Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
749 2019-06-14 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
734 2019-06-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej  
742 2019-06-13 Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego o ogród zimowy.  
697 2019-06-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową  
668 2019-05-31 zgłoszenie zmaiaru budowy z projektem budowlanym - budowa sieci wodociągowej DN 150mm o długości L=61,5m  
669 2019-05-31 Zgłoszenie zamiaru remontu schodów.  
641 2019-05-27 zgłoszenie zamiaru budowy siecie wodociągowej i przyłącza siecikanalizacji deszczowej  
614 2019-05-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączem NIE
602 2019-05-20 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
603 2019-05-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy przyłącza do budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym - budowa złącza kablowego ZKSN NIE
586 2019-05-17 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
1210 2019-05-14 pozwolenie na budowę sieci kablowej SN-15kV NIE
561 2019-05-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków sanit, przyłączy wody i kan. sanitarnej  
553 2019-05-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodopciągowej i przyłącza wodociągowego  
554 2019-05-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego NIE
555 2019-05-13 zgłoszenie budowy nowego budynku jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i niezbędną infrastrukturą techniczną TAK
559 2019-05-13 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy i remontu sieci cieplnej kanałowej wraz z przyłączami  
543 2019-05-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
538 2019-05-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV NIE
514 2019-05-02 zgłoszenie zamiaru budowy kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej NIE
485 2019-04-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojącej  
488 2019-04-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz likwidacji sieci wodociągowej i budowy dwóch hydrantów oraz przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej NIE
496 2019-04-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego, wolnostojącego NIE
472 2019-04-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączem el.-en. NIE
1014 2019-04-19 Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbudowa i przebudową przyległej części gosp.-tarasowej bud. mieszkal. w zabudowie bliźniaczej. NIE
458 2019-04-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej NIE
461 2019-04-19 zgłoszenie zamiaru budowy sieci energetycznej nn 0,4 kV NIE
437 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4k kV , tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej oraz przyłącza elektroenergetycznego TAK
443 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy rurociągu tłoczonego ścieków deszczowych w ul.Świetlikowej NIE
445 2019-04-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
454 2019-04-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci gazowych NIE
428 2019-04-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
425 2019-04-16 zgłoszenie nadbudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
426 2019-04-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym i przykanalika kanalizacji sanitarnej NIE
418 2019-04-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy ulicy Druskienickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci nn i oświetlenia drogowego oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej NIE
400 2019-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej z rur PE 180 i przyłączy wodociągowych  
406 2019-04-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia alejek parkowych NIE
396 2019-04-08 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
390 2019-04-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącymi złączami kablowymi NIE
375 2019-04-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym buowy sieci wodociągowej i sieci gazowej NIE
369 2019-04-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym NIE
363 2019-04-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV NIE
364 2019-04-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z rurociągiem tłoczonym dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i parkingiem naziemnym NIE
347 2019-03-28 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
350 2019-03-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji gazowej redukcyjnej ś/c z odcinkami gazociągów niskiego i średniego ciśnienia oraz infrastrukturą towarzyszącą TAK
345 2019-03-27 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, parterowego TAK
333 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn-0,4kV kablowej z szafą SK oraz złączami kablowymi NIE
334 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV z szafką SK oraz złączem kablowym NIE
335 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci energetycznej nn 0,4kV, tj. budowa linii nn 0,4kV kablowej z szafą SK NIE
337 2019-03-26 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia boiska wielofunkcyjnego NIE
328 2019-03-25 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego  
321 2019-03-22 zgłoszenie zamiaru budowy przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej NIE
306 2019-03-20 zgłoszenie zamiaru budowy sieci el.en. TAK
284 2019-03-18 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV NIE
285 2019-03-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci i urządzeń elektrycznych oświetlenia drogowego TAK
278 2019-03-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej TAK
274 2019-03-14 zgłoszenie nadbudowy i przebudowy budynku jednorodzinnego NIE
277 2019-03-14 zgłoszenie zamiaru budowy oświetlenia alejek parkowych TAK
265 2019-03-13 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
255 2019-03-12 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
234 2019-03-08 zgłoszenie zamiaru wykonania budowy oświetlenia drogi wewnętrznej od ul.Wilczak do posesji Wilczak 18  
293 2019-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV NIE
226 2019-03-06 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych kablowych nn-0,4kV h NIE
214 2019-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 1kV NIE
215 2019-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej układanego w pasie drogowym ulicy Bocznej metodą wykopu otwartego NIE
216 2019-03-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego TAK
217 2019-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy sieci energetycznej nn 0,4kV, tj.budowa linii nn-0,4kV kablowej z szaa SK oraz złączy kablowych NIE
203 2019-02-28 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci cieplnej NIE
189 2019-02-26 zgłoszenie zamiaru usunięcia kolizji z liniami kablowymi nn 0,4kV NIE
192 2019-02-26 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
193 2019-02-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
185 2019-02-25 zgłoszenie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne i budowa ogrodu zimowego oraz tarasu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
177 2019-02-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym NIE
163 2019-02-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej NIE
165 2019-02-21 zgłoszenie zamiaru modernizacji elektroenergetycznej sieci nn-0,4 kV NIE
166 2019-02-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
153 2019-02-19 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
155 2019-02-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV NIE
141 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej oraz przebudowy sieci kkanalizacji ogólnospławnej NIE
143 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 9 przyłączami w ul.Wejherowskiej NIE
144 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej NIE
145 2019-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych i kanalizacyjnych TAK
140 2019-02-14 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
132 2019-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej oraz czterech przyłączy wodociągowych NIE
134 2019-02-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV TAK
122 2019-02-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym II odcinka sieci cieplnej oraz przyłączy dla nowoprojektowanych budynków mieszkalnych NIE
110 2019-02-08 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy domu jednorodzinnego w w zabudowie bliźniaczej TAK
241 2019-02-05 wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy ul.Wandy na odcinku od ul.Bożeny do ul.Warszawskiej w Poznaniu polegającej na budowie chodnika NIE
86 2019-02-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej PE 125 MM NIE
72 2019-01-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
74 2019-01-29 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodoc. kan. sanitarnej wraz z przyłączami do 12 b. jednorodzinnych NIE
58 2019-01-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
60 2019-01-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych NIE
50 2019-01-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami NIE
44 2019-01-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV NIE
46 2019-01-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem elewktroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV NIE
37 2019-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z 17 przyłączami NIE
38 2019-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
39 2019-01-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej TAK
33 2019-01-16 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz z wolnostojącą szafką kablową NIE