Oferty pracy

Znajdź oferty pracy

Stan oferty

oferty rozstrzygnięte

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Data rozstrzygnięcia
ds. nadzoru nad inwestorem zastępczym
Nr ref.: ZDM.DP.35.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-12-14 2018-12-28 2019-03-01
ds. nadzoru pasa drogowego
Nr ref.: ZDM.DP.34.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-12-11 2018-12-28 2019-03-08
DS. UDZIELANIA INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
Nr ref.: SOUK/217/2018
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
2018-12-12 2018-12-26 2019-01-28
Pomoc kuchenna w żłobku
Nr ref.: 93/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-12 2018-12-21 2019-03-07
Dyrektor w żłobku
Nr ref.: 95/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-12 2018-12-21 2019-03-07
Młodszy opiekun w żłobku
Nr ref.: 94/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-12 2018-12-21 2019-03-07
Pokojowa/Pokojowy
Nr ref.: 98/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-10 2018-12-20 2019-03-07
Opiekun lub Pielęgniarka/Położna
Nr ref.: 96/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-10 2018-12-20 2019-03-07
Pielęgniarka/Pielęgniarz
Nr ref.: 97/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-12-10 2018-12-20 2019-03-07
KONTROLI PODATKOWEJ
Nr ref.: FN/214/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-11-30 2018-12-17 2019-01-07
DS. ORGANIZACJI I OBSŁUGI SPOTKAŃ
Nr ref.: PRD/216/2018
Wydział: Gabinet Prezydenta
2018-12-05 2018-12-16 2019-01-11
DS. SPADKÓW
Nr ref.: FN/213/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-11-26 2018-12-16 2019-01-14
Specjalista ds. Sprzedaży i Promocji
Nr ref.: WM-O-S-110-1/18
Jednostka: Wydawnictwo Miejskie Posnania
2018-11-22 2018-12-16 2019-01-30
ds. projektowania układu sieci komunikacyjnej i porozumień międzygminnych
Nr ref.: ZTM.DO.1110.26.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-12-04 2018-12-14 2019-01-04
ds. administrowania parkingami "Parkuj i Jedź" (P&R)
Nr ref.: ZTM.DO.1110.25.2018
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
2018-11-22 2018-12-14 2019-01-14
ds. zamówień publicznych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.14.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-11-30 2018-12-11 2019-01-21
ds. postępowań geodezyjnych
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.13.2018
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
2018-11-29 2018-12-10 2018-12-31
DS. ANALIZ I WDROŻEŃ
Nr ref.: IN/210/2018
Wydział: Wydział Informatyki
2018-11-19 2018-12-10 2018-12-27
Specjalista ds. informacji w Centrum Informacji Miejskiej
Nr ref.: WM-CIM-A-110-1/18
Jednostka: Wydawnictwo Miejskie Posnania
2018-11-28 2018-12-09 2019-01-23
DS. OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nr ref.: ZOU /206/2018
Wydział: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu
2018-11-09 2018-12-09 2019-02-05

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.