« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
98/2016/P 2016-02-05 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2016-02-05
97/2016/P 2016-02-04 w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla uczelni poznańskich na organizację wykładów otwartych wybitnych krajowych i zagranicznych naukowców, a także specjalistów w wymiarze międzynarodowym z różnych dziedzin nauki, gospodarki, polityki i sztuki. 2016-02-04
96/2016/P 2016-02-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-02-04
95/2016/P 2016-02-04 w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień transportowych w mieście Poznaniu. 2016-02-04
90/2016/P 2016-02-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2016-02-03
94/2016/P 2016-02-02 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". 2016-02-02
93/2016/P 2016-02-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-02-02
92/2016/P 2016-02-02 w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu Wartostrada w Poznaniu. 2016-02-02
91/2016/P 2016-02-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2016. 2016-02-02
89/2016/P 2016-02-02 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Planu rozwoju spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na lata 2016-2020 uwzględniającego wykorzystanie potencjału Spółki w kontekście realizacji zadań własnych samorządu Miasta Poznania". 2016-02-02
88/2016/P 2016-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2016-02-02
87/2016/P 2016-02-01 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Poznaniu. 2016-02-01
86/2016/P 2016-02-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w 2016 roku. 2016-02-01
85/2016/P 2016-02-01 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-02-01
83/2016/P 2016-01-29 w sprawie przyjęcia na lata 2016 - 2018 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 2016-01-29
73/2016/P 2016-01-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 20/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) w 2016 roku. 2016-01-29
84/2016/P 2016-01-28 w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2016-02-01
79/2016/P 2016-01-28 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych przy ul. Chwiałkowskiego. 2016-01-28
74/2016/P 2016-01-28 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-01-28
72/2016/P 2016-01-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-01-28
65/2016/P 2016-01-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-01-28
80/2016/P 2016-01-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-01-27
78/2016/P 2016-01-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 134 w Poznaniu, os. Kosmonautów 108. 2016-01-27
77/2016/P 2016-01-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 116 w Poznaniu, os. Pod Lipami 107. 2016-01-27
76/2016/P 2016-01-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 126 w Poznaniu, os. Piastowskie 26. 2016-01-27
75/2016/P 2016-01-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48. 2016-01-27
68/2016/P 2016-01-27 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 144 w Poznaniu, os. Czecha 76. 2016-01-27
67/2016/P 2016-01-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 8. 2016-01-27
66/2016/P 2016-01-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2016-01-27
64/2016/P 2016-01-27 w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2016-01-01
71/2016/P 2016-01-26 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2016-01-26
70/2016/P 2016-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Stanisława Jachowicza - obręb Ławica arkusz 7 działka 48/82 (Bz) pow. 282 m2 KW PO1P/00101729/8, działka 48/60 (B) pow. 68 m2 KW PO1P/00101752/8 - pow. łączna 350 m2.
2016-01-26
69/2016/P 2016-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Czechosłowackiej - obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/28 (N) pow. 9.050 m2 KW PO1P/00101765/2;
- ul. Czechosłowacka - obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/1 (N) pow. 3.504 m2 KW PO1P/00101765/2.
2016-01-26
62/2016/P 2016-01-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz rozdziału 63003 w obszarze turystyki i krajoznawstwa, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-01-26
61/2016/P 2016-01-26 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego warunków i kosztów wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa dotyczących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym oraz terminu ich realizacji. 2016-01-26
63/2016/P 2016-01-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2016 roku. 2016-01-25
60/2016/P 2016-01-25 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Miastkowskiej - Modrzejewskiej. 2016-01-25
59/2016/P 2016-01-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w ul. Braniewskiej w Poznaniu. 2016-01-21
58/2016/P 2016-01-21 zmieniające zarządzenie Nr 43/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Ochrony i Promocji Zdrowia (konkurs nr 20/2016). 2016-01-21
57/2016/P 2016-01-20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Jana Pawła II, Kórnickiej, Warszawskiej. 2016-01-20
56/2016/P 2016-01-20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Obornickiej. 2016-01-20
55/2016/P 2016-01-20 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Konstancji Łubieńskiej. 2016-01-20
54/2016/P 2016-01-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Leśmiana 2 - obręb Ławica arkusz 9 działka 3/740 (Bi) pow. 286 m2 KW PO1P/00101622/8. 2016-01-20
53/2016/P 2016-01-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/754 (RIVb) pow. 13.094 m2 KW PO1P/00165176/2. 2016-01-20
52/2016/P 2016-01-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i 7. 2016-01-20
51/2016/P 2016-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia cudzoziemcom przebywającym w Poznaniu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-01-20
50/2016/P 2016-01-20 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-01-20
49/2016/P 2016-01-20 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2016-01-20
48/2016/P 2016-01-18 w sprawie Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-01-18
47/2016/P 2016-01-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2016-01-15
45/2016/P 2016-01-15 w sprawie powołania Zespołu ds. podziału przez wydzielenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz przeniesienia wydzielanej części majątku na spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 2016-01-15
44/2016/P 2016-01-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Umultowskiej. 2016-01-15
3/2016/K 2016-01-15 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania. 2016-01-15
46/2016/P 2016-01-14 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Jeżyce. 2016-01-14
43/2016/P 2016-01-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Ochrony i Promocji Zdrowia (konkurs nr 20/2016). 2016-01-14
42/2016/P 2016-01-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Dwatory 1 - obręb Górczyn arkusz 8 działka 21 (B) pow. 527 m2 KW PO1P/00101124/7.
2016-01-14
41/2016/P 2016-01-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-01-14
40/2016/P 2016-01-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 142 w Poznaniu, ul. Marcina Rożka 9. 2016-01-14
39/2016/P 2016-01-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2016-01-14
38/2016/P 2016-01-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-01-14
37/2016/P 2016-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-01-14
36/2016/P 2016-01-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2016 roku. 2016-01-14
35/2016/P 2016-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-01-14
34/2016/P 2016-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", poprzez wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-01-14
33/2016/P 2016-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", polegającego na upowszechnianiu i promocji "Programu Poznań PRO Rodzina - promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu", w tym projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-01-14
32/2016/P 2016-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", poprzez poradnictwo dla rodzin wielodzietnych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-01-14
31/2016/P 2016-01-14 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2016-01-14
30/2016/P 2016-01-14 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-01-14
29/2016/P 2016-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016. 2016-01-14
28/2016/P 2016-01-12 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2016-01-12
27/2016/P 2016-01-12 w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości. 2016-01-12
26/2016/P 2016-01-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Zapewnienie wsparcia cudzoziemcom przebywającym w Poznaniu, w 2016 roku. 2016-01-11
25/2016/P 2016-01-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i 7. 2016-01-11
24/2016/P 2016-01-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2016. 2016-01-11
23/2016/P 2016-01-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/777 (RIVb) pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/778 (RIVb) pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/779 (RIVa, RIVb) pow. 421 m2 KW PO1P/00165176/2.
2016-01-11
22/2016/P 2016-01-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyka i krajoznawstwo" w 2016 roku. 2016-01-11
2/2016/K 2016-01-11 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy z wykonawcą audytu funkcjonowania Miasta Poznania. 2016-01-11
13/2016/P 2016-01-08 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2016-01-08
9/2016/P 2016-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 111. 2016-01-07
8/2016/P 2016-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 51 w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 38. 2016-01-07
7/2016/P 2016-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w Poznaniu, os. Przyjaźni 136. 2016-01-07
6/2016/P 2016-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 129 w Poznaniu, os. Przyjaźni 135. 2016-01-07
5/2016/P 2016-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 124 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 30. 2016-01-07
4/2016/P 2016-01-07 w sprawie odwołania pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Poznania dyrektorom publicznych szkół i placówek oświatowych. 2016-01-07
3/2016/P 2016-01-07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2016-01-07
21/2016/P 2016-01-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Franowo. 2016-01-07
20/2016/P 2016-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-01-07
19/2016/P 2016-01-07 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Jaroni-Ulicznej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 29 w Poznaniu, ul. ks. Józefa 1/3. 2016-01-07
18/2016/P 2016-01-07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-01-07
17/2016/P 2016-01-07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 144 w Poznaniu, os. Czecha 76. 2016-01-07
16/2016/P 2016-01-07 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-01-07
14/2016/P 2016-01-07 ustalania procedur wprowadzania nowego zawodu w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-01-07
12/2016/P 2016-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Marcelińskiej i Kolorowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-01-07
11/2016/P 2016-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Międzyzdrojskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-01-07
10/2016/P 2016-01-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu, ul. Swoboda 41. 2016-01-07
15/2016/P 2016-01-07 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących na rok 2016. 2016-01-01
2/2016/P 2016-01-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2016-01-04
1/2016/P 2016-01-04 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-01-04
1/2016/K 2016-01-04 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-01-04
931/2015/P 2015-12-31 w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania. 2015-12-31
930/2015/P 2015-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" polegającego na prowadzeniu działań z zakresu poradnictwa dla osób niepełnosprawnych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2016 roku). 2015-12-31
929/2015/P 2015-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" polegającego na prowadzeniu działań z zakresu poprawy stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2016 roku). 2015-12-31
928/2015/P 2015-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych" polegającego na działaniach z zakresu rozwoju zawodowego i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2016 roku). 2015-12-31
927/2015/P 2015-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 18/2016) na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku (I edycja). 2015-12-31
926/2015/P 2015-12-31 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2015-12-31
925/2015/P 2015-12-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-12-31
59/2015/K 2015-12-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015 2015-12-31
924/2015/P 2015-12-30 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnerów/liderów do projektów z zakresu programu strategicznego "Poznań wrażliwy społecznie" oraz programu strategicznego "Zdrowy Poznań", spośród podmiotów spoza sektora finansów publicznych określonych w art. 33 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zgodnie z otwartym naborem nr 01/10/2015 na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i innych środków zewnętrznych. 2015-12-30
58/2015/K 2015-12-29 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Poznania. 2016-01-01
923/2015/P 2015-12-29 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2015-12-29
922/2015/P 2015-12-29 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Janickiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 100 w Poznaniu, ul. Swoboda 57. 2015-12-29
921/2015/P 2015-12-29 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-12-29
920/2015/P 2015-12-29 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2015-12-29
919/2015/P 2015-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na prowadzeniu przytuliska, w tym ogrzewalni - placówki dla osób bezdomnych zapewniającej pomoc w postaci interwencyjnego miejsca gwarantującego bezpieczeństwo - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-29
918/2015/P 2015-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w noclegowni i/lub schronisku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-29
917/2015/P 2015-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na streetworkingu - usłudze wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania na terenie miasta Poznania - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-29
916/2015/P 2015-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-12-29
915/2015/P 2015-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-29
914/2015/P 2015-12-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", w 2016 roku. 2015-12-29
913/2015/P 2015-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na działaniach streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-29
912/2015/P 2015-12-29 w sprawie ustanowienia nagrody Architectus civitatis nostrae. 2015-12-29
910/2015/P 2015-12-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-12-28
911/2015/P 2015-12-24 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-01-01
909/2015/P 2015-12-24 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Sportu. 2015-12-24
908/2015/P 2015-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu (70 miejsc dziennie), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-24
907/2015/P 2015-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-24
906/2015/P 2015-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 2/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku (I edycja). 2015-12-24
905/2015/P 2015-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 5/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2016-2017 (II edycja). 2015-12-24
904/2015/P 2015-12-24 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2015-12-24
903/2015/P 2015-12-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Ajschylosa - obręb Golęcin arkusz 13 działka 1/892 (Bi) pow. 2757 m2 KW PO1P/00111348/6.
2015-12-24
902/2015/P 2015-12-24 nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której sąd wieczystoksięgowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00091158/7, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Wiankowej, Termalnej, Wileńskiej i Komandoria, oznaczonej geodezyjnie jako dz.: 4, 7/1, 7/3 ark. 07, obręb Komandoria, dz.: 5, 9/7, 9/11, 9/13, 14/2, ark. 10, obręb Komandoria. 2015-12-24
901/2015/P 2015-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku. 2015-12-24
900/2015/P 2015-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na prowadzeniu co najmniej 2 mieszkań chronionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-24
896/2015/P 2015-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, w tym między innymi działania w zakresie streetworkingu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016. 2015-12-23
895/2015/P 2015-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej prowadzonych w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016. 2015-12-23
894/2015/P 2015-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2016 roku. 2015-12-23
893/2015/P 2015-12-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27. 2015-12-23
892/2015/P 2015-12-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 163 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 106. 2015-12-23
891/2015/P 2015-12-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 119. 2015-12-23
890/2015/P 2015-12-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 44 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14. 2015-12-23
889/2015/P 2015-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2016-01-01
57/2015/K 2015-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2016-01-01
899/2015/P 2015-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na pomocy w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-22
898/2015/P 2015-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-12-22
897/2015/P 2015-12-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Zapewnienie wsparcia cudzoziemcom przebywającym w Poznaniu, w 2016 roku. 2015-12-22
888/2015/P 2015-12-22 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w rejonie ulic Sokoła i Winiarskiej. 2015-12-22
887/2015/P 2015-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", polegającego na zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-22
886/2015/P 2015-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", polegającego na pomocy na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2015-12-22
885/2015/P 2015-12-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Folwarcznej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-12-22
56/2015/K 2015-12-22 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2015-12-22
884/2015/P 2015-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Prowadzenie i wspieranie działalności dziennych ośrodków wsparcia dla seniorów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w latach 2016 - 2017. 2015-12-21
883/2015/P 2015-12-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w 2016 roku. 2015-12-21
881/2015/P 2015-12-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (I edycja 2016, konkurs nr 18/2016). 2015-12-21
882/2015/P 2015-12-18 w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu. 2015-12-18
880/2015/P 2015-12-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/775 (RIVb) pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2,
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/776 (RIVb) pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-12-17
879/2015/P 2015-12-17 zmieniające zarządzenie w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2015-12-17
878/2015/P 2015-12-17 w sprawie powierzenia pani Barbarze Korzeniewskiej pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu PoradnPsychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298. 2015-12-17
877/2015/P 2015-12-17 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół nr 4 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Brandstaetera 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 83 ''Łejery'' im. Emilii Waśniowskiej o budynek teatru wraz z częścią dydaktyczną. 2015-12-17
876/2015/P 2015-12-17 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 2015-12-17
875/2015/P 2015-12-17 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 2015-12-17
55/2015/K 2015-12-17 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2015-12-17
874/2015/P 2015-12-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-12-16
873/2015/P 2015-12-16 w sprawie zniesienia odrębnej własności dwóch lokali stanowiących odrębną własność, położonych w Poznaniu w budynku mieszkalnym przy ulicy Saperskiej 15. 2015-12-16
872/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu, pod drogi publiczne klasy lokalnej. 2015-12-16
871/2015/P 2015-12-16 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ....................., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21/14 z obrębu Spławie, arkusz mapy 20. 2015-12-16
870/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogi publiczne, ulicę klasy zbiorczej i ulicę klasy dojazdowej. 2015-12-16
869/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego projektowanej ulicy zbiorczej, w rejonie ulicy Pokrzywno w Poznaniu, pod drogę publiczną klasy zbiorczej. 2015-12-16
868/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu, pod drogę publiczną klasy zbiorczej. 2015-12-16
867/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Ulica Nowa Naramowicka-część południowa" w Poznaniu, pod drogę publiczną klasy głównej, planowaną ul. Nowa Naramowicka. 2015-12-16
866/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, pod drogi publiczne, klasy dojazdowej, lokalnej i zbiorczej. 2015-12-16
865/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod publiczną infrastrukturę transportową oraz pod budowę ulicy Stoińskiego w Poznaniu. 2015-12-16
864/2015/P 2015-12-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, pod drogi publiczne. 2015-12-16
863/2015/P 2015-12-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego: Rozwój usług i wsparcia świadczonego w ramach ośrodka geriatryczno-gerontologicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w latach 2016- 2017. 2015-12-16
862/2015/P 2015-12-16 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności lokalu użytkowego nr 37, zlokalizowanego w budynku przy ul. Rubież 14 A w Poznaniu, wraz z udziałem wynoszącym 39570/1280240 części we współwłasności nieruchomości gruntowej oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 2015-12-16
861/2015/P 2015-12-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 3/2016) na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 2015-12-15
860/2015/P 2015-12-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Milczańskiej 3, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-12-15
859/2015/P 2015-12-15 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298. 2015-12-15
857/2015/P 2015-12-14 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obsługi logistycznej spotkań i wystaw w Urzędzie Miasta Poznania. 2016-01-01
850/2015/P 2015-12-14 w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 2015-12-15
849/2015/P 2015-12-14 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2015-12-15
858/2015/P 2015-12-14 w sprawie prowadzenia Biura Rzeczy Znalezionych. 2015-12-14
856/2015/P 2015-12-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, os. Piastowskie 106. 2015-12-14
855/2015/P 2015-12-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu, ul. Sierakowska 23. 2015-12-14
854/2015/P 2015-12-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 44. 2015-12-14
853/2015/P 2015-12-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu, os. Oświecenia 1. 2015-12-14
852/2015/P 2015-12-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2015-12-14
851/2015/P 2015-12-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 listopada 2015 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa", na rok 2016. 2015-12-14
848/2015/P 2015-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-12-10
847/2015/P 2015-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (II edycja 2016, konkurs nr 5/2016). 2015-12-10
846/2015/P 2015-12-10 w sprawie powołania pana Tomasza Łęckiego na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu. 2015-12-10
845/2015/P 2015-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2016 roku. 2015-12-10
844/2015/P 2015-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (I edycja 2016, konkurs nr 2/2016). 2015-12-10
842/2015/P 2015-12-10 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Stróżyńskiego. 2015-12-10
841/2015/P 2015-12-10 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Poznania tytułem odszkodowania za nieruchomości wydzielone na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 z późn. zm.) pod drogi publiczne oznaczone jako: Strzeszyn, ark. 07, dz. 5/681, 5/683, 5/685, 5/696, 5/697, 5/699, 5/702, 5/703, 5/706, 5/708,5/709,5/710. 2015-12-10
840/2015/P 2015-12-10 w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystegoprzysługującego Miastu Poznań i stanowiącego własność Skarbu Państwa działek oznaczonych jako dz. nr: 12, 5/875, 5/835, 5/885, 5/873, 5/833, ark. 07, obręb Strzeszyn, na prawo użytkowania wieczystego przysługującego firmie Landbud Bis sp. z o.o. S.K. działek stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako dz. nr: 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ark. 23, obręb Strzeszyn, dz. nr: 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, ark. 24, obręb Strzeszyn, dz. nr: 5/614, 5/615, 5/616, 5/618, 5/619, 5/621, 5/657, 5/658, 5/659, 5/660, ark. 07, obręb Strzeszyn. 2015-12-10
839/2015/P 2015-12-10 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Wilda. 2015-12-10
838/2015/P 2015-12-10 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Chartowo. 2015-12-10
843/2015/P 2015-12-09 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2015-12-09
837/2015/P 2015-12-09 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-12-09
836/2015/P 2015-12-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Górna Wilda 106, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-12-09

Zarządzenia Prezydenta