Oferty pracy

Oferowane stanowisko Data wprowadzenia Termin składania ofert Zgłoś swoje CV*
główna księgowa
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu
2018-06-22 2018-07-20 -
Młodszy bibliotekarz/bibliotekarz
Nr ref.: Nr ref. BR-IX-113-3/18
Jednostka: Biblioteka Raczyńskich
2018-06-28 2018-07-20 -
główny księgowy
Nr ref.: 1/2018
Jednostka: XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
2018-06-29 2018-07-20 -
Stanowisko ds. kanalizacji deszczowej
Nr ref.: ZDM.DP.19.2018
Jednostka: Zarząd Dróg Miejskich
2018-07-06 2018-07-20 -
DS. OBSŁUGI PRAWNEJ KONSUMENTÓW
Nr ref.: MRK/139/2018
Wydział: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
2018-07-11 2018-07-20 zgłoś swoje CV
DS. UMÓW PARTYCYPACYJNYCH
Nr ref.: TZ/136/2018
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2018-06-29 2018-07-22 zgłoś swoje CV
DS. URBANISTYKI
Nr ref.: UA/138/2018
Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury
2018-07-10 2018-07-22 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI KLIENTA
Nr ref.: FN/142/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-07-11 2018-07-22 zgłoś swoje CV
DS. OBSŁUGI ORGANIZACYJNO - TECHNICZNEJ PROCEDURY "NIEBIESKA KARTA"
Nr ref.: MOPR/44/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-07-12 2018-07-23 -
ds. dłużników alimentacyjnych
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.20.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-07-13 2018-07-23 -
ds. kadr
Nr ref.: PCŚ-VI.11200.19.2018
Jednostka: Poznańskie Centrum Świadczeń
2018-07-13 2018-07-23 -
DS. KSIĘGOWOŚCI
Nr ref.: FN/141/2018
Wydział: Wydział Finansowy
2018-07-11 2018-07-24 zgłoś swoje CV
Opiekun lub Pielęgniarka/Położna
Nr ref.: 27/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-07-13 2018-07-24 -
Robotnik gospodarczy 1/2 etatu
Nr ref.: 28/2018
Jednostka: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
2018-07-13 2018-07-24 -
główny księgowy - rachunkowość budżetowa
Nr ref.: Szkoła Podstawowa nr 84
Jednostka: Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Tadeusza Kościuszki
2018-06-25 2018-07-25 -
MŁODSZY ASYSTENT RODZINY
Nr ref.: MOPR/46/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-07-16 2018-07-25 -
DS. WSPOMAGANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI
Nr ref.: MOPR/47/2018
Jednostka: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2018-07-17 2018-07-26 -
pomoc nauczyciela
Nr ref.: 2/2018
Jednostka: Przedszkole Nr 127
2018-06-27 2018-07-27 -
DS. KOORDYNACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH ORAZ REMONTÓW INFRASTRUKTURY
Nr ref.: TZ/137/2018
Wydział: Wydział Transportu i Zieleni
2018-07-05 2018-07-29 zgłoś swoje CV
KIEROWNIK ODDZIAŁU PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH
Nr ref.: SL/143/2018
Wydział: Biuro Spraw Lokalowych
2018-07-09 2018-07-29 zgłoś swoje CV

* - na stanowiska pracy w Urzędzie Miasta

Komunikat dla osób ubiegających się o pracę na stanowiska urzędnicze w UMP i miejskich jednostkach organizacyjnych

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.


Nabór pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych jest otwarty i konkurencyjny, dotyczy wszystkich stanowisk urzędniczych (zarówno kierowniczych, jak i niekierowniczych). Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Ustawą z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Ustawa określa, że pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 Ustawy o pracownikach samorządowych),
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Osoba wybrana spośród kandydatów biorących udział w rekrutacji, która będzie podejmować pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zobowiązana jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony - zakończonej egzaminem.


Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Poznania


Urząd Miasta Poznania (Wydział Organizacyjny) informuje, że oferty pracy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta należy składać drogą elektroniczną. Przy ogłoszeniu znajduje się link do interaktywnego formularza, którego wypełnienie zastępuje CV i list motywacyjny. Pozostałe dokumenty określone w ogłoszeniu, np. kserokopie dyplomów, świadectw pracy, kursów i ewentualnie informacja o niepełnosprawności należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dopuszcza się możliwość składania ofert w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu.


Warunkiem udziału w rekrutacji jest podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo w zatrudnieniu) powinien dodatkowo przekazać informację o niepełnosprawności. Pozostałe informacje przekazywane są za zgodą osoby, której dane dotyczą.


Informacja dla osób ubiegających się o pracę w ZGiKM GEOPOZ.

Informujemy, że od dnia 1 maja 2008 roku nowe ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ są dostępna na stronie: www.geopoz.pl

Dziękujemy za zainteresowanie podjęciem pracy w strukturach samorządu Miasta Poznania.