Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
603/2019/P 2019-07-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-07-19
602/2019/P 2019-07-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-07-19
601/2019/P 2019-07-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-07-19
600/2019/P 2019-07-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-19
599/2019/P 2019-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXIX lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-07-19
598/2019/P 2019-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Mylnej i Kościelnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-07-19
597/2019/P 2019-07-18 w sprawie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 76/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2019. 2019-07-18
596/2019/P 2019-07-18 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. św. Michała w Poznaniu. 2019-07-18
595/2019/P 2019-07-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 72/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 2019-07-17
594/2019/P 2019-07-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32". 2019-07-17
593/2019/P 2019-07-16 zmieniające zarządzenie Nr 476/2010/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad opiniowania projektów podziału nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania i Skarbu Państwa przygotowywanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne w zakresie określonym w art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2019-07-16
27/2019/K 2019-07-16 uchylające zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury opracowywania ofert inwestycyjnych Miasta. 2019-07-16
592/2019/P 2019-07-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 308/3, obręb Morasko, arkusz mapy 31. 2019-07-15
591/2019/P 2019-07-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 71/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2019-2020. 2019-07-15
588/2019/P 2019-07-12 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2019-08-01
587/2019/P 2019-07-12 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2019-08-01
590/2019/P 2019-07-12 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Michałowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2019-07-12
589/2019/P 2019-07-12 w sprawie powołania Zespołu ds. usprawnień komunikacyjnych. 2019-07-12
585/2019/P 2019-07-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. 2019-08-01
584/2019/P 2019-07-11 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2019-08-01
586/2019/P 2019-07-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxxx, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 16/4, obręb Śródka, arkusz mapy 05. 2019-07-11
583/2019/P 2019-07-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 70/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-07-11
582/2019/P 2019-07-11 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. wyznaczania standardów bezpieczeństwa pracowników oraz obiektów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 2019-07-11
581/2019/P 2019-07-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2019 roku. 2019-07-10
580/2019/P 2019-07-10 w sprawie powierzenia pani Katarzynie Bukowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2019-07-10
579/2019/P 2019-07-10 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych w Poznaniu, ul. Wyspiańskiego 27, panu Danielowi Banaszewskiemu. 2019-07-10
578/2019/P 2019-07-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Małgorzaty Kempy na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej w Poznaniu. 2019-07-09
577/2019/P 2019-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Edmunda Taczanowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-07-09
576/2019/P 2019-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-07-09
575/2019/P 2019-07-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Epickiej. 2019-07-09
574/2019/P 2019-07-09 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali. 2019-07-09
573/2019/P 2019-07-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-09
572/2019/P 2019-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2019-08-01
571/2019/P 2019-07-08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań, na lata 2019-2023". 2019-07-08
570/2019/P 2019-07-04 w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2019-07-04
569/2019/P 2019-07-04 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023. 2019-07-04
568/2019/P 2019-07-04 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. oceny i wyboru obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXVI edycji konkursu "Zielony Poznań". 2019-07-04
567/2019/P 2019-07-03 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-07-03
566/2019/P 2019-07-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 31 maja 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 67/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku. 2019-07-02
26/2019/K 2019-07-02 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Jakości Powietrza na terenie miasta Poznania. 2019-07-02
565/2019/P 2019-07-01 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania III etapu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ulicy Ślazowej w Poznaniu. 2019-07-01
564/2019/P 2019-07-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-07-01
563/2019/P 2019-06-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-28
562/2019/P 2019-06-28 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-28
561/2019/P 2019-06-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2019-06-28
25/2019/K 2019-06-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-28
560/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Biblioteki Raczyńskich. 2019-06-27
559/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2019-06-27
558/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2019-06-27
557/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2019-06-27
556/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2019-06-27
555/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Ósmego Dnia. 2019-06-27
554/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2019-06-27
553/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2019-06-27
552/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2019-06-27
551/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Estrady Poznańskiej. 2019-06-27
550/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2019-06-27
549/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2019-06-27
548/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2019-06-27
547/2019/P 2019-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Kultury "Zamek". 2019-06-27
546/2019/P 2019-06-27 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrażania innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji smart city. 2019-06-27
545/20119/P 2019-06-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-27
544/2019/P 2019-06-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Gnieźnieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-27
543/2019/P 2019-06-27 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Jamie stanowiska dyrektora Przedszkola nr 47 w Poznaniu, ul. Senatorska 1. 2019-06-27
542/2019/P 2019-06-27 w sprawie powierzenia pani Karolinie Bielerzewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. 2019-06-27
541/2019/P 2019-06-27 w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 maja 2019 roku otwartego konkursu ofert nr 64/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32". 2019-06-27
540/2019/P 2019-06-26 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 10390 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia parkingu ogólnodostępnego. 2019-06-26
539/2019/P 2019-06-26 w sprawie sprzedaży spółce Aquanet SA urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej położonych w Poznaniu. 2019-06-26
538/2019/P 2019-06-26 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej. 2019-06-26
537/2019/P 2019-06-26 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2019-06-26
536/2019/P 2019-06-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-06-26
535/2019/P 2019-06-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25, pani Jolancie Czereśniowskiej. 2019-06-25
534/2019/P 2019-06-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25. 2019-06-25
533/2019/P 2019-06-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7, pani Barbarze Lemańskiej. 2019-06-25
532/2019/P 2019-06-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2019-06-25
531/2019/P 2019-06-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 65/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019 i 2020 roku. 2019-06-25
530/2019/P 2019-06-24 w sprawie odwołania ze stanowiska pani Anny Sobczak, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 6. 2019-06-24
529/2019/P 2019-06-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 58/2019 w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Punkt bezpłatnej pomocy architektonicznej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-06-24
528/2019/P 2019-06-24 zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-06-24
527/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Anny Jantar, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
526/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Anny Jantar i Brneńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
525/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Brneńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
524/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Anny Jantar, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
523/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Brneńskiej i Bolesława Krzywoustego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
522/2019/P 2019-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Brneńskiej, Anny Jantar i Bolesława Krzywoustego przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-06-24
521/2019/P 2019-06-24 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-06-24
520/2019/P 2019-06-19 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. 2019-06-19
519/2019/P 2019-06-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107, pani Jolancie Rachwalskiej. 2019-06-19
518/2019/P 2019-06-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 158 w Poznaniu, os. Kosmonautów 107. 2019-06-19
517/2019/P 2019-06-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105, pani Krystynie Hakowskiej. 2019-06-19
516/2019/P 2019-06-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105. 2019-06-19
515/2019/P 2019-06-19 w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2019-06-19
514/2019/P 2019-06-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 60/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2019. 2019-06-19
513/2019/P 2019-06-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany, stanowiącej własność Miasta Poznania, składającej się z działek nr 23/14 i nr 23/12, ark. mapy 22, obręb Krzyżowniki, położonej w rejonie ul. Wichrowej w Poznaniu, na działki nr 21/5 i nr 21/7, ark. mapy 22, obręb Krzyżowniki, stanowiące własność spółki BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k., prawo użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki 5/22, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki i udział w wysokości 421/785 części w prawie użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki nr 5/25, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki, będącej własnością Skarbu Państwa oraz darowizny na rzecz Miasta Poznania udziału 364/785 części w prawie użytkowania wieczystego BIMs Plus FHH Sp. z o.o. POZNAŃ Sp. k. działki 5/25, arkusz mapy 24, obręb Krzyżowniki, stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2019-06-19
511/2019/P 2019-06-18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2019-06-18
24/2019/K 2019-06-18 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-06-18
512/2019/P 2019-06-17 w sprawie określenia zasad współpracy Urzędu Miasta Poznania z miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnego systemu ochrony danych osobowych. 2019-06-17
510/2019/P 2019-06-17 uchylające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej w Poznaniu. 2019-06-17
509/2019/P 2019-06-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019. 2019-06-17
508/2019/P 2019-06-17 w sprawie koordynacji projektów kolejowych. 2019-06-17
507/2019/P 2019-06-14 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 55,9 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa medycznego. 2019-06-14
506/2019/P 2019-06-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 63/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej" (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w 2019 roku. 2019-06-13
505/2019/P 2019-06-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łacina - Południe - część A" w Poznaniu. 2019-06-13
504/2019/P 2019-06-13 w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2019-06-13
502/2019/P 2019-06-12 w sprawie ustalenia projektu listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2019-06-12
503/2019/P 2019-06-11 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jasna Rola - część A w Poznaniu. 2019-06-11
499/2019/P 2019-06-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 23 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 60/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2019. 2019-06-11
498/2019/P 2019-06-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej w Poznaniu. 2019-06-11
497/2019/P 2019-06-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy trasy tramwajowej na Klin Dębiecki, na odcinku od ul. Pamiątkowej przez ul. 28 Czerwca 1956 r., do ul. Dolna Wilda w Poznaniu. 2019-06-11
496/2019/P 2019-06-11 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu. 2019-06-11
501/2019/P 2019-06-10 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci kanalizacji deszczowej i środków trwałych powiązanych z kanalizacją deszczową. 2019-06-10
500/2019/P 2019-06-10 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko - Radojewo - Umultowo" - ul. Bożydara część A w Poznaniu. 2019-06-10
495/2019/P 2019-06-10 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu zbiorowego Poznania. 2019-06-10
494/2019/P 2019-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Janikowskiej, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 2394/4798 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-07
493/2019/P 2019-06-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bystrej 38, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-07
492/2019/P 2019-06-06 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 63/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)" w 2019 roku. 2019-06-06
491/2019/P 2019-06-05 w sprawie reprezentowania Miasta Poznania na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF). 2019-06-05
490/2019/P 2019-06-05 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu. 2019-06-05
489/2019/P 2019-06-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Śniadeckich, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-05
488/2019/P 2019-06-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-06-05
487/2019/P 2019-06-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Andaluzyjskiej 5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-05
486/2019/P 2019-06-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Górczyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-06-05
485/2019/P 2019-06-03 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Gronowej" w Poznaniu. 2019-06-03
484/2019/P 2019-06-03 w sprawie odwołania pana Lecha Sadowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. Wyspiańskiego 27. 2019-06-03
483/2019/P 2019-06-03 w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. fortyfikacji poznańskich. 2019-06-03
482/2019/P 2019-06-03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącego asystenta osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-06-03
481/2019/P 2019-06-03 w sprawie standardów technicznych infrastruktury rowerowej na terenie miasta Poznania. 2019-06-03
480/2019/P 2019-06-03 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania III etapu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ulicy Ślazowej w Poznaniu. 2019-06-03
478/2019/P 2019-05-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-31
477/2019/P 2019-05-31 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-05-31
476/2019/P 2019-05-31 w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości. 2019-05-31
475/2019/P 2019-05-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-05-31
479/2019/P 2019-05-30 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2019-05-30
474/2019/P 2019-05-30 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kasztelańskiej w Poznaniu. 2019-05-30
473/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Przedszkoli nr 1 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105 A. 2019-05-30
472/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2019-05-30
471/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu, ul. Romana Brandstaettera 6. 2019-05-30
470/2019/P 2019-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 112 w Poznaniu, ul. Osinowa 14 A, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77. 2019-05-30
469/2019/P 2019-05-30 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw zmiany umowy o współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Poznania i Ancona sp. z o.o. 2019-05-30
468/2019/P 2019-05-29 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy II etapu trasy tramwajowej do Naramowic, na odcinku od pętli Wilczak przez ul. Szelągowską, do skrzyżowania ulic Estkowskiego i Małe Garbary. 2019-05-29
467/2019/P 2019-05-29 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. 2019-05-29
23/2019/K 2019-05-29 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę Benefit Systems S.A. 2019-05-29
464/2019/P 2019-05-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Radosnej w Poznaniu. 2019-05-28
463/2019/P 2019-05-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2019 roku. 2019-05-28
461/2019/P 2019-05-28 w sprawie zobligowania wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych do systematycznego i pełnego udostępniania informacji o planowanych i realizowanych inwestycjach na obszarze miasta Poznania w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP), prowadzonym przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. 2019-05-28
460/2019/P 2019-05-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2019-05-28
459/2019/P 2019-05-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Normandzkiej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-05-28
458/2019/P 2019-05-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Katalońskiej 6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-05-28
466/2019/P 2019-05-27 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn" w Poznaniu. 2019-05-27
465/2019/P 2019-05-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 8 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-05-27
457/2019/P 2019-05-27 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2019 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań oraz wskaźnika zwiększającego dla szkół publicznych. 2019-01-01
456/2019/P 2019-05-24 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-05-24
22/2019/K 2019-05-24 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-05-24
455/2019/P 2019-05-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2019-05-23
454/2019/P 2019-05-23 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Smochowice - Sianowska", część A w Poznaniu. 2019-05-23
453/2019/P 2019-05-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-22
452/2019/P 2019-05-22 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-05-22
451/2019/P 2019-05-21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 17, działka nr 2/11 o pow. 9523 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00018298/8, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 2019-05-21
450/2019/P 2019-05-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-21
449/2019/P 2019-05-21 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6. 2019-05-21
448/2019/P 2019-05-21 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związnych z przekształceniem Gimnazjum nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Nowaka w Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1, os. Pod Lipami 106 w Poznaniu. 2019-05-21
447/2019/P 2019-05-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 62/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku. 2019-05-20
446/2019/P 2019-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury organizacyjnej. 2019-05-20
445/2019/P 2019-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2019-05-20
444/2019/P 2019-05-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu rejon ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-20
443/2019/P 2019-05-20 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Mirosławieckiej. 2019-05-20
442/2019/P 2019-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00121150/4, stanowiącej fragment ul. Lubej w Poznaniu. 2019-05-20
441/2019/P 2019-05-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1/8, arkusz mapy 6, obręb Naramowice. 2019-05-20
440/2019/P 2019-05-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Naramowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Winiary, arkusz 09, działka nr 16/11, przeznaczonej przez Miasto Poznań do zbycia w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Czarna Rola, stanowiącą własność osób fizycznych, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Winiary, arkusz mapy 13, działka nr 161/4. 2019-05-20
439/2019/P 2019-05-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej, Koszalińskiej i Moniki Gruchmanowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-20
438/2019/P 2019-05-17 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji drogi rowerowej wzdłuż trasy PST od ul. Trójpole do mostu Teatralnego przez park im. Adama Wodziczki w Poznaniu. 2019-05-17
437/2019/P 2019-05-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-17
436/2019/P 2019-05-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Podolany Południe" w Poznaniu. 2019-05-16
435/2019/P 2019-05-16 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2019-05-16
434/2019/P 2019-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na szóstą kadencję. 2019-05-15
433/2019/P 2019-05-15 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego. 2019-05-15
432/2019/P 2019-05-15 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-05-15
431/2019/P 2019-05-15 w sprawie odwołania pani Beaty Olszewskiej ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24. 2019-05-15
430/2019/P 2019-05-15 w sprawie odwołania pani Ewy Ostrowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105. 2019-05-15
429/2019/P 2019-05-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 15, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-05-15
428/2019/P 2019-05-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-15
427/2019/P 2019-05-15 w sprawie postępowania w przypadkach przeprowadzania kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miasta Poznania oraz zasad informowania o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta Poznania. 2019-05-15
425/2019/P 2019-05-14 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2019-2023. 2019-05-14
424/2019/P 2019-05-13 w sprawie powołania pani Moniki Herkt-Rynarzewskiej na stanowisko dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" w Poznaniu. 2019-05-01
426/2019/P 2019-05-10 w sprawie ustalenia wysokości oraz wzoru wniosku o przyznanie jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Poznania dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 2019-05-10
423/2019/P 2019-05-10 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2019-05-10
422/2019/P 2019-05-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019 roku, polegającego na działaniach w zakresie integracji międzypokoleniowej, między innymi poprzez spotkania mieszkańców, wycieczki krajoznawcze, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-05-09
420/2019/P 2019-05-09 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Głowackiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 58 w Poznaniu, ul. Wolsztyńska 15. 2019-05-09
419/2019/P 2019-05-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 2 kwietnia 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 58/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku. 2019-05-09
418/2019/P 2019-05-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Mostowej. 2019-05-07
21/2019/K 2019-05-07 w sprawie powołania Zespołu ds. Rewaloryzacji Placu Kolegiackiego. 2019-05-07
421/2019/P 2019-05-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 13, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-05-06
417/2019/P 2019-05-06 w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVII/456/II/2019 Rady Osiedla Stare Miasto z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o odwołanie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej - Tomasza Lisieckiego. 2019-05-06
416/2019/P 2019-05-06 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-05-06
415/2019/P 2019-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w których partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań, zlokalizowanych przy ul. Moniki Cegłowskiej w Poznaniu. 2019-05-06
414/2019/P 2019-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2019-05-06
413/2019/P 2019-05-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-06
412/2019/P 2019-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2019-05-06
411/2019/P 2019-05-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-05-06
410/2019/P 2019-05-06 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Włodzimierza Majakowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 71 z arkusza mapy 18, obręb Kobylepole, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxx 2019-05-06