Oferta: ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Data publikacji: 2017-09-13
Nr ref.: ZG-ZKS.11000.12.2017
Jednostka: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Stanowisko: ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-10-23

Zakres podstawowych czynności

 • Wykonywanie prac związanych z numerycznymi opracowaniami map wektorowych z zakresu fotogrametrii lotniczej za pomocą sprzętu typu stacja fotogrametryczna jako obserwator przyrządów stereoskopowych (praca w środowisku systemu informatycznego MicroStation-Mapa v8, przy stereodigitalizacji zdjęć lotniczych, z zapisem do bazy danych).
 • Wykonywanie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych, w tym między innymi:

-         prowadzenie wizji i pomiarów terenowych w zakresie uzasadnionym technologicznie,

-         prowadzenie archiwum materiałów fotogrametrycznych (naziemnych i lotniczych),

-         prowadzenie prac fotogrametrycznych i geodezyjnych polegających na tworzeniu wektorowych rastrowych opracowań tematycznych.

Wymagania obowiązkowe

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia.
 • Wykształcenie: wyższe - geodezja lub fotogrametria.
 • Zdolność widzenia stereoskopowego.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1.
 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomiarów terenowych i prac kameralnych dotyczących wykonywania map.

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu fotogrametrii i teledetekcji lub SIP.
 • Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie  fotogrametrii i teledetekcji (zakres 7).
 • Znajomość zasad i umiejętność pracy na materiałach  stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny.
 • Znajomość podstawowych zasad pracy na instrumentach fotogrametrycznych.
 • Znajomość podstawowych zasad pracy dotyczących przygotowania terenu pod nalot fotogrametryczny.
 • Znajomość podstawowych zasad pracy w środowisku MicroStation, Geo-Map, ArcGIS.
 • Znajomość podstawowych zasad pracy przy opracowywaniu zdjęć naziemnych.
 • Umiejętność pracy na lotniczych zdjęciach fotogrametrycznych.

Wymagane dokumenty

 • CV - imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Oświadczenie o:

-         pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

-         niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-         nieposzlakowanej opinii.

 • Kopie: świadectw pracy/dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz wykształcenie i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy. W przypadku składania aplikacji drogą elektroniczną - istnieje możliwość dołączenia dokumentów w formie załączników, bądź przedstawienia ich podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Kandydat, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów, zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, tj. do wypełnienia wniosku on-line na naszej stronie internetowej www.geopoz.pl.

Inne informacje:

Warunki pracy

 • Stanowisko pracy mieści się w wielokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windy (windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych).
 • Oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne.
 • Przewaga wysiłku umysłowego.
 • Charakter wykonywanych czynności powoduje, że pracownicy mogą poruszać się po wszystkich piętrach budynku, a także załatwiać sprawy służbowe poza nim.
 • Uciążliwość związana z obsługą monitorów ekranowych oraz obsługą urządzeń stereometrycznych (trójwymiarowych).

Informacje dodatkowe

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w naszej jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów.

Aplikacje przesyłane tradycyjną pocztą lub składane osobiście w kancelarii - Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ, winny zawierać numer referencyjny. Decyduje dzień wpływu (dostarczenia) aplikacji
do naszej jednostki.

Podanie przez kandydata szerszego zakresu danych niż wymagane, wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.geopoz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu przy ul. Gronowej 20. 

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru stan. ds. pozyskiwania i opracowywania informacji ze zdjęć lotniczych_12_2017 ( 77,0 KB).pdf format PDF

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wiesława Chajec
ostatnia zmiana w dniu 2017-10-23 16:28 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)