REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek pracodawcy wzór w załączeniu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. 61 87 85 824 lub 61 87 85 825.

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Pracodawca składa wniosek z kompletem dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Pracodawca zostaje powiadomiony oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Termin usunięcia może ulec przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nie leżących po jego stronie. Pracodawca zostaje powiadomiony o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przeprowadza się negocjacje warunków umowy.

W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zostaje zawarta w formie pisemnej umowa z pracodawcą, który zatrudnia osobę niepełnosprawną.

Podstawą zwrotu jest wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia.

Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę stosownych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów szkolenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 poz. 1970).

Inne informacje

Refundacja nie może przekroczyć:

  • 70 % kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw:
  • 60 % kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do dużych przedsiębiorców, nie więcej jednak   niż   do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1970) którym jest zwrot kosztów pracodawcy poniesionych na szkolenie pracownika niepełnosprawnego, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do ubiegania się o zwrot kosztów pracodawcy poniesionych na szkolenie pracownika niepełnosprawnego.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:09 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)