Oferta: ds.inwestycji

Data publikacji: 2018-07-03
Nr ref.: DO.1100.20.2018
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: ds.inwestycji
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-09-24

Zakres podstawowych czynności

 1. planowanie robót budowlanych, w tym tworzenie harmonogramów prac inwestycyjnych
  i remontowych oraz ustalanie priorytetów realizacji,
 2. weryfikacja kosztorysów ofertowych,
 3. nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów obiektów,
 4. prowadzenie nadzoru nad usuwaniem awarii,
 5. dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych i ocena ich stanu technicznego,
 6. uczestniczenie w komisjach odbioru robót budowlanych,
 7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 8. prowadzenie rozliczeń inwestycji,
 9. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 10. prowadzenie spraw związanych z branżą elektryczną i teletechniczną.

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe - techniczne,
 2. co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą inwestycji lub remontów w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego,
 3. dobra znajomość prawa budowlanego,
 4. umiejętność kosztorysowania,
 5. umiejętność obsługi komputerowych programów Excel Word,
 6. umiejętność obsługi programu komputerowego do kosztorysowania NORMA,
 7. dobra znajomość  pakietu MS Office (Word, Excel,).

Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie związane z realizacją zamówień publicznych w tym w przygotowywaniu dokumentacji,
 2. prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty

1. imię (imiona) i nazwisko;
2. datę urodzenia;
3. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4. wykształcenie;
5. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Inne informacje:

praca administracyjna z wykorzystaniem komputera, wymaga  sprawności ruchowej,  przemieszczania się pomiędzy różnymi lokalizacjami i instytucjami na terenie  Poznania.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru DO.1100.20.2018.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych" lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do POSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne)  abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2018-09-24 10:25 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)