Wydział Urbanistyki i Architektury (UA)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Piotr Sobczak
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
III piętro, sekretariat pokój 337. Informacja telefoniczna: (61) 646 33 44. Informacja o odbiorze decyzji, dziennika budowy: (61) 878 53 96
centrum@um.poznan.pl

Stanowiska specjalistyczne

 • Architekt Miasta (UA)
  Piotr Sobczak
  Wydział Urbanistyki i Architektury plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, tel. 61 878 55 24. Informacja o sprawach - tel. 61 646 33 44; ua@um.poznan.pl

Informacje dla niepełnosprawnych

Kompetencje i zadania

W Wydziale Urbanistyki i Architektury prowadzone są sprawy zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowlanej.Do zadań Wydziału należy m.in.:A) w zagospodarowaniu przestrzennym:- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,- opiniowanie wniosków na realizację inwestycji drogowej,- udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,- sprawowanie nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązkówo charakterze niepieniężnym, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. B) w administracji architektoniczno-budowlanej :- wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych,- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,- prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,- rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z Prawa budowlanego.

Informacja o postępowaniach, w których bierze udział więcej niż 20 stron postępowania - informacja w dziale -> Ogłoszenia, decyzje, rejestry -> Komunikaty i ogłoszenia

Obsługa klientów w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta Poznania:

w poniedziałek  w godz. 7.30 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17
w pokojach 339, 340, 342 i 344
Informacja: (61) 646 33 44

Informacja o odbiorze decyzji, dziennika budowy: (61) 878 53 96

Obsługa klientów
przez pracowników prowadzących postępowania (osobiście i telefonicznie):

w poniedziałek w godz. 7.30 - 17.00
w czwartek w godz. 7.30 - 15.30
we wtorek i piątek w godz. 9.00 - 12.00

osobiście: w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury
Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344

W sprawach inwestycji deweloperskich, instytucjonalnych i infrastrukturalnych możliwość umawiania wizyty pod numerem telefonu 887-772-225 lub e-mail: centrum@um.poznan.pl (usługa ta dotyczy wstępnego omówienia planowanych inwestycji budowlanych, od 03.09.2018 możliwość umawiania ww. wizyt w godzinach od 15.30 do 16.30).

Od 1 października 2018 r. prawnik Wydziału Urbanistyki i Architektury pełni dyżur w zakresie doradztwa prawno-budowlanego w każdy poniedziałek w godz. 15.30 - 17.00  pokój 339  III piętro.

UWAGA! - z dniem 1 kwietnia 2019 r. -Piotr Libicki - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta Poznania funkcjonuje w Zarządzie Dróg Miejskich - wraz ze swymi dotychczasowymi kompetencjami (www.poznan.pl/przestrzenpubliczna/)

Informacja o stanie mienia

Nazwy i oznaczenia prowadzonych rejestrów i archiwów

 • Ewidencja wydanej dokumentacji - UA.IX.0142
 • Ewidencja procesów i realizacji celów - UA.IX.0142
 • Ewidencja wyrobów niezgodnych - UA.IX.0146
 • Ewidencja wniosków korygujacych/zapobiegawczych/usprawniajacych - UA.IX.0146
 • Ewidencja przyczyn niezgodności - UA.IX.0146
 • Rejestr ryzyka - UA-IX.173
 • Rejestr decyzji o warunkach zabudowy - UA.IX.6730
 • Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - UA.IX.6733
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę - UA.IX.6740

W zakładce BIBLIOTECE DOKUMENTÓW dostępne są następujące wykazy: - stanowiska i interpretacje przepisów stosowane w Wydziale Urbanistyki i Architektury - wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy- wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy- wykaz dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych

Regulamin

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Mirosław Rudnicki
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-22 08:25 - umieszczenie (Wprowadzenie informacji)