Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Urbanistyki i Architektury


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Komunikat Termin ważności

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-            w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-            na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 09 maja 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci gazowej śr/c dn63PE" przewidzianej do realizacji na  działkach  nr  8/8, 34 (cz.), ark. 36,  obręb  Krzesiny położonych  przy ul. Janowskiej
w Poznaniu, i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.132.2019 ), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-05-20 do 2019-06-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 9 maja 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci gazowej śr/c dn63PE" przewidzianej do realizacji na  części działki nr 120/1, ark. 01, obręb Naramowice, położonej w Poznaniu przy ul. Radłowej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.131.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-20 do 2019-06-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 16 maja 2019r. została wydana decyzja nr 104/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 163/7, 163/13, 163/18, ark. 01, obręb Ławica położonych w Poznaniu przy ul. 3 Pułku Lotniczego.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.90.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-20 do 2019-06-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 30 kwietnia 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnej fabryki papieru oraz zmiana sposobu użytkowania na cele usług nauki" przewidzianej do realizacji na działkach nr 14/1 i 13/2, ark. 05, obręb Poznań położonych w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 8 i 9 i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.125.2018), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-05-20 do 2019-06-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 9 maja 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci gazowej śr/c dn63PE" przewidzianej do realizacji na  części działki nr 120/1, ark. 01, obręb Naramowice, położonej w Poznaniu przy ul. Radłowej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.131.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-20 do 2019-06-04

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 06 maja 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Enea Operator sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci elektroenergetycznych - linie kablowe SN 15 kV, linie kablowe nn 0,4 kV i złącza kablowego ZK oraz kompaktowej stacji transformatorowej" przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 807/1, 808/1, 807/3, ark. 02, nr 811/4, 813/29, 813/32, 809/3, ark. 03, nr 33/3, 34/3, 36/4, 37/2, 37/6, 37/8, 38/5, ark. 23, obręb Piątkowo położonych w Poznaniu w rejonie ul. Obornickiej - Mateckiego i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.128.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-05-17 do 2019-05-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 13.05.2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4 kV" przewidzianej do realizacji na częściach działek nr 5/26, 5/25, 8/2, 5/48, 5/47, ark. 04, obręb Psarskie położonych w Poznaniu w rejonie ul. Koszalińskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.135.2019) strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-17 do 2019-05-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-            w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-            na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 08 maja 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek ENEA Operator
Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa linii kablowej SN-15 kV dla przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. budynków magazynowo - produkcyjnych zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Sycowskiej na dz. 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/13, 23/14, 21/3, 22/8, 22/9, 23/17" przewidzianej do realizacji na  działkach  nr  3/16 (cz.), 3/18 (cz.), 3/27, 3/28 (cz.),  ark. 12,  obręb  Junikowo, działkach nr 20 (cz.), 21/19 (cz.), 25 (cz.), ark. 11, obręb Junikowo, działkach nr 5/1 (cz.), 5/5, 4 (cz.), ark. 01, obręb Kotowo  położonych  przy ul. Sycowskiej w Poznaniu, i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.130.2019 ), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-05-20 do 2019-06-03

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 9 maja 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z o.o. ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE" przewidzianej do realizacji na działce  nr 120/2 ark. 01, obręb Naramowice położonych w Poznaniu przy ul. Radłowej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.133.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-16 do 2019-05-31

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, z wniosku  Pani Justyny Szadkowskiej, dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o balkony wraz z powiększeniem okien do posadzki celem montażu drzwi balkonowych", przewidzianej do realizacji na działce
nr 120, ark. 10, obręb Jeżyce, położonej przy ul. Mylnej 46 w dniu 14.05.2019 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się (podając nr sprawy UA-II-U04.6730.1135.2018) u pracownika prowadzącego postępowanie oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki 17, III piętro, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30 - 17.00, czwartki godz. 7.30 - 15.30, wtorki i piątki godz. 9.00 - 12.00).

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie

od 2019-05-16 do 2019-05-29

Obwieszczenie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

zawiadamiam

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

na rzecz zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Poznania

dla inwestycji polegającej na

rozbudowie ul. Wandy w Poznaniu

od 2019-05-16 do 2019-05-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 14 maja 2019r. została wydana decyzja nr 103/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu sportowo - rekreacyjnego - skatepark, przewidzianą do realizacji na części  działki nr 17/1, ark. 09, obręb Kobylepole położonej w Poznaniu przy ul. Szpaków.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.74.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-17 do 2019-05-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O DOPUSZCENIU DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUO USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13 maja 2019r. zostało wydane postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu sportowo - rekreacyjnego - skatepark, przewidzianą do realizacji na części  działki nr 17/1, ark. 09, obręb Kobylepole położonej w Poznaniu przy ul. Szpaków.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.74.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-16 do 2019-05-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13 maja 2019r. została wydana decyzja nr 102/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działce nr 101/2, ark. 33, obręb Łazarz, położonej w Poznaniu przy ul. Kącik.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.101.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-17 do 2019-05-31

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
  • na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 6 maja 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Enea Operator Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji określonej przez inwestora jako: "linia kablowa SN 15kV" przewidzianej do realizacji na części działek 1/6, 4/5, 4/7, 4/8, ark. 09, obręb Golęcin, położonych wzdłuż  ul. Lutyckiej w Poznaniu i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia   (art. 49 Kpa).

od 2019-05-15 do 2019-05-29

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA / DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13.05.2019r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.05.2018 r. nr 116/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z małogabarytową stacją transformatorową, przewidzianej do realizacji na cz. dz. 109/3, 127/1, ark. 20, obręb Wilda oraz cz. dz. 61 i 62/3, ark. 24, obręb Wilda, położonych w Poznaniu przy ul. Saperskiej, sprostowanej postanowieniem z dnia 21.05.2018 r.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-III-U11.6733.64.2018), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-16 do 2019-05-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13 maja 2019r. została wydana decyzja nr 101/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej SN/nn, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3 (część), ark. 11 oraz 5/6 (część), ark. 06, obręb Golęcin położonych w Poznaniu przy ul. Jasielskiej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.71.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-16 do 2019-05-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek P4 spółki z o.o.  ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej POZ0080 sieci Play" przewidzianej do realizacji na działce nr 11/2,  ark. 22, obręb Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Darzyńskiej. i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.122.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-15 do 2019-05-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 oraz 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

 strony postępowania i wszystkich zainteresowanych

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

że w dniu 18 kwietnia 2019r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynął wniosek Enea Operator sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: "budowa linii kablowej SN-15 kV dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. salonu samochodowego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Torowej na dz. nr 1/11, 1/13 oraz 1/47" przewidzianej do realizacji na części działek nr 14/4, 13/2, ark. 30, obręb Żegrze; nr 3/19, ark. 13, nr 1/16 ark. 14 obręb Chartowo; nr 1/1, 4/2, ark. 28, obręb Kobylepole położonych w Poznaniu przy ul. Szwedzkiej i ul. Klenowskiej i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. UA-IV.6733.115.2019), strony mogą zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 i 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-15 do 2019-05-30

Obwieszczenie dotyczące inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

           

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

zawiadamiam

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych,

przez podanie do publicznej wiadomości: 

-        w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,

-        na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

iż w dniu 13 maja 2019r. została wydana decyzja nr 100/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 53 (część), 54/3, 54/7 (część), 54/6, 54/1, 61 (część), 130/9 (część), 139/2 (część), 139/1, ark. 13; nr 12 (część), 13/6 (część), ark. 06; nr 65/14 (część), 82/5, 83/9 (część), 83/5, ark. 12; obręb Wilda, położonych w Poznaniu przy ul. Spychalskiego - Przemysłowej - Rynek Wildecki - Górna Wilda - Wierzbięcice - Czajczej.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się  z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy (o sygn. UA-IV.6733.57.2019), w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pokój 340 lub 344 w poniedziałki godz. 7.30-17.00, czwartki godz. 7.30-15.30,  wtorki i piątki godz. 9.00-12.00, a ponadto każdy zainteresowany będzie mógł otrzymać kopię wydanego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

od 2019-05-16 do 2019-05-30