« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
123/2015/P 2015-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2015-02-27
122/2015/P 2015-02-27 W sprawie zespołu ds. Fortów - rezerwacja M.Lijewski 2015-02-27
5/2015/K 2015-02-26 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. 2015-02-26
121/2015/P 2015-02-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Białostockiej i Terespolskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-26
118/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", polegającego na opracowaniu koncepcji działania Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
117/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dotyczącego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej II kadencji. 2015-02-26
116/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na rzecz seniorów zamieszkujących między innymi przy ul. Drewlańskiej ", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
115/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego "Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów, między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
114/2015/P 2015-02-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na organizacji czasu wolnego i spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży, dotyczących wyłącznie społeczności Rad Osiedla, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-02-26
110/2015/P 2015-02-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2015 roku. 2015-02-26
109/2015/P 2015-02-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016. 2015-02-26
113/2015/P 2015-02-25 do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Klemensa Janickiego 14.
2015-02-25
112/2015/P 2015-02-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/762 pow. 456 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/763 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/764 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-02-25
111/2015/P 2015-02-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Biskupińskiej - ul. Literackiej - ul. Poetyckiej, obręb Strzeszyn, arkusz 07, działki:
- 5/781 (RIVa, RIVb) pow. 590 m2,
- 5/782 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/783 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/784 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/785 (RIVa) pow. 496 m2,
2015-02-25
108/2015/P 2015-02-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-25
107/2015/P 2015-02-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-25
4/2015/K 2015-02-24 w sprawie trybu przygotowywania i dokumentowania narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem. 2015-02-24
106/2015/P 2015-02-24 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania. 2015-02-24
105/2015/P 2015-02-24 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2015-02-24
104/2015/P 2015-02-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-02-24
103/2015/P 2015-02-20 zmieniające zarządzenie w sprawie Projektu Nr 2000/PL/16/PE/015 "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" - realizowanego z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (dawniej ISPA). 2015-02-20
101/2015/P 2015-02-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wszystkich Świętych 1, nakładów na modernizację budynku oraz systemów zabezpieczeń technicznych. 2015-02-20
102/2015/P 2015-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr V garaży przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-02-19
100/2015/P 2015-02-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2015-02-19
95/2015/P 2015-02-18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach projektu "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej". 2015-02-18
99/2015/P 2015-02-17 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Źródlanej. 2015-02-17
98/2015/P 2015-02-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lubowskiej 58, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-02-17
97/2015/P 2015-02-17 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznych placówek oświatowych. 2015-02-17
96/2015/P 2015-02-17 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówki oświatowej. 2015-02-17
93/2015/P 2015-02-16 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomosci w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 222,10 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 2015-02-16
92/2015/P 2015-02-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/21 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/22 pow. 897 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/23 pow. 857 m2 KW PO1P/00146067/6.
2015-02-16
91/2015/P 2015-02-16 zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych. 2015-02-16
94/2015/P 2015-02-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-13
90/2015/P 2015-02-13 w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalenia lokalizacji budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa. 2015-02-13
89/2015/P 2015-02-13 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wydzielonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Wilczak-Czapla" w Poznaniu pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej. 2015-02-13
88/2015/P 2015-02-12 w sprawie ustalenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności pełnienia przez nich funkcji Prezydenta oraz pełnienia zastępstw Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2015-02-12
87/2015/P 2015-02-12 w sprawie delegowania przez Prezydenta Miasta Poznania członków Kapituły Nagrody w konkursie pn. "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 2015-02-12
86/2015/P 2015-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na piątą kadencję. 2015-02-12
85/2015/P 2015-02-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2015-02-12
84/2015/P 2015-02-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Folwarcznej o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Kobylepole, arkusz 5, działki 1/133, 1/134, 1/136, 1/138, 1/140, 2/3, 2/4, 2/14, 3/6, 3/9, 3/14, 3/16, 4/7, 4/15, 5/2, 5/4, 5/5, 5/9, na przysługujące spółce Kompania Piwowarska S. A. z siedzibą w Poznaniu, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej, oznaczonej jako: obręb Kobyleopole, arkusz 4, działka 1/10 i arkusz 5 działka 2/9. 2015-02-12
83/2015/P 2015-02-11 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2015-02-11
82/2015/P 2015-02-11 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2015-02-11
81/2015/P 2015-02-11 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2015-02-11
80/2015/P 2015-02-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w roku 2015. 2015-02-10
79/2015/P 2015-02-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego wyłonienia organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej II kadencji. 2015-02-10
78/2015/P 2015-02-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w roku 2015. 2015-02-10
77/2015/P 2015-02-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-02-10
76/2015/P 2015-02-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-02-10
75/2015/P 2015-02-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015. 2015-02-10
74/2015/P 2015-02-10 w sprawie zamiany prawa własności przysługującego Miastu Poznań w stosunku do nieruchomości położonych w Poznaniu, oznaczonych geodezyjnie jako dz. 14/56 z obrębu 20, ark. 15 oraz dz. 5 z obr. 38, ark. 9, dz. 3/6, 6/5, 4/54, 4/62 z obr. 38, ark. 10 oraz udziału w prawie własności dz. 14/55 w wysokości 213/7010 części, na prawo własności przysługujące Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu w stosunku do nieruchomości oznaczonej jako dz. 4/38 z obr. 38, ark. 10. 2015-02-10
72/2015/P 2015-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Listy. 2015-02-09
71/2015/P 2015-02-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 2 grudnia 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadania priorytetowego nr 3. 2015-02-09
70/2015/P 2015-02-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28 listopada 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i nr 7. 2015-02-09
73/2015/P 2015-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-06
69/2015/P 2015-02-06 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania i wdrożenia przejęcia przez Miasto Poznań zadań właścicieli nieruchomości z zakresu pozbywania się nieczystości ciekłych na podstawie art. 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2015-02-06
68/2015/P 2015-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13. 2015-02-06
67/2015/P 2015-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69. 2015-02-06
66/2015/P 2015-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu, ul. św. Czesława 6a. 2015-02-06
65/2015/P 2015-02-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej. 2015-02-06
64/2015/P 2015-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXIII lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-02-06
63/2015/P 2015-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-02-06
62/2015/P 2015-02-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28 listopada 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 2 i nr 5. 2015-02-05
61/2015/P 2015-02-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2015-02-05
60/2015/P 2015-02-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 10, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-04
59/2015/P 2015-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Senatorskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-02-02
58/2015/P 2015-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-02-02
57/2015/P 2015-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2015-02-02
56/2015/P 2015-02-02 w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2015-02-02
55/2015/P 2015-01-30 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste (ul. Starogardzka). 2015-01-30
54/2015/P 2015-01-30 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste (ul. Górczyńska). 2015-01-30
53/2015/P 2015-01-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Sycowskiej /Trzebińskiej. 2015-01-30
52/2015/P 2015-01-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-01-30
49/2015/P 2015-01-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-01-30
3/2015/K 2015-01-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-01-30
51/2015/P 2015-01-29 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2015-01-29
50/2015/P 2015-01-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku. 2015-01-29
46/2015/P 2015-01-28 w sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych Urzędu Miasta Poznania. 2015-02-02
48/2015/P 2015-01-28 w sprawie powołania pani Katarzyny Kamińskiej na stanowisko dyrektora Wydawnictwa Miejskiego Posnania w Poznaniu. 2015-01-28
47/2015/P 2015-01-28 w sprawie powołania pani Agnieszki Pachciarz na stanowisko czwartego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 2015-01-28
45/2015/P 2015-01-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-28
44/2015/P 2015-01-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2015. 2015-01-27
43/2015/P 2015-01-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Ochrony i Promocji Zdrowia. 2015-01-27
2/2015/K 2015-01-27 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zespołu ds. Podziału Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2015-01-27
42/2015/P 2015-01-26 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO2P/00128502/3, PO2P/00260536/7, PO2P/00106806/4, PO2P/00260535/0, PO2P/00001427/7 i użytkownika wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00006137/2 w z związku z korzystaniem przez nich z pasa gruntu o pow. 435 m nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00111096/1, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piastowskiej. 2015-01-26
41/2015/P 2015-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/738 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/739 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/740 pow. 723 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/741 pow. 906 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-01-26
40/2015/P 2015-01-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-26
39/2015/P 2015-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/735 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/736 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/737 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-01-26
38/2015/P 2015-01-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Sycowska - obręb Junikowo arkusz 08 działka 1/10 (N, RIVa, RV) pow. 4.163 m2 KW PO1P/00116041/9.
2015-01-26
37/2015/P 2015-01-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-22
36/2015/P 2015-01-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia jednostkom miejskim nieruchomości będących w zasobie Miasta Poznania. 2015-01-22
35/2015/P 2015-01-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2015-01-21
34/2015/P 2015-01-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-01-21
33/2015/P 2015-01-21 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-21
32/2015/P 2015-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (V edycja). 2015-01-20
31/2015/P 2015-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1 i nr 4. 2015-01-20
28/2015/P 2015-01-20 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz publicznej placówki oświatowej. 2015-01-20
30/2015/P 2015-01-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Miasta Poznania wynoszącego 5/8 części w nieruchomości położonej w Poznaniu:
- ul. Głogowska 159 - obręb Górczyn arkusz 06 działka 71 (Bp) pow. 441 m2 KW PO1P/00210820/3.
2015-01-19
29/2015/P 2015-01-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/18 pow. 885 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/19 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/20 pow. 887 m2 KW PO1P/00146067/6.
2015-01-19
27/2015/P 2015-01-16 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 2015-01-16
26/2015/P 2015-01-16 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Daszewickiej. 2015-01-16
25/2015/P 2015-01-15 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-01-15
24/2015/P 2015-01-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Księżycowej. 2015-01-15
23/2015/P 2015-01-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Bułgarskiej. 2015-01-15
22/2015/P 2015-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 6 i 7. 2015-01-15
21/2015/P 2015-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadania priorytetowego nr 3. 2015-01-15
20/2015/P 2015-01-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 2 i 5. 2015-01-15
19/2015/P 2015-01-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/12 pow. 997 m2 KW PO2P/00145941/7,
- ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/13 pow. 1109 m2 KW PO2P/00145941/7,
2015-01-14
18/2015/P 2015-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z rozdziału 63003 w obszarze turystyki i krajoznawstwa, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-01-14
17/2015/P 2015-01-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-01-14
16/2015/P 2015-01-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/180 (dr) pow. 1004 m2 KW PO1P/00204312/4.
2015-01-13
15/2015/P 2015-01-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 91 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 19 A, pani Małgorzacie Rappe-Kluta. 2015-01-13
14/2015/P 2015-01-13 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych. 2015-01-13
13/2015/P 2015-01-12 w sprawie zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Poznania - osiedli. 2015-01-12
12/2015/P 2015-01-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 59, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-01-12
11/2015/P 2015-01-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. /adres nieruchomości - ul. Kurcewiczówny nar. Ścinawskiej/ 2015-01-12
10/2015/P 2015-01-08 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2015-01-08
9/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Antoniego Kosińskiego 18 - obręb Wilda arkusz 14 działka 21 (Bi) pow. 670 m2 KW PO2P/00001285/9.
2015-01-07
8/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 7 przy placu Kolegiackim 4,
- lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Jana Kassyusza 1,
- lokal mieszkalny nr 21 przy ul. Henryka Sienkiewicza 11.
2015-01-07
7/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Dworska - obręb Naramowice arkusz 27 działka 12/25 pow. 345 m2 KW PO1P/00213138/6.
2015-01-07
6/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Urocza 28 - obr. Naramowice ark. 1 dz. 26/2 (RVI) pow. 1006 m2 KW PO1P/00023638/2,
ul. Poligonowa 8 - obr. Morasko ark. 13 dz. 129 (Bp) pow. 1406 m2 KW PO1P/00116286/8.
2015-01-07
5/2015/P 2015-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zenona Kosidowskiego 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-01-07
4/2015/P 2015-01-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mokrej 2, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2015-01-07
3/2015/P 2015-01-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2015-01-07
2/2015/P 2015-01-07 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-01-07
1/2015/P 2015-01-05 w sprawie powierzenia panu Markowi Krzyżaniakowi pełnienia obowiązków dyrektora Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu. 2015-01-05
1/2015/K 2015-01-02 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-01-02
818/2014/P 2014-12-31 w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na adaptacji budynków na potrzeby liceum wraz z zagospodarowaniem terenu. 2014-12-31
817/2014/P 2014-12-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-12-31
816/2014/P 2014-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych zakładów budżetowych oraz zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych instytucji kultury. 2014-12-31
815/2014/P 2014-12-31 w sprawie zasad sporządzania informacji dotyczących udzielanych ulg w zakresie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu Poznań, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. 2014-12-31
814/2014/P 2014-12-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2014-12-31
813/2014/P 2014-12-31 w sprawie wprowadzenia katalogu ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji Miasta Poznania, w ramach projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej". 2014-12-31
812/2014/P 2014-12-31 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2014-12-31
809/2014/P 2014-12-31 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z panem Zbigniewem Wągrowskim - dyrektorem Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu. 2014-12-31
808/2014/P 2014-12-31 w sprawie powołania pani Anny Hryniewieckiej na stanowisko dyrektora Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. 2014-12-31
50/2014/K 2014-12-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania an rok 2014 2014-12-31
49/2014/K 2014-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2014 roku. 2014-12-31
48/2014/K 2014-12-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2014 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2014-12-31
811/2014/P 2014-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-30
810/2014/P 2014-12-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Czechosłowackiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-30
807/2014/P 2014-12-30 w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015. 2014-12-30
806/2014/P 2014-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-01-01
47/2014/K 2014-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-01-01
805/2014/P 2014-12-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-12-29
804/2014/P 2014-12-29 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2014-12-29
799/2014/P 2014-12-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Folwarcznej/Szwajcarskiej, oznaczonej jako: obręb Kobylepole, arkusz 06, działki 1/3, 1/2, 1/5, na nieruchomości stanowiące własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, położone w Poznaniu : przy ul. Ogrody, oznaczona jako: obręb Jeżyce, arkusz. mapy 18, działka 1/4, przy ul. Madalińskiego, oznaczona jako: obręb Wilda, arkusz mapy 14 dz. 85/6, 93, 94/2, 95, 96, 97, 98, przy ul. Budziszyńskiej/Grunwaldzkiej, oznaczone jako: obręb Junikowo, arkusz mapy 27, działki 15/3, 19/5, 19/6, 24/2, 44/2, 46/2 oraz na os. Rusa oznaczona jako: obręb Chartowo, arkusz mapy 11, działka 7/21. 2014-12-24
798/2014/P 2014-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Poradnictwo dla rodzin wielodzietnych" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-24
797/2014/P 2014-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie i promocja Programu Poznań PRO Rodzina promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu", w tym projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-24
796/2014/P 2014-12-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Zorganizowanie i koordynacja obchodów Poznańskiego Tygodnia Rodziny w dniach od 15 do 26 maja 2015 roku" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-24
802/2014/P 2014-12-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Polska - obręb Jeżyce arkusz 22 działka 9/3 (RIIIb) pow. 3029 m2 KW PO1P/00057365/4;
- ul. Franowo - obręb Kobylepole arkusz 2 działka 2/17 (RIIIb, RIVa) pow. 4060 m2 KW PO2P/00225978/0.
2014-12-23
801/2014/P 2014-12-23 w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na zbycie ruchomości w postaci agregatu prądotwórczego, o wartości księgowej na dzień 1 grudnia 2014 r. 98 601,71 zł, za kwotę 50 000 zł. 2014-12-23
800/2014/P 2014-12-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bułgarskiej. 2014-12-23
795/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (IV edycja). 2014-12-23
794/2014/P 2014-12-23 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkohlizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2014-12-23
793/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (III edycja). 2014-12-23
792/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu (70 miejsc dziennie), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-23
791/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art.6 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-23
790/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-23
789/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (II edycja). 2014-12-23
788/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych poprzez między innymi szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, usługi asystentów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2015 roku). 2014-12-23
787/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań ukierunkowanych na poradnictwo dotyczące problemów i uprawnień osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2015 roku). 2014-12-23
786/2014/P 2014-12-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (I edycja w 2015 roku). 2014-12-23
46/2014/K 2014-12-23 zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego stosowania odmiennych reguł polityki rachunkowej w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami. 2014-12-23
785/2014/P 2014-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2015-01-01
803/2014/P 2014-12-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-22
784/2014/P 2014-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-12-22
783/2014/P 2014-12-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2014-12-22
782/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na utworzeniu i prowadzeniu co najmniej 2 mieszkań chronionych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
781/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
780/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na zapewnieniu specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
779/2014/P 2014-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na udzielaniu pomocy w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-22
778/2014/P 2014-12-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1 i nr 4. 2014-12-19
777/2014/P 2014-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" polegającego na udzielaniu pomocy na rzecz rodzin i dzieci, między innymi poprzez działania wolontaryjne w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-19
776/2014/P 2014-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-12-19
775/2014/P 2014-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Działania streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-19
45/2014/K 2014-12-19 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2014-12-19
774/2014/P 2014-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (I edycja). 2014-12-18
773/2014/P 2014-12-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (V edycja 2015). 2014-12-18
772/2014/P 2014-12-18 w sprawie przyjęcia regulaminu projektu "Poznań PRO Rodzina - Karta Rodziny Dużej", realizowanego w latach 2013-2017. 2014-12-18
771/2014/P 2014-12-17 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej
za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego.
2014-12-17
770/2014/P 2014-12-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-17
769/2014/P 2014-12-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-17
768/2014/P 2014-12-16 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2014-12-16
767/2014/P 2014-12-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyka i krajoznawstwo". 2014-12-15
766/2014/P 2014-12-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tymienieckiego. 2014-12-15
765/2014/P 2014-12-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tymienieckiego. 2014-12-15
764/2014/P 2014-12-15 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Koziorowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 23 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2014-12-15
763/2014/P 2014-12-15 w sprawie Systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. 2014-12-15
762/2014/P 2014-12-15 w sprawie powołania pana Macieja Wudarskiego na stanowisko trzeciego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 2014-12-15
44/2014/K 2014-12-15 w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. 2014-12-15
761/2014/P 2014-12-12 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr .................................. o łącznej powierzchni 1663 m, zajętej pod ulice: Hodowlaną i Szklarniową w Poznaniu. 2014-12-12
760/2014/P 2014-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (III edycja 2015). 2014-12-12
759/2014/P 2014-12-12 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących na rok 2015. 2014-12-12
758/2014/P 2014-12-12 w sprawie wyznaczenia pani Anny Kobuszyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 131 w Poznaniu, os. Przyjaźni 117. 2014-12-12
757/2014/P 2014-12-12 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Bochińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2014-12-12
756/2014/P 2014-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Janikowo 1" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2014-12-11
755/2014/P 2014-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-12-11
754/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ........................., o powierzchni 194 m, wydzielonej pod poszerzenie ulicy Naramowickiej w Poznaniu. 2014-12-11
753/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ........................, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/1, z obrębu Górczyn, arkusz mapy 14. 2014-12-11
752/2014/P 2014-12-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Źródlanej 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-11

Zarządzenia Prezydenta