Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
902/2017/P 2017-12-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Poetyckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-12-15
901/2017/P 2017-12-15 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości oznaczonej jako dz. 28/2 i 28/3 z obrębu Poznań, arkusz mapy 20, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze ........................... oraz 2/60 udziałów we własności działki 18/3 z obrębu Poznań, arkusz mapy 20, dla której prowadzona jest KW nr ............................. i działki 18/4 z obrębu Poznań, arkusz mapy 20, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze .........................., oraz nabycia 58/60 udziałów w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego na udziałach w prawie własności Skarbu Państwa w dz. 18/3 i 18/4 z obrębu Poznań, arkusz 20 oraz sprzedaży w takim samym udziale własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w dz. 18/4 zapisanej w KW nr ................................ 2017-12-15
900/2017/P 2017-12-14 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. 2017-12-14
899/2017/P 2017-12-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-14
898/2017/P 2017-12-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40, pani Klaudii Sobeckiej-Szcześniak. 2017-12-14
897/2017/P 2017-12-14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2017-12-14
896/2017/P 2017-12-14 w sprawie nabycia działki stanowiącej własność UWI INWESTYCJE Spółka Akcyjna Wołkowyska Spółka komandytowa, położonej przy ul. Wołkowyskiej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Komandoria, ark. 15, dz. nr 1/22, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00270434/5 . 2017-12-14
895/2017/P 2017-12-14 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ulicy Marcina Chwiałkowskiego 38, oznaczonej w ewidencji gruntów: obr. Wilda ark. 09 dz. 4/13, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00113615/0. 2017-12-14
894/2017/P 2017-12-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-14
893/2017/P 2017-12-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu programów streetworkerskich wśród osób żebrzących w przestrzeni publicznej Poznania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-14
892/2017/P 2017-12-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym" w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-12-14
891/2017/P 2017-12-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie usług w dziennym domu pomocy na obszarze Wildy lub Dębca (70 miejsc dziennie) w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-12-14
890/2017/P 2017-12-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na realizację zadań Miasta Poznania w 2018 roku. 2017-12-14
887/2017/P 2017-12-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-12-13
886/2017/P 2017-12-13 w sprawie nabycia działek stanowiących własność spółki Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o., położonych przy ul. Wołkowyskiej oraz Inflanckiej w Poznaniu, oznaczonych geodezyjnie jako: obręb Komandoria, ark. 15, dz. nr 1/20 oraz dz. nr 1/24, zapisanych w księdze wieczystej KW nr PO2P/00101039/1. 2017-12-13
885/2017/P 2017-12-13 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00049133/0 o powierzchni 681 m oraz w księdze wieczystej nr PO1P/00055682/8 o powierzchni 490 m, zajętych pod ulicę Promyk i Płomienną w Poznaniu. 2017-12-13
884/2017/P 2017-12-13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO2P/00101264/7, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylepole, arkusz mapy 48, działki nr: 1/3, 1/6. 2017-12-13
883/2017/P 2017-12-13 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki "Targowiska" sp. z o.o. 2017-12-13
881/2017/P 2017-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2018 i 2019 roku. 2017-12-13
889/2017/P 2017-12-12 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 131 w Poznaniu, os. Przyjaźni 117, pani Grażynie Jankowskiej. 2017-12-12
888/2017/P 2017-12-12 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 131 w Poznaniu, os. Przyjaźni 117. 2017-12-12
882/2017/P 2017-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2017-12-12
880/2017/P 2017-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 22 listopada 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej", na rok 2018. 2017-12-12
879/2017/P 2017-12-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 58, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/4 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-12-12
878/2017/P 2017-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 16/2018 i 19/2018). 2017-12-12
877/2017/P 2017-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (I i III edycja na 2018 r. - konkurs nr 15/2018 i 17/2018). 2017-12-12
876/2017/P 2017-12-11 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2017-12-11
873/2017/P 2017-12-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Świerzawskiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2017-12-11
872/2017/P 2017-12-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-11
871/2017/P 2017-12-11 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2017-12-11
870/2017/P 2017-12-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2017-12-11
875/2017/P 2017-12-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, ul. Podkomorska 49, panu Romanowi Bartkowiakowi. 2017-12-08
874/2017/P 2017-12-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu, ul. Podkomorska 49. 2017-12-08
869/2017/P 2017-12-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poręba 24, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-12-08
868/2017/P 2017-12-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Śniadeckich, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-12-08
867/2017/P 2017-12-07 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kasprzaka. 2017-12-07
866/2017/P 2017-12-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-12-07
865/2017/P 2017-12-07 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2017-12-07
864/2017/P 2017-12-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-12-07
863/2017/P 2017-12-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-12-07
862/2017/P 2017-12-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-12-07
861/2017/P 2017-12-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-12-07
860/2017/P 2017-12-07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-12-07
859/2017/P 2017-12-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku. 2017-12-07
858/2017/P 2017-12-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Kopanina - Rudnicze B" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2017-12-07
857/2017/P 2017-12-07 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej ....................................., stanowiącej fragment ul. Lubej w Poznaniu. 2017-12-07
856/2017/P 2017-12-07 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr .................................... o powierzchni 170 m, zajętej pod fragment ulicy Dereniowej w Poznaniu. 2017-12-07
855/2017/P 2017-12-07 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ................................ o powierzchni 785 m, stanowiącej ulicę Rumiankową w Poznaniu. 2017-12-07
854/2017/P 2017-12-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14, pani Katarzynie Wierzbińskiej. 2017-12-06
853/2017/P 2017-12-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle`a w Poznaniu, ul. Tarnowska 27, panu Andrzejowi Karasiowi. 2017-12-06
852/2017/P 2017-12-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle`a w Poznaniu, ul. Tarnowska 27. 2017-12-06
849/2017/P 2017-12-05 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz - Zachód" symbolem 2KD-L. 2017-12-05
851/2017/P 2017-12-04 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14. 2017-12-04
850/2017/P 2017-12-04 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1. 2017-12-04
847/2017/P 2017-12-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PKP PLK przebudowa linii kolejowej E59). 2017-12-04
846/2017/P 2017-12-01 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2017-12-01
845/2017/P 2017-12-01 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Św. Łazarz. 2017-12-01
844/2017/P 2017-12-01 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących dwuwariantowej koncepcji organizacji ruchu na osiedlu Jeżyce. 2017-12-01
843/2017/P 2017-12-01 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ul. Unii Lubelskiej" w Poznaniu. 2017-12-01
842/2017/P 2017-11-30 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Tarnowskiej. 2017-11-30
841/2017/P 2017-11-30 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Zakopiańskiej. 2017-11-30
840/2017/P 2017-11-30 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2017-11-30
837/2017/P 2017-11-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3, panu Dobiesławowi Figule. 2017-11-30
836/2017/P 2017-11-30 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3. 2017-11-30
835/2017/P 2017-11-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 1/2018) na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 2017-11-30
46/2017/K 2017-11-30 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2017-11-30
839/2017/P 2017-11-29 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej. 2017-11-29
838/2017/P 2017-11-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 listopada 2017 r. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku. 2017-11-29
834/2017/P 2017-11-29 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 2017-11-29
833/2017/P 2017-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-11-28
832/2017/P 2017-11-28 ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Zeylanda. 2017-11-28
831/2017/P 2017-11-28 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Włodkowica. 2017-11-28
830/2017/P 2017-11-28 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Wenecjańskiej. 2017-11-28
829/2017/P 2017-11-28 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jutrzenki. 2017-11-28
828/2017/P 2017-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania, z działu 852 "Pomoc społeczna", rozdziału 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-11-28
827/2017/P 2017-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2017-11-28
826/2017/P 2017-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2017-11-28
825/2017/P 2017-11-28 w sprawie powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. 2017-11-28
824/2017/P 2017-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-11-28
823/2017/P 2017-11-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-11-28
45/2017/K 2017-11-28 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-11-28
822/2017/P 2017-11-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. F. Marciniaka. 2017-11-27
821/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku. 2017-11-27
820/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 9/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku. 2017-11-27
819/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2017-11-27
818/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2017-11-27
817/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2017-11-27
816/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2017-11-27
815/2017/P 2017-11-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowana przez dziennego opiekuna. 2017-11-27
814/2017/P 2017-11-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-11-27
813/2017/P 2017-11-27 w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia nowej placówki oświatowej realizującej wybrane zadania na rzecz rozwoju oświaty Miasta Poznania. 2017-11-27
810/2017/P 2017-11-24 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 2017-11-24
812/2017/P 2017-11-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Literackiej i Hezjoda obręb Golęcin arkusz 14
działki: 1/57, 1/58, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62 (RIVb) pow. łączna 1996 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-11-23
811/2017/P 2017-11-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/49 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/50 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-11-23
809/2017/P 2017-11-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. (os. Winiary 4) 2017-11-23
808/2017/P 2017-11-23 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część B" w Poznaniu symbolem 1KD-Z. 2017-11-23
807/2017/P 2017-11-23 w sprawie zbycia udziałów Miasta Poznania w prawie własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowiańskiej, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr ..........................., w zamian za nabycie na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Dąbrowskiego, zapisanych w Kw nr ......................., oraz tytułem wypłaty odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wilkońskich, wydzielonej na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod drogę publiczną zapisaną w Kw nr ............................. 2017-11-23
806/2017/P 2017-11-23 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr ....................... o powierzchni 165 m, zajętej pod ul. Radyńską w Poznaniu. 2017-11-23
805/2017/P 2017-11-23 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ....................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 19, działka nr 2/1. 2017-11-23
803/2017/P 2017-11-23 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości cen za udostępnianie informacji z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. 2017-11-23
802/2017/P 2017-11-23 w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. 2017-11-23
804/2017/P 2017-11-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/53 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-11-21
801/2017/P 2017-11-21 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, obliczonych z podstawowych kwot dotacji. 2017-11-21
800/2017/P 2017-11-21 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2017 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2017-11-21
799/2017/P 2017-11-21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-11-21
797/2017/P 2017-11-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2017-11-21
798/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sąsiedzkiej 37, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/3 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-11-20
796/2017/P 2017-11-20 w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu. 2017-11-20
795/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. ( os. Winiary 6 ) 2017-11-20
794/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Szmaragdowej 12, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-11-20
793/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXVI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-11-20
792/2017/P 2017-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXV lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-11-20
791/2017/P 2017-11-17 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji poprawy infrastruktury rowerowej na ul. Dmowskiego, na odcinku od rynku Łazarskiego do ul. Miedzianej. 2017-11-17
43/2017/K 2017-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Biblioteki Urzędu Miasta Poznania. 2017-11-16
44/2017/K 2017-11-16 w sprawie Aneksu nr 1 do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-01
790/2017/P 2017-11-15 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Nadolnik. 2017-11-15
789/2017/P 2017-11-14 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-11-14
788/2017/P 2017-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ul. Akacjowa obręb: Dębiec
arkusz: 15 działka nr: 2/7 (Bi) o pow. 20 m2 KW nr: PO2P/00035105/1
2017-11-14
787/2017/P 2017-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ul. Akacjowa obręb: Dębiec
arkusz: 15 działka nr: 272 (Bi) o pow. 20 m2
KW nr: PO2P/00035105/1
2017-11-14
786/2017/P 2017-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ul. Akacjowa obręb: Dębiec
arkusz: 15 działka nr: 2/9 (Bi) o pow. 20 m2 KW nr: PO2P/00035105/1
2017-11-14
785/2017/P 2017-11-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Szczawnicka obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/3 (Bp) pow. 1004 m2 KW PO1P/00111134/3.
2017-11-14
784/2017/P 2017-11-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Starkowskiej. 2017-11-14
783/2017/P 2017-11-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kotowo. 2017-11-14
782/2017/P 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-11-13
781/2017/P 2017-11-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 20 października 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej", na rok 2018. 2017-11-13
780/2017/P 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2017-11-13
779/2017/P 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2017-11-13
778/2017/P 2017-11-13 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2018 rok. 2017-11-13
777/2017/P 2017-11-13 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2017-11-13
42/2017/K 2017-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2017-11-13
776/2017/P 2017-11-09 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2017-11-09
775/2017/P 2017-11-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2017-11-07
774/2017/P 2017-11-07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2017-11-07
773/2017/P 2017-11-07 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji dzielnicy mieszkaniowej "Darzybór" w Poznaniu. 2017-11-07
41/2017/K 2017-11-07 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2017 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2017-11-07
772/2017/P 2017-11-06 w sprawie wyznaczenia pani Renaty Ponaratt do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 9 w Poznaniu, os. Jagiellońskie 9. 2017-11-06
771/2017/P 2017-11-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-11-06
770/2017/P 2017-11-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 2017-11-06
769/2017/P 2017-11-03 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Świt. 2017-11-03
768/2017/P 2017-11-03 w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przygotowania pól inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe. 2017-11-03
767/2017/P 2017-11-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Normandzka - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/35 (Bp) pow. 763 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-11-03
766/2017/P 2017-11-03 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Zawady. 2017-11-03
765/2017/P 2017-11-03 w sprawie ustanowienia na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Drzymały, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2017-11-03
764/2017/P 2017-11-03 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 2KD-D i 3KD-D. 2017-11-03
763/2017/P 2017-11-03 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 3KD-D. 2017-11-03
762/2017/P 2017-11-03 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Obszaru Główna" w Poznaniu część B symbolem 4KD-D. 2017-11-03
758/2017/P 2017-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-11-03
761/2017/P 2017-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXIlI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-11-02
760/2017/P 2017-11-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poziomkowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-11-02
759/2017/P 2017-10-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Grodziska 65 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 61 (B) pow. 442 m KW PO1P/00061568/8.
2017-10-31
757/2017/P 2017-10-31 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Darzyborskiej. 2017-10-31
756/2017/P 2017-10-31 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla terenu w rejonie ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej oraz dla terenu przy ulicy Wieruszowskiej w Poznaniu. 2017-10-31
755/2017/P 2017-10-31 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Dobromiły" w Poznaniu. 2017-10-31
754/2017/P 2017-10-31 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2017-10-31
753/2017/P 2017-10-30 zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-10-30
752/2017/P 2017-10-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-10-30
40/2017/K 2017-10-30 zmieniające finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-10-30
751/2017/P 2017-10-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców, przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. 2017-10-27
749/2017/P 2017-10-26 w sprawie zakończenia prac Zespołu do spraw przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Cmentarza Komunalnego nr 1 Miłostowo i Cmentarza Komunalnego nr 2 Junikowo w Poznaniu. 2017-10-26
744/2017/P 2017-10-26 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-10-26
750/2017/P 2017-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
-przy ul. Normandzkiej 3 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/75 (B) pow. 748 m2
KW PO1P/00115834/8,
-przy ul. Normandzkiej 15 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/69 (Bp) pow. 722 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-10-25
748/2017/P 2017-10-25 w sprawie wyznaczenia pana Witolda Warzycha do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2017-10-25
747/2017/P 2017-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
· ul. Buska - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/5 (Bp) pow. 490 m2 i działka 92/6 (Bp) pow. 499 m2 KW PO1P/00111134/3 - pow. łączna 989 m2;
-ul. Buska - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/7 (Bp) pow. 508 m2 i działka 92/8 (Bp) pow. 565 m2 KW PO1P/00111134/3 - pow. łączna 1073 m2.
2017-10-25
746/2017/P 2017-10-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. ( adres nieruchomości - ul. Norwida ) 2017-10-25
745/2017/P 2017-10-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2017-10-25
743/2017/P 2017-10-24 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Strojnej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 25 w Poznaniu, ul. Głogowska 97. 2017-10-24
742/2017/P 2017-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piekary, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-10-24
741/2017/P 2017-10-24 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Radłowa 15 obręb Naramowice arkusz 1 działka 95/2 (RVI), działka 96/2 (RVI) pow. łączna 1732 m2 KW PO1P/00023638/2. 2017-10-24
740/2017/P 2017-10-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Katowicka 2, obręb Rataje, arkusz 01, działka 4/9 (S-RIVb), pow. 12.661 m2, KW PO2P/00262308/4.
2017-10-24
739/2017/P 2017-10-24 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 172/21 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 19, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w KW nr ..................................... 2017-10-24
738/2017/P 2017-10-20 w sprawie powołania Zespołu ds. Rewaloryzacji Rynku Łazarskiego. 2017-10-20
737/2017/P 2017-10-20 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świętojańskiej 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-10-20
736/2017/P 2017-10-19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu. 2017-10-19
735/2017/P 2017-10-18 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej. 2017-10-18
734/2017/P 2017-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kowarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-10-18
733/2017/P 2017-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Hulewiczów, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2017-10-18
732/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
730/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
729/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
728/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
727/2017/P 2017-10-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2017 rok. 2017-10-18
731/2017/P 2017-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-10-17
726/2017/P 2017-10-17 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem. 2017-10-17
724/2017/P 2017-10-17 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City. 2017-10-17
723/2017/P 2017-10-17 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-10-17
722/2017/P 2017-10-17 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. F. Jaśkowiaka. 2017-10-17
721/2017/P 2017-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 172/21 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 19, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w kw nr ................................ 2017-10-17
720/2017/P 2017-10-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 162/12 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 18, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w kw nr .............................. 2017-10-17
725/2017/P 2017-10-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego - część północna A" w Poznaniu. 2017-10-16
719/2017/P 2017-10-13 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020". 2017-10-13
714/2017/P 2017-10-13 w sprawie wyznaczenia pani Hanny Koniecznej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 112 w Poznaniu, ul. Osinowa 14a. 2017-10-13
718/2017/P 2017-10-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Sowice. 2017-10-12
717/2017/P 2017-10-12 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-10-12
716/2017/P 2017-10-12 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Staszak-Piwińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 130 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 43. 2017-10-12
715/2017/P 2017-10-12 w sprawie wyznaczenia pani Marii Ziółek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2017-10-12
713/2017/P 2017-10-11 w sprawie przekazania na stan majątkowy placówek oświatowych nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu" w ramach Działania PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 2017-10-11
712/2017/P 2017-10-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ................., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 7, działka nr 16/40. 2017-10-11
709/2017/P 2017-10-10 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. .................. o łącznej powierzchni 1468 m przeznaczonej pod tereny publiczne zieleni urządzonej w Poznaniu. 2017-10-10
708/2017/P 2017-10-10 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część C" w Poznaniu. 2017-10-10
711/2017/P 2017-10-09 w sprawie wyznaczenia pani Danuty Pankowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla w Poznaniu, ul. Drzymały 4/6. 2017-10-09