Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2019-08-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wniosek o udostępnienie informacji publicznej - sprawa UA-VI-A04.6740.1330.2013 urbanistyka i architektura
2019-08-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wniosek o udostępnienie informacji publicznej - skan dec 471/2019 urbanistyka i architektura
2019-08-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY przekazanie wniosku Joanny Kośmider radcy prawnego Kochański i Partners sp.k. o udostępnienie informacji publicznej - czy dla nieruchomości zostały wydane jakiekolwiek decyzje, jeżeli tak, to prośba o przesłanie kopii wraz z inf. o ich ostateczności urbanistyka i architektura
2019-08-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dokumenty w spr. wpisu wzmianki w kw PO1P/00280356/0 gospodarka gruntami
2019-08-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wydanie decyzji nr 755/2010 o warunkach zabudowy UA.III.U11/73313-630/10 oraz jej sprostowania z dnia 4.05.2011r. urbanistyka i architektura
2019-08-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dot. nieruchomości obr. Golęcin dz. 34/2, 39/1, 41, 40/2 prawo pierwokupu. gospodarka gruntami
2019-08-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY przekazanie wniosku Joanny Kośmider radcy prawnej Kochański i Partners sp.k. o udzielenie informacji publicznej - inf. czy dla nieruchomości zostały wydane jakiekolwiek decyzje, jeżli tak to prośba o przesłanie zanonimizowanego scanu i inf, o toczących si urbanistyka i architektura
2019-08-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI przekazanie treści porozumienia z 02.07.2019 r. w spr. lokali mieszkanych przy Policji gospodarka gruntami
2019-08-07 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o aktualizację informacji w zakresie udostępnienia informacji publicznej - dot.uchały w spr.ustalania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury urbanistyka i architektura
2019-08-07 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA konsultacje w sprawie nowelizacji MEGAustawy oraz udostępnienie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady Miasta rozwój miasta
2019-08-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - inf. czy dla nieruchomości wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy i została wydana dec. o war.zabudowy , jeśli tak to prośba o przekazanie kopii wniosku i decyzji urbanistyka i architektura
2019-08-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji - wydanie kopii decyzji urbanistyka i architektura
2019-08-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy na terenach dzierżawionych od Miasta Poznania na cel: rekreacyjny, sportowo-turystyczny oraz oświatowo-wychowawczy dozwolona jest sprzedaż i spożycie alkoholu? działalność gospodarcza; gospodarka gruntami
2019-08-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. zbierania odpadów o kodach 20 01 10 i 20 01 11-odzież i tekstylia gospodarka odpadami
2019-08-05 WYDZIAŁ INFORMATYKI wysokość wydatków poniesionych w 2018 r. przez UMP na rzecz firmy PCSS informatyka
2019-08-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej poz. na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego urbanistyka i architektura
2019-08-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. plaży miejskiej w pobliżu Mostu Rocha. gospodarka gruntami
2019-08-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej dot. nieruchomości - czy działki objęte są mpzp, przeznaczenie terenu, czy działki zajęte są pod drogi publiczne, czy wydano jakiekolwiek dec. urbanistyka i architektura
2019-08-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. udostępnienia najwyżej ocenianych ofert dla przedsiębiorców w konkursie 65/2019 i oferty 2/2018 pomoc społeczna
2019-08-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH informacje dot. czynności podpisywania i wypowiadania przez jednostkę umów na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnościami pomoc społeczna
2019-07-31 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wydatki Klubów Seniora w Poznaniu oraz sprawozdania merytoryczne pomoc społeczna
2019-07-31 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI położenie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, obszarze rewitalicji, specjalnej strefy rewitalizacji dz. 40, 41/5, 39, 56 ark. 07 obr. 61 ul. Dolna Wilda rewitalizacja
2019-07-31 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci przy ul. Dolna Wilda rewitalizacja
2019-07-31 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - czy nieruchomości znajdują się na terenie objętym uchwałą określającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury , , tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń urbanistyka i architektura
2019-07-31 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. budowy trzeciego toru pomiędzy dworcem Poznań Główny a Poznań Wschód. komunikacja
2019-07-30 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie listy placówek - dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydatktyczne (przedmioty przyrodnicze). oświata
2019-07-30 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. położenia działek na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej zdrowie
2019-07-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Porozumienie pomiędzy Miastem a Spółdzielnią Pracy Universum z dnia 29 marca 2017 r. gospodarka gruntami
2019-07-30 WYDZIAŁ INFORMATYKI dotyczy rodzaju i liczby zakupionych 300 zestawów komputerowych PC informatyka
2019-07-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udzielenie inf. dot.wniosków o ustalenie warunków zabudowy i poz. na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie mpzp Rejon Ostrowa Tumskiego urbanistyka i architektura
2019-07-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - czy tereny zaliczają się do terenów służących do realizacji inwestycji publicznej, czy w stosunku do nieruchomości były wydawane jakiekolwiek decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego urbanistyka i architektura
2019-07-29 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomosci przy ul. Dolina rewitalizacja
2019-07-29 WYDZIAŁ INFORMATYKI dotyczy: dostawy 48 notebooków- rodzaju i liczby zakupionych urządzeń informatyka
2019-07-29 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie listy placówek ubiegających się o dofinansowanie na wyposażenie w pomoce dydaktyczne (przedmioty przyrodnicze). oświata
2019-07-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-07-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wniosek o udzielenie informacji publicznej czy zostały wydane pozwolenia na budowę urbanistyka i architektura
2019-07-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie na jakim etapie jest wydanie pozwolenia na budowę urbanistyka i architektura
2019-07-26 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez Miasto Poznań finanse
2019-07-26 WYDZIAŁ OŚWIATY Archiwalny statut placówki. oświata
2019-07-26 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH informacje na temat zadań powierzonych placówce "Ognisko na fyrtlu" oraz jej kontroli pomoc społeczna; protokoły pokontrolne
2019-07-26 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH wskazanie placówek, które otrzymały dotacje w latach 2012-19 na opiekę nad dziećmi do lat 3, a nie były kontrolowane pomoc społeczna; protokoły pokontrolne
2019-07-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wniosek o udostępnienie informacji publicznej - akt sprawy pozwolenia na budowę wraz z atwierdzonym projektem urbanistyka i architektura
2019-07-25 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy samoobsługowej myjni samochodowej czterostanowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną, kopii decyzji nr 382/2016 pozwolenia na budowę myjni urbanistyka i architektura
2019-07-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania dot. roszczeń w stosunku do nieruchomości przy ul. Dolna Wilda. gospodarka gruntami
2019-07-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy nieruchomości przy ul. Dolnej Wildy mają dostęp do drogi publicznej oraz o infrastrukturę kolejową. gospodarka gruntami
2019-07-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objecie obszarem rewitalizacji nieruchomości w obrębie Golęcin rewitalizacja
2019-07-24 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ opłaty wynikające z tyt. ustawy o utrzymaniu czystościci porządki w gminach gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-07-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - czy w odniesieniu do nieruchomości toczą się obecnie postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego urbanistyka i architektura
2019-07-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie ionf. publicznej - udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy dla działek nr 22/11,22/10,22/9,22/8 urbanistyka i architektura
2019-07-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2019-07-24 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji. urbanistyka i architektura
2019-07-23 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania odnośnie roszczeń, wywłaszeń i badania prawidłowości nabycia nieruchomości przy ul. Krauthofera 22. gospodarka gruntami
2019-07-23 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA 22 pytania:m.in. kwota z budżetumiastana stypendia edukacyjne dla studentów, dla uczniów szkól na poziomie licealnym, łączna kwota roczna na oświatę, liczba miejsc w szkołach licealnych, koszt przeciętnej ceny wynajmu mieszkania w Poznaniu, powierzchnia t finanse; kultura; oświata; sport; statystyka; transport
2019-07-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Odszkodowania za utratę wartości gruntu/nieruchomości/zdrowia. gospodarka gruntami; zdrowie
2019-07-22 WYDZIAŁ INFORMATYKI korzystanie z oprogramowania firmy Wolters Kluwer informatyka
2019-07-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. zada. budżetowego GKO/P/003 Zagospodarow. podwórek komunalnych gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-07-19 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienie dokumentacji RO Chartowo (dot. Os. Tysiąclecia) gospodarka gruntami
2019-07-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. i wydanie zaświadczenia dla nieruchomości przy ul. Zwierzynieckiej. gospodarka gruntami
2019-07-18 WYDZIAŁ BUDŻETU I KONTROLINGU Wykonanie budżetu za 2018 rok finanse
2019-07-18 WYDZIAŁ SPORTU MIADZIOŁKO sprawy kadrowe
2019-07-18 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-07-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane dotyczące klas pierwszych w publicznych szkołach ponadgimnazhalnych w latach 2014-2018. oświata
2019-07-17 WYDZIAŁ SPORTU POSiR sport
2019-07-16 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA udostępnienie informacji publicznej:- ankiety zgłoszeniowej, którą przesłał Państwa urząd do konkursu Perły Samorządu 2019, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna, - informacji, do jakich konkursów w 2019 r. (chodzi o konkursy inne niż konkursy grant promocja miasta; rozwój miasta; współpraca z mediami
2019-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wydane decyzje z naruszeniem prawa dla danego terenu. urbanistyka i architektura
2019-07-15 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-07-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowa przekazania cmentarzy komunalnych przez Universum Spółdzielnię Pracy do Miasta. gospodarka gruntami
2019-07-15 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA udzielenie informacji o wspólpracy Urzędu Miasta Poznania z innymi gminaniu - wypełnienie formularza ankiety z pytaniami rozwój miasta; współpraca z zagranicą
2019-07-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja nt. roszczeń w stosunku do nieruchomości przy ul. Sielawy. gospodarka gruntami
2019-07-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja nt. roszczeń w stosunku do nieruchomości przy ul. Sielawy 19g i 19h. gospodarka gruntami
2019-07-12 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Przechowywanie dokumentacji budynku. urbanistyka i architektura
2019-07-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacje nt. roszczeń dotyczących nieruchomości przy ul. Karpiej. gospodarka gruntami
2019-07-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja nt. roszczeń w stosunku do nieruchomości przy ul. Św. Wawrzyńca 27,28 i ul. Szczepanowskiego 11, 13. gospodarka gruntami
2019-07-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Informacja nt. roszczeń w stosunku do nieruchomości przy ul. Garbary. gospodarka gruntami
2019-07-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji. urbanistyka i architektura
2019-07-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY "Spec Ustawa mieszkaniowa" urbanistyka i architektura
2019-07-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Dane dotyczące ośrodków wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Poznania. oświata
2019-07-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji . urbanistyka i architektura
2019-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-07-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopia decyzji o warunkach zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-07-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci przy ul. Zwierzynieckiej rewitalizacja
2019-07-09 BIURO POZNAŃ KONTAKT Wskazanie miwjsca przechowywania całokształtu dokumentacji za lata 1970-2000 budynku połozonego w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 64, ul. Głogowskiej 64a i ul. Limanowskiego 1 nieruchomości miejskie; urbanistyka i architektura
2019-07-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Sieć G5. urbanistyka i architektura
2019-07-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla danej nieruchomości. urbanistyka i architektura
2019-07-08 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacja ws. Parku Kasprowicza. gospodarka gruntami; ochrona środowiska; oświata; sport
2019-07-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI wniosek odnośnie postępowań dot. roszczeń, wywłaszczeń oraz badania prawidłowości nabycia nieruchomości ul. Jakuba Krauthofera 22 gospodarka gruntami
2019-07-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Czy nieruchomość przy ul. Krauthofera 22 ma dostęp do drogi publicznej, czy ul. Dmowskiego, Krauthofera i Górki są drogami publicznymi, decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i decyzje o realizacji inwestycji celu publicznego dla ww. nieru urbanistyka i architektura; zarządzanie ruchem
2019-07-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI informacja o położeniu nieruchomości ul. Krauthofera 22 na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej. gospodarka gruntami
2019-07-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przesłanie skanu decyzji nr PK-I-7252/03/2877/92-95 z dnia 8 sierpnia 1996 r. gospodarka gruntami
2019-07-05 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o udostępnienienie nagrań z sesji Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ z dnia 16 maja 2019 r. jednostki pomocnicze miasta
2019-07-04 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji urbanistyczno-architektonicznych. urbanistyka i architektura
2019-07-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla budynków biurowych w 2018 r. urbanistyka i architektura
2019-07-03 WYDZIAŁ FINANSOWY opłata reklamowa finanse
2019-07-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI o udostępnienie wykazu dzierżawy terenów lub w innej formie prawnej przedsiębiorstwom rozrywki gospodarka gruntami
2019-07-03 URZĄD STANU CYWILNEGO Liczba wydanych decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk w latach 2010-2018 z podziałem na decyzje pozytywne i negatywne. postępowanie administracyjne; statystyka
2019-07-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Kopie decyzji pozwoleń na budowę. urbanistyka i architektura
2019-07-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Etap postępowania dot.wydania warunków zabudowy. urbanistyka i architektura
2019-07-02 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Dostawa sprzętu w zakresie doposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w 19 szkołach. projekty unijne