Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - koperty

Wydział/Jednostka prowadząca

Zarząd Dróg Miejskich

Wymagane dokumenty

·          Wypełniony formularz wniosku wraz z następującymi załącznikami:

·          Szkic sytuacyjny proponowanej lokalizacji

·          kopia dowodu osobistego (w przypadku zastrzeżenie miejsca dla osoby prywatnej) lub dokumenty rejestrowe firmy (NIP, Regon, KRS lub wypis z działalności gospodarczej, umowa spółki - w przypadku zastrzeżenia koperty przez  firmę)

Miejsce złożenia dokumentów

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 17 - Wydział Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej, tel. +48 61 647 72 00 centrala, fax +48 61 820 17 09.
Informacji udziela Wydział Parkowania, tel./fax + 48 61 851 50 70, e-mail: zdmwp@zdm.poznan.pl

Opłaty

Miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego - koperty w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w godzinach od 6.00 do 18.00 wynosi 600 złotych lub miesięczne zastrzeżenie stanowiska postojowego - koperty 24h w Strefie Płatnego Parkowania obowiązującej przez całą dobę, cały miesiąc wynosi 800 złotych. (Załącznik nr 2 Uchwały Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r.

Poza obszarem Strefy Płatnego Parkowania - w zależności od lokalizacji zastrzeżenia stanowiska postojowego- koperty - opłata wynosi od 200 do 400 złotych.

Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 2222 j.t. ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 13b ust. 3 i 4, oraz art. 13f ust. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2222 j.t. ze zm.)
Uchwała Nr XXXIV/269/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Obowiązek informacyjny

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w ZDM znajdują się na stronie internetowej ww.zdm.poznan.pl w zakładce "działania ZDM/system zarządzania/ochrona danych osobowych":

https://www.zdm.poznan.pl/pl/ochrona-danych-osobowych-w-zdm

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2018-06-07 14:45 - dodanie do kategorii (Aktualizacja)