Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i rehabilitacyjne oraz środki pomocnicze

Wydział/Jednostka prowadząca

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk do pobrania)
 2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
 3. Oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność - do wglądu,
 4. Dowód osobisty do wglądu,
 5. Faktury (określające kwotę w ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego).
  a) Kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,                                                                                                                                    lub
 6. Kopia zlecenia przyjętego do realizacji na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  a) Faktura pro-forma lub oferta cenowa / określająca  ramach NFZ oraz kwotę udziału własnego /

Miejsce złożenia dokumentów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Cześnikowska 18

60-330  Poznań

tel. (61) 878 1731

(61) 878 1733

(61) 878 1734

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia

Wnioski na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać w każdym czasie. Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich składania.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, , podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza, kwoty :

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze można uzyskać do:

 • 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.
 • 150% sumy kwoty limitu o którym mowa wyżej wyznaczonego przez ministra właściwego zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby Niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018, poz. 511)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity DZ.U. z dnia 30.06. 2015 r. poz. 926)

Tryb odwoławczy

nie ma

Inne informacje

Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wnioski na 2019 rok na dofinansowanie do:

 •     likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych
 •     likwidacji barier architektonicznych
 •     zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 •     zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 •     pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

będą wydawane od 17 grudnia br. w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.

W tym samym terminie wnioski będzie można pobrać ze strony internetowej www.mopr.poznan.pl zakładka "sekcja rehabilitacji"- druki do pobrania.
Wypełnione wnioski będzie można złożyć w dniach od 2 do 4 stycznia 2019 roku w siedzibie Poznańskiego Centrum Świadczeń - PCŚ, przy ul. Małachowskiego 10 - Biurowiec PODWALE.
W kolejnych dniach, tzn. od 7 stycznia do końca 2019 roku wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Cześnikowskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Łukasz Bielski
ostatnia zmiana w dniu 2019-09-05 15:13 - Aktualizacja danych (Aktualizacja)