Komunikaty Urzędu Miasta Poznania

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych


Znajdź komunikaty

Wydział/Jednostka publikująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Komunikat Termin ważności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019-zarządzenie zmieniające

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze :Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku,

na podstawie zmieniającego zarządzenia nr 27/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 stycznia 2019 roku.

od 2019-01-21 do 2019-12-31

Rozstrzygniecie naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

W dniu 28.12.2018 roku Komisja ds. oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 3 grudnia 2018 roku przez Miasto Poznań/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu   (poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-002/18) dokonała oceny złożonych ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych wskazanych w ogłoszeniu dotyczącym ww. naboru.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie: Asystent osoby z niepełnosprawością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 

na podstawie zarządzenia nr 1001/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: Prowadzeniu ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej, Poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, Rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz Poradnictwie dla osób niepełnosprawnych -  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

na podstawie zarządzenia nr 1002/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28.12.2018 r.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 20/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)" w 2019 r.,  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 978/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 21/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)" w 2019 r.,  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 977/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 22/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 22/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)" w 2019 r.,  realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 996/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 grudnia 2018 roku.

od 2018-12-31 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 10/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie zarządzenia nr 975/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 11/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 985/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 27 grudnia 2018 roku

od 2018-12-28 do 2019-12-31

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 9/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

na podstawie zarządzenia nr 976/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 21 grudnia 2018 roku

od 2018-12-27 do 2019-12-31

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019

Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Na podstawie zarządzenia nr 970/2018/P Przezydenta Miasta Poznania z dnia 20 grudnia 2018 r.

od 2018-12-28 do 2019-12-31

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert nr 3/2019

Zarządzenie nr 925/2018/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.12.2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" poprzez organizacje pozarzadowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

od 2018-12-19 do 2020-03-18

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 58/2018 na zadanie:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku

od 2018-07-01 do 2019-12-31