Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu lub udzielenie informacji

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub uzyskania informacji należy złożyć:

- pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu lub udzielenia informacji,

- 1 egz. mapki poglądowej terenu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol na parterze budynku lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.

Opłaty

Dla każdej działki ewidencjynej wydaje się osobne zaświadczenie o przeznaczeniu terenu, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wnosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku o pozwolenie na budowę, a dokonuje się w formie gotówkowej lub bezgotówkowej - u inkasenta lub przy użyciu karty płatniczej bezpośrednio w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury albo na rachunek bankowy - Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań PKO BP S.A.  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Termin i sposób załatwienia

Udzielanie informacji w sprawach:

- składania wniosku pod nr telefonu: (61) 646 33 44,

  • w poniedziałek w godz.           - 7:30 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godz.   - 7:30 - 15:30

- załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi  Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344:

  • w poniedziałek w godz.           - 7:30 - 17:00
  • od wtorku do piątku w godz.   - 7:30 - 15:30

- odbioru zaświadczenia pod nr telefonu: (61) 878 53 96.

Obsługa klientów przez pracowników prowadzących postępowania administracyjne (telefonicznie lub osobiście na III piętrze w pokoju 345) odbywa się:

  • w poniedziałek w godz.          - 7:30 - 17:00
  • we wtorek i piątek w godz.    - 9:00 - 12:00
  • w czwartek w godz.             - 7:30 - 15.30

Zaświadczenie w Wydziale Urbanistyki i Architektury wydawane jest w terminie 7 dni.

Udzielenie informacji następuje w terminie jednego miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.poz.1257 j.t.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Urbanistyki i Architektury.

Inne informacje

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Emilia Miś
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-31 07:20 - korekta (Aktualizacja)