Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7203
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1177/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1176/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1175/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1174/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1173/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1172/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1171/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek CASINO Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1170/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie statutu Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1169/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXIII/1168/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1167/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1166/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1165/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1164/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Robót Drogowych z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Miasta.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1163/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie udzielenia wsparcia ze środków budżetu Miasta Poznania na działalność Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1162/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1161/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXV/598/VII/2016 z dnia 27.09.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletnich programów polityki zdrowotnej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1160/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie podziału miasta Poznania na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Poznania, ustalenia granic i numerów tych okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1159/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr konkursu: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1158/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu "Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246,00 do km 243,50 (m. Poznań)" planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXIII/1157/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-03-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1156/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1155/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Wąwozowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1154/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Oleszycka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1153/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Czerwonacka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1152/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Skowronkowa.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27-02-2018 w sprawie utworzenia "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1150/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia na rzecz wieloraczków.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1149/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Usługi Komunalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1148/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu" dla Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Nr konkursu: RPWP.09.03.04-IZ-00-30-001/17).

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1147/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1146/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1145/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1144/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie utworzenia Przedszkola nr 193 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 114, i nadania statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1143/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr VII/40/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Legislacyjnej Rady Miasta Poznania, określenia zakresu jej działania i ustalenia składu osobowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1142/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXII/1141/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Przygranicznej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1140/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bałtycka - Gnieźnieńska" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1139/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fort IX" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1138/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXII/1137/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 06-02-2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1136/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-09-01

Uchwała Nr LXI/1135/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1134/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie skargi U.F.-K. na działanie Zarządu Osiedla oraz prezydium Rady Osiedla Kiekrz w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1133/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1132/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/466/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1131/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie nadania Pani Marii Nowickiej statusu członka wspierającego Miejskiej Rady Seniorów.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1130/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr VII/39/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Radzie Seniorów.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1129/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 zmieniająca uchwałę Nr II/8/VII/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem

Uchwała Nr LXI/1128/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 05-02-2018 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1127/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Poznań lub jego jednostkom organizacyjnym, oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1125/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na zadanie w zakresie kultury.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1124/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 zmieniająca uchwałę Nr XXII/149/91 Rady Miejskiej Poznania z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1123/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1122/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1121/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem Grzegorza Ciechowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1120/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1119/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1118/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzembowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1117/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1116/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1115/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nadania ulicy nazwy Lotników 302. Dywizjonu Poznańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LXI/1114/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Bolesława Sulka.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LXI/1113/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Armii Krajowej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1112/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 09-01-2018 w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.35.2017.16, z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por Janiny Lewandowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIX/1110/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1109/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1108/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1107/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1106/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1105/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1104/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1103/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025"

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1102/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1101/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1099/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1098/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie skargi B.Z. na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pisma.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1097/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1096/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLII/645/VI/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1094/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu "Krzysztof".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1092/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1090/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1089/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1088/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1087/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1086/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1085/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1084/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1083/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/468/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1082/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1081/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1080/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1079/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1078/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2018 r.

brak