Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
735/2017/P 2017-10-18 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej. 2017-10-18
732/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
730/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
729/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
728/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
727/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
731/2017/P 2017-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-10-17
726/2017/P 2017-10-17 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem. 2017-10-17
724/2017/P 2017-10-17 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. 2017-10-17
723/2017/P 2017-10-17 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-10-17
722/2017/P 2017-10-17 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. F. Jaśkowiaka. 2017-10-17
721/2017/P 2017-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 172/21 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 19, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w kw nr ................................ 2017-10-17
720/2017/P 2017-10-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 162/12 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 18, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w kw nr .............................. 2017-10-17
725/2017/P 2017-10-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego - część północna A" w Poznaniu. 2017-10-16
719/2017/P 2017-10-13 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020". 2017-10-13
714/2017/P 2017-10-13 w sprawie wyznaczenia pani Hanny Koniecznej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 112 w Poznaniu, ul. Osinowa 14a. 2017-10-13
718/2017/P 2017-10-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Sowice. 2017-10-12
717/2017/P 2017-10-12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-10-12
716/2017/P 2017-10-12 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Staszak-Piwińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 130 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 43. 2017-10-12
715/2017/P 2017-10-12 w sprawie wyznaczenia pani Marii Ziółek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2017-10-12
713/2017/P 2017-10-11 w sprawie przekazania na stan majątkowy placówek oświatowych nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu" w ramach Działania PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 2017-10-11
712/2017/P 2017-10-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 7, działka nr 16/40. 2017-10-11
709/2017/P 2017-10-10 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. .................. o łącznej powierzchni 1468 m przeznaczonej pod tereny publiczne zieleni urządzonej w Poznaniu. 2017-10-10
708/2017/P 2017-10-10 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część C" w Poznaniu. 2017-10-10
711/2017/P 2017-10-09 w sprawie wyznaczenia pani Danuty Pankowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6. 2017-10-09
710/2017/P 2017-10-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonej w Poznaniu na osiedlu Orła Białego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obr. Żegrze ark. 33 dz. 8/4 i 8/5, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00260980/4. 2017-10-09
707/2017/P 2017-10-09 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna A" w Poznaniu. 2017-10-09
706/2017/P 2017-10-06 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Daszkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2017-10-06
705/2017/P 2017-10-06 w sprawie wyznaczenia pani Wiolety Tuliszkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 114 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 1. 2017-10-06
704/2017/P 2017-10-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXIl lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-10-06
703/2017/P 2017-10-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 80195 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w priorytecie pn. "Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-10-06
702/2017/P 2017-10-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-10-06
701/2017/P 2017-10-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Czesława Niemena obręb Rataje arkusz 2 działka 22/15(RV) pow. 3000 m2 KW PO2P/00005511/1.
2017-10-05
700/2017/P 2017-10-04 w sprawie wyznaczenia pani Teresy Grześkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60. 2017-10-04
699/2017/P 2017-10-04 w sprawie wyznaczenia pani Marty Jurczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 29 w Poznaniu, ul. Księcia Józefa 1/3. 2017-10-04
695/2017/P 2017-10-03 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-10-03
694/2017/P 2017-10-03 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych, tj.: w 121 lokalach socjalnych utworzonych w 35 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 r. i 2018 r. 2017-10-03
693/2017/P 2017-10-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany stanowiącej własność Miasta Poznania, oznaczonej jako działka nr 94/1, ark. mapy 02, obręb Rataje, położonej w rejonie ul. Brneńskiej w Poznaniu, na działki nr 18/3 i 18/4, ark. mapy 15, obręb Winiary w rejonie ul. Hercena w Poznaniu i działkę nr 5/7, ark. mapy 07, obręb Rataje w rejonie ul. Milczańskiej w Poznaniu, stanowiące własność spółki "Giant Invest" Sp. z o.o. oraz prawo do działek nr 6/6 i 6/7, ark. mapy nr 29, obręb Junikowo w rejonie ul. Węgorka w Poznaniu, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki "Giant Invest" Sp. z o.o. 2017-10-03
692/2017/P 2017-10-03 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" w Poznaniu. 2017-10-03
698/2017/P 2017-10-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-10-02
697/2017/P 2017-10-02 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2017-10-02
696/2017/P 2017-10-02 w sprawie wyznaczenia pani Izy Utnickiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2017-10-02
691/2017/P 2017-10-02 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu. 2017-10-02
690/2017/P 2017-09-29 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących dwuwariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce. 2017-09-29
689/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Anny Tobiasiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 43 w Poznaniu, ul. Łozowa 53. 2017-09-29
688/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Karoliny Szaj do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129. 2017-09-29
687/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Anny Mroczkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2017-09-29
686/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Anny Śmigielskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2017-09-29
685/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Andrzejewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 6 w Poznaniu, os. Lecha 79. 2017-09-29
684/2017/P 2017-09-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/55 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/56 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-09-29
683/2017/P 2017-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 2017-09-29
681/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Joanny Zwierzchowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupińska 65. 2017-09-29
680/2017/P 2017-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Rachwalskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107. 2017-09-29
679/2017/P 2017-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-09-29
678/2017/P 2017-09-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-09-29
38/2017/K 2017-09-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-09-29
682/2017/P 2017-09-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budowy odcinków ulicy Rubież i Bolka w Poznaniu wraz z przebudową odcinka chodnika przy rondzie Moraczewskich. 2017-09-28
675/2017/P 2017-09-28 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie oraz "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu. 2017-09-28
674/2017/P 2017-09-28 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-09-28
39/2017/K 2017-09-28 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2017 roku. 2017-09-28
677/2017/P 2017-09-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-09-27
676/2017/P 2017-09-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 listopada 2017 r. do 15 marca 2018 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 i 2018 roku. 2017-09-27
673/2017/P 2017-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Radłowa 15 obręb Naramowice arkusz 1 działka 95/2 (RVI), działka 96/2 (RVI) pow. łączna 1732 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-09-27
672/2017/P 2017-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
u zbiegu ulic: Buskiej i Szczawnickiej
obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/4 (Bp) pow. 768 m2 KW PO1P/00111134/3.
2017-09-27
671/2017/P 2017-09-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Cieplickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-09-27
37/2017/K 2017-09-27 w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami. 2017-09-27
670/2017/P 2017-09-26 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Rucińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 16 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A. 2017-09-26
669/2017/P 2017-09-26 w sprawie wyznaczenia pani Teresy Cichej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 39 w Poznaniu, ul. Limanowskiego 23 B. 2017-09-26
668/2017/P 2017-09-26 w sprawie odwołania pana Ryszarda Koterby ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41. 2017-09-26
667/2017/P 2017-09-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do Kw ............................, położonej przy ul. Śnieżnej i Chmurnej w Poznaniu. 2017-09-25
666/2017/P 2017-09-25 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ................................. o powierzchni 23 m, zajętej pod układ drogowy ulic: Szarotkowej i Hiacyntowej. 2017-09-25
665/2017/P 2017-09-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego symbolem 1KD-Z. 2017-09-25
664/2017/P 2017-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w mieście Poznaniu. 2017-09-25
663/2017/P 2017-09-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 61/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (IX edycja). 2017-09-22
662/2017/P 2017-09-21 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu. 2017-09-21
661/2017/P 2017-09-21 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Chmielewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 89 w Poznaniu, ul. Kasprzaka 46. 2017-09-21
660/2017/P 2017-09-21 w sprawie wyznaczenia pani Bożeny Nowak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul. Julisza Słowackiego 15. 2017-09-21
659/2017/P 2017-09-21 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gołębiej" w Poznaniu. 2017-09-21
658/2017/P 2017-09-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2017 w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", w priorytecie pn. "Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży" w roku 2017. 2017-09-19
657/2017/P 2017-09-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 64/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku. 2017-09-19
656/2017/P 2017-09-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 15 sierpnia 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2017 roku. 2017-09-19
655/2017/P 2017-09-19 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw stworzenia Miejskiego Modelu Wolontariatu oraz Platformy Wolontariatu w ramach działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). 2017-09-19
653/2017/P 2017-09-19 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących remontu ulicy Palacza na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych. 2017-09-19
36/2017/K 2017-09-18 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2017-09-18
654/2017/P 2017-09-15 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Cofty-Pewińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 7 w Poznaniu, ul. Mikołowska14. 2017-09-15
652/2017/P 2017-09-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Ułaszyna 25, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-09-15
651/2017/P 2017-09-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Sarnia 11 obręb Głowieniec arkusz 13 działka 19/1 (Bp) pow. 743 m2 KW PO2P/00004251/3.
2017-09-15
650/2017/P 2017-09-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze umowy zamiany stanowiących własność Miasta Poznania oznaczonych jako dz. nr 2/5, ark. 07 obręb Komandoria, dz. nr 3/1, ark. 06, obręb Komandoria, położonych przy ul. Komandoria w Poznaniu, na działki stanowiące własność Parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu oznaczone jako dz. nr 4/1, 7/1, 7/3, ark. 05, obręb Komandoria, położone przy ul. Świętojańskiej w Poznaniu, dz. nr 5/1, 6/1, ark. 07, obręb Komandoria, dz. nr 15/4, ark. 09, obręb Komandoria, położone w rejonie Jeziora Maltańskiego w Poznaniu oraz dz. 1/12, ark. 08, obręb Komandoria położoną przy ul. Trockiej w Poznaniu. 2017-09-15
649/2017/P 2017-09-15 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia parku kulturowego na terenie miasta Poznania pod nazwą "Park Kulturowy Stare Miasto". 2017-09-15
648/2017/P 2017-09-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-09-14
647/2017/P 2017-09-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/51 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6;
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/52 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-09-14
646/2017/P 2017-09-14 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Rysiukiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2. 2017-09-14
645/2017/P 2017-09-14 w sprawie wyznaczenia pana Andrzeja Siekierskiego do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Newtona 2. 2017-09-14
644/2017/P 2017-09-14 uchylające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania Likwidatora w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zakład Naprawy Autobusów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2017-09-14
643/2017/P 2017-09-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2017-09-14
642/2017/P 2017-09-14 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu. 2017-09-14
641/2017/P 2017-09-14 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki" pomiędzy ul. Słupską i Sianowską w Poznaniu. 2017-09-14
640/2017/P 2017-09-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie placu Bernardyńskiego" w Poznaniu. 2017-09-13
639/2017/P 2017-09-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2017 na realizację zadania publicznego w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-09-12
638/2017/P 2017-09-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 15 sierpnia 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2017 roku. 2017-09-12
637/2017/P 2017-09-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-09-12
35/2017/K 2017-09-12 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2017-09-12
636/2017/P 2017-09-11 w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania. 2017-10-11
635/2017/P 2017-09-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Szczawnicka obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/3 (Bp) pow. 1004 m2 KW PO1P/00111134/3.
2017-09-11
634/2017/P 2017-09-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Diamentowej. 2017-09-11
632/2017/P 2017-09-11 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Włodzimierza Majakowskiego. 2017-09-11
629/2017/P 2017-09-11 w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązania problemów lokalowych mieszkańców okolic ul. Sarmackiej. 2017-09-11
633/2017/P 2017-09-11 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Małgorzaty Hypś-Wolińskiej. 2017-09-01
631/2017/P 2017-09-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/53 (RIVb) pow. 452 m2
KW PO1P/00162881/6;
- w rejonie ulicy Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/54 (RIVb) pow. 452 m2
KW PO1P/00162881/6.
2017-09-08
630/2017/P 2017-09-08 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5. 2017-09-08
628/2017/P 2017-09-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IX edycja, konkurs nr 61/2017). 2017-09-06
627/2017/P 2017-09-06 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, o powierzchni 269,10 m, oraz dzierżawę ruchomości stanowiących wyposażenie pomieszczeń, o wartości księgowej 3 990 000 zł, na czas oznaczony do lat 3 lat, z zamiarem późniejszego nabywania usług (outsourcing) polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu. 2017-09-06
626/2017/P 2017-09-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Polarnej. 2017-09-06
625/2017/P 2017-09-05 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Projektu przygotowania i uruchomienia Poznańskiego Centrum Usług Wspólnych. 2017-09-05
623/2017/P 2017-09-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 62/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-09-05
621/2017/P 2017-09-05 zmieniające zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania "Warunków wjazdu" uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 "Zakaz Ruchu". 2017-09-05
620/2017/P 2017-09-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 65/2017 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2017. 2017-09-05
34/2017/K 2017-09-05 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-09-05
624/2017/P 2017-09-05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2017-09-01
622/2017/P 2017-09-05 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2017-09-01
619/2017/P 2017-09-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 35, przeznaczonej do zbycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny. 2017-09-04
618/2017/P 2017-09-04 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 35. 2017-09-04
617/2017/P 2017-09-01 w sprawie powołania pana Jerzego Moszkowicza na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2017-09-01
616/2017/P 2017-09-01 w sprawie powołania pani Anny Gruszeckiej na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 2017-09-01
615/2017/P 2017-09-01 uchylające zarządzenie w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2017-09-01
614/2017/P 2017-09-01 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa własności działki należącej do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami w Poznaniu, położonej przy ul. Trockiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 1/13 (ark. 08, Komandoria), dla której sąd wieczystoksięgowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00091158/7. 2017-09-01
612/2017/P 2017-08-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Jarowa 16 obręb Naramowice arkusz 01 działka 132/3 (RVI) pow. 1089 m2 KW PO1P/00023638/2;
- ul. Jarowa 20 obręb Naramowice arkusz 01 działka 132/1 (RVI) pow. 1001 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-08-31
611/2017/P 2017-08-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-08-31
610/2017/P 2017-08-31 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-08-31
609/2017/P 2017-08-31 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-08-31
608/2017/P 2017-08-31 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Bartkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 91 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 19a. 2017-08-31
607/2017/P 2017-08-31 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Wojciecha Bogusławskiego 21 - lokal mieszkalny nr 12 obręb Łazarz arkusz 31 działka 98 pow. 567 m KW PO1P/00101059/0.
2017-08-31
604/2017/P 2017-08-31 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-08-31
603/2017/P 2017-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-08-31
33/2017/K 2017-08-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-08-31
605/2017/P 2017-08-30 w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, realizujących wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 2017-09-01
613/2017/P 2017-08-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych, tj.: w 121 lokalach socjalnych utworzonych w 35 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 r. i 2018 r. 2017-08-30
606/2017/P 2017-08-30 w sprawie ustanowienia Społecznego Opiekuna Zabytków. 2017-08-30
602/2017/P 2017-08-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Ewą Smólską, dyrektorem Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11. 2017-08-29
601/2017/P 2017-08-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.( os.Winiary 8) 2017-08-29
600/2017/P 2017-08-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. ( os. Winiary 9 ) 2017-08-29
599/2017/P 2017-08-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/49 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/50 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-08-29
598/2017/P 2017-08-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kościelnej. 2017-08-29
597/2017/P 2017-08-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kotowo. 2017-08-29
596/2017/P 2017-08-29 w sprawie ustanowienia na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Ułańskiej, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2017-08-29
595/2017/P 2017-08-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 56/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 i 2018 roku. 2017-08-29
594/2017/P 2017-08-29 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-08-29
593/2017/P 2017-08-29 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-08-29
592/2017/P 2017-08-28 uchylające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 176/2016/P z dnia 25.02.2016 r. w sprawie zasad wynagradzania członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Poznania, zmienione zarządzeniem Nr 67/2017/P z dnia 31.01.2017 r. 2017-08-28
591/2017/P 2017-08-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Literackiej i Hezjoda
obręb Golęcin arkusz 14
działki: 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62 (RIVb) pow. łączna 1996 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-08-28
590/2017/P 2017-08-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021". 2017-08-28
589/2017/P 2017-08-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 55/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-08-28
588/2017/P 2017-08-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2017-08-25
587/2017/P 2017-08-25 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy płyty Rynku Jeżyckiego w Poznaniu i jej nowego zagospodarowania. 2017-08-25
582/2017/P 2017-08-24 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-08-24
586/2017/P 2017-08-23 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Jerzym Małeckim, dyrektorem Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4. 2017-08-23
585/2017/P 2017-08-23 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Danutą Mikołajczak, dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, os. Pod Lipami 106. 2017-08-23
584/2017/P 2017-08-23 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Zofią Sałatą, dyrektorem Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1. 2017-08-23
583/2017/P 2017-08-23 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Jolantą Rułą, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a. 2017-08-23
581/2017/P 2017-08-23 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ..............................., oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 19/3 oraz 19/4, z obrębu Ławica, arkusz mapy 15. 2017-08-23
580/2017/P 2017-08-23 w sprawie powierzenia pani Małgorzacie Palickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107. 2017-08-23
579/2017/P 2017-08-23 w sprawie powierzenia pani Lidii Kołodziejskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupińska 65. 2017-08-23
578/2017/P 2017-08-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Krańcowej. 2017-08-23
577/2017/P 2017-08-23 w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania przetargów pisemnych i aukcji na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2. 2017-08-23
576/2017/P 2017-08-23 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ............................, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111, obręb Górczyn, arkusz mapy 13. 2017-08-23
575/2017/P 2017-08-23 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ...................... o powierzchni 202 m, zajętej pod ulicę Na Stoku w Poznaniu. 2017-08-23
574/2017/P 2017-08-23 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji - drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo"- rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2017-08-23
573/2017/P 2017-08-23 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ...................... o łącznej powierzchni 387 m, przeznaczonej pod drogi publiczne. 2017-08-23
572/2017/P 2017-08-21 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Annie Szubie. 2017-08-21
570/2017/P 2017-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-08-21
32/2017/K 2017-08-21 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2017 roku. 2017-08-21
571/2017/P 2017-08-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-08-18
567/2017/P 2017-08-17 w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2017-09-01
566/2017/P 2017-08-17 w sprawie powołania pana Piotra Klimka na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-09-01
569/2017/P 2017-08-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 55/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2017 roku. 2017-08-17
568/2017/P 2017-08-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 21 czerwca 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 2017-08-17
565/2017/P 2017-08-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ulicy Hezjoda, obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/48 (RIVb), pow. 404 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-08-17
564/2017/P 2017-08-11 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Marią Grządzielską-Matusz, dyrektorem Przedszkola nr 118 w Poznaniu, ul. Płomienna 1. 2017-08-11
563/2017/P 2017-08-11 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Andrzejem Kaczmarkiem, dyrektorem Zespołu Szkól Handlowych w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58. 2017-08-11
562/2017/P 2017-08-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2017-08-11
561/2017/P 2017-08-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/55 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/56 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-08-11
560/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów. 2017-08-11
559/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów. 2017-08-11
558/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Romana Maya. 2017-08-11
557/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. 2017-08-11
556/2017/P 2017-08-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w 2017 roku. 2017-08-11
555/2017/P 2017-08-09 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania, z działu 852 "Pomoc społeczna", rozdziału 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-08-09
554/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wioślarskiej. 2017-08-07
553/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Romana Maya. 2017-08-07
552/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu, w rejonie ul. Bóżniczej. 2017-08-07
551/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wenecjańskiej. 2017-08-07
550/2017/P 2017-08-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Grodziska 65 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 61 (B) pow. 442 m KW PO1P/00061568/8;
- ul. Grodziska 67 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 60 (B) pow. 444 m2 KW PO1P/00061559/2.
2017-08-07
549/2017/P 2017-08-07 w sprawie zmiany treści ustanowionych aktem notarialnym nr rep. A.8743/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. służebności gruntowych dróg koniecznych. 2017-08-07
548/2017/P 2017-08-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-08-04
547/2017/P 2017-08-04 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dereniowej. 2017-08-04
546/2017/P 2017-08-04 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 57/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)" w 2017 roku. 2017-08-04
535/2017/P 2017-08-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 59/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-08-04
536/2017/P 2017-08-03 w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali. 2018-01-01
545/2017/P 2017-08-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2017-08-03
544/2017/P 2017-08-03 uchylające zarządzenie w sprawie odwołania pani Ewy Andrzejewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os.Tysiąclecia 43. 2017-08-03