ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby niepełnosprawnej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w załączniku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Oddział Integracji Osób Niepełnosprawnych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań

tel. 61 87 85 824 lub 61 87 85 825.

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Osoba niepełnosprawna zamieszkałą w Poznaniu składa wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca zostaje powiadomiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W terminie 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów Wnioskodawca zostaje powiadomiony o sposobie jego rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przeprowadza się negocjacje warunków umowy.

W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji zawarta zostaje umowa z Wnioskodawcą.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015 r. poz.102).

Inne informacje

1.Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy  jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na:

a) podjęcie po raz pierwszy działalności:

  • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  • rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,

b) wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

2. Maksymalna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 15- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie poręczenia, w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, gwarancji bankowej, blokady rachunku bankowego.

4. Osoba niepełnosprawna w umowie o jednorazowe środki zobowiązuje się do prowadzenia działalności lub członkowstwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

5. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, a w szczególności:

a) nie wykorzystała otrzymanych środków zgodnie z profilem prowadzonej działalności i nie przeznaczyła środków na cel określony w umowie,

b) prowadziła działalność przez okres krótszy niż 24 miesiące,

c) zawiesiła prowadzenie działalności lub ją zlikwidowała przed upływem 24 miesięcy od jej rozpoczęcia,

d) zmieniła profil działalności po otrzymaniu środków w okresie 24 miesięcy od jej rozpoczęcia, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody,

e) uniemożliwiła weryfikację dokumentów dotyczących prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności.

Rozpatrywanie wniosków o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nastąpi po podjęciu przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań

2.  Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 511) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (t.j.  Dz. U. 2014 r., poz. 102) którym jest udzielanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej dla osób z niepełnosprawnością zamieszkujących w Poznaniu.

4.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora: 10 lat

5.  Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)       dostępu do swoich danych osobowych

b)      żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)       żądania usunięcia danych, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)      żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

  • osoby te kwestionują prawidłowość danych
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej.

8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 12:14 - dopisanie do kategorii tematycznej (Aktualizacja)