Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Stowarzyszenie zwykłe jest zrzeszeniem nieposiadającym osobowości prawnej, powołanym do realizowania określonego celu. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela lub zarząd, który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Jak utworzyć stowarzyszenie zwykłe? - pobierz informator

Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie Poznania, ewidencję prowadzi Prezydent Miasta Poznania.

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych z siedzibą w Poznaniu: nr 1-100, 101-200, 201-

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Aby dokonać wpisu stowarzyszenia do ewidencji, złóż odpowiedni wniosek. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Do wniosku załącz:

 • protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami;
 • regulamin działalności określający:
  • nazwę stowarzyszenia,
  • cel lub cele,
  • teren i środki działania,
  • siedzibę,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Pamiętaj:

 • stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie:
  • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu;
  • kompetencje;
  • warunki ważności jego uchwał i sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, szczególnie zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru;
  • uzupełniania składu;
  • kompetencje.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pokój nr 96 lub sekretariat Wydziału - pokój nr 4 (wejście z hali obsługowej).       

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do ewidencji lub wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Informację o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji lub zmianie danych w ewidencji otrzymasz z urzędu - bez żadnych opłat.

Jeżeli potrzebujesz zaświadczenie z ewidencji (np. do złożenia w Sądzie Rejonowym - przy przekształceniu w stowarzyszenie rejestrowe):

 • wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17 zł; nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Tę opłatę możesz również uiścić gotówką - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Karola Libelta 16/20 w kiosku. Potwierdzenie uiszczenia opłaty załącz do wniosku. Zaświadczenie otrzymasz w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, wezwiemy stowarzyszenie do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, powiadomimy niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

Podstawa prawna

 • ustawa z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 • rozporządzenie z 2.05.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów;
 • ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej;
 • ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Inne informacje

Pamiętaj!

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zmianę danych w ewidencji, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków. Stowarzyszenie zwykłe ma też obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.      

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącegonadzoru nad stowarzyszeniami wynikającego z ustaw: ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; rozporządzenia z 2.05.2016 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów, a ponadto ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adrian Kokot
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-20 14:55 - aktualizacja ewidencji (Aktualizacja)