Zaświadczenie z rejestru mieszkańców Poznania lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Poznaniu

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)

Wymagane dokumenty

Urząd Miasta Poznania, wydaje na wniosek zaświadczenia z prowadzonych przez siebie rejestrów: mieszkańców Poznania lub zamieszkania cudzoziemców w Poznaniu. Mogą się zdarzyć okoliczności, w których będziesz zobowiązany przedstawić zaświadczenie z rejestru mieszkańców Poznania lub rejestru zamieszkania cudzoziemców w Poznaniu, dotyczące potwierdzenia konkretnych informacji.

Wydawane zaświadczenia najczęściej wykorzystywane są w sprawach:

 • sprzedaży mieszkania - zaświadczenie przedstawiane u notariusza, że nikt nie jest zameldowany,
 • zamianie, wykupie lub regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • ubiegania się o lokal socjalny,
 • ubiegania się o stypendium,
 • przedstawiania informacji w ZUS-ie, urzędzie skarbowym, sądzie, itp.,
 • potwierdzania nr PESEL czy adresu zameldowania.

Możesz uzyskać takie zaświadczenie pod warunkiem wykazania tzw. interesu prawnego oraz potwierdzenia tego odpowiednimi dokumentami.

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny (np. dokument potwierdzający prawo do lokalu, w przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia o ilości zameldowanych osób - oryginał do wglądu,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika, dołącz dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej. W przypadku, gdy będzie to Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.
       

Miejsce złożenia dokumentów

 • Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań,
 • prześlij pocztą,
 • złóż w formie elektronicznej. W razie skorzystania z tej możliwości musisz pamiętać o uwierzytelnieniu pisma za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisem elektronicznym.
      

Opłaty

 • opłata skarbowa 17 zł od wydanego zaświadczenia,
 • opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od pełnomocnictwa udzielonego przez Ciebie każdej osobie), gdy będzie reprezentował Cię pełnomocnik niebędący Twoją najbliższą rodziną.

Opłaty te możesz wpłacić:

 • na konto Urzędu Miasta Poznania, w PKO BP S.A.  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763,
 • gotówką - w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. Karola Libelta 16/20 istnieje możliwość wniesienia opłaty w holu budynku,
 • kartą płatniczą na stanowisku.
        

Termin i sposób załatwienia

Informacje, o które wnioskujesz zostaną Ci udzielone w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w formie postanowienia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 657)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
     

Tryb odwoławczy

Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego, które składa się w terminie 7 dni.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Marcin Budziński
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-24 12:34 - aktualizacja publikatorów (Aktualizacja)