Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Urbanistyki i Architektury


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję  ogół  społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu  07.12.2018r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na  budowie  budynku  usługowo-mieszkalnego (dwa segmenty nadziemne na  jednej  płycie  garażowej )  z  garażem  podziemnym  przy ul. Garbary  (dz. nr 3/14 i 3/22, ark. 05, dz. nr 6, ark. o4, obręb  Poznań  )  w  Poznaniu

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na   środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-V-A09.6740.3357.2017 ), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-12-17 do 2018-12-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 29.11.2018r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej jako "rozbudowa Wielkopolskiego Centrum onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej o budynek Ambulatoryjny wraz z przebudową i rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego i dobudową do istniejącego  budynku Zakładu Radioteriapii II Wiaty na Odpady Komunalne z wbudowanym budynkiem Odpadów Medycznych oraz zagospodarowaniem południowo-zachodniej części terenu szpitala i niezbędną infrastrukturą techniczną", przewidzianej do realizacji na terenie działek: 18/4 (część), 18/5, 21/5 (część), 21/6 (część), 21/7 (część), 21/8 (część), ark. 36, obr. Poznań, położonych w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 35 - 37 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-I-U09.6733.327.2018 ), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2018-12-17 do 2018-12-31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-          w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 13.12.2018r. została wydana decyzja nr 751/2018 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Józefa Rivolego w Poznaniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji na działkach nr 195, 198, 208/2, 215cz., ark. 03, obręb Podolany, położonej w Poznaniu.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-II-U01.6730.1033.2018), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2018-12-17 do 2018-12-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 12.12.2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kabla energetycznego SN-15 kV pomiędzy stacjami K-230/E do MST-1585 Jutrosińska przewidzianej do realizacji na części działek nr 2/2, 64 oraz na działkach nr 73/3, 65/2, 66/41, ark. 42, obręb Junikowo położonych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, Żmigrodzkiej, Jutrosińskiej, Namysłowskiej i Wieruszowskiej w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA- II-U07.6733.316.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

             

             

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE W DNIU 14.12.2018 r.

od 2018-12-14 do 2018-12-28

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                            

               

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 12.12.2018r. została wydana decyzja nr 185/12 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa domu jednorodzinnego" na działce nr 219/75 ark. 19 obręb Morasko w Poznaniu w rejonie ul. Morasko.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.961.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2018-12-14 do 2018-12-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 12 grudnia 2018r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 303/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach ewid. nr 4, 10/7, 45 (cz.), ark. 07 i działce ewid. nr 4/1 (cz.), ark. 08, obręb Kotowo, położonej w Poznaniu przy ul. Kotowo

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U10.6733.303.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-12-14 do 2018-12-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (zwanej dalej "Kpa")

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11.12.2018 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki, o odmowie sprostowania oczywistej omyłki i o wyjaśnieniu treści decyzji Prezydenta Miasta Poznania nr 20/2013 z dnia 01.03.2013 r., sprostowanej postanowieniem z dnia 24.07.2018 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci cieplnej 2xDn350/500mm spinającej magistralę cieplną "WSCHODNIĄ" oraz "ZACHODNIĄ" Miasta Poznania (odcinek od ul. Macieja Palacza do ul. Albańskiej), przewidzianej do realizacji na działkach nr: 94/14, 98/11, 98/12, ark. 36, obręb Łazarz, na częściach działek nr: 94/10, 98/5, 98/8, ark. 36, obręb Łazarz; na działkach nr: 222/6, 221/9, 154, 155/39, 128/57, 128/74, 83/1, 83/2, 84/1, 85/1, 46/12, 86/3, 78, 77/2, 36/1, 36/7, 36/8, 36/3, 5, ark. 05, obręb Górczyn, na częściach działek nr: 233/21, 233/7, 220/8, 155/46, 128/58, 128/88, 128/56, 79/2, 77/3, 36/5, 12/3, ark. 05, obręb Górczyn oraz na działkach nr: 152/3, 152/7, ark. 13, obręb Górczyn i częściach działek nr: 93/12, 93/13, 92/2, ark. 13, obręb Górczyn, położonych w rejonie ulic: Macieja Palacza, Kazimierza Jarochowskiego, Piotra Ściegiennego, Adama Logi oraz Albańskiej w Poznaniu.

            W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U08.6733.258.2012), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-12-14 do 2018-12-28

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.06.2018 r.  nr 1078/2018 o zezwoleniu na realizację inwestyccji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy Ceglanej

Pełna treść obwieszczenia w załączniku.

od 2018-12-13 do 2018-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.12.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV oraz wtórnika światłowodowego przewidzianej do realizacji na części działki 5/2, ark. 18, obręb Krzyżowniki, na działkach 46/2, 45/2, 42/1, 30/1 oraz na części działek 52/8, 55/1, 36/4, 41/1, 36/5, ark. 20, obręb Krzyżowniki położonych wzdłuż ul. Dąbrowskiego i ul. Człopskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

             

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 13.12.2018 r. 

od 2018-12-13 do 2018-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.12.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV oraz wtórnika swiatłowodowego przewidzianej do realizacji na działkach nr 105/1, 106/2 (cz.), 82/1, 83/1 (cz.), 83/2 (cz.), ark. 17, oraz działkach nr  154/2, 154/1, 148/3, 68/1 (cz.), 68/2 (cz.), 57/1 (cz.), 67, 13 (cz.), 12, 5/2 (cz.), ark 18, obręb Krzyżowniki położnych w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U03.6733.336.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 13.12.2018 r.

od 2018-12-13 do 2018-12-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.12.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV oraz wtórnika swiatłowodowego przewidzianej do realizacji na działkach nr 105/1, 106/2 (cz.), 82/1, 83/1 (cz.), 83/2 (cz.), ark. 17, oraz działkach nr  154/2, 154/1, 148/3, 68/1 (cz.), 68/2 (cz.), 57/1 (cz.), 67, 13 (cz.), 12, 5/2 (cz.), ark 18, obręb Krzyżowniki położnych w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U03.6733.336.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 13.12.2018 r.

od 2018-12-13 do 2018-12-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 10.12.2018 r. została wydana decyzja nr 302/2018  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji transformatorowej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 39/3, ark. 02, obręb Winiary, położonej w Poznaniu przy ul. Zygmunta Wojechowskiego, ul. Lechickiej oraz Os. Bolesława Chrobrego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-I-U02.6733.312.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-12-12 do 2018-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 07.12.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV oraz wtórnika swiatłowodowego przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 8/9, 77, ark. 19, obręb 25 położonych przy ul. Szarych Szeregów/Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U01.6733.337.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 13.12.2018 r.

od 2018-12-13 do 2018-12-28

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06.12.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez wnioskodawcę jako "budowa preizolowanej sieci cieplnej 2 x DN 800" przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 50, 51, ark. 41, obręb Golęcin położonych przy ul. Michała Drzymały w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z aktami sprawy (o sygn. UA-II-U04.6733.332.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĘPUJE OD DNIA 12.12.2018 r.

od 2018-12-12 do 2018-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 03.12.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek KV Tech Sp. J., ul. Starołęcka 42, 61-361 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa sieci elektroenergetycznej (linii kablowych nn 0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV wraz z budową stacji kontenerowej MST-1795", przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 66/9, 86/2, ark. 03, obręb Starołęka, położonych w rejonie ul. Starołęckiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U12.6733.330.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-12-12 do 2018-12-27

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30.11.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63mm PE", przewidzianej do realizacji na działkach     nr 3/21, 3/30, ark. 18, obręb Krzesiny, położonych w rejonie ul. Strzyżowskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U14.6733.328.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-12-10 do 2018-12-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 27.11.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek AQUANET Spółka Akcyjna, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji przy ulicy Rudzkiej i Gorlickiej w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na działkach nr 1, 4, ark. 29, dz. nr 2, 3/5, ark. 35, dz. nr 10/4, ark. 26, dz. nr 9, 10, 11, 12, 62, 66, ark. 27, obręb Krzesiny położonych w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U14.6733.325.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-12-10 do 2018-12-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 14.11.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa kabla energetycznego SN-15kV pomiędzy stacjami transformatorowymi MST-292 Ożarowska do MST-335 Ożarowska. (Budowa kabla związana jest z wymianą istniejącego kabla łączącego w/w stacje). Razem z kablem w tym samym wykopie ułożony zostanie wtórnik równolegle z kablem na całej długości połączenia światłowodowego między stacjami", przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/15, 2/2, 4, ark. 29, dz. nr 132, 122, 119/1, 120, ark. 33, dz. nr 14/4, 14/6, ark. 31, obręb Starołęka, położonych w rejonie ul. Ożarowskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U14.6733.317.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-12-10 do 2018-12-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIEUSTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości:

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 16.11.2018 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o., ul. Głogowska 131/133,    60-244 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa silosu na piasek w zajezdni Forteczna w Poznaniu", przewidzianej do realizacji na działce nr 35/1, ark. 05, obręb Starołęka, położonych przy ul. Fortecznej 2 w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV-U12.6733.318.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

            Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art. 49 Kpa).

od 2018-12-10 do 2018-12-24

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-          w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-          na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 07.12.2018r. została wydana decyzja nr 301/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, przewidzianej do realizacji na terenie części działki nr 3, ark. 04, obręb Krzesiny, części działki nr 8/2, 6/7, 6/8, 7/3, ark. 05, obręb Krzesiny oraz części działki nr 9/3, ark. 20, obręb Żegrze, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Garaszewo.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV-U14.6733.290.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2018-12-10 do 2018-12-27