Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
7/2017/K 2017-02-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji mienia. 2017-02-24
119/2017/P 2017-02-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Cmentarza Komunalnego nr 1 Miłostowo i Cmentarza Komunalnego nr 2 Junikowo w Poznaniu. 2017-02-24
118/2017/P 2017-02-24 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej przy ul. Grunwaldzkiej 28a w Poznaniu, zapisanej w KW PO1P/00101656/5, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 46/6 (ark. 12, Łazarz) oraz prawa własności części nieruchomości zapisanej w KW PO1P/00117837/3, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu w zakresie działek oznaczonych geodezyjnie jako 86/3, 86/4, 86/5 (ark. 12, Łazarz) na udział wielkości 115339/22902300 w prawie własności nieruchomości spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. położonej przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu, zapisanej w KW PO1P/00100173/8, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 14 (ark. 09, Łazarz). 2017-02-24
6/2017/K 2017-02-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. oceny pomysłów i projektów zgłaszanych w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników i określenia zasad funkcjonowania Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników. 2017-02-23
117/2017/P 2017-02-23 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania. 2017-02-23
116/2017/P 2017-02-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2017 na powierzenie zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli poprzez realizację zadania publicznego w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", polegającego na organizacji czasu wolnego, wypoczynku, spotkań integracyjnych oraz środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-02-23
115/2017/P 2017-02-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 25/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (IV edycja). 2017-02-23
114/2017/P 2017-02-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2017 w zakresie "Tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych". 2017-02-23
113/2017/P 2017-02-23 w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania klas sportowych w poznańskich placówkach po reformie edukacji. 2017-02-23
112/2017/P 2017-02-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Gładkiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-02-21
111/2017/P 2017-02-21 w sprawie powołania Zespołu "Study in Poznań". 2017-02-21
110/2017/P 2017-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2017-02-21
109/2017/P 2017-02-21 w sprawie wprowadzenia wytycznych Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. 2017-02-21
108/2017/P 2017-02-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 27 grudnia 2016 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4 i 5. 2017-02-20
107/2017/P 2017-02-20 w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 2017-02-20
106/2017/P 2017-02-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji wydarzeń odbywających się na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. 2017-02-20
105/2017/P 2017-02-20 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 2017 roku. 2017-02-20
104/2017/P 2017-02-17 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pani Grażyny Bendowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2017-02-17
103/2017/P 2017-02-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na powierzenie zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli poprzez realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-02-17
99/2017/P 2017-02-16 w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2017-02-16
98/2017/P 2017-02-16 w sprawie zakończenia prac Zespołu do spraw restrukturyzacji jednostek budżetowych: Ogród Zoologiczny, Usługi Komunalne oraz Palmiarnia Poznańska. 2017-02-16
102/2017/P 2017-02-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej - Hezjoda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-02-15
101/2017/P 2017-02-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznego zespołu szkół oraz publicznego ośrodka szkolno-wychowawczego. 2017-02-15
100/2017/P 2017-02-15 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4. 2017-02-15
97/2017/P 2017-02-14 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2017-01-01
96/2017/P 2017-02-13 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2017-02-13
95/2017/P 2017-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IV edycja, konkurs nr 25/2017). 2017-02-13
94/2017/P 2017-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2017 roku. 2017-02-13
93/2017/P 2017-02-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dominikańskiej 7a, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-02-13
92/2017/P 2017-02-10 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw zmiany umowy o współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Poznania i Ancona sp. z o.o. 2017-02-10
91/2017/P 2017-02-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2017, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2017-02-09
90/2017/P 2017-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104, pani Jolancie Zielińskiej-Wachowiak. 2017-02-09
89/2017/P 2017-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Poznaniu, ul. Hezjoda 15, pani Helenie Paszkiewicz. 2017-02-09
88/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 45, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 180/6720 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-02-09
87/2017/P 2017-02-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Koziorożca 6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-02-09
86/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-02-09
85/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ulicy Normandzkiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-02-09
84/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2017-02-09
83/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-02-09
82/2017/P 2017-02-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-02-09
81/2017/P 2017-02-09 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2017-02-09
80/2017/P 2017-02-08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu. 2017-02-08
79/2017/P 2017-02-08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. 2017-02-08
78/2017/P 2017-02-07 w sprawie regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2017-02-07
77/2017P 2017-02-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2017-02-07
76/2017/P 2017-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-02-06
74/2017/P 2017-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Władysława Reymonta 35, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej sp. z o.o. 2017-02-02
73/2017/P 2017-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-02-02
72/2017/P 2017-02-02 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych nadwieszenia nad nieruchomością miejską położoną w Poznaniu, w rejonie ul. Wenecjańskiej. 2017-02-02
75/2017/P 2017-01-31 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2017-02-01
67/2017/P 2017-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Poznania. 2017-02-01
71/2017/P 2017-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 12/2017 oraz 22/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z rozdziału 63003 w obszarze turystyki i krajoznawstwa, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-31
70/2017/P 2017-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) w 2017 roku. 2017-01-31
68/2017/P 2017-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-01-31
4/2017/K 2017-01-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-01-31
66/2017/P 2017-01-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2017-01-30
65/2017/P 2017-01-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zwierzynieckiej. 2017-01-30
64/2017/P 2017-01-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ulicy Normandzkiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-01-30
62/2017/P 2017-01-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-01-27
61/2017/P 2017-01-27 w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP przez biura i wydziały Urzędu Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-27
59/2017/P 2017-01-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-27
60/2017/P 2017-01-27 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2017-01-01
57/2017/P 2017-01-26 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2017-01-26
56/2017/P 2017-01-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-01-26
55/2017/P 2017-01-26 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznego zespołu szkół oraz publicznego ośrodka szkolno-wychowawczego. 2017-01-26
54/2017/P 2017-01-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32/40, panu Zbigniewowi Burkietowiczowi. 2017-01-26
53/2017/P 2017-01-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 69 w Poznaniu, ul. Chopina 3, pani Agnieszce Janickiej. 2017-01-26
52/2017/P 2017-01-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 80195 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-26
58/2017/P 2017-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-25
51/2017/P 2017-01-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-25
49/2017/P 2017-01-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4 i 5. 2017-01-25
48/2017/P 2017-01-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 2017-01-25
47/2017/P 2017-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-01-25
46/2017/P 2017-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Poradnictwo dla rodzin wielodzietnych" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. 2017-01-25
45/2017/P 2017-01-24 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)" w 2017 roku. 2017-01-24
50/2017/P 2017-01-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-23
44/2017/P 2017-01-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017 w zakresie zadań priorytetowych nr 2, 3 i 6. 2017-01-23
43/2017/P 2017-01-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-23
42/2017/P 2017-01-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-23
41/2017/P 2017-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-20
38/2017/P 2017-01-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2017-01-19
37/2017/P 2017-01-19 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-01-19
40/2017/P 2017-01-18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 53 w Poznaniu, os. Lecha 14, pani Beacie Dutkiewicz. 2017-01-18
39/2017/P 2017-01-18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu, os. Lecha 37, pani Kamilli Ponie. 2017-01-18
36/2017/P 2017-01-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-01-17
34/2017/P 2017-01-17 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2017-01-17
33/2017/P 2017-01-17 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2017 r. 2017-01-17
32/2017/P 2017-01-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 22/2017 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2017 roku. 2017-01-17
31/2017/P 2017-01-17 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących i doskonalących się na rok 2017. 2017-01-01
35/2017/P 2017-01-16 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2017-01-16
3/2017/K 2017-01-16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-16
30/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 110 w Poznaniu, ul. Świt 16A, pani Mirosławie Polaczyk. 2017-01-16
29/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu, ul. Swoboda 53, pani Ewie Zygman. 2017-01-16
28/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, ul. Szamotulska 33, pani Małgorzacie Lorek. 2017-01-16
26/2017/P 2017-01-16 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 2017-01-16
2/2017/K 2017-01-16 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-01-16
27/2017/P 2017-01-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dominikańskiej 7a, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-01-13
25/2017/P 2017-01-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-13
24/2017/P 2017-01-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży". 2017-01-13
23/2017/P 2017-01-13 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2017-01-13
22/2017/P 2017-01-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2017-01-12
21/2017/P 2017-01-11 uchylające zarządzenie w sprawie planów ochrony w budynkach Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-11
20/2017/P 2017-01-11 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania Likwidatora w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zakład Naprawy Autobusów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2017-01-11
16/2017/P 2017-01-11 w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Sułkowskiej-Wideł do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2017-01-11
15/2017/P 2017-01-11 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Rębas do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2017-01-11
14/2017/P 2017-01-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-01-11
19/2017/P 2017-01-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4. 2017-01-10
18/2017/P 2017-01-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/1 (RIIIa) pow. 817 m2 KW PO2P/00145941/7,
- w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/2 (RIIIa) pow. 802 m2 KW PO2P/00145941/7.
2017-01-10
17/2017/P 2017-01-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. /wykaz obejmuje nieruchomść położoną przy ul. Poznańska/Strzałkowskiego / 2017-01-10
13/2017/P 2017-01-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2017-01-10
9/2017/P 2017-01-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świt. 2017-01-09
8/2017/P 2017-01-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-09
7/2017/P 2017-01-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-01-09
6/2017/P 2017-01-09 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Garczarczyk do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 22
w Poznaniu, ul. Leszka 42.
2017-01-09
12/2017/P 2017-01-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. podziału przez wydzielenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz przeniesienia wydzielanej części majątku na spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 2017-01-09
11/2017/P 2017-01-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Przemysłowej. 2017-01-09
10/2017/P 2017-01-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- przy ul. Poręba 27 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/4 (RVI) pow. 1125 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-01-09
5/2017/P 2017-01-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-01-05
4/2017/P 2017-01-05 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-01-05
1/2017/K 2017-01-05 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-01-01
3/2017/P 2017-01-03 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2017-01-03
2/2017/P 2017-01-03 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Przyjazne Podwórko". 2017-01-03
1/2017/P 2017-01-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2017 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2017 roku. 2017-01-02
950/2016/P 2016-12-30 zmieniające zarządzenie zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016. 2016-12-30
59/2016/K 2016-12-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-12-30
949/2016/P 2016-12-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. abpa Walentego Dymka. 2016-12-29
948/2016/P 2016-12-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Szelągowskiej. 2016-12-29
947/2016/P 2016-12-29 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2016-12-29
946/2016/P 2016-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 10 listopada 2016 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" na rok 2017. 2016-12-29
945/2016/P 2016-12-28 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-01-01
942/2016/P 2016-12-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-12-28
943/2016/P 2016-12-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-12-27
941/2016/P 2016-12-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Rolnej/Traugutta. 2016-12-27
940/2016/P 2016-12-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Warpińskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-12-27
939/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 14/2017) na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (III edycja). 2016-12-27
938/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 5/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (I edycja). 2016-12-27
937/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 7/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (II edycja). 2016-12-27
936/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", polegającego na: Poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych - Rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz Poradnictwie dla osób niepełnosprawnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
935/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych) 2016-12-27
934/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2016-12-27
932/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 11/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja
i organizacja wolontariatu" i/lub "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. w zakresie określonym w pkt 1-32."
2016-12-27
931/2016/P 2016-12-27 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2016-12-27
930/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
929/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu (70 miejsc dziennie), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
928/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-12-27
927/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
926/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na streetworkingu - usłudze wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania na terenie miasta Poznania - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
925/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na prowadzeniu przytuliska, w tym ogrzewalni - placówki dla osób bezdomnych zapewniającej pomoc w postaci interwencyjnego miejsca gwarantującego bezpieczeństwo - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
924/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w noclegowni i/lub schronisku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
923/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społeczne 2016-12-27
922/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej 2016-12-27
921/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
920/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społeczne 2016-12-27
919/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na działaniach streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
918/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 z dnia 18 listopada 2016 roku na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
944/2016/P 2016-12-23 w sprawie zawarcia z panią Iloną Turbańską umowy o pracę na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu nr 4 w Poznaniu. 2017-01-01
933/2016/P 2016-12-23 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2017-01-01
917/2016/P 2016-12-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 82 w Poznaniu, ul. Zawady 26, pani Małgorzacie Łosinieckiej. 2016-12-22
916/2016/P 2016-12-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, os. Pod Lipami 106, pani Danucie Mikołajczak. 2016-12-22
915/2016/P 2016-12-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 127 w Poznaniu, os. Pod Lipami 102, pani Marii Jaworowicz-Szczepaniak. 2016-12-22
914/2016/P 2016-12-22 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dziadoszańskiej. 2016-12-22
913/2016/P 2016-12-22 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kotowo. 2016-12-22
912/2016/P 2016-12-22 w sprawie przyjęcia darowizny kwoty pieniężnej. 2016-12-22
911/2016/P 2016-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-12-22
910/2016/P 2016-12-22 w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2016-12-22
909/2016/P 2016-12-21 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2016-12-21
908/2016/P 2016-12-21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz ośrodka szkolno-wychowawczego. 2016-12-21
907/2016/P 2016-12-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 38 w Poznaniu, ul. Junikowska 15, pani Ali Dzierbickiej. 2016-12-21
906/2016/P 2016-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-12-21
905/2016/P 2016-12-21 w sprawie wyznaczenia pani Grażyny Bendowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2016-12-21
904/2016/P 2016-12-21 w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji procedury wypłaty świadczenia wychowawczego w formie rzeczowej lub formie opłacania usług. 2016-12-21
903/2016/P 2016-12-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 21 listopada 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja i organizacja wolontariatu" i "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1 - 32", na rok 2017. 2016-12-20
902/2016/P 2016-12-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 25 listopada 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" na rok 2017. 2016-12-20
901/2016/P 2016-12-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Zmartwychwstańców 10, pani Barbarze Płotkowiak. 2016-12-19
900/2016/P 2016-12-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 15 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 43, pani Agacie Wujeskiej. 2016-12-19
899/2016/P 2016-12-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 176 w Poznaniu, ul. Saperska 29, pani Barbarze Thiel-Szopce. 2016-12-19
898/2016/P 2016-12-19 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Dojazd. 2016-12-19
897/2016/P 2016-12-19 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Nadwarciańskiej. 2016-12-19
896/2016/P 2016-12-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (III edycja 2016, konkurs nr 14/2017). 2016-12-19
895/2016/P 2016-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 4 listopada 2016 r., na wsparcie realizacji wieloletnich zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016-2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2016-12-19
894/2016/P 2016-12-19 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2015 rok. 2016-12-19
893/2016/P 2016-12-19 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2015 rok. 2016-12-19
892/2016/P 2016-12-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2016-12-19
891/2016/P 2016-12-19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w 2017 roku. 2016-12-19
58/2016/K 2016-12-19 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania 2016-12-19
57/2016/K 2016-12-16 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2016-12-16
890/2016/P 2016-12-15 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu, przy ul. Swoboda 59. 2016-12-15
889/2016/P 2016-12-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (II edycja 2016, konkurs nr 07/2017). 2016-12-15
888/2016/P 2016-12-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (I edycja 2016, konkurs nr 5/2017). 2016-12-15
56/2016/K 2016-12-15 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2016-12-15
55/2016/K 2016-12-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-12-15
887/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2016-12-13
886/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku. 2016-12-13
885/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku 2016-12-13
884/2016/P 2016-12-13 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 2 w Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 54g/1. 2016-12-13
883/2016/P 2016-12-13 powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2016-12-13
882/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 3, pani Katarzynie Sołtysiak. 2016-12-13
881/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu, ul. Głuszyna 187, pani Barbarze Osiak. 2016-12-13
880/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, panu Jerzemu Małeckiemu. 2016-12-13
879/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11, pani Ewie Smólskiej. 2016-12-13