Oferta: ds. projektowania urbanistycznego nr 29

Data publikacji: 2018-11-07
Nr ref.: MPU-OR/1000-11/18
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stanowisko: ds. projektowania urbanistycznego nr 29

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-01-14

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie pracy asystenta projektanta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie analiz i opinii urbanistycznych.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku Architektura bądź Gospodarka Przestrzenna
 • bardzo dobry poziom obsługi Pakietu office: Power Point, Word, Excel,
 • znajomość jednego z programów środowiska GIS lub AutoCAD,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność
 • sumienność w wykonywaniu zadań.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów SketchUp, Lumion, Photoshop, Corel,
 • staże lub praktyki zawodowe,
 • kursy, szkolenia uzupełniające związane z wykształceniem w zakresie planowania przestrzennego,
 • znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, w tym również po godzinie 16:00.

Wymagane dokumenty

 • podpisany życiorys (CV),
 • podpisany list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji,

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca wymaga dużej mobilności, kontaktu z klientami, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił, co najmniej 6%.

Informacja o wyniku naboru

Dok. nr 5 Wyniki naboru-11.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Pilarczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-01-14 11:26 - wyniki naboru (Aktualizacja)