Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 42/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 187/2017/P z dnia 13 marca 2018roku

od 2018-03-16 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 37/2018

W obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalnośc lecznicza w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej", w 2018 r.

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 188/2018/P z dnia 13 marca 2018 roku

od 2018-03-13 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 34/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 143/2018/P z dnia 27 lutego 2018 roku

od 2018-02-28 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 28/2018

w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Zadanie:
Zapewnienie wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych tj.:w 39 loklalach socjalnych utworzonych w 11 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m2

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 75/2018/P z dnia 31 stycznia 2018 roku

od 2018-02-02 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 25/2018

Zadanie:
Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 21/2018/P z dnia 21 stycznia 2018 roku

od 2018-01-19 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA II edycja)

na podstawie zarządzenia nr 954/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2017r.

od 2018-01-02 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 19/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" (NARKOMANIA IV edycja)

na podstawie zarządzenia nr 966/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-10 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 27/2018 na realizację zadania w obszarze "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców"

na podstawie zarządzenia nr 965/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017 r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 15/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie świetlicy socjoterapeutycznej,

- prowadzeniu socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę,

- prowadzeniu profilaktyki uzależnień skierowanej do grup ryzyka,
w szczególności do osób bezdomnych - uzależnionych,

- prowadzeniu wsparcia procesu zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin w stowarzyszeniach abstynenckich,

- prowadzeniu rogramu korekcyjnego adresowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie,

- prowadzeniu wsparcie osób doznających przemocy domowej poprzez informację, konsultację oraz pracę terapeutyczną z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, w tym w szczególności z dziećmi i kobietami z rodzin z problemem alkoholowym,

- prowadzeniu wsparcia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności działań na rzecz ochrony dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

na podstawie zarządzenia nr 867/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2018 na realizację zadania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", polegającego na:

- prowadzeniu Całodobowego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu

na podstawie zarządzenia nr 922/2017/P  Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2017r.

od 2018-01-01 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 11/2018

Zarządzenie Nr 934/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze:"Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 12/2018

Zadanie:
Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 938/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 3/2018

Zadanie:
Prowadzenie dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 937/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

Zadanie: Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych
Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 945/2017/P z dnia 22 grudnia 2017 roku

od 2017-12-29 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 4/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 5/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-22 do 2018-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 6/2018 w obszarze

"Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania

od 2017-12-20 do 2018-12-31