Rejestr wniosków o informację publiczną i informację sektora publicznego

Wyszukiwanie
Data wpływu wniosku do UMP Nazwa wydziału, do którego złożono wniosek lub wydział wiodący Przedmiot wniosku Kategoria
2019-10-16 WYDZIAŁ KULTURY dot. zadania: wystawianie wart konnych przez WMN kultura
2019-10-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania zwrotowe dot. dz. nr 3/10, ark. 12, obręb Żegrze. gospodarka gruntami
2019-10-15 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dostęp do drogi publicznej dz. nr 3/10, arkusz 12, obręb Żegrze. jednostki pomocnicze miasta
2019-10-14 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - inf. w zakresie staturu rozpoznania sprawy o ustalenie warunków zabudowy dla budowy budynku wielorodzinnego UA-I-U02.6730.138.2018 urbanistyka i architektura
2019-10-11 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie informacji na temat budynków znajdujących się na nieruchomości ul. Grodziska 35a urbanistyka i architektura
2019-10-11 WYDZIAŁ FINANSOWY czy Miasto Poznań przeprowadziło w 2019 roku emisję obligacji komunalnych finanse
2019-10-11 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI lokal ul. Litewska 22 Meridian's sp. z o.o. nieruchomości miejskie
2019-10-10 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostępnienie informacji nt. rekrutacji w Przedszkolu nr 148. oświata
2019-10-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI kopie protokołów z zebrań właścicieli mieszkań ul. Wspólna 55-57 gospodarka gruntami
2019-10-09 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. postępowań zwrotowych dot. nieruchomości przy ul. Hetmańskiej. gospodarka gruntami
2019-10-08 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - wydanie kopii wszystkich złożonych wniosków oraz wydanych decyzji w zakresie warunków zabudowy urbanistyka i architektura
2019-10-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Jakie nieruchomości leżące w granicach obecnego osiedla Jeżyce zostały sprzedane przez miasto w okresie od 1997 r. do dnia dzisiejszego. 2. Jaki miasto uzyskało przychód ze sprzedaży działek wymienionych w pkt. 1. gospodarka gruntami
2019-10-08 BIURO SPRAW LOKALOWYCH Protokoły z zebrań wspólnoty mieszkaniowej gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-10-08 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI dotyczy Fundacji Familijny Poznań, Frajda sp. z o.o., Infrastruktura Oświaty DGF sp. zo.o. Edukacja dla Przyszłości, REMKAN sp. z o.o., Sanikan sp. z o.o., Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie
2019-10-07 WYDZIAŁ OŚWIATY Projekty i działania z zakresu edukacji antydysktyminacyjnej (w tym seksualnej). oświata
2019-10-07 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. Spółek Wodnych na terenia Poznania działalność gospodarcza
2019-10-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Dot. opłat za śmieci gospodarka odpadami
2019-10-04 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. aktualnej wartości obligacji wyemitowanych przez Miasto Poznań finanse
2019-10-04 WYDZIAŁ OŚWIATY Informacje dotyczące nieruchomości miejskiej przy ulicy Skibowej w Poznaniu. gospodarka gruntami; oświata; urbanistyka i architektura
2019-10-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI nabycie działki ul. Podolańska i dostępność infrastruktury drogowej. gospodarka gruntami
2019-10-03 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Kontrola WINB dotycząca cieku Bogdanka. gospodarka gruntami
2019-10-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o przesłanie informacji dot. środków przekazanych Zespołowi Szkół Zakonu Pijarów. oświata
2019-10-02 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. dochodów Miasta Poznania za l. 2015 -2018 za miejsca parkingowe na działkach nr 499/15 i 499/6, ark. 08, obr. Piątkowo. gospodarka gruntami
2019-10-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - prośba o udostępnienie informacji w zakresie wydanych warunków zabudowy i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla indtalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych urbanistyka i architektura
2019-10-01 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publicznej dot. inwestycji Stara Cegielnia i odniesienie się do sprawy czy organ poczuwa się do wypłaty roszczeń urbanistyka i architektura
2019-10-01 WYDZIAŁ INFORMATYKI podanie nazwy producenta i modeli sprzętu wybranych w postępowaniu na dostawę 3 serwerów i rozbudowę 3 istniejących informatyka
2019-10-01 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH dot. dotacji, które otrzymała Fundacja Pomocna Mama finanse; pomoc społeczna
2019-09-30 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia dot. tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Anny Jantar. gospodarka gruntami
2019-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej dot.dec.nr 777/2015, 151/2017,181/2018 o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej w zakresie decyzji pozwolenia na budowę wraz z projektem zagospodarowania terenu UA-V-A02.6740.1785.2017 urbanistyka i architektura
2019-09-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-09-30 WYDZIAŁ INFORMATYKI System finansowo - księgowy finanse; informatyka
2019-09-27 BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Działalność MTP gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-09-27 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Kosztorysy ofert i wyceny zadań planu budżetu Os. JSM jednostki pomocnicze miasta
2019-09-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej - ul. Granowska 15 urbanistyka i architektura
2019-09-26 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Komu, na podstawie jakich przepisów i w jakiej części Skarb Państwa przekazał mienie poniemieckie w postaci sieci kanalizacyjnych. gospodarka gruntami
2019-09-26 WYDZIAŁ OŚWIATY Wykaz placówek oświaty, które otrzymały wsparcie z przyznanej rezerwy oświatowej w ramach kryterium V na rok 2019. oświata
2019-09-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji - prośba o przekazanie kopii pozwoleń na budowę i projektów zagospodarowania oraz inf. czy w wyżej wymienionych postępowaniach stroną był właściciel działki nr 8/2 dec.nr 872/2019, 374/2019, 1856/2017, 2274/2011 urbanistyka i architektura
2019-09-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej dot. pozwolenia na budowę urbanistyka i architektura
2019-09-26 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - czy dla nośników reklamowych zostały wydane decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót urbanistyka i architektura
2019-09-25 WYDZIAŁ FINANSOWY procedura dot. schematów podatkowych finanse
2019-09-25 BIURO POZNAŃ KONTAKT Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania infomacji o schematach podatkowych finanse
2019-09-24 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Ułożenie nawierzchni na ul. Św. Marcin. projekty unijne
2019-09-23 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - ul. Dąbrowskiego 87-89 urbanistyka i architektura
2019-09-22 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI o udzielenie informacji w spr. zgłoszenia pozostawienia materiałów budowlanych przy rondzie Obornickim. gospodarka gruntami
2019-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY wniosek o udostępnienie informacji publicznej - zapytanie o etap postępowania wz ul. Botaniczna/ Nałkowskiej oraz ul. Miła urbanistyka i architektura
2019-09-20 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej dot.decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura
2019-09-19 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Dochody MP za służebność UWI. gospodarka gruntami
2019-09-18 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ dot. budowy schroniska dla zwierząt gosp. komunalna i mieszkaniowa
2019-09-18 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o przesłanie informacji gotyczącej rozbudowy SP 46 w Poznaniu oświata
2019-09-16 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY prośba o udzielenie informacji publicznej urbanistyka i architektura
2019-09-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie infomacji publicznej w sprawie przeznaczenia lokalu nr 5 i podanie kto był autorem projektu zmiany sposobu uzytkowania, kiedy uzyskano opinię konserwatora czy udzielono pozwolenia na zmiane sp. użyt. urbanistyka i architektura
2019-09-13 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Udostępnienie informacji publicznej w sprawi wydanych warunków zabudowy urbanistyka i architektura
2019-09-13 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. aktualnej wartości nominalnej obligacji wyemitowanych przez Miasto Poznań finanse
2019-09-13 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Roszczenia reprywatyzacyjne dot. nieruchomości przy ul Pleszewskiej 1 i Pleszewskiej 2. gospodarka gruntami
2019-09-12 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Inf. publ. ws. parkingów. gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie; rewitalizacja; urbanistyka i architektura; zamówienia publiczne
2019-09-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Objęcie obszarem rewitalizacji nieruchomosci w kwartale ul. Obornicka, Włosciańska, Wojciechowskiego, Rudnickiego rewitalizacja
2019-09-11 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Przebudowa Rynku Łazarskiego. rewitalizacja
2019-09-11 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba dot. informacji nt. hali sportowej na os. Pod Lipami oświata
2019-09-10 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie publicznej na temat budowy, dec. pnb 2373/2018 z dnia 24.10.2018 r. UA-VI-A01.6740.2253.2018 urbanistyka i architektura
2019-09-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania administracyjne w sprawie przeniesienia/likwidacji ogródków działkowych Energetyk 1. gospodarka gruntami
2019-09-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Nabycia MP w l. 2011-2015 w drodze spadkobrania. finanse; gospodarka gruntami; nieruchomości miejskie
2019-09-10 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI udostępnienie i przesłanie decyzji: SN-VI-4.7532-1-799/11 z dnia 3.10.2011 r. oraz 436/2018 z dnia 8.03.2018 UA-V-A02.6470.3151.2017 gospodarka gruntami
2019-09-09 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udzielenie informacji publicznej urbanistyka i architektura
2019-09-09 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Wymiana nawierzchni chodnika przy nieruchomości - ul. Św. Marcin 31 projekty unijne
2019-09-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Prośba o udostepnienie Indywidualnych Kart Oceny Projektów w konkursach (OKO). oświata
2019-09-09 WYDZIAŁ OŚWIATY Wniosek o udzielenie informacji dotyczacych szkół publicznych i niepublicznych. oświata
2019-09-09 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA składki Fundacja Unia Metropolii Polskich rozwój miasta
2019-09-09 WYDZIAŁ KULTURY dot. wydania indywidulanych kart oceny projektów kultura
2019-09-07 WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA informacje dotyczace edukacji statystyka
2019-09-06 WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH udostępnienie kart ocen merytorycznych ofert pomoc społeczna
2019-09-06 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Postępowania reprywatyzacyjne dot. działek przy ul. Świerzawskiej. gospodarka gruntami
2019-09-06 WYDZIAŁ SPORTU badanie rynku sport
2019-09-06 WYDZIAŁ SPORTU Pozańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna sport
2019-09-05 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Informacja publiczna w zakresie wydanych decyzji zmiany sposobu użytkowania z funkicji mieszkalnej na użytkową urbanistyka i architektura
2019-09-05 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Umowy najmu, uw i sprzedaży działek nr 1/5 i 1/6, arkusz mapy 40, obręb Golęcin. gospodarka gruntami
2019-09-05 WYDZIAŁ FINANSOWY dot. wewnętrznej procedury raportowania schematów podatkowych finanse
2019-09-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - przesłanie decyzji wraz z ewentualnymi załącznikami dot.zjazdu na ul.Hetmańską (dec.nr 85/2017,2145/2017,1387/2018 urbanistyka i architektura
2019-09-03 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Prośba o udostępnienie informacji publicznej w zakresie projektu budowlanego oraz powykonawczego budynku do decyzji 1908/2013 z dnia 16.09.2013 urbanistyka i architektura
2019-09-03 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wnioesk o udostępnienie protokołu ze spotkania RO Naramowice z PIM, które odbyło się 15 lipca 2019 r. jednostki pomocnicze miasta
2019-09-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej dot. obiektów - skup surowców wtónych, myjnia samochodowa oraz dwa obiekty -myjnia i zakład fryzjerski urbanistyka i architektura
2019-09-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - pozwolenie na budowę przy ul. Łozowej 50 urbanistyka i architektura
2019-09-02 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - kseropie dokumentów dot.budowy osiedla mieszkaniowego (Rodzinne Podolany) urbanistyka i architektura
2019-09-02 WYDZIAŁ OŚWIATY Indormacja dotycząca subwencji oświatowej na ucznia. oświata
2019-09-02 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA dot. udostępnienie informacji ws. edukacji mieszkańców w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne ochrona środowiska
2019-08-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przesłanie zanonimizowanego skanu postanowienia Prezydenta MIasta Pozannia z dnia 1.08.2005r. prostujące decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 610/2005 o warunkach zabudowy UA.I.U09/73313-598/05 i inf. czy toczyło się urbanistyka i architektura
2019-08-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej -przekazanie kopii wydanych decyzji o warunkach zabudowy nr 274/2019, 273/2019 urbanistyka i architektura
2019-08-30 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - udostępnienie inf. o inwestycjach mieszkaniowych urbanistyka i architektura
2019-08-29 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - przesłanie plików zawierających decyzję nr 53/2018 pozwolenia na budowę UA-VII-A07.6740.15.2012 i zatwierdzonego projektu urbanistyka i architektura
2019-08-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI WOPR Wielkopolska - najem, dzierżawa, inne, wsparcie finansowe, dotacje, zadłużenie gospodarka gruntami
2019-08-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI wdrożenie dyspozycji Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 112/19 z dnia 26 marca 2019 roku. gospodarka gruntami
2019-08-28 WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Podanie nazwisk radców prawnych bądź urzędników, którzy opracowowywali zarządzenie nr 493/2018 PMP z dnia 10.07.2018 par. 5 oraz porozumienie z dnia 29.03.2017 pomiędzy Miastem Poznań a Spółdzielnią Pracy Uniwersum par. 3 gospodarka gruntami
2019-08-28 WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I UPRAWNIEŃ KOMUNIKACYJNYCH DOT. LICZBY ZAREJESTROWANYCH POJAZDÓW ODÓŁEM, POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ POJAZDÓW HYBRYDOWYCH W LATACH 2014-2018 statystyka
2019-08-28 WYDZIAŁ WSPIERANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA Wniosek o informację ws. wysokości przekazanych wnioskodawcy diet w latach 2015-2019 jednostki pomocnicze miasta
2019-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie wydanych decyzji pozwolenia na budowę , decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego , w razie odnalezienia wydanych decyzji prośba o wydanie kopii, z jaką datą stał urbanistyka i architektura
2019-08-28 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udzielenie informacji publicznej - przekazanie skanów wszystkich decyzji w przedmiocie prawa włsności urbanistyka i architektura
2019-08-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje nt. liczby zarejestrowanych pojazdów. komunikacja
2019-08-27 BIURO KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Informacje dot. projektu "Rewitalizacja Dziecińca pod Słońcem" projekty unijne
2019-08-27 WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROLNICTWA dot. koncesji na sprzedaz alkoholu działalność gospodarcza
2019-08-27 WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY udostępnienie informacji publicznej - wgląd do decyzji o warunkach zabudowy urbanistyka i architektura