Oferta: ds. projektowania urbanistycznego nr 29

Data publikacji: 2018-11-07
Nr ref.: MPU-OR/1000-11/18
Jednostka: Miejska Pracownia Urbanistyczna
Stanowisko: ds. projektowania urbanistycznego nr 29

Zakres podstawowych czynności

 • wykonywanie pracy asystenta projektanta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie analiz i opinii urbanistycznych.

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunku Architektura bądź Gospodarka Przestrzenna
 • bardzo dobry poziom obsługi Pakietu office: Power Point, Word, Excel,
 • znajomość jednego z programów środowiska GIS lub AutoCAD,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność
 • sumienność w wykonywaniu zadań.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów SketchUp, Lumion, Photoshop, Corel,
 • staże lub praktyki zawodowe,
 • kursy, szkolenia uzupełniające związane z wykształceniem w zakresie planowania przestrzennego,
 • znajomość języków obcych: angielski lub niemiecki na poziomie podstawowym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, w tym również po godzinie 16:00.

Wymagane dokumenty

 • podpisany życiorys (CV),
 • podpisany list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie)
 • podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1, 61-642 Poznań - danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji,

Inne informacje:

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca wymaga dużej mobilności, kontaktu z klientami, gotowości do wyjazdów w teren oraz sprawnego, bezpośredniego  komunikowania się z innymi pracownikami i instytucjami.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych):

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił, co najmniej 6%.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań w terminie do 2018-11-18.

Przetwarzanie danych osobowych

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, w związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), uprzejmie informuje, iż:

1. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia skutecznej procedury naboru pracowników do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, na podstawie przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych,

2. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych, których podanie jest obowiązkowe tj.

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, którym jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wynikające z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,w tym samym celu przetwarzana będzie informacja o niepełnosprawności. Jej podanie jest jednak nieobowiązkowe, ale konieczne, aby skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu).

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu, ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań tel. 61 639 64 60

4.Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@poznan.mpu.pl lub pisemnie na adres: ul.Za Bramką 1, 61-842 Poznań

5. Dane osób, niezakwalifikowanych do rekrutacji, będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora, tj. od 3 m-cy do 2 lat

6. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych; żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; żądania usunięcia danych, gdy: dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Magdalena Pilarczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-11-07 12:10 - Oferta pracy (Aktualizacja)