Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7138
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LX/1112/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 09-01-2018 w sprawie złożenia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr KN-I.4102.35.2017.16, z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy 23 lutego położonej w mieście Poznań nazwy por Janiny Lewandowskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIX/1111/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LIX/1110/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 22-12-2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1109/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1108/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1107/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu na rok 2018.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LIX/1106/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LIX/1105/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-12-2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1104/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy ul. Wyspiańskiego 26 a, na wniosek Finkorp Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1103/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie uchwalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Poznania polegających na opracowaniu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025"

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1102/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1101/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-12-2017 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1100/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu Karta Seniora - "Poznańska Złota Karta".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1099/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1098/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie skargi B.Z. na bezczynność Prezydenta Miasta Poznania w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na skierowane przez Skarżącego pisma.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1097/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora ZTM do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1096/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XLII/645/VI/2012 z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1094/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - dębu szypułkowego o imieniu "Krzysztof".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1093/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1092/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1091/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1090/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Stefana Batorego - część południowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1089/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1088/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy E. Taczanowskiego w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1087/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1086/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1085/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1084/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVIII/1083/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/468/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie statutu Wydawnictwa Miejskiego Posnania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1082/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1081/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1080/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2017 rok do usług świadczonych przez Zakład Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1079/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 zmieniająca uchwałę nr XV/147/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miasta Poznania

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVIII/1078/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 05-12-2017 w sprawie harmonogramu sesji Rady Miasta Poznania na 2018 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1077/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych prowadzonych przez Miasto Poznań w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1076/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Poznań w branżowe szkoły I stopnia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1075/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1074/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu w Branżową Szkołę I stopnia nr 42.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1073/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi prowadzonych przez Miasto Poznań w szkoły specjalne przysposabiające do pracy.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1072/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych zespołów szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1071/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań w ośmioletnie szkoły podstawowe specjalne.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1070/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół, prowadzonych przez Miasto Poznań, w skład których wchodzi jedynie sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w ośmioletnie szkoły podstawowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1069/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 uchylająca uchwałę Nr XXV/355/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 83 "Łejery" im. Emilii Waśniowskiej w Zespole Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań, zmienianą uchwałą Nr XXXIX/681/VII/2016 Rady Miasta Poznania z 13 grudnia 2016 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1068/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1067/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1066/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 2018-03-01

Uchwała Nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1063/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego szpitali: Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych, Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei, Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1062/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym przez Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LVII/1061/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr LV/1008/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVII/1060/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXXIII/557/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XLV/469/IV/2004 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1059/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/852/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVII/1058/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr LVII/1057/VII/17/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21-11-2017 w sprawie nazywania ulic, placów i skwerów na cześć wybitnych postaci kobiet

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1056/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie skargi R.K.-H. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1055/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie skargi I.K. na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1054/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 z siedzibą w Warszawie

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1053/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową Biokompostowni.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1052/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Casinos Poland Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1051/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy placu gen. Andersa 3, na wniosek Tullos Investments Sp. z o.o.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1050/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kórnik w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1049/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Komorniki w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1048/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kostrzyn w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1047/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Pobiedziska w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1046/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1045/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Luboń w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1044/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Mosina w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1043/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Murowana Goślina w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1042/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Oborniki w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1041/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Puszczykowo w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1040/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Rokietnica w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1039/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Skoki w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1038/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Stęszew w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1037/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Swarzędz w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1036/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Szamotuły w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1035/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Buk w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1034/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Śrem w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1033/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1032/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1031/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Dopiewo w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1030/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Powiatem Wągrowieckim w zakresie usług edukacyjnych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2018-01-01

Uchwała Nr LVI/1029/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu "Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1028/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Poznania gminnego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1027/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 2018-01-01

Uchwała Nr LVI/1026/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi, po wydaniu dyspozycji o jego usunięciu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1024/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy TOSA Tomasz Cichowski dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miasta Poznania na okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1023/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf TRUST SA za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1022/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXI/142/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1021/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1020/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie nazwania ronda imieniem Felicjana Sypniewskiego

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1019/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie nazwania skweru imieniem Ferdynanda Focha.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1018/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie zniesienia nazwy placu Stanisława Wyspiańskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr LVI/1017/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy W. Engeströma w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LVI/1016/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie współpracy Miasta Poznania ze społecznością włoskiego Miasta Metropolitalnego Bolonia.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1015/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli: "Celowość powstania Systemu Wspierania Obsługi Sesji Rady Miasta".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1014/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf AQUANET S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr LV/1013/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII/630/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017 rok.

brak