Opłata skarbowa

Wydział/Jednostka prowadząca

Wydział Finansowy

Termin i sposób załatwienia

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20

PKO Bank Polski S.A.

Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Opłatę skarbową można zapłacić :

1) bezkosztowo we wszystkich oddziałach Banku PKO BANK POLSKI S.A. zlokalizowanych na terenie Poznania, z wyłączeniem agencji.

2) oraz u inkasentów opłaty skarbowej wyznaczonych uchwałą Nr LXIII/990/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014r.

Od dnia 01 stycznia 2015 roku uległy zmianie numery rachunków bankowych z ING BANK ŚLĄSKI S.A. na PKO BANK POLSKI S.A.

Od 1 stycznia 2009 r. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w formie gotówkowej u inkasentów opłaty skarbowej lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tut. organu podatkowego.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

W przypadku nadpłacenia lub dokonania nienależnej zapłaty opłaty skarbowej można ubiegać się o stwierdzenie jej nadpłaty.

Wnioski o zwrot/stwierdzenie nadpłaty z tytułu  opłaty skarbowej należy kierować do:

Wydział Finansowy

Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych

ul. Libelta 16/20

61-706 Poznań

Informacja telefoniczna:

- w Biurze Poznań Kontakt - (61) 646 33 44;

- w Wydziale Finansowym, Oddziale Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, tel. 61 878 44 30.

Kontakt e-mail: bokoplaty@um.poznan.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1827 ze zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zmianami).

Inne informacje

Opłacie skarbowej podlegają:

 1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • Dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • Wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. Następujące dokumenty:
  • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,
  • Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego.

Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 7 ww. ustawy, natomiast art. 2 oraz 3 określają, co nie podlega opłacie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 • Od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
 • Od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
 • Od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
 • Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2,
 • Od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej "składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (...) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (...). Dowód zapłaty (...) pozostawia się w aktach sprawy, z zastrzeżeniem ust. 3", tj." na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może zostać zwrócony, po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Adnotacja powinna być zamieszczona także na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, z zastrzeżeniem, że zamiast daty dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa należy określić kwotę uiszczonej opłaty datę wpłaty i numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego, na który dokonano wpłaty. Adnotacji nie zamieszcza się na wniosku, zgłoszeniu lub pełnomocnictwie, jeżeli w aktach sprawy pozostaje uwierzytelniona kopia albo kopia dowodu zapłaty."

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Wioletta Hryniewicz
ostatnia zmiana w dniu 2017-11-13 14:52 - zalinkowanie do tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta (Aktualizacja)