Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 6717
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XL/691/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XL/690/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/689/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/688/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XL/687/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 20-12-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/686/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie skargi P. U. na Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/685/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/684/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Łęgi Potoku Różanego".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/683/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody, czterech topoli kanadyjskich (Populus x canadensis), wchodzących w skład grupy drzew na Dębinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/682/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę Nr XXV/356/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 15 "Łejery" w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/681/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XXXIX/680/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-07-01

Uchwała Nr XXXIX/679/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/678/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/677/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/676/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu aneksu do umowy najmu w trybie bezprzetargowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/675/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/674/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Miasta Poznania w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/673/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń oraz Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/672/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/671/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 2.1. "Rozwój elektronicznych usług medycznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/670/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/669/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.3 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/668/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/667/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/666/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/665/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część C w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXIX/664/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bieszczady, Beskidzkiej i Karpackiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/663/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/662/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/661/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 zmieniająca uchwałę nr V/27/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miasta Poznania do spraw powstania Rataje Parku w Poznaniu oraz określenia zakresu jej działania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXIX/660/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 13-12-2016 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/659/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi M.N. na Dyrektora Gimnazjum Nr 43 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/658/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi D.P. na Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/657/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi A. J. na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/656/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie skargi W. i J. L. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/655/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/654/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 zmieniająca uchwałę Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/653/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/652/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/651/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/650/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/649/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/648/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/647/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru wniosków do Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/646/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pn.: "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje", planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/645/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie nazwania skweru imieniem Jana Suwarta.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/644/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część A" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVIII/643/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyautostradowych w rejonie Fabianowa i Kotowa w Poznaniu - część A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/642/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" część B w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/641/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 uchylająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Lecha" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVIII/640/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 22-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf AQUANET S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/639/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie skargi M. S. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/638/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie skargi p. K. K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/637/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie skargi R.K. na Prezydenta Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/636/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/635/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie przyznania Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej sp. z o.o. pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Władysława Reymonta 35.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/634/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/633/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XXXIV/269/IV/2003 z 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia w Poznaniu strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/632/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie przyjęcia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej nr 196 na czas realizacji inwestycji - zapewnienia obsługi transportowej ITPOK.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/631/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIII/985/VI/2014 Rady Miasta Poznania w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2014-2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XXXVII/630/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XXXVII/629/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/628/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 9.1. "Infrastruktura ratownictwa medycznego" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w trybie pozakonkursowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/627/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.4 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/626/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Poznania" dla Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPWP.03.02.03-IZ-00-30-001/16).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/625/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVII/624/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Głównej i Zawady" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVII/623/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 08-11-2016 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/622/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie skargi A.K.J. na Dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/621/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie skargi J. M. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/620/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie skargi K. N. na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/619/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli zadania "Poznański Budżet Obywatelski".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XXXVI/618/VII/12/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie ułatwień dla mieszkańców ulic objętych ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli , obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/617/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/616/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu sfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, gospodarki komunalnej, polityki społecznej i oświaty.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/615/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie zaopiniowania utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji zwierząt o nazwie "Ptasi Azyl - centrum kwarantanny i rehabilitacji ptaków dzikich" przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVI/614/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/613/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/612/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVI/611/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVI/610/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "w rejonie ulic Bóżniczej i Północnej" - część A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XXXVI/609/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Na Szańcach" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/608/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy św. Leonarda" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXVI/607/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 18-10-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2017-01-01

Uchwała Nr XXXV/606/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i powiatowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/605/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie skargi R. P. na Dyrektora Miejskiego Centrum Interwencji kryzysowej w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/604/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie skargi Stowarzyszenia Ruch Obrony Ojczyzny Odrodzenie i Komitetu w Obronie Praw Ludzi Wierzących na Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/603/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie skargi p. Z. P. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/602/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w zakresie zarządzania transportem miejskim.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/601/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/600/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2016.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/599/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2016 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/598/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/597/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie przyznania Fundacji International School of Poznan pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Edmunda Taczanowskiego 18.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/596/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Koszalińskiej - Literackiej - Żołnierzy Wyklętych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/595/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Zawady.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/594/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagrodę Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/593/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do km 241,760 (m. Poznań)" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XXXV/592/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 27-09-2016 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 8.1 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

brak