« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
843/2016/P 2016-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2016-12-02
842/2016/P 2016-12-02 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych oraz Zespołu ds. sprzedaży nieruchomości. 2016-12-02
841/2016/P 2016-12-01 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kotlarskiej. 2016-12-01
840/2016/P 2016-12-01 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Garbary. 2016-12-01
839/2016/P 2016-12-01 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2016-2018. 2016-12-01
838/2016/P 2016-12-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 50/2016 na wsparcie realizacji wieloletnich zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w latach 2016-2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2016-12-01
837/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul. Słowackiego 15, pani Arlecie Kaczmarek. 2016-12-01
836/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 71 w Poznaniu, ul. Galla Anonima 13, pani Marzennie Bolińskiej. 2016-12-01
835/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, panu Andrzejowi Kaczmarkowi. 2016-12-01
834/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Magdalenie Kubicy. 2016-12-01
833/2016/P 2016-12-01 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Violetty Nowak. 2016-12-01
832/2016/P 2016-11-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-11-30
828/2016/P 2016-11-26 w sprawie powołania Zespołu ds. terenu Wolnych Torów w Poznaniu. 2016-11-26
829/2016/P 2016-11-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 45, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 180/6720 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-11-25
827/2016/P 2016-11-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 1/2016) na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 2016-11-25
826/2016/P 2016-11-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2016-11-25
825/2016/P 2016-11-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-11-25
824/2016/P 2016-11-24 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego przedszkola. 2016-11-24
823/2016/P 2016-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 174 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, pani Barbarze Kina-Wrońskiej. 2016-11-24
822/2016/P 2016-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4, pani Renacie Szkudlarczyk. 2016-11-24
821/2016/P 2016-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105, pani Ewie Ostrowskiej. 2016-11-24
819/2016/P 2016-11-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2016-11-24
820/2016/P 2016-11-24 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-10-03
818/2016/P 2016-11-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Violetcie Nowak. 2016-11-23
817/2016/P 2016-11-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu, os. Zwycięstwa 101, panu Markowi Korbankowi. 2016-11-23
816/2016/P 2016-11-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kórnickiej. 2016-11-23
815/2016/P 2016-11-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. (os. Zwycięstwa 19 A) 2016-11-23
814/2016/P 2016-11-23 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / adres nieruchomoś lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Floriana Stablewskiego 17 / 2016-11-23
813/2016/P 2016-11-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2016 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-11-23
812/2016/P 2016-11-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 października 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej", na rok 2017. 2016-11-23
811/2016/P 2016-11-23 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020. 2016-11-23
810/2016/P 2016-11-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2016 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na realizacji zadania pod nazwą "Utworzenie maksymalnie 40 nowych miejsc w schronisku dla osób bezdomnych", w 2016 roku. 2016-11-23
809/2016/P 2016-11-23 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali. 2016-11-23
808/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej ...................................., o powierzchni 5360 m, przeznaczonej pod III Ramę Komunikacyjną i w części pod nowy układ komunikacyjny ulic Smoluchowskiego i Grunwaldzkiej w Poznaniu. 2016-11-22
807/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - Umultowo Wchód część A w Poznaniu symbolem 01KD-L. 2016-11-22
806/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00147827/9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37 z obrębu Golęcin, arkusz mapy 45. 2016-11-22
805/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ......................, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21/31 z obrębu Spławie, arkusz mapy 20. 2016-11-22
804/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu pod tereny komunikacji - odpowiednio pod drogę publiczną, ulicę klasy głównej oraz pod drogę publiczną, ulicę klasy zbiorczej. 2016-11-22
803/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - Umultowo Wschód część A w Poznaniu odpowiednio symbolami 31KD-D, 33KD-D, 32KD-D. 2016-11-22
802/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za część nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej ..........................., a mianowicie za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną. 2016-11-22
801/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ................................., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/7 z obrębu Jeżyce, arkusz mapy 3. 2016-11-22
800/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji, drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 4KD-D. 2016-11-22
799/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 3KD-D. 2016-11-22
798/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji, drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 6KD-D. 2016-11-22
797/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej z wodami powierzchniowymi środlądowymi oraz pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu odpowiednio symbolami 1KD-D/WS, KD-Dxs/Ws, 3KD-Dxs. 2016-11-22
796/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Ulica Nowa Naramowicka-część południowa" w Poznaniu pod tereny komunikacji - odpowiednio pod drogę publiczną, ulicę klasy głównej oraz pod drogę publiczną, ulicę klasy zbiorczej. 2016-11-22
795/2016/P 2016-11-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-11-21
794/2016/P 2016-11-21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli oraz szkół. 2016-11-21
793/2016/P 2016-11-21 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw wdrażania zmian w poznańskim systemie oświaty. 2016-11-21
792/2016/P 2016-11-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Edmunda Taczanowskiego 18, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji International School of Poznań. 2016-11-21
791/2016/P 2016-11-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 28 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2016-11-21
790/2016/P 2016-11-18 w sprawie powołania Zespołu ds. polityki senioralnej na lata 2017-2021. 2016-11-18
51/2016/K 2016-11-18 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2016 roku. 2016-11-18
789/2016/P 2016-11-17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2016-10-24
788/2016/P 2016-11-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piątkowskiej. 2016-11-15
787/2016/P 2016-11-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kotowo. 2016-11-15
786/2016/P 2016-11-15 w sprawie określenia procedury powoływania oraz zasad funkcjonowania oddziałów sportowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-11-15
785/2016/P 2016-11-15 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania udziału wynoszącego 82/100 we współwłasności niezabudowanej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00278552/7, stanowiącej wlasność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych. 2016-11-15
784/2016/P 2016-11-15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Poznaniu, ul. Żeromskiego 8/12, panu Pawłowi Kozłowskiemu. 2016-11-15
783/2016/P 2016-11-15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 1, panu Karolowi Sarnie. 2016-11-15
782/2016/P 2016-11-15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 31 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 21, pani Katarzynie Stankiewicz-Waśk. 2016-11-15
781/2016/P 2016-11-15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 29 w Poznaniu, ul. ks. Józefa 1/3, pani Katarzynie Łuczyńskiej. 2016-11-15
780/2016/P 2016-11-14 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Rajniger-Łatkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 20
w Poznaniu, ul. Główna 42.
2016-11-14
779/2016/P 2016-11-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/3 (RVI) pow. 1124 m2
KW PO1P/00023638/2;
- przy ul. Poręba 27 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/4 (RVI) pow. 1125 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-11-09
778/2016/P 2016-11-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ulica Strzeszyńska 296 i 298 - obręb Strzeszyn, arkusz 16, działki:
24/35 (Bp) pow. 201 m2, 24/36 (Bp) pow. 441 m2, 25/12 (Bp) pow. 23 m2, 25/13 (Bp) pow. 43 m2, KW PO1P/00061265/4.
2016-11-09
50/2016/K 2016-11-09 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-11-09
776/2016/P 2016-11-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 października 2016 r. otwartego konkursu ofert na wspacie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej", na rok 2017. 2016-11-08
775/2016/P 2016-11-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-11-08
777/2016/P 2016-11-08 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2016-11-01
774/2016/P 2016-11-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Poręba 26 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 70 (RVI) pow. 986 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-11-07
773/2016/P 2016-11-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Głuszyna. 2016-11-07
772/2016/P 2016-11-07 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2017 rok. 2016-11-07
771/2016/P 2016-11-07 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2016-11-07
49/2016/K 2016-11-07 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2016 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2016-11-07
770/2016/P 2016-11-04 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci z miasta Poznania na lata 2016-2017. 2016-11-04
48/2016/K 2016-11-04 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2016-11-04
769/2016/P 2016-11-03 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-11-03
768/2016/P 2016-11-02 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji systemu opieki nad osobami zależnymi w sytuacjach kryzysowych. 2016-11-02
767/2016/P 2016-11-02 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu. 2016-11-02
765/2016/P 2016-11-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 185 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 118, pani Ilonie Dzikowskiej. 2016-11-02
764/2016/P 2016-11-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 37 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 112, pani Iwonie Ziółkowskiej. 2016-11-02
763/2016/P 2016-11-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Warzywna 24, pani Krystynie Rachwalik. 2016-11-02
762/2016/P 2016-11-02 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 188 w Poznaniu, ul. Dębina 15, pani Beacie Piotrowskiej. 2016-11-02
761/2016/P 2016-11-02 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2016-11-02
760/2016/P 2016-11-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic: Podgórnej - Szkolnej - Koziej, obręb Poznań, arkusz 27,
działka 23/8 KW PO1P/00149503/6, działka 24/2 KW PO1P/00006636/3, działki 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 KW PO1P/00277027/1, pow. łączna 13.005 m2 .
2016-11-02
759/2016/P 2016-11-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn, arkusz 7;
działka 5/742 (RV) pow. 790 m2 KW PO1P/00165176/2;
działka 5/743 (RV) pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2, pow. łączna 1490 m2
2016-11-02
756/2016/P 2016-10-31 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-10-31
755/2016/P 2016-10-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-10-31
47/2016/K 2016-10-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-10-31
766/2016/P 2016-10-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piaśnickiej/osiedla Rusa, oznaczonej geodezyjnie jako część dz. 7/47, odpowiadającej projektowanym działkom nr 7/51, 7/53, 7/59 z obrębu Chartowo, arkusz mapy 11. 2016-10-28
758/2016/P 2016-10-28 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości Miasta Poznania położonej pomiędzy ul. Wagrowską a Unii Lubelskiej w Poznaniu, zapisanej w KW PO2P/00168359/7, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 17/2, ark. 13, obręb Żegrze, na prawo własności nieruchomości spółki Neoinvest Group Sp. z o.o. położonej przy ul. Chyżańskiej w Poznaniu, zapisanej w KW PO2P/00210611/2, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 34, ark. 06, obręb Żegrze. 2016-10-28
757/2016/P 2016-10-28 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości Spółki Neoinvest Group sp. z o.o. położonych przy ul. Chyżańskiej w Poznaniu, dla których sąd wieczystoksięgowy prowadzi księgi wieczyste o numerach KW PO2P/00210745/0 oraz KW PO2P/00210746/7, w których zapisane są działki oznaczone geodezyjnie jako: 33/1 oraz 33/2 (ark. 06, obręb Żegrze). 2016-10-28
754/2016/P 2016-10-28 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCL lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-10-28
753/2016/P 2016-10-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-10-28
752/2016/P 2016-10-27 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2016-10-27
751/2016/P 2016-10-27 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2016-10-27
750/2016/P 2016-10-27 w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2016-10-27
749/2016/P 2016-10-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-10-27
748/2016/P 2016-10-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Nadwarciańskiej. 2016-10-25
746/2016/P 2016-10-25 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Dobroś do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11. 2016-10-25
745/2016/P 2016-10-25 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34, pani Danuty Staniszewskiej. 2016-10-25
744/2016/P 2016-10-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 49/2016 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2016 roku. 2016-10-25
743/2016/P 2016-10-25 w sprawie powołania Rady Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2016-10-25
747/2016/P 2016-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jaromińskiej 12/14, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-10-24
742/2016/P 2016-10-24 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod budowę ulicy Królowej Jadwigi w Poznaniu. 2016-10-24
741/2016/P 2016-10-24 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej. 2016-10-24
740/2016/P 2016-10-24 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-10-24
739/2016/P 2016-10-21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018. 2016-10-21
738/2016/P 2016-10-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu nr 48/2016 na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2016 roku. 2016-10-21
737/2016/P 2016-10-20 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Kierunek praca - dobre praktyki w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami" oraz powołania jury konkursu. 2016-10-20
736/2016/P 2016-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/1 (Bp, RVI) pow. 1124 m2 KW PO1P/00023638/2;
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/2 (RVI) pow. 1124 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-10-20
735/2016/P 2016-10-20 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki "Targowiska" sp. z o.o. 2016-10-20
734/2016/P 2016-10-18 w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2016-10-18
733/2016/P 2016-10-18 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2016-10-18
732/2016/P 2016-10-18 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania na rok 2016 na dopłatę do kapitału zakładowego spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2016-10-18
731/2016/P 2016-10-18 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania. 2016-10-18
730/2016/P 2016-10-18 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu mieszkań treningowych w Poznaniu. 2016-10-18
729/2016/P 2016-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste / adres nieruchomości ul. Jawornicka / 2016-10-18
46/2016/K 2016-10-17 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-10-17
728/2016/P 2016-10-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-10-14
727/2016/P 2016-10-14 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Chełmońskiego. 2016-10-14
726/2016/P 2016-10-14 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Poznania. 2016-10-14
725/2016/P 2016-10-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. 2016-10-14
724/2016/P 2016-10-14 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 2016-10-14
45/2016/K 2016-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu projektowego do spraw modernizacji płyty Starego Rynku. 2016-10-13
723/2016/P 2016-10-12 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw renegocjacji Umowy Partycypacyjnej nr GKM.VII/3420 - 26/Fn1815/2004, zawartej w dniu 21 czerwca 2004 r. pomiędzy Miastem Poznań a Inwestorem Neinver Polska Sp. z o.o. (później Neinver Malta Sp. z o.o.), w związku z realizacją Inwestycji Centrum Handlowe Galeria Malta w Poznaniu. 2016-10-12
722/2016/P 2016-10-12 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2016-10-12
721/2016/P 2016-10-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-10-11
720/2016/P 2016-10-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Libelta. 2016-10-11
719/2016/P 2016-10-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach projektu P11 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, w poddziałaniu 6.4.2 "Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 13 września 2016 r. 2016-10-11
718/2016/P 2016-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2016 roku. 2016-10-10
715/2016/P 2016-10-07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. 2016-10-07
714/2016/P 2016-10-07 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-10-07
713/2016/P 2016-10-07 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+". 2016-10-07
44/2016/K 2016-10-07 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw umów partycypacyjnych. 2016-10-07
43/2016/K 2016-10-06 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania 2016-11-01
717/2016/P 2016-10-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-10-06
716/2016/P 2016-10-06 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli oraz szkół. 2016-10-06
711/2016/P 2016-10-06 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2016-10-06
710/2016/P 2016-10-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2016-10-06
709/2016/P 2016-10-06 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach projektu P11 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, w poddziałaniu 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 13 września 2016 r. 2016-10-06
708/2016/P 2016-10-06 w sprawie powołania pani Małgorzaty Kempy na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej w Poznaniu. 2016-10-06
707/2016/P 2016-10-06 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Zawady. 2016-10-06
712/2016/P 2016-10-06 w sprawie odwołania powierzenia pani Agnieszce Michalskiej zadań doradcy metodycznego. 2016-08-31
704/2016/P 2016-10-05 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2016 r. 2016-10-05
706/2016/P 2016-10-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu przy
ul. Nad Wierzbakiem 17, lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 127,8 m2 - obręb Golęcin arkusz 39, działka 121/1 (B) pow. 255 m2, działka 122/1 (B) pow. 37 m2, pow. łączna: 292 m2 PO1P/00065365/3.
2016-10-03
705/2016/P 2016-10-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Marcelińskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działki: 4/16, 4/78, 4/81, 6/9, KW PO1P/00295825/7 o łącznej powierzchni 15.985 m2. 2016-10-03
703/2016/P 2016-09-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 2016-09-30
702/2016/P 2016-09-30 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla realizacji Projektu pn.: "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania", objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. 2016-09-30
701/2016/P 2016-09-30 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2016-09-30
700/2016/P 2016-09-30 zmieniające zarządzenie plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-09-30
699/2016/P 2016-09-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-09-30
42/2016/K 2016-09-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania inwestycji związanych z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) oraz układu drogowego dla potrzeb funkcjonowania ITPOK. 2016-09-30
41/2016/K 2016-09-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-09-30
697/2016/P 2016-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2016-09-29
696/2016/P 2016-09-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-10-01
698/2016/P 2016-09-28 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. 2016-09-28
695/2016/P 2016-09-28 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących programu rozwoju infrastruktury rowerowej. 2016-09-28
694/2016/P 2016-09-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Jarowa 21 - obręb Naramowice, arkusz 1, działka 69 (RVI), pow. 1153 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-09-27
693/2016/P 2016-09-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nr VI garaży przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-09-26
692/2016/P 2016-09-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/56 (RIIIb)
pow. 873 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/59 (RIIIb)
pow. 1437 m2 KW PO2P/00145941/7.
2016-09-26
691/2016/P 2016-09-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2016-09-26
690/2016/P 2016-09-26 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2016-09-26
40/2016/K 2016-09-26 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2016 roku. 2016-09-26
689/2016/P 2016-09-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2016-09-23
688/2016/P 2016-09-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 11/1 (RIVa) pow. 738 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 11/2 (RIVa) pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2.
2016-09-20
687/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Pauliny Komasinskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2016-09-20
686/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Arlety Dotki do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2016-09-20
685/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Hanny Westfalewskiej-Stróżyk do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2. 2016-09-20
684/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Barbary Lemańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2016-09-20
683/2016/P 2016-09-20 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-09-20
682/2016/P 2016-09-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-09-20
681/2016/P 2016-09-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 47/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku (V edycja). 2016-09-20
680/2016/P 2016-09-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-09-16
679/2016/P 2016-09-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-09-16
678/2016/P 2016-09-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-09-16
677/2016/P 2016-09-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-09-16
676/2016/P 2016-09-16 w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2016-09-16
39/2016/K 2016-09-15 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy: pl. Kolegiackim 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22a i ul. Matejki 50 w Poznaniu. 2016-09-15
38/2016/K 2016-09-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-09-15
674/2016/P 2016-09-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-09-14
675/2016/P 2016-09-13 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Kantorowicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 70 w Poznaniu, ul. Skarbka 9. 2016-09-13
670/2016/P 2016-09-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Piotrem Snuszką na stanowisku dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-09-13
673/2016/P 2016-09-12 w sprawie wyznaczenia pani Danuty Duszczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 134 w Poznaniu, os. Kosmonautów 108. 2016-09-12
672/2016/P 2016-09-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 8, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2016-09-12
671/2016/P 2016-09-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ulica Strzeszyńska 290, 292, 294 - obręb Strzeszyn, arkusz 16, działki:
24/25 (Bp) pow. 294 m2, 24/26 (Bp) pow. 101 m2, 24/27 (Bp) pow. 28 m2 KW PO1P/00125328/1,
24/32 (Bp) pow. 27 m2, 24/33 (Bp) pow. 100 m2, 24/34 (Bp) pow. 173 m2, 25/9 (Bp) pow. 37 m2, 25/10 (Bp) pow. 23 m2, 25/11 (Bp) pow. 23 m2, KW PO1P/00061265/4,
- ulica Strzeszyńska 296 i 298 - obręb Strzeszyn, arkusz 16, działki:
24/35 (Bp) pow. 201 m2, 24/36 (Bp) pow. 441 m2, 25/12 (Bp) pow. 23 m2, 25/13 (Bp) pow. 43 m2, KW PO1P/00061265/4.
2016-09-12
669/2016/P 2016-09-12 w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu. 2016-09-12
668/2016/P 2016-09-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 14 lipca 2016 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 5. 2016-09-12
664/2016/P 2016-09-12 w sprawie regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-09-12
663/2016/P 2016-09-12 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli oraz szkół. 2016-09-12
667/2016/P 2016-09-09 w sprawie nawiązania stosunku pracy oraz powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24, pani Beacie Olszewskiej. 2016-09-09
666/2016/P 2016-09-09 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. 2016-09-09
665/2016/P 2016-09-09 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kassyusza, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2016-09-09
662/2016/P 2016-09-09 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-09-09
661/2016/P 2016-09-09 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-09-01
660/2016/P 2016-09-08 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-09-08
37/2016/K 2016-09-07 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta Poznania, ujętych w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki księgujące Urzędu Miasta Poznania. 2016-09-07
36/2016/K 2016-09-07 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2016-09-07
659/2016/P 2016-09-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poręba 26 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 70 (RVI) pow. 986 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 22 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 73 (RVI) pow. 928 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 20 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 75 (RVI) pow. 920 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-09-06
658/2016/P 2016-09-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-09-05

Zarządzenia Prezydenta