Oferta: ds. analiz i sprawozdawczości

Data publikacji: 2019-01-03
Nr ref.: ZTM.DO.1110.1.2019
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: ds. analiz i sprawozdawczości
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-02-12

Zakres podstawowych czynności

 1. Kompleksowe sporządzanie i opracowywanie raportów, w tym raportów opisowych.
 2. Przygotowywanie i opracowywanie analiz danych dotyczących sprzedaży biletów oraz sieci sprzedaży.
 3. Sprawozdawczość ekonomiczna i rzeczowa w zakresie zadań realizowanych w Dziale Sprzedaży Biletów i Zarządzania Punktami Obsługi Klientów.
 4. Przygotowywanie analiz, projektów, opracowań oraz prezentacji dot. działań sprzedażowych.

Wymagania obowiązkowe

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie - preferowane kierunki ekonomiczne.
 2. Staż pracy minimum 2 lata.
 3. Znajomość wizji, misji i Strategii Miasta Poznania.
 4. Wiedza w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej.
 5. Wysokie zdolności analityczne.
 6. Biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych.
 2. Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z analizą finansową oraz monitoringiem  rzeczowo-finansowym.
 3. Umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań oraz prezentacji.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Podpisana zgoda na przetwarzanie przez Administratora - Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań - danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej rekrutacji.

Inne informacje:

Praca z wykorzystaniem komputera.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat,
który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Zarząd Transportu Miejskiego zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.1110.1.2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRACY W ZTM

Od 25 maja 2018 roku, w Polsce obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych dalej nazywane RODO. W związku z powyższym przedstawiamy informację dotyczącą ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Poznań, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM) z siedzibą przy ulicy Matejki 59,
60-770 Poznań.

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą
 się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 Kontakt: iod@ztm.poznan.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać przetworzone przez ZTM na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust 1 lit. a RODO) dla realizacji procesu rekrutacji i będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przechowywane przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu.

Komu przekazywane są dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zapewnienia zgodności z prawem Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom jak:

Urząd Miasta Poznania i jego jednostki organizacyjne, Rada Miasta Poznania, dostawcy systemów IT, firmy doradcze i konsultingowe, firmy realizujące usługę niszczenia dokumentów. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom, takim jak Sąd, Prokuratura, Policja itd., na ich uzasadniony wniosek.

Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
do ich: sprostowanie, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy dane są przekazywane poza EOG?

ZTM nie przesyła Państwa danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Czy dane wykorzystuje się do profilowania?

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2019-02-12 09:59 - ZTM.DO.1110.1.2019 wynik (Aktualizacja)