Oferta: Główny księgowy

Data publikacji: 2019-05-16
Nr ref.: P.124-0152-04/2019
Jednostka: Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka"
Stanowisko: Główny księgowy
Informacje dodatkowe: w wymiarze 1/2 etatu, od 01.07.2019

Zakres podstawowych czynności

1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Obsługa finansowo - księgowa, prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo - księgowego

3. Wystawianie faktur VAT i ich ewidencja

4.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli  zgodności operacji finansowych  z planem finansowym jednostki.

5.Obsługa bankowości elektronicznej.

6. Sporządzanie planu finansowego jednostki i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżąca ich kontrola.

7.Sporządzanie bilansu, terminowe prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej, statystycznej jednostki  i do SIO.

8.Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w jednostce.

9. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu.

10. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 - letnia praktyka w księgowości lub ukończona szkoła średnia i 6 - letnia praktyka w księgowości

2. Posiadanie obywatelstwa polskiego

3. Znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej, zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, o samorządzie gminnym, sprawozdawczości budżetowej i umiejętność ich właściwego stosowania.

4.Doświadczenie w prowadzeniu księgowości  jednostek oświatowych

5. Umiejętność obsługi programów księgowych: Progman, PABS, obsługi bankowości elektronicznej.

6.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

7.Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

Wymagania dodatkowe

- samodzielność w działaniu

- terminowość w realizacji zadań

Wymagane dokumenty

1. CV

2. List motywacyjny

3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

4. Oświadczenie o  niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe4. Kserokopia dyplomów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje.

5. Kserokopia świadectw pracy

Inne informacje:

Oferty prosimy składać pod adresem:

Przedszkole nr 124 im. Wesoła Ludwiczka

os. Bohaterów II Wojny Światowej 30

61-386 Poznań

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka", os. Bohaterów II Wojny Światowej 30, 61-386 Poznań w terminie do 2019-05-30.

Przedszkole nr 124 "Wesoła Ludwiczka" zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Przetwarzanie danych osobowych

Prosimy też o przedłożenie następujących oświadczeń:

Oświadczam, że:

-        zapoznałam/em* się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu mieszczącym się przy os. Bohaterów II Wojny Światowej 30, 61-386 Poznań, umieszczoną w ogłoszeniu przedszkola o rekrutacji na wolne stanowisko pracy wskazane w treści ogłoszenia o pracę i akceptuję jej treść;

-        zostałam/em* poinformowana/y* o tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niewskazanym w przepisach ustawowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje możliwość ich przetwarzania przez Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu mieszczące się przy os. Bohaterów II Wojny Światowej 30, 61-386 Poznań.

...........................................................................................................

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

Ponadto oświadczam, że 1:

-        wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Przedszkole nr 124 im. Wesołej Ludwiczki w Poznaniu mieszczące się przy os. Bohaterów II Wojny Światowej 30, 61-386 Poznań, moich danych osobowych wykraczających poza zakres określony w treści art. 221 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn.zm.), zawartych w treści mojego CV oraz w innych dokumentach i oświadczeniach dołączonych do mojego zgłoszenia aplikacyjnego, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w treści ogłoszenia o pracę.

............................................................................................

 data i podpis (imię i nazwisko) kandydata do pracy

____________________________________________

*    niepotrzebne skreślić

1 - jeżeli kandydat do pracy w dokumentach aplikacyjnych umieszcza dane niewskazane w art. 221 kodeksu pracy, do których należy w szczególności adres e-mail lub numer telefonu, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie, ponieważ dane te nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi m.in. skontaktowanie się kandydatem;

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - dostępna pod linkiem http://ludwiczka.nazwa.pl/wesolaludwiczka/klauzula_informacyjna_oprzetwarzaniu_danych_osobowych.docx

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Puk
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-16 15:03 - Edycja ułożenia treści (Aktualizacja)