia i fundacje
2017-09-20 GABINET PREZYDENTA Protokół ze spotkania w sprawie PBO 2018. konsultacje i projekty społeczne
2017-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-09-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Realizacja projektu systemu rowerów miejskich. transport
2017-09-19 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Realizacja umowy z wykonawcą systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. transport
2017-09-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Świerzawska -postępowanie zmierzające do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla wymienionych działek. urbanistyka i architektura
2017-09-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wagon tramwajowy-Caffe Bimba- kserokopia całości akt postępowania. urbanistyka i architektura
2017-09-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Ul.Milczańska - wydane decyzje urb.-arch.oraz plan Rataje -Łacina cz.B-zmiana planu. urbanistyka i architektura
2017-09-18 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Organizator komunikacji publicznej oraz podmioty, z którymi jest zawarta umowa na świadczenie usług. transport
2017-09-18 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zatrudnienie na stanowiskach radców prawnych w UMP. sprawy kadrowe
2017-09-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. inwestycji z zakresu komunalnej infrastruktury technicznej. gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-09-15 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Aktualnie obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu na czas przebudowy ul. Św. Marcin. transport
2017-09-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Stawki opłat za użytkowanie wieczyste gruntu na os. Bolesława Chrobrego. gospodarka gruntami
2017-09-13 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU informacja o zadaniach inwestycyjnych finanse
2017-09-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ul.Świerzawska-pozwolenie na budowę dla działek 10/11,10/12,13/15,13/17 urbanistyka i architektura
2017-09-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy- ul.Wołyńska 30. urbanistyka i architektura
2017-09-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Planowany budynek- plan zagospodarowania ,rzuty ,przekroje i elewacja. urbanistyka i architektura
2017-09-11 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Przesłanie szczegułów punktacji rozstrzygniętego konkursu żłobkowego. pomoc społeczna
2017-09-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Zdarzenie prawne, w oparciu o które działki oznaczone jako: wieś Suchy Las, arkusz mapy 2, działki 696, 697 i 698 przestały stanowić przedmiot własności Skarbu Państwa. gospodarka gruntami
2017-09-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowanie w zakresie uchylenia decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej nabycie nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Matyi 1 w Poznaniu. gospodarka gruntami
2017-09-11 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Inwestycja dotycząca rozbudowy ul. Kurpińskiego oraz ul. Obornickiej w Poznaniu transport
2017-09-10 WYDZIAŁ TRANSPORTU I ZIELENI Samochody elektryczne oraz punkty ładowania. transport
2017-09-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Otoczenie lotniska Poznań - Kobylnica.Wydane decyzje urbanistyczne,oraz mpzp. urbanistyka i architektura
2017-09-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Archiwizacja niezamówionych ofert. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-09-08 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Udostępnienie informacji dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia zamówienia publiczne
2017-09-08 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Lista pracowników UMP nagrodzonych w 2015 r. sprawy kadrowe
2017-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji . urbanistyka i architektura
2017-09-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje o pozwolenei na budowę - ul.Świerzawska . urbanistyka i architektura
2017-09-07 WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY Zapytanie o oferty podmiotów, które wygrały otwarty konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Poznania w 2017 r. organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-09-07 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane dotyczące przedszkoli w rejonie Poznań - Nowe Miasto. oświata
2017-09-07 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Wypłacenie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę. gospodarka gruntami
2017-09-06 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kserokopia decyzji. urbanistyka i architektura
2017-09-06 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU Udostępnienie informacji dotyczącej postępowania (interwencyjne porządkowanie terenów stanowiących własność miasta Poznania). zamówienia publiczne
2017-09-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzje o warunkach zabudowy - Radojewo. urbanistyka i architektura
2017-09-03 WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU informacja o przekazaniu odpłatnym i nieodpłatnym mienia urzędu finanse
2017-09-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje o warunkach zabudowy dla działek- ul.Żorska/Masztowa. urbanistyka i architektura
2017-09-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Realizacja przez Prezydenta Miasta Poznania wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole przyjętym Uchwałą Nr XLi/719/VII/2017 RMP z dn. 24.01.2017 r. gospodarka gruntami
2017-09-01 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Użytkowanie i administrowanie Torem Poznań przez Automobilklub Wielkopolski. gospodarka gruntami
2017-08-31 GABINET PREZYDENTA Ankieta dot. wzajemnych relacji administracji publicznej z obywatelami. konsultacje i projekty społeczne; organizacja pracy Urzędu i Rady Miasta
2017-08-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2017-08-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH Wyniki kontroli w Domu Dziecka nr 3 oświata; pomoc społeczna
2017-08-30 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Udostępnienie wszelkich wniosków, planów wydatków, uchwał, opinii, zgłoszeń kandydatów, zgłoszeń propozycji i uwag do projektów dokumentacji technicznej, wszelkich pism RO lub ZO Sołacz jednostki pomocnicze miasta
2017-08-30 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomości przy ul. Garbary. rewitalizacja
2017-08-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. firm asenizacyjne gosp. komunalna i mieszkaniowa
2017-08-29 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. wniosku nt. odpadow komunalnych gospodarka odpadami
2017-08-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie kopii decyzji. urbanistyka i architektura