Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
855/2019/P 2019-10-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00185665/3. 2019-10-22
854/2019/P 2019-10-22 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 września 2019 r. 2019-10-22
853/2019/P 2019-10-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-10-21
852/2019/P 2019-10-21 zmieniające zarządzenie Nr 594/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32". 2019-10-21
851/2019/P 2019-10-18 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu P12 Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera z dnia 24 września 2019 r. 2019-10-18
841/2019/P 2019-10-18 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu. 2019-10-18
850/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
849/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
848/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
847/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Łokietka, z siedzibą na os. Piastowskim 65, 61-156 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
846/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, z siedzibą przy ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
845/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
844/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
843/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
842/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Świętego Szczepana 3, 61-465 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
840/2019/P 2019-10-17 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Poznania. 2019-10-17
839/2019/P 2019-10-17 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu P12 Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera z dnia 29.08.2019 r. 2019-10-17
838/2019/P 2019-10-17 w sprawie wyznaczenia pani Anny Orwat do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 47 w Poznaniu, ul. Senatorska 1. 2019-10-17
837/2019/P 2019-10-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 88/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2019-10-16
38/2019/K 2019-10-16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania indywidualnej kontroli wspólnika w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Poznań posiada udziały. 2019-10-16
836/2019/P 2019-10-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr xxx oraz prawa własności części nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej w Poznaniu" pod drogę publiczną. 2019-10-15
835/2019/P 2019-10-15 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 1KD-Z i 1KD-L. 2019-10-15
37/2019/K 2019-10-15 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-10-15
834/2019/P 2019-10-11 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej. 2019-10-11
833/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-10
832/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-10
831/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również w ramach zachowania projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-10
830/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Leopolda Staffa 38, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-10-10
829/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXC lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-10-10
828/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2019-10-10
827/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-10-10
826/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-10-10
825/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-10-10
824/2019/P 2019-10-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-10-10
823/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2019-10-10
822/2019/P 2019-10-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 86/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku. 2019-10-09
821/2019/P 2019-10-09 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych Miastu na realizację programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 dofinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 2019-10-09
817/2019/P 2019-10-07 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Abłazej-Piątkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 182 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 106. 2019-10-07
820/2019/P 2019-10-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-10-04
819/2019/P 2019-10-04 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu. 2019-10-04
818/2019/P 2019-10-04 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu. 2019-10-04
816/2019/P 2019-10-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-10-04
814/2019/P 2019-10-03 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-10-03
815/2019/P 2019-10-02 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2019-10-02
813/2019/P 2019-10-02 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-10-02
812/2019/P 2019-10-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-10-02
811/2019/P 2019-10-01 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Król-Brzozowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2. 2019-10-01
810/2019/P 2019-09-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-30
809/2019/P 2019-09-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-30
808/2019/P 2019-09-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-30
36/2019/K 2019-09-30 w sprawie powołania zespołu programowego ds. zapewnienia realizacji w Urzędzie Miasta Poznania postanowień określonych w Karcie Różnorodności. 2019-09-30
35/2019/K 2019-09-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-30
807/2019/P 2019-09-27 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-09-27
806/2019/P 2019-09-27 w sprawie powołania Kapituły Plebiscytu w celu wyboru kandydatek do tytułu "Poznanianka Roku 2019". 2019-09-27
805/2019/P 2019-09-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 87/2019 na realizację zadania publicznego w latach 2019/2020 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-09-27
804/2019/P 2019-09-26 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Kwiatowe" - część B w Poznaniu. 2019-09-26
803/2019/P 2019-09-26 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu. 2019-09-26
802/2019/P 2019-09-25 w sprawie określenia zasad nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2019-09-25
801/2019/P 2019-09-25 w sprawie Regulaminu Plebiscytu "Poznanianka Roku 2019". 2019-09-25
800/2019/P 2019-09-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-24
799/2019/P 2019-09-24 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-09-24
798/2019/P 2019-09-24 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Strzeleckiej. 2019-09-24
797/2019/P 2019-09-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-24
34/2019/K 2019-09-24 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-24
796/2019/P 2019-09-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-09-23
795/2019/P 2019-09-23 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Poznania, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych "Procedury przekazywania informacji o schematach podatkowych". 2019-09-23
794/2019/P 2019-09-23 w sprawie wyznaczenia pani Barbary Gryki do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 42 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 15A. 2019-09-23
793/2019/P 2019-09-23 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-23
792/2019/P 2019-09-20 w sprawie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa uchwały Nr IV/25/III/2019 Rady Osiedla Warszawskie-Pomet-Maltańskie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej i uzupełnienia składu Rady. 2019-09-20
790/2019/P 2019-09-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-19
789/2019/P 2019-09-19 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie al. Niepodległości. 2019-09-19
791/2019/P 2019-09-18 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "III Rama Komunikacyjna odc. południowo-zachodni w Poznaniu" pod drogę publiczną o symbolu KD-GPS. 2019-09-18
788/2019/P 2019-09-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 87/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2019-2020. 2019-09-18
787/2019/P 2019-09-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-09-18
786/2019/P 2019-09-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-09-18
785/2019/P 2019-09-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 85/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego prowadzenia mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zachowania trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania", który był realizowany w latach 2016-2019 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.
2019-09-18
784/2019/P 2019-09-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 83/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2019 roku. 2019-09-17
33/2019/K 2019-09-17 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2019-09-17
783/2019/P 2019-09-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Katalońskiej 7, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-09-13
782/2019/P 2019-09-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Santockiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-09-13
781/2019/P 2019-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2019-09-13
777/2019/P 2019-09-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Jana Sztaudyngera, Leopolda Staffa i Strzegomskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-09-12
780/2019/P 2019-09-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Toskańskiej 16, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-09-11
779/2019/P 2019-09-11 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu. 2019-09-11
778/2019/P 2019-09-11 w sprawie wyznaczenia pani Wiesławy Burzyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105 A. 2019-09-11
776/2019/P 2019-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Jana Spychalskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-09-10
775/2019/P 2019-09-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 86/2019 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w 2019 roku. 2019-09-10
774/2019/P 2019-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Rubież, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działki nr 29/36, 29/40, 29/114, 29/120, 29/123, 29/126, 29/128, 29/65, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Rubież, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 11, działka nr 29/33. 2019-09-10
773/2019/P 2019-09-09 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Dobroś do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11. 2019-09-09
772/2019/P 2019-09-09 uchylające zarządzenie w sprawie zasad wydawania i korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej przez pracowników Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Miasta Poznania na terenie obiektów Urzędu Miasta Poznania. 2019-09-09
771/2019/P 2019-09-09 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu. 2019-09-09
770/2019/P 2019-09-09 zmieniające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki "Port Lotniczy Poznań - Ławica" sp. z o.o. 2019-09-09
769/2019/P 2019-09-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Polityki Mobilności Miasta Poznania. 2019-09-09
32/2019/K 2019-09-09 uchylające zarządzenie w sprawie wysyłania korespondencji miejscowej za pośrednictwem gońców. 2019-09-09
768/2019/P 2019-09-06 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki w Poznaniu. 2019-09-06
767/2019/P 2019-09-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-09-05
766/2019/P 2019-09-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-09-05
765/2019/P 2019-09-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-09-05
764/2019/P 2019-09-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-09-05
763/2019/P 2019-09-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-09-05
762/2019/P 2019-09-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-09-05
761/2019/P 2019-09-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-09-05
760/2019/P 2019-09-05 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2019-09-05
759/2019/P 2019-09-05 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo-Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 2KD-Z. 2019-09-05
758/2019/P 2019-09-05 w sprawie powołania Zespołu Sterującego ds. opiniowania rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym oraz do koordynacji zadań objętych Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Poznań a ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. 2019-09-05
757/2019/P 2019-09-05 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Osiedle Zodiak" w Poznaniu symbolem 2KD-D. 2019-09-05
756/2019/P 2019-09-04 w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji i modernizacji oświetlenia. 2019-09-04
755/2019/P 2019-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2019 roku. 2019-09-04
754/2019/P 2019-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 80/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze: "Promocja i organizacja wolontariatu". 2019-09-04
753/2019/P 2019-09-03 w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00047678/8, o powierzchni 4167 m, zajętej pod ulicę Rzeszowską w Poznaniu. 2019-09-03
752/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I Stopnia nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
751/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
750/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Żniwnej 1, 61-663 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
749/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-536 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
748/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
747/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, z siedzibą przy ul. Warzywnej 19, 61-658 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
746/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych dydaktycznch zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
745/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej nr 29, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
744/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
743/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
742/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 13, 61-701 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
741/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
740/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka, z siedzibą przy ul. Świt 25, 60-375 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
739/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
738/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta, z siedzibą przy ul. Podkomorskiej 49, 60-326 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
737/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego, z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
736/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica, z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 40, 60-327 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
735/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
734/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 im. gen. Władysława Andersa z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania". 2019-09-03
733/2019/P 2019-09-03 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". 2019-09-03
732/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Ekonomiczno-Handlowego w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-09-03
731/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, z siedzibą przy ul. Świętego Floriana 3, 60-573 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-09-03
730/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-09-03
729/2019/P 2019-09-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-09-03
728/2019/P 2019-09-03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 84/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-09-03
727/2019/P 2019-09-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Oskierki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-09-03
726/2019/P 2019-09-03 w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2019-09-03
725/2019/P 2019-09-02 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania, w drodze darowizny, prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00242828/9, oznaczonej geodezyjnie: obręb Spławie, arkusz mapy 23, działka nr 1/285. 2019-09-02
724/2019/P 2019-09-02 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania, w drodze darowizny, części nieruchomości xxx oznaczonej geodezyjnie: obręb Spławie, arkusz mapy 23, działka nr 2/47. 2019-09-02
723/2019/P 2019-09-02 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu rozbudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu. 2019-09-02
722/2019/P 2019-09-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego w dniu 26 lipca 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 83/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji w 2019 r. 2019-09-02
721/2019/P 2019-09-02 w sprawie zarządzania incydentami w zakresie zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnego. 2019-09-02
720/2019/P 2019-09-02 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej. 2019-09-02
718/2019/P 2019-08-30 w sprawie powołania pani Małgorzaty Kempy na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej w Poznaniu. 2019-09-01
719/2019/P 2019-08-30 w sprawie powierzenia panu Andrzejowi Maciejakowi stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60. 2019-08-30
717/2019/P 2019-08-30 w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego "Wyprawka dla gzubka". 2019-08-30
716/2019/P 2019-08-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców) w ramach trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Poznania". 2019-08-30
715/2019/P 2019-08-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 82/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019, 2020 i 2021 roku, pt. Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych) w ramach trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie Poznania". 2019-08-30
714/2019/P 2019-08-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2019, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Poznania w dniu 28 czerwca 2019 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2019-08-30
713/2019/P 2019-08-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-08-30
712/2019/P 2019-08-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-08-30
31/2019/K 2019-08-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-08-30
711/2019/P 2019-08-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Karola Buczka i Hugona Kołłątaja, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2019-08-29
710/2019/P 2019-08-29 w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2019-08-29
709/2019/P 2019-08-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Brneńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-08-29
708/2019/P 2019-08-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagajacych rozwój demokracji w 2019 roku. 2019-08-29
707/2019/P 2019-08-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań, środków trwałych dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-08-29
706/2019/P 2019-08-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świt 25, 60-375 Poznań, środków trwałych dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-08-29
705/2019/P 2019-08-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-08-29
704/2019/P 2019-08-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Energetycznego im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań, środków trwałych dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-08-29
703/2019/P 2019-08-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-08-29
702/2019/P 2019-08-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106, z siedzibą przy ul. Janickiego 22, 60-542 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-08-29
701/2019/P 2019-08-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacyjnego w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Bukowskiej 53, 60-555 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-08-29
700/2019/P 2019-08-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 68/2019 na realizację zadania publicznego w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-08-29
699/2019/P 2019-08-26 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji drogi rowerowej wzdłuż ul. Estkowskiego, Wolnicy i Solnej na odcinku od ronda Śródka do ul. Kulasa w Poznaniu. 2019-08-26
698/2019/P 2019-08-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 81/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019. 2019-08-26
697/2019/P 2019-08-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 82/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019, 2020 i 2021 roku. 2019-08-26
696/2019/P 2019-08-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 80/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019". 2019-08-26
695/2019/P 2019-08-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Hezjoda i Ajschylosa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-08-26
694/2019/P 2019-08-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Mieszkaniowej. 2019-08-26
693/2019/P 2019-08-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 79/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-08-23
692/2019/P 2019-08-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 77/2019) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 2019-08-23
691/2019/P 2019-08-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32". 2019-08-23
690/2019/P 2019-08-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Opolskiej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2019-08-23
689/2019/P 2019-08-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Opolskiej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2019-08-23
688/2019/P 2019-08-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-08-23
687/2019/P 2019-08-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury organizacyjnej. 2019-08-23
686/2019/P 2019-08-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu. 2019-08-23
685/2019/P 2019-08-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Bogdanki" - w rejonie ulicy Beskidzkiej w Poznaniu. 2019-08-23
684/2019/P 2019-08-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Przyjaźni - część północna" w Poznaniu. 2019-08-23
30/2019/K 2019-08-22 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2019-08-22
683/2019/P 2019-08-21 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wrzesińskiej" w Poznaniu. 2019-08-21
682/2019/P 2019-08-21 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie Zagórza" w Poznaniu. 2019-08-21
681/2019/P 2019-08-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-08-21
680/2019/P 2019-08-21 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-08-21
679/2019/P 2019-08-21 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Koszalińskiej i ul. Golęcińskiej. 2019-08-21
678/2019/P 2019-08-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 7 sierpnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 85/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2019-08-21
677/2019/P 2019-08-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności części nieruchomości: objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 25/4 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin oraz objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 26/13 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin. 2019-08-20
676/2019/P 2019-08-20 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Poznania własności części nieruchomości: objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 25/1 i działka 25/3 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin oraz objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 26/9 i działka 26/10 z arkusza mapy 44, obręb Golęcin. 2019-08-20
675/2019/P 2019-08-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2019-08-20
674/2019/P 2019-08-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Krośniewickiej, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 12/168 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-08-20
672/2019/P 2019-08-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 84/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-08-19
671/2019/P 2019-08-19 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 15 lipca 2019 r. 2019-08-19
670/2019/P 2019-08-19 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6, pani Annie Sobczak. 2019-08-19
673/2019/P 2019-08-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-08-16
667/2019/P 2019-08-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ignacego Prądzyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-08-16
666/2019/P 2019-08-16 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań w drodze umowy sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Kruczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 1/46 z arkusza mapy 14, obręb Rataje, oraz nabycia przez Miasto Poznań udziału wynoszącego 39/60 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Kruczej i Ludwika Zamenhofa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 1/42 z arkusza mapy 14, obręb Rataje, dla których Sąd Rejonowy Poznan - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze ....... 2019-08-16
665/2019/P 2019-08-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2019-08-16
669/2019/P 2019-08-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. 2019-08-14
668/2019/P 2019-08-14 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2019-08-14