Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Urbanistyki i Architektury


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                           

           

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam  strony postępowania

że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie: ustalenia warunków zabudowy
dla inwestycji określonej przez inwestora jako "budowa zespołu domów jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej - 22", przewidzianej do realizacji na dz. nr 84/13, 84/11 i 83,
ark. 02, obręb Podolany, położonych w Poznaniu przy ul. Omańkowskiej 105 i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego w celu ustalenia treści

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 18.07.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.).

Strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ, w terminie do 06.08.2019 r.

od 2019-07-18 do 2019-08-06

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w dniu 17 lipca 2019r. została wydana decyzja Nr 444/2019 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu niemieszkalnego na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
z usługami w parterze
, przewidzianej do realizacji na dz. 12, ark. 15,
obręb Jeżyce w Poznaniu przy ul. J.H. Dąbrowskiego 96/1A.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I.6730.166.2019) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki
 i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344
w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-07-19 do 2019-08-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 12.07.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Aquanet S.A. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez pełnomocnika jako "budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Koszalińskiej i rejonie ulicy Suwalskiej (Zadanie inwestycyjne: 5-05-17-032-1)" przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 1 ark. 09 oraz nr 9/1, 5, 8/3, 8/2, 4/511, 4/529, 4/614, 14, 15, ark. 06, obręb Strzeszyn położonych w Poznaniu w rejonie ul. Koszalińskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.193.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-07-18 do 2019-08-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 16 lipca 2019r. została wydana decyzja nr 144/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie istniejących budynków dawnej fabryki papieru oraz zmianie sposobu użytkowania  budynków  na cele usług nauki, przewidzianej do realizacji na działkach nr 14/1 i 13/2,
ark. 05, obręb Poznań położonych w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8 i 9.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.125.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-19 do 2019-08-02

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 16.07.2019r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci elektroenergetycznych - linie kablowe SN 15 kV, linie kablowe nn 0,4 kV i złącza kablowego ZK oraz kompaktowej stacji transformatorowej" przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 807/1, 808/1, 807/3, ark. 02, nr 811/4, 813/29, 813/32, 809/3, ark. 03, nr 33/3, 34/3, 36/4, 37/2, 37/6, 37/8, 38/5, ark. 23, obręb Piątkowo położonych w Poznaniu w rejonie ul. Obornickiej - Mateckiego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.128.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-18 do 2019-08-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 10 lipca 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Miasta Poznań
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez inwestora jako: "budowa drogi pieszo-rowerowej wraz z obiektem mostowym (kładką pieszo-rowerową), budowa chodników, schodów terenowych oraz budowa sieci  oświetleniowej, teletechnicznej monitoringu miejskiego, kanalizacji deszczowej, w ramach zadania: Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem w Poznaniu" przewidzianej do realizacji na działce nr 22/1, ark. 32, obręb Poznań oraz częściach działek nr 20/6, 21, 22/2, ark. 32, obręb Poznań nr 93/11, 93/12, ark. 16, nr 2, ark. 17, obręb Śródka i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.191.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-07-17 do 2019-08-01

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                       

           

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 16.07.2019 r. została wydana decyzja Nr 117/2019 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr 219/75, ark. 19, obręb Morasko, położonej w rejonie ul. Morasko w Poznaniu.

Z treścią decyzji można zapoznać się (podając nr sprawy UA-I-U02.6730.961.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

od 2019-07-17 do 2019-07-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu     lipca 2019 r. została wydana decyzja nr..../2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 KV, przewidzianej do realizacji na  działkach nr: 36, 37/2, 83/2, 82/7 (część), 172 (część), ark. 12, obręb Jeżyce, położonych w Poznaniu przy ul. Krasińskiego, Kochanowskiego oraz Dąbrowskiego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.138.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-18 do 2019-08-01

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 9 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa kabla SN 15 kV pomiędzy K/E-289 Warszawska Novotel do MST-410 Krańcowa Pomet 1" przewidzianej do realizacji na działkach nr: 14/4 (cz.), 14/11 (cz.), 14/13 (cz.), 15 (cz.), 22/5 (cz.), 22/13 (cz.), 22/16 (cz.), 23/3, ark. 04, obręb Komandoria, na części działki nr 3, ark. 07, obręb Komandoria oraz na części działki nr 7, ark. 08, obręb Komandoria, położonych przy ul. Warszawskiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-07-17 do 2019-07-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11 lipca 2019r. została wydana decyzja nr 142/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianą do realizacji na działkach nr  8/8, 34  (cz.), ark. 36, działka nr 33/6 (cz.), ark. 35 obręb  Krzesiny położonych  przy ul. Janowskiej w Poznaniu

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.132.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o mwydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Poznania nr 3/2019 (sygn. UA-IV-U12.6733.326.2015) odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Radziwoja 10.

Pełna treść w załączniku.

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11 lipca 2019r. została wydana decyzja nr 142/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianą do realizacji na działkach nr  8/8, 34  (cz.), ark. 36, działka nr 33/6 (cz.), ark. 35 obręb  Krzesiny położonych  przy ul. Janowskiej w Poznaniu

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.132.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11 lipca 2019r. została wydana decyzja nr 141/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, przewidzianą do realizacji na działkach nr  działkach   nr  3/16   (cz.),   3/18 (cz.), 3/27,   3/28 (cz.),   ark.  12,   obręb  Junikowo, działkach   nr  20  (cz.),   21/19 (cz.),  25 (cz.),   ark.  11, obręb Junikowo,  działkach nr 5/1 (cz.), 5/5 , 4 (cz.), ark.01,  obręb  Kotowo położonych  przy ul. Sycowskiej w Poznaniu.

.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.130.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 5 lipca 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Miasta Poznania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "budowa zadaszonej wiaty rowerowej na dworcu autobusowym Garbary w Poznaniu w ramach budowy Wartostrady pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą - etap 1", przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 11/1, 12/4, ark. 03, obręb Poznań, położonych przy ul. Garbary w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA / DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11.07.2019 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji nr 107/2019 z dnia 20.05.2019 r. sprostowanej dnia 13.06.2019 r. (sprawa nr UA-IV.6733.67.2019) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej, sieci monitoringu, sieci oświetleniowej i  schodów, przewidzianą do realizacji na części działek nr 20, 35, 67, 68, 39, 40, 70/1, 69/1, ark. 10, obręb Śródka, położonych w rejonie ulicy Ewarysta Estkowskiego i mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, w zakresie zapisów pkt II.1. decyzji dotyczących wymagań nowej zabudowy.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.67.2019), w Biurze Obsługi MieszkańcówWydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJIO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu  11.07.2019 r. została wydana decyzja nr 140/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV oraz budowie stacji transformatorowej SN/nn, przewidziana do realizacji na działkach nr 10/36, 10/35 (cz.), 10/40 (cz.), 10/41, 10/12 (cz.), 10/39 (cz.),  arkusz 18, obręb Łazarz, położonych w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.146.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIEO WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 11 lipca 2019r. została wydana decyzja nr 141/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV, przewidzianą do realizacji na działkach nr  działkach   nr  3/16   (cz.),   3/18 (cz.), 3/27,   3/28 (cz.),   ark.  12,   obręb  Junikowo, działkach   nr  20  (cz.),   21/19 (cz.),  25 (cz.),   ark.  11, obręb Junikowo,  działkach nr 5/1 (cz.), 5/5 , 4 (cz.), ark.01,  obręb  Kotowo położonych  przy ul. Sycowskiej w Poznaniu.

.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.130.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 4 lipca 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek AQUANET S.A.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez jako: "budowa odcinka sieci wodociągowej" w ramach zadania pt. Wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Przybyszewskiego do skrzyżowania ulic Bukowskiej-Grochowskiej-Szpitalnej oraz sieci  wodociągowej: w ul. Radosnej na odcinku od ul. Bukowskiej do ul. Miodowej, ul. Hożej na odcinku od ul.Bukowskiej do ul. Miodowej, ul. Miodowej na odcinku od ul. Hożej do ul. Szpitalnej, ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Bukowskiej do  ul. Świt, ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Wiosennej do skrzyżowania ulic Bukowskiej-Bułgarskiej-Polskiej oraz ul. Szpitalnej wraz z przyłączami w Poznaniu (zad. inwestycyjne: 3-05-12-040-0), przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/6 (część), 1/22, 42/3 (część), ark. 19, obręb Jeżyce położonych w Poznaniu przy ul. Miodowej-Szpitalnej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.183.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-07-15 do 2019-07-29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu  09.07.2019 została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę nr 1396/2019 dla inwestycji polegającej na  budowie stacji paliw nr 600 wraz z  infrastrukturą, w miejscu istniejącej, przewidzianej do rozbiórki stacji paliw, oraz przebudowie przyłącza telekomunikacyjnego, na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Zgoda 19 - działki nr 218/1 arkusz 13 obręb  Górczyn i nr 20/1 arkusz 05 obręb Górczyn.

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.960.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-07-12 do 2019-07-27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Poznania

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA POZNANIA O WYDANIU DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

informuję ogół społeczeństwa

poprzez podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

-        w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 08.07.2019 r. została wydana decyzja numer 1379/2019 znak UA-VII.6740.1329.2019 udzielająca pozwolenia na budowę budynku energetycznego, rozbudowę budynku głównego węzła cieplnego, budowę dwóch podziemnych zbiorników magazynowych, budowę sieci cieplnych i elektroenergetycznych, budowie-odtworzeniu nawierzchni drogowej oraz likwidację sieci i przyłączy wewnętrznych na terenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wiśniowej, działki numer 16/1-część i 16/4-część, arkusz 21 obręb Wilda oraz działki numer ewidencyjny 1/10-część i 1/2, arkusz 04, obręb Dębiec, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Modernizacja zasilania Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej
w Poznaniu w energię elektryczną i cieplną", k
tóra to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

            W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy (numer sprawy: UA-VII.6740.1329.2019), można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344  w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30, wtorki i piątki godz. 9.00-12.00.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).

od 2019-07-12 do 2019-07-25