Oferta: ds. zamówień publicznych

Data publikacji: 2019-01-23
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.2.2019
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. zamówień publicznych
Informacje dodatkowe: umowa o pracę na pełen etat, pełna treść oferty link:https://www.geopoz.pl/bip/index.php?t=200&id=195

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-20

Zakres podstawowych czynności

 Planowanie, prowadzenie, bieżące organizowanie i koordynowanie spraw w zakresie:
a) ustalania źródeł zaopatrzenia oraz wykonawców robót i usług zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych i obowiązującymi do niej aktami wykonawczymi oraz
stosownymi przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w ZGiKM GEOPOZ, w tym:
- prowadzenie rejestrów zamówień publicznych zgodnie z Instrukcją kancelaryjną
i Jednolitym rzeczowym wykazem akt
- ocena wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego pod względem konieczności
stosowania do danego zamówienia ustawy - Prawo zamówień publicznych i jeżeli
zachodzi potrzeba określenie trybu udzielenia zamówienia oraz czuwanie nad
przestrzeganiem zasad i form postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w tym trybie
- opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- parafowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeń do udziału
w postępowaniu przed przekazaniem do zatwierdzenia Dyrektorowi lub osobom
przez niego upoważnionym
- przygotowywanie i udzielanie pisemnych wyjaśnień do SIWZ
- udział w pracach dotyczących oceny ofert w zakresie spełniania przez wykonawców
warunków określonych w SIWZ oraz zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w
SIWZ
- wykonywanie czynności związanych z wniesionymi informacjami lub odwołaniami
w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
- ostateczne przygotowywanie umowy do jej podpisania przez wybranego
wykonawcę oraz przekazanie zawartej umowy do realizacji w komórce
merytorycznej
- prowadzenie wymaganej sprawozdawczości
b) doradztwo i bieżące udzielanie informacji pracownikom Zarządu oraz gromadzenie
i udostępnianie literatury z zakresu zamówień publicznych
c) wykonywanie zaleceń pokontrolnych
d) monitorowanie,

Wymagania obowiązkowe

· pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
· brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
· nieposzlakowana opinia
· wykształcenie wyższe
· co najmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji zamówień publicznych w
charakterze sekretarza komisji przetargowej

· znajomość aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych
· umiejętność obsługi komputera - Pakiet Office

Wymagania dodatkowe

·studia podyplomowe lub szkolenia lub kursy w zakresie zamówień publicznych

umiejętność wystąpień publicznych
· umiejętność podejmowania decyzji
· umiejętność prowadzenia negocjacji
· umiejętność współpracy z ludźmi
· asertywność

Wymagane dokumenty

Zachęcamy do skorzystania z wniosku on-line i przesyłania dokumentów aplikacyjnych
drogą elektroniczną.
1. W przypadku aplikacji elektronicznej wymagane dokumenty:
· informacje obejmujące życiorys, list motywacyjny i wymagane oświadczenia -
formularz dostępny przy ogłoszeniu
· kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane
na stanowisku pracy, o ile nie zostaną dołączone do formularza jako załączniki
prosimy przedstawić na rozmowie kwalifikacyjnej
· oraz patrz pkt 4
Zwracamy uwagę, że skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego
wymaga od kandydata podania adresu mailowego. Dana ta jest niezbędna do
obsługi procesu rekrutacyjnego. W przypadku braku zgody na podanie adresu
mailowego prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą
lub złożenie w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.
2. Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów tradycyjną pocztą lub składania
w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.
W przypadku aplikacji przekazywanych drogą tradycyjną kandydat jest zobowiązany
złożyć następujące dokumenty:
· CV - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce
zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg
dotychczasowego zatrudnienia

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe a także oświadczenie dot. nieposzlakowanej opinii
· kopie świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane
na stanowisku pracy.
(podstawa prawna żądania danych: Kodeks pracy art. 22.1 par. 1 i 3 oraz ustawa
o pracownikach samorządowych)
3. Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż ww. wymaga
zamieszczenia klauzuli - zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści "Na
podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ moich danych osobowych, w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji na niniejsze wolne stanowisko
pracy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt
11 RODO".
4. Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się
w gronie najlepszych kandydatów, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Warunki pracy
· Stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym
  w windy (windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych).
· Oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne.
· Praca z przewagą wysiłku umysłowego.
· Charakter wykonywanych czynności wymaga przemieszczania się
 wewnątrz wielokondygnacyjnego budynku.
· Podczas pracy wykorzystuje się komputer z monitorem LCD, obsługuje
drukarkę, telefon, urządzenia wielofunkcyjne, korzysta z materiałów biurowych.
Informacje dodatkowe
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest
niższy niż 6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile
znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów

Informacje uzupełniające
Dokumenty przesyłane pocztą lub składane osobiście w kancelarii - Sala Obsługi Klienta,
winny zawierać wymienione wyżej dokumenty wraz z podaniem numeru ref.
ZG-ZKS.11000.2.2019. Decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji do naszej
jednostki.
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.geopoz.pl i http://bip.poznan.pl/bip/oferty-pracy/)
oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul.
Gronowej 20.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko
na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru stan. ds. zamówień publicznych 2_2019(78,7 KB).pdf format PDF

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz w zakładce Oferty
pracy - Oferty bieżące.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wiesława Chajec
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-20 16:03 - Informacja o Wynikach naboru (Aktualizacja)