« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
688/2016/P 2016-09-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 11/1 (RIVa) pow. 738 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Gabrieli Zapolskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 11/2 (RIVa) pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2.
2016-09-20
687/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Pauliny Komasinskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2016-09-20
686/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Arlety Dotki do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2016-09-20
685/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Hanny Westfalewskiej-Stróżyk do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2. 2016-09-20
684/2016/P 2016-09-20 w sprawie wyznaczenia pani Barbary Lemańskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2016-09-20
683/2016/P 2016-09-20 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-09-20
682/2016/P 2016-09-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-09-20
681/2016/P 2016-09-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 47/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku (V edycja). 2016-09-20
680/2016/P 2016-09-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-09-16
679/2016/P 2016-09-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-09-16
678/2016/P 2016-09-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-09-16
677/2016/P 2016-09-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-09-16
676/2016/P 2016-09-16 w sprawie powołania Zespołu ds. zagospodarowania terenów nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2016-09-16
39/2016/K 2016-09-15 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy: pl. Kolegiackim 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22a i ul. Matejki 50 w Poznaniu. 2016-09-15
38/2016/K 2016-09-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-09-15
674/2016/P 2016-09-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-09-14
675/2016/P 2016-09-13 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Kantorowicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 70 w Poznaniu, ul. Skarbka 9. 2016-09-13
670/2016/P 2016-09-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Piotrem Snuszką na stanowisku dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-09-13
673/2016/P 2016-09-12 w sprawie wyznaczenia pani Danuty Duszczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 134 w Poznaniu, os. Kosmonautów 108. 2016-09-12
672/2016/P 2016-09-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 8, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2016-09-12
671/2016/P 2016-09-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ulica Strzeszyńska 290, 292, 294 - obręb Strzeszyn, arkusz 16, działki:
24/25 (Bp) pow. 294 m2, 24/26 (Bp) pow. 101 m2, 24/27 (Bp) pow. 28 m2 KW PO1P/00125328/1,
24/32 (Bp) pow. 27 m2, 24/33 (Bp) pow. 100 m2, 24/34 (Bp) pow. 173 m2, 25/9 (Bp) pow. 37 m2, 25/10 (Bp) pow. 23 m2, 25/11 (Bp) pow. 23 m2, KW PO1P/00061265/4,
- ulica Strzeszyńska 296 i 298 - obręb Strzeszyn, arkusz 16, działki:
24/35 (Bp) pow. 201 m2, 24/36 (Bp) pow. 441 m2, 25/12 (Bp) pow. 23 m2, 25/13 (Bp) pow. 43 m2, KW PO1P/00061265/4.
2016-09-12
669/2016/P 2016-09-12 w sprawie zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu. 2016-09-12
668/2016/P 2016-09-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 14 lipca 2016 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 5. 2016-09-12
664/2016/P 2016-09-12 w sprawie regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-09-12
663/2016/P 2016-09-12 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli oraz szkół. 2016-09-12
667/2016/P 2016-09-09 w sprawie nawiązania stosunku pracy oraz powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24, pani Beacie Olszewskiej. 2016-09-09
666/2016/P 2016-09-09 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. 2016-09-09
665/2016/P 2016-09-09 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kassyusza, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2016-09-09
662/2016/P 2016-09-09 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-09-09
661/2016/P 2016-09-09 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-09-01
660/2016/P 2016-09-08 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-09-08
37/2016/K 2016-09-07 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta Poznania, ujętych w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki księgujące Urzędu Miasta Poznania. 2016-09-07
36/2016/K 2016-09-07 w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2016-09-07
659/2016/P 2016-09-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poręba 26 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 70 (RVI) pow. 986 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 22 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 73 (RVI) pow. 928 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 20 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 75 (RVI) pow. 920 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-09-06
658/2016/P 2016-09-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-09-05
657/2016/P 2016-09-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału przysługującego Miastu Poznań, wynoszącego 3/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 19, położonego w budynku na os. Pod Lipami 4. 2016-09-05
656/2016/P 2016-09-05 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych przy ul. Szelągowskiej. 2016-09-05
655/2016/P 2016-09-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (V edycja, konkurs nr 47/2016). 2016-09-02
654/2016/P 2016-09-02 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w 2016 roku. 2016-09-02
653/2016/P 2016-09-01 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem. 2016-09-01
652/2016/P 2016-08-31 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Koszalińskiej. 2016-08-31
651/2016/P 2016-08-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 236/1 (RIVa) pow. 969 m2 KW PO1P/00146067/6,
- rejon ulic: Gniewskiej i Elbląskiej - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 236/2 (RIVa) pow. 969 m2 KW PO1P/00146067/6.
2016-08-31
650/2016/P 2016-08-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-08-31
35/2016/K 2016-08-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-08-31
649/2016/P 2016-08-31 w sprawie powołania Zespołu nadzorującego uruchomienie systemu sterowania ruchem na rondzie Kaponiera i skrzyżowaniach sąsiednich. 2016-08-22
648/2016/P 2016-08-30 uchylające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2016-08-30
647/2016/P 2016-08-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Piołunowej. 2016-08-30
646/2016/P 2016-08-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", polegającego na koordynowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (II edycja w 2016 roku). 2016-08-29
645/2016/P 2016-08-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2016-08-26
644/2016/P 2016-08-26 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-08-26
643/2016/P 2016-08-26 w sprawie powołania pana Przemysława Kieliszewskiego na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2016-08-26
642/2016/P 2016-08-26 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-08-26
641/2016/P 2016-08-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 40/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2016-08-25
640/2016/P 2016-08-25 w sprawie powierzenia pani Lidii Wojsznis stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73. 2016-08-25
638/2016/P 2016-08-25 w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2016-08-25
639/2016/P 2016-08-24 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-08-24
637/2016/P 2016-08-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 45/2016 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2 i 5. 2016-08-24
636/2016/P 2016-08-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-08-23
635/2016/P 2016-08-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-08-23
634/2016/P 2016-08-18 w sprawie powołania pani Barbary Glapki na stanowisko dyrektora Domu Kultury "Stokrotka" w Poznaniu. 2016-08-18
633/2016/P 2016-08-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-08-18
632/2016/P 2016-08-18 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Radosławą Braszak dyrektorem Gimnazjum nr 44 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14. 2016-08-18
631/2016/P 2016-08-18 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Marciniak dyrektorem Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2016-08-18
630/2016/P 2016-08-18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-08-18
629/2016/P 2016-08-18 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Serbskiej i ul. Wilczak. 2016-08-18
628/2016/P 2016-08-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sołtysiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-08-17
34/2016/K 2016-08-16 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-08-16
627/2016/P 2016-08-12 w sprawie określenia maksymalnej rocznej liczby pojazdów użytkowanych przez pracowników ośrodków dla osób terminalnie chorych, dla których ustala się zerową stawkę za parkowanie. 2016-08-12
626/2016/P 2016-08-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2016-08-11
625/2016/P 2016-08-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Dolna Wilda 36a, 36b, 38a, 38b, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-08-11
624/2016/P 2016-08-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1, panu Janowi Górskiemu. 2016-08-11
623/2016/P 2016-08-11 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Odległej. 2016-08-11
622/2016/P 2016-08-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w przy ul. Ostrobramskiej. 2016-08-11
621/2016/P 2016-08-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 41/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku (IV edycja). 2016-08-11
620/2016/P 2016-08-10 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i
jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu w 2016 r.
2016-08-10
619/2016/P 2016-08-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej. 2016-08-10
618/2016/P 2016-08-09 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00042174/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/3 z obrębu Łazarz, arkusz mapy 2. 2016-08-09
617/2016/P 2016-08-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Stefana Batorego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-08-09
616/2016/P 2016-08-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świętojańskiej 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-08-09
615/2016/P 2016-08-09 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-08-09
614/2016/P 2016-08-09 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2016-08-09
613/2016/P 2016-08-09 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Stare Miasto, zgłoszone w drugiej edycji konkursu "Staromiejskie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-08-09
612/2016/P 2016-08-09 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Wilda, zgłoszone w drugiej edycji konkursu "Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-08-09
611/2016/P 2016-08-09 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Św. Łazarz, zgłoszone w drugiej edycji konkursu "Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-08-09
610/2016/P 2016-08-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 czerwca 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2016 w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2016-08-08
609/2016/P 2016-08-08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2016-08-08
608/2016/P 2016-08-08 W sprawie określenia maksymalnej rocznej liczby pojazdów użytkowanych przez prcowników ośrodków dla osób terminalnie chorych, dla których ustala się zerową stawkę za parkowanie. 2016-08-08
607/2016/P 2016-08-05 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany nazwy placu Ludwika Waryńskiego na Wandy Błeńskiej. 2016-08-05
605/2016/P 2016-08-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2016 na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-08-05
606/2016/P 2016-08-04 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017. 2016-08-04
604/2016/P 2016-08-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych - Koszalińskiej - Literackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-08-04
603/2016/P 2016-08-02 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Ożarowskiej. 2016-08-02
602/2016/P 2016-08-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-08-02
601/2016/P 2016-08-02 w sprawie zamiany prawa własności działek stanowiących własność Miasta Poznań, położonych przy ul. Kołodzieja, oznaczonych jako dz. nr 2/2 i 3/2, ark. 08, obręb Karolin, na prawo własności działek stanowiących własność spółki Św. Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o., położonych przy ul. Piaśnickiej/Inflanckiej, oznaczonych jako dz. nr 17/3, ark. 02, obręb Żegrze, dz. nr 61, ark. 15, obręb Komandoria, dz. nr 38, ark. 06, obręb Chartowo. 2016-08-02
597/2016/P 2016-08-01 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2016-08-01
594/2016/P 2016-08-01 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2016-08-01
33/2016/K 2016-08-01 w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Prezydenta oraz zastępowania Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2016-08-01
595/2016/P 2016-08-01 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2016-07-01
600/2016/P 2016-07-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21, pani Hannie Koniecznej. 2016-07-29
599/2016/P 2016-07-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121, pani Hannie Koniecznej. 2016-07-29
598/2016/P 2016-07-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Klemensa Janickiego 22, pani Hannie Ruszkowskiej. 2016-07-29
596/2016/P 2016-07-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2016 na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-07-29
593/2016/P 2016-07-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 2016-07-29
592/2016/P 2016-07-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24, pani Beacie Olszewskiej. 2016-07-29
591/2016/P 2016-07-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-07-29
590/2016/P 2016-07-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 46/2016 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2016 roku. 2016-07-29
589/2016/P 2016-07-29 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-07-29
32/2016/K 2016-07-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-07-29
588/2016/P 2016-07-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Gabrieli Zapolskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-07-28
587/2016/P 2016-07-28 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-07-28
586/2016/P 2016-07-28 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Miasta Poznania, położonej w rejonie ul. Gosienieckiego w Poznaniu. 2016-07-28
585/2016/P 2016-07-28 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13, pani Beacie Sawińskiej. 2016-07-28
584/2016/P 2016-07-28 w sprawie wyznaczenia pani Violetty Biecuszek-Baumann do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 83 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19. 2016-07-28
583/2016/P 2016-07-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-07-28
582/2016/P 2016-07-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic Panny Marii i Gdańskiej. 2016-07-27
581/2016/P 2016-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/3 (RVI) pow. 1124 m2
KW PO1P/00023638/2;
- ul. Poręba 27 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/4 (RVI) pow. 1125 m2 KW PO1P/00023638/2;
- ul. Jarowa 21 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 69 (RVI) pow. 1153 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-07-26
580/2016/P 2016-07-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. (ul. Janosika) 2016-07-26
579/2016/P 2016-07-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. (os. Bolesława Chrobrego 26, paw.7) 2016-07-26
578/2016/P 2016-07-26 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2016-07-26
577/2016/P 2016-07-26 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stolarskiej. 2016-07-26
576/2016/P 2016-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/1 (Bp, RVI) pow. 1124 m2 KW PO1P/00023638/2;
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/2 (RVI) pow. 1124 m2 KW PO1P/00023638/2.
§ 2
2016-07-26
575/2016/P 2016-07-25 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", II edycja konkursu na rok 2016. 2016-07-25
574/2016/P 2016-07-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Śniadeckich - obręb Łazarz arkusz 11 działki: 48/29 (B) pow. 375 m2, 48/28 (B), pow. 4 m2, KW PO1P/00096808/7, o łącznej powierzchni 379 m2.
2016-07-20
573/2016/P 2016-07-20 W sprawie powołania pana Tomasza Lewandowskiego na stanowisko zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2016-07-20
572/2016/P 2016-07-20 W sprawie odwołania pana Arkadiusza Stasicy ze stanowiska zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 2016-07-20
571/2016/P 2016-07-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 45, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 180/6720 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-07-19
570/2016/P 2016-07-15 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej. 2016-07-15
569/2016/P 2016-07-15 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok. 2016-07-15
31/2016/K 2016-07-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-07-15
568/2016/P 2016-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-07-14
567/2016/P 2016-07-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału przysługującego Miastu Poznań, wynoszącego 3/4 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w budynku na os. Pod Lipami 4. 2016-07-14
565/2016/P 2016-07-14 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Systemu Wspierającego Zarządzanie Ruchem (SWZR). 2016-07-14
566/2016/P 2016-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. / adres nieruchomości ul. Galla Anonima 1-1a / 2016-07-13
564/2016/P 2016-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kopanina, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-07-13
563/2016/P 2016-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-07-13
562/2016/P 2016-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-07-13
561/2016/P 2016-07-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IV edycja, konkurs nr 41/2016). 2016-07-13
560/2016/P 2016-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Podgórnej - Szkolnej - Koziej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-07-13
30/2016/K 2016-07-12 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw projektu: "Poznań 19115 Kontakt Mieszkańca". 2016-07-12
29/2016/K 2016-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2016-07-12
557/2016/P 2016-07-12 w sprawie Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania oraz przepływu informacji w zakresie zarządzania kryzysowego pomiędzy uczestnikami zarządzania kryzysowego w Poznaniu. 2016-07-01
559/2016/P 2016-07-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/51 (RIIIa, RIIIb)
pow. 852 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/56 (RIIIb)
pow. 873 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/59 (RIIIb)
pow. 1437 m2 KW PO2P/00145941/7.
2016-07-11
558/2016/P 2016-07-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-07-11
556/2016/P 2016-07-11 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 2016-07-11
555/2016/P 2016-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2016-07-18
554/2016/P 2016-07-08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2016-07-18
547/2016/P 2016-07-07 w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali. 2016-08-01
553/2016/P 2016-07-07 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13, pani Lidii Kołodziejskiej. 2016-07-07
552/2016/P 2016-07-07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Agnieszce Mądrzak. 2016-07-07
551/2016/P 2016-07-07 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Agnieszki Mądrzak. 2016-07-07
550/2016/P 2016-07-07 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105, pani Ewie Ostrowskiej. 2016-07-07
549/2016/P 2016-07-07 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105, pani Ewy Ostrowskiej. 2016-07-07
548/2016/P 2016-07-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu nr 42/2016 na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2016-2017. 2016-07-07
546/2016/P 2016-07-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Gniewskiej i Elbląskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-07-06
28/2016/K 2016-07-05 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-07-05
545/2016/P 2016-07-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. 2016-07-04
544/2016/P 2016-07-04 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-07-04
543/2016/P 2016-07-04 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-07-04
542/2016/P 2016-07-04 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 50 w Poznaniu, ul. Ściegiennego 10, pana Wiesława Banasia. 2016-07-04
541/2016/P 2016-07-04 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2016-07-04
540/2016/P 2016-07-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ulica Strzeszyńska 290, 292, 294 - obręb Strzeszyn arkusz 16 działki: 24/25 (Bp) pow. 294 m2, 24/26 (Bp) pow. 101 m2, 24/27 (Bp) pow. 28 m2 KW PO1P/00125328/1, 24/32 (Bp) pow. 27 m2, 24/33 (Bp) pow. 100 m2, 24/34 (Bp) pow. 173 m2, 25/9 (Bp) pow. 37 m2, 25/10 (Bp) pow. 23 m2, 25/11 (Bp) pow. 23 m2, KW PO1P/00061265/4, o łącznej powierzchni 806 m2,
- ulica Strzeszyńska 296 i 298 - obręb Strzeszyn arkusz 16 działki: 24/35 (Bp) pow. 201 m2, 24/36 (Bp) pow. 441 m2, 25/12 (Bp) pow. 23 m2, 25/13 (Bp) pow. 43 m2, KW PO1P/00061265/4, o łącznej powierzchni 708 m2.
2016-07-04
539/2016/P 2016-07-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste.( adres nieruchomości os. Orła Białego) 2016-07-04
538/2016/P 2016-07-04 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. (lokal mieszkalny nr 4 w budynku przy ul. Nad Wierzbakiem 17 ) 2016-07-04
537/2016/P 2016-07-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-07-04
536/2016/P 2016-07-01 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania na rok szkolny 2016/2017. 2016-07-01
535/2016/P 2016-06-30 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2016-06-30
532/2016/P 2016-06-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-06-30
531/2016/P 2016-06-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-06-30
27/2016/K 2016-06-30 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania procedury tworzenia, realizacji i monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych. 2016-06-30
26/2016/K 2016-06-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-06-30
530/2016/P 2016-06-29 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2016-07-01
529/2016/P 2016-06-29 w sprawie powołania Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. 2016-07-01
534/2016/P 2016-06-29 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, ustalonej na 2015 rok. 2016-06-29
533/2016/P 2016-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2016-06-29
528/2016/P 2016-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016. 2016-06-29
527/2016/P 2016-06-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Romana Wilkanowicza 6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-06-29
523/2016/P 2016-06-29 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Kamilą Hnatyk, dyrektorem Gimnazjum nr 51 w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 38. 2016-06-29
522/2016/P 2016-06-29 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 50 w Poznaniu, ul. Ściegiennego 10, pani Ligii Przybył. 2016-06-29
526/2016/P 2016-06-28 w sprawie zamiany przysługującego REMONDIS SANITECH POZNAŃ Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego do działki 5/31, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na przysługujące Miastu Poznań prawo użytkowania wieczystego do działki 5/32, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Krańcowej. 2016-06-28
525/2016/P 2016-06-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-06-28
524/2016/P 2016-06-28 w sprawie wyznaczenia pani Emilii Tobias do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 43 w Poznaniu, ul. Wiązowa 5. 2016-06-28
518/2016/P 2016-06-28 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania informacji dotyczących udzielanych ulg w zakresie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu Poznań, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. 2016-06-28
521/2016/P 2016-06-27 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2016-06-27
520/2016/P 2016-06-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zachodniej. 2016-06-27
519/2016/P 2016-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie./ Aleje Solidarności 36/ 2016-06-24
517/2016/P 2016-06-24 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXIII edycji konkursu "Zielony Poznań". 2016-06-24
516/2016/P 2016-06-23 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-07-01
515/2016/P 2016-06-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poręba 26 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 70 (RVI) pow. 986 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 22 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 73 (RVI) pow. 928 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 20 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 75 (RVI) pow. 920 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-06-23
514/2016/P 2016-06-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem KD-Dxs/WS. 2016-06-22
513/2016/P 2016-06-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Obszaru Główna" w Poznaniu część A symbolem 23KD-D. 2016-06-22
512/2016/P 2016-06-22 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2016-06-22
511/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2016-06-22
510/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2016-06-22
509/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2016-06-22
508/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Biblioteki Raczyńskich. 2016-06-22
507/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2016-06-22
506/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Centrum Kultury "Zamek". 2016-06-22
505/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2016-06-22
504/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2016-06-22
503/2016/P 2016-06-22 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2016-06-22

Zarządzenia Prezydenta