« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny- w przypadku wnioskowania o wymianę zniszczonego lub zapełnionego dokumentu,
 • w przypadkach koniecznych - zaświadczenie (odpis) ze stacji kontroli pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu (dotyczy przypadków, w których upłynął termin ważności ostatniego badania technicznego zapisanego w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub tut. Urząd nie posiada informacji o terminie ostatniego badania zamieszczonego w utraconym dowodzie rejestracyjnym),
 • karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,
 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,
 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych,

ul. Gronowa 22 a, 61-655 Poznań, sala obsługi parter,

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, sala obsługi parter,

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi parter.

    

Istnieje mozliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP.

   

Odbiór zamówionych dokumentów następuje w tej samej lokalizacji, co złożenie wniosku.

Opłaty

W lokalizacji przy ul. Libelta 16/20 oraz ul. 28 Czerwca 1956r. nr 404 płatności realizowane są tylko bezgotówkowo.

   

Za wydanie wtórnika utraconego, wymianę zniszczonego dowodu rejestracyjnego, albo za wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu, pobierana jest opłata (Warunkiem uznania opłaty bądź przelewu jest prawidłowe opisanie na dok. płatniczym nr nadwozia (VIN)/podwozia lub ramy pojazdu, którego dotyczy opłata oraz podst.opłaty, na którą każdorazowo składa się opłata komunikacyjna i opłata ewidencyjna w kwotach wymienionych poniżej).

UWAGA: klikając na odpowiednią sumę opłaty, można przejść bezpośrednio do gotowego formularza wpłaty oraz wniosku, które należy uzupełnić o wskazane dane, a następnie wydrukować:

 • w wysokości 73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego utraconego lub zniszczonego oraz wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badań - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów

W przypadku wnioskowania o wymianę zapełnionego dowodu rejestracyjnego, gdy  termin badania technicznego znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym jest ważny pobierana jest opłata:

 • w wysokości 54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego (w przypadku uszkodzonego dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe na koszt właściciela pojazdu).

Wpłata winna być dokonana na konto Urzędu Miasta Poznania Wydziału Finansowego - PKO Bank Polski SA, nr konta 96 1020 4027 0000 1002 1262 0730. Tabelę z aktualnymi cenami za rejestrację i wymianę dokumentów i oznaczeń pojazdów można obejrzeć tutaj.

Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną u inkasenta (Agencja finansowa przy Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych) lub przelewem na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Finansowego - PKO Bank Polski SA, nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. Bliższe informacje na temat opłaty skarbowej, a w szczególności sytuacje, w których opłaty skarbowej od upoważnienia nie trzeba uiszczać można obejrzeć tutaj.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie wtórnika lub wymiana zniszczonego dowodu rejestracyjnego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika lub wymianę zniszczonego dowodu rejestracyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe.W przypadku wnioskowania o wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu organ rejestrujący również wydaje pozowlenie czasowe na okres 30 dni, chyba że stan dotychczasowego dowodu (czytelny, nie zniszczony) pozwala na zawarcie w nim informacji o złożeniu przez klienta wniosku o wymianę tego dokumentu (oceny dokumentu dokonują pracownicy Urzędu) - w takim wypadku dokonuje się adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.W obu przypadkach dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w tut. urzędzie na nowy dowód rejestracyjny po okazaniu dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana).Bliższe informacje na temat sposobu i warunków odbioru dowodu rejestracyjnego można obejrzeć tutaj.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania wtórnika lub wymiany dowodu rejestracyjnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2016-09-19 13:16 - Aktualizacja innych informacji (Aktualizacja)

Rezerwacja wizyty

Formularze do druku