Uchwały Rady Miasta Poznania

Sortowanie listy
Liczba znalezionych uchwał: 7709
Uchwała / data podjęcia Tytuł Rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia sądów
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/265/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/264/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/263/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/262/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie skargi P. Ł. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu oraz na Prezydenta Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/261/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVI/260/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVI/259/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/258/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie zaopiniowania rozszerzenia działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt, prowadzonego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, o drobne wolno żyjące ssaki.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XVI/257/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/256/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXXI/1297/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Miasta Poznania, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/255/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.300.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/254/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.299.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/253/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.298.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/252/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.297.2019.16 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XVI/251/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Parku im. Jana Pawła II" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/250/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Pro Terra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju i uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/249/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XVI/248/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 03-09-2019 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/247/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie skargi E. K. na Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/246/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie skargi M.S. na Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/245/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustanowienia jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/243/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustanowienia poznańskiego świadczenia żłobkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/242/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie osiedlenia się repatriantów z Kazachstanu w Poznaniu w 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/241/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/240/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Poznania od dnia 1 września 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/239/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań, od dnia 1 września 2019 roku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/238/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-09-01

Uchwała Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/236/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII/848/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Poznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/235/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika upamiętniającego płk. Ryszarda Kuklińskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/234/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomnika przyrody - dębu szypułkowego "Krzysztof".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/233/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zniesienia pomnika przyrody - alei drzew w ul. Przybyszewskiego - w części dotyczącej drzewa z gatunku platan klonolistny.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/232/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie uzgodnienia realizacji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego "Traszki Ratajskie".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XV/231/VIII/5/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania w przestrzeni publicznej z miejskich rowerów, elektrycznych skuterów i hulajnóg.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-08-01

Uchwała Nr XV/230/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/229/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. Klasztorowi Franciszkanów w Poznaniu Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/228/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w postaci opracowania koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę w Czerwonaku.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/227/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Poznaniu w parku Cytadela, oznaczonej geodezyjne: obręb Poznań, ark. 01, dz. 1/26 cz., KW PO1P/00306623/2.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/226/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie bonifikaty dla Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od ceny sprzedaży nieruchomości miejskiej, położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 35.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/225/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania ulicy imieniem adm. Józefa Unruga.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/224/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/223/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem abpa Edwarda Likowskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/222/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Lecha Molewskiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/221/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania ulicy nazwy Wągrowiecka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/220/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Aleksandrowicz.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/219/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/218/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zawarcia przez Miasto Poznań porozumienia z Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/217/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/216/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/215/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Solna - Działowa" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/214/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/213/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/212/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/211/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/210/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/209/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych w Poznaniu na kadencję 2020-2023.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/208/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji w związku z organizacją wyborów ławników do sądów powszechnych w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/207/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Nr XII/165/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/206/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 4 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/205/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 3 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/204/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 2 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XV/203/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków nr 1 w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XV/202/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09-07-2019 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/201/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Poznania z tytułu wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/200/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2018 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/199/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIII/198/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/197/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie ustanowienia "Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół".

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XIII/196/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/195/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/194/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/193/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/192/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XIII/191/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/190/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/189/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/188/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego sporządzonego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych".

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/187/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/186/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/185/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania mu nowego statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/184/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Brandstaettera 6, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/183/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy os. Bolesława Chrobrego 105, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/182/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie włączenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu, ul. Osinowa 14a, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/181/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 105 a, i nadania mu statutu.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/180/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/179/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Zaniemyśl w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/178/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem 2019-08-01

Uchwała Nr XII/177/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/176/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Poznania uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/175/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/174/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania skwerowi nazwy 4 Czerwca 1989 r.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/173/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania rondu nazwy Krzesiny.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/172/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Wrzoska na Dobrego Pasterza.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/171/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Cerekwicka.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/170/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Golęczewska.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr XII/169/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nazwania skweru imieniem Czesława Janickiego.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/168/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie nazewnictwa ulic, placów oraz innych obiektów położonych na terenie miasta Poznania.

brak
uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr XII/167/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Warszawskie - część północna" A w Poznaniu.

brak
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Stanowisko Nr XII/166/VIII/4/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 28-05-2019 w sprawie przystąpienia Miasta Poznania do sieci UNICEF- "Miasto Przyjazne Dzieciom".

brak