Oferta: Stanowisko ds. realizacji budżetu

Data publikacji: 2017-08-03
Nr ref.: ZTM.DO.1110.15.2017
Jednostka: Zarząd Transportu Miejskiego
Stanowisko: Stanowisko ds. realizacji budżetu
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2017-09-04

Zakres podstawowych czynności

1. Przygotowanie okresowych informacji ze stopnia realizacji planu finansowego;

2. Planowanie potrzeb i sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z przewidywanymi wydatkami;

3. Kontrola realizacji planu finansowego jednostki;

4. Bieżące monitorowanie aktualnego poziomu zaangażowania i wykonania wydatków i dochodów jednostki;

5. Stałe informowanie o zagrożeniach w realizacji planu finansowego;

6. Prowadzenie ewidencji danych i wskaźników ekonomiczno-finansowych związanych z realizacją zadań jednostki.

Wymagania obowiązkowe

1. Wykształcenie wyższe: Kierunki ekonomiczne.

2. Wiedza, umiejętności i doświadczenie w zakresie:

a) rachunkowości finansowej - kompetencje w zakresie praktycznej interpretacji danych finansowych,

b) rachunkowości zarządczej - z budowaniem modelów rachunkowości zarządczej, identyfikowania kosztów jednostkowych, kosztów operacyjnych oraz wsparcia,

c) budżetowania i rachunku wyników - ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wynikami (efektywnością, czyli wynikami jakościowymi i ilościowymi),

d) zarządzanie przez cele,

e) biegła znajomość i obsługa pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe

1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

2. Znajomość zagadnień transportowych, finansów publicznych, sprawozdawczości statystycznej, budżetowej;

3. Znajomość zarządzania projektami;

4. Znajomość zasad kontrolingu;

5. Umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy pod presją czsu;

6. Samodzielność, komunikatywność, terminowość.

Wymagane dokumenty

1. Życiorys i list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Kserokopie dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań w terminie do 18.08.2017r.

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami).

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru ZTM.DO.110.15.17.docx plik binarny

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Iwona Konieczna
ostatnia zmiana w dniu 2017-09-04 11:58 - Wynik naboru (Aktualizacja)