Oferta: specjalista ds. administracji

Data publikacji: 2019-03-21
Nr ref.: BR-IX-113-5/19
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
Stanowisko: specjalista ds. administracji

Zakres podstawowych czynności

 • przygotowywanie projektów umów zawieranych przez Bibliotekę Raczyńskich w zakresie działania Działu Organizacyjno - Administracyjnego,
 • prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne,

w tym:- opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia wg regulaminów Biblioteki,- nadzorowanie stanu realizacji zamówień,- gromadzenie i archiwizacja dokumentacji postępowań publicznych prowadzonych w trybie pzp,- prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie zamówień publicznych,- prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

 • prowadzenie ewidencji umów wraz z  monitorowaniem upływu okresów zabezpieczenia i dat zwrotu środków poszczególnym Wykonawcom,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania instytucji w zakresie telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz dostępu do internetu, w tym przygotowywanie umów, reklamacje,
 • czuwanie nad zaopatrzeniem wszystkich placówek w środki czystości, artykuły spożywcze, artykuły biurowe i gospodarstwa domowego itp.,
 • organizacja spotkań w zakresie obsługi imprez (przygotowanie zastawy, napojów, wystroju  stołów itp.),
 • opisywanie dowodów księgowych.
 • przygotowywanie rocznych deklaracji podatku od nieruchomości (budynki i lokale) ,
 • przekazywanie do działu księgowo-finansowego rocznej informacji o opłatach za prawo wieczystego użytkowania gruntów,
 • nadzór i bieżąca koordynacja działań związanych z najmem lokalów na filie biblioteczne, w tym prowadzenie ewidencji czynszowej,

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie minimum  średnie,
 • doświadczenie w prowadzeniu procedury zakupowej o wartości poniżej 30 tys. euro,
 • obsługa i dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy, umiejętność działania w zespole,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, prowadzenia rozmów i negocjacji z kontrahentami,
 • terminowa realizacja  zadań, umiejętność pracy pod presją czasu,

Wymagania dodatkowe

pole puste

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w plikach opisanych imieniem i nazwiskiem kandydata na adres e-mail rekrutacja1@bracz.edu.plTreść zgody:"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

Inne informacje:

 Zgłoszenia są przyjmowane do 15 kwietnia 2019 r. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności 19, 61-739 Poznań w terminie do 2019-04-15.

Biblioteka Raczyńskich zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, pl. Wolności 19, 61-739 Poznań,2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@bracz.edu.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Jarosław Fechner
ostatnia zmiana w dniu 2019-03-22 14:29 - Zamieszczenia ogł o pracę Nr ref. BR-IX-113-5/19 (Wprowadzenie informacji)