« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
370/2016/P 2016-05-04 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej. 2016-05-04
369/2016/P 2016-05-02 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-05-02
366/2016/P 2016-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-04-28
365/2016/P 2016-04-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-04-28
364/2016/P 2016-04-27 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkola i zespołu szkolno-przedszkolnego. 2016-04-27
361/2016/P 2016-04-27 uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2016-04-27
359/2016/P 2016-04-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-05-01
358/2016/P 2016-04-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-05-01
363/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, ul. Floriana 3, pani Elżbiecie Kirchner. 2016-04-26
362/2016/P 2016-04-26 w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia ekspozycji reliktów palatium Mieszka I i kaplicy jego żony Dobrawy. 2016-04-26
360/2016/P 2016-04-26 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: zespołu szkół specjalnych oraz zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2016-04-26
357/2016/P 2016-04-26 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Czechosłowackiej - obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/28 (N) pow. 9050 m2 KW PO1P/00101765/2.
2016-04-26
356/2016/P 2016-04-26 uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania przysługującej Miastu Poznań służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2016-04-26
355/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 174 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, pani Barbarze Kinie-Wrońskiej. 2016-04-26
354/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163. 2016-04-26
353/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, ul. Świt 25. 2016-04-26
352/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu, ul. Ławica 3. 2016-04-26
351/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. 2016-04-26
350/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Grunwald Południe. 2016-04-26
349/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Jeżyce. 2016-04-26
348/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 2016-04-26
347/2016/P 2016-04-26 uchylające zarządzenie w sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Fundacji "Unia Metropolii Polskich" 2016-04-26
346/2016/P 2016-04-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016, w priorytecie pn. "Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki". 2016-04-25
345/2016/P 2016-04-25 w sprawie zasad honorowego pochówku na cmentarzach komunalnych miasta Poznania. 2016-04-25
344/2016/P 2016-04-25 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej. 2016-04-25
343/2016/P 2016-04-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poetycka - obr. Strzeszyn ark. 7 działka 5/777 (RIVb) pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2;
- ul. Poetycka - obr. Strzeszyn ark. 7 działka 5/778 (RIVb) pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2;
- ul. Poetycka - obr. Strzeszyn ark. 7 działka 5/779 (RIVa, RIVb) pow. 421 m2 KW PO1P/00165176/2.
2016-04-25
342/2016/P 2016-04-25 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 3. 2016-04-25
341/2016/P 2016-04-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Złotej Róży, opiniującej wyróżnienia dla mieszkańców Miasta Poznania działających w ramach inwestycji lokalnych. 2016-04-22
340/2016/P 2016-04-22 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 5. 2016-04-22
339/2016/P 2016-04-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 33/2016 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2016 roku. 2016-04-21
338/2016/P 2016-04-21 w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2016-04-21
334/2016/P 2016-04-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2016-04-21
335/2016/P 2016-04-20 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/754 (RIVb) pow. 13.094 m2 KW PO1P/00165176/2. 2016-04-20
333/2016/P 2016-04-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2016-04-20
332/2016/P 2016-04-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu, os. Orła Białego 120. 2016-04-20
331/2016/P 2016-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ( ul. Leśmiana) 2016-04-20
336/2016/P 2016-04-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Szlandrowicz na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2016-04-19
330/2016/P 2016-04-19 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. św. Trójcy, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2016-04-19
329/2016/P 2016-04-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Armii Poznań. 2016-04-19
328/2016/P 2016-04-18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: oświetlenia w ulicy Szaflarskiej, nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem, nawierzchi chodnika oraz oświetlenia w ulicy Jana Parandowskiego w Poznaniu. 2016-04-18
327/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Wilda, zgłoszone w konkursie "Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-04-18
326/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Stare Miasto, zgłoszone w konkursie "Staromiejskie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-04-18
325/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Św. Łazarz, zgłoszone w konkursie "Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-04-18
324/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2016. 2016-04-18
15/2016/K 2016-04-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-04-15
323/2016/P 2016-04-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu przy ul. Józefa Chociszewskiego 18, lokal mieszkalny nr 9 - obręb Łazarz arkusz 31, działki: 170/2 (B), 172/2 (B) KW PO1P/00060324/9, o łącznej powierzchni 402 m2. 2016-04-14
322/2016/P 2016-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 290, 292 i 294, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-14
321/2016/P 2016-04-14 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zgoda 14. 2016-04-14
320/2016/P 2016-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 296 i 298, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-14
319/2016/P 2016-04-14 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań Miasta Poznania w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A. 2016-04-14
318/2016/P 2016-04-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Jagodowej i Szparagowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/48 R(IIIb) pow. 899 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej i Szparagowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/58 R(IIIb) pow. 995 m2 KW PO2P/00145941/7.
2016-04-13
317/2016/P 2016-04-13 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. oceny zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze u zbiegu ulic: Krauthofera, Hetmańskiej, Dmowskiego w Poznaniu. 2016-04-13
316/2016/P 2016-04-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2016-04-13
315/2016/P 2016-04-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2016-04-12
314/2016/P 2016-04-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-04-12
313/2016/P 2016-04-11 uchylające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia przejęcia przez Miasto Poznań zadań właścicieli nieruchomości z zakresu pozbywania się nieczystości ciekłych na podstawie art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2016-04-11
312/2016/P 2016-04-11 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Dymka. 2016-04-11
311/2016/P 2016-04-11 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2016-04-11
308/2016/P 2016-04-11 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-04-11
310/2016/P 2016-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2016-04-08
309/2016/P 2016-04-08 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-04-08
307/2016/P 2016-04-08 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, ul. Cegielskiego 1. 2016-04-08
305/2016/P 2016-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. 2016-04-08
304/2016/P 2016-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu. 2016-04-08
303/2016/P 2016-04-08 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2016-04-08
306/2016/P 2016-04-07 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Szlandrowicz, dyrektorem Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2016-04-07
302/2016/P 2016-04-07 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw inwestycji spółki Zerta polegającej na budowie hotelu studenckiego - akademika przy zbiegu al. Niepodległości i ul. ks. Józefa w Poznaniu. 2016-04-07
301/2016/P 2016-04-07 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania sposobu zarządzania ciekami wodnymi (otwartymi i zamkniętymi) oraz rowami na terenie miasta Poznania. 2016-04-07
300/2016/P 2016-04-05 w sprawie nadania Regulaminu Obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. 2016-04-05
299/2016/P 2016-04-04 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Poznańskich Dni Rodziny w dniach od 15 maja do 1 czerwca 2016 roku. 2016-04-04
298/2016/P 2016-04-04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkola oraz zespołu szkolno-przedszkolnego. 2016-04-04
297/2016/P 2016-04-04 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Gąsiorowskich. 2016-04-04
296/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Marii Przychodniak zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
295/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Grażynie Karczyńskiej zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
294/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Marzannie Chobot-Kłodzińskiej zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
293/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Katarzynie Skrzypczak zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
292/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Elżbiecie Gorączniak zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
291/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Grażynie Wodale zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
290/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Ewie Nowak zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
289/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Ewie Gałęskiej zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
288/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Beacie Witczak zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
287/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Hannie Łobzie zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
286/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Małgorzacie Kaczmarek zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
285/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Elżbiecie Witkiewicz zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
284/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Marii Brzostowskiej zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
283/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Zdzisławie Piaseckiej zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
282/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Natalii Kuźmińskiej zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
281/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Halinie Gąbce zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
280/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Renacie Ziomek zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
279/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Hannie Skrzypczak zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
278/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia panu Pawłowi Maciejewskiemu zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
277/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia panu Ryszardowi Pemperze zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
276/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Hannie Kaczmarek zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
275/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Róży Połeć zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
274/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Renacie Posieczek-Cierpiałek zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
273/2016/P 2016-04-04 w sprawie przedłużenia powierzenia panu Dariuszowi Judkowi zadań doradcy metodycznego. 2016-04-04
272/2016/P 2016-04-04 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. roszczeń regresowych Miasta Poznania. 2016-04-04
271/2016/P 2016-04-04 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2016 roku. 2016-04-04
270/2016/P 2016-04-01 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Łupaczyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 13 w Poznaniu, ul. Keplera 5. 2016-04-01
269/2016/P 2016-04-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-04-01
268/2016/P 2016-04-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-04-01
267/2016/P 2016-03-31 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Śniadeckich, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-03-31
266/2016/P 2016-03-31 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Jarowej i ul. Poręba, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-03-31
265/2016/P 2016-03-31 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kresowej i ul. Poręba, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-03-31
264/2016/P 2016-03-31 w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, stoisk promocyjnych oraz wolno stojących reklam i innych tymczasowych obiektów budowlanych, na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2016-03-31
262/2016/P 2016-03-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-03-31
261/2016/P 2016-03-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-03-31
14/2016/K 2016-03-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-03-31
263/2016/P 2016-03-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-03-30
260/2016/P 2016-03-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 2016-03-30
259/2016/P 2016-03-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDL lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-03-30
258/2016/P 2016-03-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-03-30
257/2106/P 2016-03-30 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu weryfikacji i oceny zgloszeń złożonych w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej Edukacja; Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Ksztalcenie ogólne oraz Poddziałanie 8.1.4. Kształcenie ogólne w ramach ZIT MFO Poznań. 2016-03-30
256/2016/P 2016-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Rowerowej. 2016-03-29
255/2016/P 2016-03-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu środka trwałego w postaci nawierzchni chodnika pomiędzy ulicami Jaworową a Racjonalizatorów. 2016-03-29
253/2016/P 2016-03-25 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, przysługującego Miastu Poznań udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. 2016-03-25
13/2016/K 2016-03-25 w sprawie dostępu do informacji zawartych w aktach osobowych pracowników oraz kierowników niektórych miejskich jednostek organizacyjnych, przechowywanych w Wydziale Organizacyjnym. 2016-03-25
254/2016/P 2016-03-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2016-03-24
252/2016/P 2016-03-24 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Listy. 2016-03-24
251/2016/P 2016-03-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2016-03-24
250/2016/P 2016-03-24 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Babimojskiej. 2016-03-24
249/2016/P 2016-03-24 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zakopiańskiej. 2016-03-24
248/2016/P 2016-03-24 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz szkół. 2016-03-24
247/2016/P 2016-03-23 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 67/67a, na 1/2 część nieruchomości stanowiącej własność Stelamor Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, położoną w Poznaniu przy placu Bernardyńskim 4. 2016-03-23
246/2016/P 2016-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 111. 2016-03-23
245/2016/P 2016-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 w Poznaniu, ul. Obornicka 314. 2016-03-23
244/2016/P 2016-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-03-23
243/2016/P 2016-03-23 w sprawie powierzenia panu Piotrowi Snuszce pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-03-23
242/2016/P 2016-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 83 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19. 2016-03-22
241/2016/P 2016-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5. 2016-03-22
240/2016/P 2016-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 148 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 121. 2016-03-22
239/2016/P 2016-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 58 w Poznaniu, ul. Wolsztyńska 15. 2016-03-22
237/2016/P 2016-03-22 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z panem Bogusławem Bajońskim - dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-03-22
238/2016/P 2016-03-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-03-21
12/2016/K 2016-03-21 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. 2016-03-21
236/2016/P 2016-03-18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2016-03-18
235/2016/P 2016-03-18 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2016-03-18
232/2016/P 2016-03-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:ul. Górna Wilda 106:
obręb Wilda arkusz 12 działka 64 (B) pow. 508 m2 KW PO2P/00005970/6,
obręb Wilda arkusz 13 działka 76/7 (B) pow. 1 m2 KW PO2P/00124353/5 pow. łączna 509 m2.
2016-03-18
234/2016/P 2016-03-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Podbiałowej. 2016-03-17
233/2016/P 2016-03-17 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-03-17
231/2016/P 2016-03-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/4 (RVI) pow. 1075 m2 KW PO1P/00023638/2;
- ul. Jarowa 23 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/5 (RVI) pow. 1076 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-03-17
230/2016/P 2016-03-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/773 (RIVb) pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2,
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/774 (RIVb) pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2.
2016-03-17
229/2016/P 2016-03-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/1 (RVI) pow. 1075 m2 KW PO1P/00023638/2,
- rejon ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/2 (RVI) pow. 1075 m2 KW PO1P/00023638/2,
- rejon ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/3 (RVI) pow. 1075 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-03-17
228/2016/P 2016-03-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-03-17
223/2016/P 2016-03-17 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci uczęszczających do miejskich żłobków i placówek wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta Poznania, przebywających w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w wieku od 2 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia) oraz wśród dzieci w tym samym wieku, nieuczęszczających do wyżej wymienionych placówek, zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu - kontynuacja szczepień przeciwko pneumokokom, rozpoczętych w ramach programu w 2015 roku. 2016-03-17
11/2016/K 2016-03-17 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzania negocjacji z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu dotyczących uregulowania stanów prawnych nieruchomości komunalnych, obciążonych prawem dyspozycyjności mieszkań na rzecz Policji. 2016-03-17
226/2016/P 2016-03-16 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2016. 2016-03-16
225/2016/P 2016-03-16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Zielony Poznań". 2016-03-16
222/2016/P 2016-03-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2016-03-16
227/2016/P 2016-03-15 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2016-03-15
224/2016/P 2016-03-15 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za część nieruchomości wpisanej w momencie podziału do księgi wieczystej PO2P/00061345/6, a mianowicie za działki gruntu wydzielone pod drogę publiczną - oznaczoną w planie symbolem 3 KD-GPS. 2016-03-15
10/2016/K 2016-03-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-03-15
221/2016/P 2016-03-11 w sprawie przyjęcia na lata 2016-2018 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Poznania. 2016-03-11
220/2016/P 2016-03-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-03-10
219/2016/P 2016-03-10 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-03-10
218/2016/P 2016-03-10 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2016-03-10
217/2016/P 2016-03-10 w sprawie wyznaczenia pani Anny Borkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13. 2016-03-10
216/2016/P 2016-03-10 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej. 2016-03-10
215/2016/P 2016-03-10 w sprawie przekazania Osiedlu Ogrody w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Paszty. 2016-03-10
214/2016/P 2016-03-10 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Janikowskiej. 2016-03-10
213/2016/P 2016-03-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 grudnia 2015 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 4 i 5. 2016-03-09
9/2016/K 2016-03-09 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania kierowników niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2016-03-01
212/2016/P 2016-03-07 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego. 2016-03-07
211/2016/P 2016-03-07 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, ul. Cegielskiego 1. 2016-03-07
210/2016/P 2016-03-07 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej. 2016-03-07
209/2016/P 2016-03-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni oraz nawierzchni chodnika w ulicy Dolnej (od ul. Radłowej do ul. Granatowej), oświetlenia, nawierzchni, nawierzchni chodnika i pasa zieleni w ul. Kotarbińskiego oraz utwardzenia rowu odwadniającego w ul. Sempołowskiej (na odcinku od ul. Okrzei do wysokości ul. Kotarbińskiego) w Poznaniu. 2016-03-07
208/2016/P 2016-03-07 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach 2-, 3- i 4-lokalowych stanowiących własność Miasta Poznania. 2016-03-07
207/2016/P 2016-03-07 uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach 2-, 3- i 4-lokalowych stanowiących własność Miasta Poznania. 2016-03-07
206/2016/P 2016-03-07 w sprawie powołania Rady Estrady Poznańskiej. 2016-03-07
205/2016/P 2016-03-07 w sprawie powołania Rady Biblioteki Raczyńskich. 2016-03-07
204/2016/P 2016-03-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2016 na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2016 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2016-03-07
203/2016/P 2016-03-07 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Bolka. 2016-03-07
202/2016/P 2016-03-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-03-07
201/2016/P 2016-03-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Dwatory 1 - obręb Górczyn arkusz 8 działka 21 (B) pow. 527 m2 KW PO1P/00101124/7. 2016-03-03
200/2016/P 2016-03-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
przy ul. Jana Matejki 3 - lokal mieszkalny nr 11 - obręb Łazarz arkusz 8 działka 17/1 (B), arkusz 12 działki 76/3 (B) i 76/4 (B) - pow. łączna 587 m2 KW PO1P/00073003/7.
2016-03-03
199/2016/P 2016-03-03 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2016-03-03
198/2016/P 2016-03-03 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli oraz szkół. 2016-03-03
197/2016/P 2016-03-03 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Morasko. 2016-03-03
196/2016/P 2016-03-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Boranta i Bratumiły, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-03-03
195/2016/P 2016-03-03 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektów pomników: Romana Maciejewskiego oraz Wypędzonych Wielkopolan. 2016-03-03
194/2016/P 2016-03-02 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod publiczną infrastrukturę transportową, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Naramowice - ul. Czarnucha" - część północna symbolem 10ckA. 2016-03-02
193/2016/P 2016-03-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu, ul. Bosa 9. 2016-03-02
192/2016/P 2016-03-02 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 83 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19. 2016-03-02
191/2016/P 2016-03-02 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 35. 2016-03-02
8/2016/K 2016-02-29 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2016-02-29
7/2016/K 2016-02-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-02-29
190/2016/P 2016-02-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2016 na realizację zadań publicznych w 2016 r. z rozdziału 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-02-29
189/2016/P 2016-02-29 w sprawie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności miasta Poznania. 2016-02-29
188/2016/P 2016-02-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2016-02-29
187/2016/P 2016-02-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2015 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, nr 2 i nr 3. 2016-02-29
185/2016/P 2016-02-29 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz utraty prawa własności działki gruntu, wydzielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Rataje-Łacina" część B w Poznaniu pod drogi publiczne klasy zbiorczej. 2016-02-29
184/2016/P 2016-02-29 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-02-29
183/2016/P 2016-02-26 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, panu Karolowi Sarnie. 2016-03-01
186/2016/P 2016-02-26 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 2016-02-26
182/2016/P 2016-02-26 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonego Przedszkola nr 191. 2016-02-26
181/2016/P 2016-02-26 w sprawie wskazania Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu jako siedziby komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do nowo utworzonego Przedszkola nr 192. 2016-02-26
180/2016/P 2016-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 24/2016 na realizację zadania publicznego "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-02-26
179/2016/P 2016-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Promocja i organizacja wolontariatu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-02-26
178/2016/P 2016-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców w 2016 roku" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-02-26
176/2016/P 2016-02-25 w sprawie zasad wynagradzania członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Poznania. 2016-03-01

Zarządzenia Prezydenta