Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 6762
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/736/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVI/177/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/735/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem powiatowej drogi publicznej nr 2406P na czas realizacji inwestycji - budowy drogi dla rowerów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/734/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Budowa systemu parkingów P&R - etap II", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu i Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/733/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn. "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków dla Działania 4.4 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego", Poddziałanie 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/732/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie bonifikaty dla Wielkopolskiej Izby Budownictwa od ceny sprzedaży budynków i urządzeń znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń na rzecz Wielkopolskiej Izby Budownictwa, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 152.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/731/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/730/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLII/729/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Aleksandra Studniarskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/728/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Piołunowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/727/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 zmieniająca uchwałę Nr I/2/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/726/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie mostu Królowej Jadwigi w paśmie rzeki Warty" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/725/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/724/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park nad Wartą" w Poznaniu - część A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/723/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLII/722/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-02-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/721/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie skargi J. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/720/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie skargi M. W. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/719/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli w zakresie zgłoszonego ewentualnego zaniechania obowiązków przez Prezydenta Miasta Poznania w podejmowaniu działań mających na celu zabezpieczenie interesu miasta oraz ochronę terenów miasta przeznaczonych na funkcje sportowo - rekreacyjne, w odniesieniu do Stadionu im. E. Szyca oraz byłego Stadionu Lekkoatletycznego Warty.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/718/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/717/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/716/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2017 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/715/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XLI/714/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę Nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/713/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/712/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego, polegającego na zarządzaniu odcinkiem powiatowej drogi publicznej nr 2387P w ciągu ul. Grunwaldzkiej i 2507P w ciągu ul. Wołczyńskiej w Plewiskach, odcinkami dróg gminnych niezbędnymi dla realizacji projektu pn. "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20"oraz zabezpieczeniu powiązań transportowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/711/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/710/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020"

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XLI/709/VII/13/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie opracowania programów sektorowych związanych ze strategią rozwoju miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/707/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/706/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania wiaduktowi nazwy Antoninek im. Orląt Lwowskich

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/705/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nazwania ronda imieniem Obrońców Grodna 1939

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/704/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nazwania ulicy imieniem Kaprala Wojtka

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/703/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania skwerowi nazwy Bohaterów Akcji Bollwerk.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/702/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XX/174/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/701/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XCIII/1042/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/700/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LIX/807/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/699/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania ulicy nazwy Dzikiej Róży.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/698/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie nadania rondu nazwy Poznańskich Ogrodników.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/697/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dolna Wilda" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XLI/696/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ" część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/695/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/694/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/693/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XLI/692/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24-01-2017 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XL/691/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XL/690/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/689/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/688/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/687/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/686/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie skargi P. U. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/685/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/684/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łęgi Potoku Różanego".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/683/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody, czterech topoli kanadyjskich (Populus x canadensis), wchodzących w skład grupy drzew na Dębinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/682/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę Nr XXV/356/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 15 "Łejery" w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/681/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XXXIX/680/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Uchwała Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/678/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/677/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/676/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu aneksu do umowy najmu w trybie bezprzetargowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/675/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/674/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/673/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/672/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/671/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 2.1. "Rozwój elektronicznych usług medycznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/670/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/669/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.3 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/668/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/667/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/666/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/665/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/664/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/663/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/662/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/661/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę nr V/27/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw powstania Rataje Parku w Poznaniu oraz określenia zakresu jej działania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/660/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/659/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi M.N. na Dyrektora Gimnazjum Nr 43 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/658/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi D.P. na Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/657/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi A. J. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/656/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi W. i J. L. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/655/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/654/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/653/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/652/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/651/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/650/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/649/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/647/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków do Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/646/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/645/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie nazwania skweru imieniem Jana Suwarta.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/644/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część A" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/643/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/642/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/641/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/640/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf AQUANET S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/639/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie skargi M. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/638/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie skargi p. K. K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/637/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

brak