Oferta: z-ca kierownika oddziału - oddział rataje

Data publikacji: 2019-08-08
Nr ref.: DO.110.35.2019
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: z-ca kierownika oddziału - oddział rataje
Informacje dodatkowe: umowa o pracę, pełen etat

Zakres podstawowych czynności

 1. Współkierowanie działalnością Oddziału, w tym planowanie i organizowanie pracy Oddziału.
 2. Nadzór nad pracownikami w okresie zastępowania kierownika oddziału.
 3. Prowadzenia harmonogramów imprez oraz wynajmu obiektów na terenie oddziału.
 4. Organizowanie imprez dla podmiotów zewnętrznych.
 5. Współorganizacja zajęć i turniejów sportowo-rekreacyjnych.
 6. Realizowanie  planu usług świadczonych na rzecz organizatorów imprez sportowych i innych zgodnie z obowiązującym cennikiem i przyjętymi zasadami.
 7. Identyfikacja potrzeb remontowych i nadzór nad ich realizacją.
 8. Utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej i użytkowej wszystkich składników majątkowych.
 9. Opracowanie długofalowych planów rozwoju oddziału.
 10. Współpraca z oddziałami POSiR i instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 4 letni staż pracy.
 3. Zdolności analityczne.
 4. Znajomości obsługi MS Office.
 5. Znajomość zasad i kompetencji  funkcjonowania samorządu terytorialnego, szczególnie zakładu budżetowego.
 6. Odporność na stres i pracę pod presją czasu.
 7. Asertywność.

Wymagania dodatkowe

 1. Wysokie poczucie odpowiedzialności.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 3. Prawo jazdy kategorii "B".

Wymagane dokumenty

 1. Imię (imiona) i nazwisko.
 2. Data urodzenia.
 3. Dane kontaktowe.
 4. Wykształcenie.
 5. Kwalifikacje zawodowe.
 6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Inne informacje:

Miejsce wykonywania pracy:POSiR - Oddział Rataje, Osiedle Piastowskie 106a w Poznaniu.Warunki pracy: Praca administracyjna,  przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami, wyjścia poza miejsce pracy.Składanie ofert

 • Adres email do zgłoszenia w formie elektronicznej praca@posir.poznan.pl
 • Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /POSIR/SkrytkaESP
 • Oferty w formie papierowej, prosimy składać pod adresem: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert

Postępowanie zamknięte.

Lista kandydatów spełniających kryteria formalne

informacja o wyniku naboru DO.110.35.2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

1.Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danychAdministratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01,   e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem "Inspektor ochrony danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl2.Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawneBędziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich przesłania do POSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.3. Komu przekazujemy Państwa dane? W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).  Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych.Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.4. Od kogo możemy otrzymywać Państwa dane?Możemy otrzymywać Państwa dane za pośrednictwem internetowych portali rekrutacyjnych, jeżeli zdecydowali się Państwo na ich wykorzystanie w celu złożenia do nas dokumentów rekrutacyjnych.5. Okres przechowywania danychPaństwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.6.Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowychMają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.7. Obowiązek podania danychPodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2019-10-01 09:13 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)