sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych lub Skarbu Państwa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnej lub Skarbu Państwa - ze wskazaniem pozycji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste

2. Wniosek o nabycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości innej, niż umieszczona na wykazie. Załączniki:

 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna,
 • mapa terenu (nieaktualizowana) z zaznaczeniem wnioskowanego terenu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań, XI piętro, pokój nr 1114, Oddział ds. Organizacyjnych i Ekonomicznych, tel. 61 827-15-31; 61 878-45-24.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości poprzez sprzedaż bądź oddawanie w użytkowanie wieczyste mają charakter spraw cywilnoprawnych. Do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami)
 2. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)
 3. uchwała Nr LXI/840/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania (zmieniona uchwałą Nr LXIV/889/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2009 r., uchwałą Nr XVII/195/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2011 r., uchwałą Nr XIX/250/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 18 października 2011 r., uchwałą Nr XL/605/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. oraz uchwała Nr L/776/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r.)
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Inne informacje

Zasadą zbywania nieruchomości jest tryb przetargowy, od którego wyjątki są ściśle określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Prezydent Miasta Poznania sporządza, a następnie podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste.

Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w:

 • Urzędzie Miasta Poznania - pl. Kolegiacki 17
 • Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, XII i XIII piętro.

Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta, plac Kolegiacki 17 (hol) i w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, XII i XIII piętro, oraz zamieszcza się w prasie:

 • co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000 euro i niższa niż 100.000 euro - w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazująca się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej,
 • co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, gdy cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro - w prasie codziennej ogólnokrajowej, co najmniej dwukrotnie,

a także na stronie internetowej "Biuletynu Informacji Publicznej" (www.bip.um.poznan.pl).

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami powiadamia osobę ustaloną w wyniku przetargu, jako nabywcę nieruchomości - w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu - o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawiadomienia.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Nowicki
ostatnia zmiana w dniu 2016-01-07 15:12 - modyfikacja publikatora podstawy prawnej (Aktualizacja)