dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

Do etapu I:

1.wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (gotowy druk)

2. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność  (oryginał do wglądu).

3. Aktualne zaświadczenie lekarskie (czytelne w języku polskim), (wg wzoru stanowiącego załącznik  do wniosku).

4. Dowód osobisty./ do wglądu/

5. Dokument potwierdzający prawo do zamieszkania w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić   likwidacja barier (np. przydział mieszkania, umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).

6. Zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier. (jeżeli   Wnioskodawca nie jest właścicielem).

Do etapu II:

  1. Szkic mieszkania
  2. Projekt, kosztorys i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach)
  3. Przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (w koniecznych przypadkach).

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

tel. (61) 860 99 32

60-330 Poznań

Opłaty

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na likwidację barier architektonicznych przyjmowane są w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Dokonuje się wizji lokalnej w celu weryfikacji zasadności i wiarygodności złożonych wniosków (w koniecznych przypadkach). Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez MOPR środków wg kolejności na ustalonej liście. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 511)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, finansowane ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Skierowane jest do mieszkańców Poznania. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 20% ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.

Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski na 2019 rok na dofinansowanie do:

  •     likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
  •     likwidacji barier architektonicznych
  •     zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  •     zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  •     pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

będą wydawane od 17 grudnia br. w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.
W tym samym terminie wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej www.mopr.poznan.pl zakładka "sekcja rehabilitacji"- druki do pobrania.
Wypełnione wnioski będzie można złożyć w dniach od 2 do 4 stycznia 2019 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń - PCŚ, przy ul. Małachowskiego 10 - Biurowiec PODWALE.
W kolejnych dniach, tzn. od 7 stycznia do końca 2019 roku wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-08 00:39 - Usunięcie nieaktualnego druku (Aktualizacja)