Oferta: Pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego w Poznaniu

Data publikacji: 2019-03-14
Nr ref.: 34/2019
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Stanowisko: Pracownik socjalny w Domu Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego w Poznaniu
Informacje dodatkowe: 1 etat (ZASTĘPSTWO)

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-04-11

Zakres podstawowych czynności

 • Prowadzenie ewidencji osób oczekujących na przyjęcie w DPS
 • Aktualizowanie diagnozy socjalno-bytowej mieszkańca przed przyjęciem do DPS
 • Aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowych mieszkańców oraz pomoc w adaptacji do warunków życia w DPS
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji zgodnie z procedurami i zarządzeniami wewnętrznymi
 • Dokonywanie obliczeń dla księgowości związanych z obsługą depozytów mieszkańców oraz odpłatnością za pobyt w DPS
 • Współpraca ze specjalistkami ds. pielęgniarsko - opiekuńczych w zakresie ustalania i koordynowania wizyt u lekarzy specjalistów oraz odbioru wyników badań lekarskich
 • Współudział w tworzeniu i realizacji IPWM
 • Udział w utrzymywaniu kontaktów z rodziną lub opiekunem mieszkańca
 • Odwiedziny u mieszkańców przebywających przez dłuższy czas w placówkach lecznictwa zdrowotnego
 • Współpraca z MOPR i Filiami oraz z ZUS i KRUS
 • Włączenie mieszkańców w życie społeczne Domu - współpraca z Radą Mieszkańców
 • Pełnienie roli Pracownika Pierwszego Kontaktu
 • Dokonywanie zakupów dla mieszkańców i prowadzenie w tym zakresie stosownej dokumentacji
 • Współudział i współorganizacja imprez w DPS-ie i na zewnątrz
 • Załatwianie formalności pogrzebowych oraz udział w pogrzebach osób samotnych
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej masy spadkowej mieszkańca DPS
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych

Wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie średnie - dyplom uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego - zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 
 • Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe - pedagogika, nauki społeczne
 • Specjalizacja I stopnia lub II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego
 • Staż pracy w DPS
 • Asertywność, tolerancja
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji

Oczekiwania od kandydata:

 • etyka zawodowa,
 • wysoki poziom zaangażowania,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • otwartość na nowe rozwiązania,
 • życzliwość i kreatywność,
 • komunikatywność, samodzielność, rzetelność.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego

Wybrani kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną będą zobowiązani dostarczyć świadectwa pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje.

Wybrany w drodze niniejszej rekrutacji kandydat przed zatrudnieniem będzie zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Inne informacje:

Prosimy o składanie ofert z dopiskiem "Pracownik socjalny - DPS"

Miejsce pracy - Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego, ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oferty można także składać elektronicznie na adres cuw.administracja@m.poznan.pl

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, tj. zawierające wszystkie dokumenty wskazane w sekcji "Wymagane dokumenty".

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

kryteria formalne 34_2019.docx

Informacja o wyniku naboru

wyniki 34_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  uprzejmie informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. bł. E. Bojanowskiego z siedzibą w Poznaniu, a współadministratorem jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Poznaniu.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@m.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Rybaki 18a, Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), którym jest przeprowadzenie otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Dane osób niezakwalifikowanych do rekrutacji będą usunięte po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane. Dane osób zakwalifikowanych do rekrutacji po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoby te kwestionują prawidłowość danych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji bądź skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku informacji o niepełnosprawności.

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Izabella Remisz
ostatnia zmiana w dniu 2019-04-11 13:58 - Aktualizacja (Aktualizacja)