Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
995/2019/P 2019-12-06 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkół. 2019-12-06
994/2019/P 2019-12-05 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu z przeznaczeniem na działalność banku zawierającego umowę na kompleksową obsługę bankową budżetu Miasta Poznania i jego Jednostek. 2019-12-05
993/2019/P 2019-12-05 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
1) rehabilitacji społecznej;
2) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania;
3) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
2019-12-05
992/2019/P 2019-12-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 15 listopada 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 9/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku. 2019-12-04
991/2019/P 2019-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również w ramach zachowania projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-04
990/2019/P 2019-12-04 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 53/2, arkusz mapy 4, obręb Strzeszyn, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Podolany Zachód A" w Poznaniu pod drogę publiczną o symbolu 5kD. 2019-12-04
989/2019/P 2019-12-04 w sprawie wyznaczenia pani Elwiry Henciel-Olkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 82 w Poznaniu, ul. Zawady 26. 2019-12-04
988/2019/P 2019-12-03 w sprawie ustalenia ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.
986/2019/P 2019-12-03 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny.
987/2019/P 2019-12-03 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo - Żegrze" pod drogę publiczną o symbolu 3 KD-L. 2019-12-03
985/2019/P 2019-12-03 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań własności części nieruchomości, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, położonej w Poznaniu przy ulicy Zagajnikowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 28/100 z arkusza mapy 15 obręb Umultowo. 2019-12-03
984/2019/P 2019-12-03 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na udziale wynoszącym 3/4 części przysługującym Miastu Poznań we współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Matejki 50. 2019-12-03
983/2019/P 2019-12-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na realizację zadań Miasta Poznania w 2020 i 2021 r. 2019-12-03
982/2019/P 2019-12-03 w sprawie wyznaczenia pani Donaty Cwojdzińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2019-12-03
981/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82. 2019-12-03
980/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2019-12-03
979/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2019-12-03
978/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2019-12-03
977/2019/P 2019-12-03 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka w Poznaniu, ul. Sarmacka 105. 2019-12-03
976/2019/P 2019-12-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób, w 2020 i 2021 roku. 2019-12-03
975/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 4/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2020 roku. 2019-12-02
974/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", w 2020 roku. 2019-12-02
973/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 05/2020 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w 2020 roku. 2019-12-02
972/2019/P 2019-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 56/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem "Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.)" w okresie od 8 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-02
971/2019/P 2019-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 06/2020 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób, w 2020 roku. 2019-12-02
970/2019/P 2019-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-12-02
969/2019/P 2019-11-29 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2019-12-02
968/2019/P 2019-11-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-11-29
967/2019/P 2019-11-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 2/2020) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarach udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 2019-11-29
965/2019/P 2019-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych osób", w 2020 roku. 2019-11-28
964/2019/P 2019-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Alzackiej 21, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-11-28
963/2019/P 2019-11-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Owczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 13/1 z arkusza mapy 18, obręb Ławica , dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxx. 2019-11-28
962/2019/P 2019-11-27 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2019-11-27
960/2019/P 2019-11-27 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących nowego zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII w Poznaniu. 2019-11-27
959/2019/P 2019-11-26 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości wraz z budowlami, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu księgą wieczystą o numerze xxx, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu, położonej w Poznaniu przy ulicy Murawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 5/2 z arkusza mapy 13, obręb Winiary. 2019-11-26
958/2019/P 2019-11-26 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu. 2019-11-26
957/2019/P 2019-11-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Umultowo Wschód" w Poznaniu. 2019-11-26
46/2019/K 2019-11-26 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2019 roku. 2019-11-26
45/2019/K 2019-11-26 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania. 2019-11-26
956/2019/P 2019-11-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 54, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/4 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-11-25
955/2019/P 2019-11-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości gruntowej, zapisanej w księdze wieczystej nr ................, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dolina Krzyżanki pomiędzy ul. Słupską i Sianowską" pod drogę publiczną o symbolu KD-Dxr. 2019-11-25
954/2019/P 2019-11-25 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznego zespołu przedszkoli. 2019-11-25
953/2019/P 2019-11-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-25
952/2019/P 2019-11-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-25
951/2019/P 2019-11-22 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2019-11-22
950/2019/P 2019-11-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany, położonej w Poznaniu przy ulicy Głuszyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 14/2 z arkusza mapy 07, obręb Głuszyna, stanowiącej własność Miasta Poznania, zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00124215/6, na przysługujące osobie fizycznej prawo własności nieruchomości oznaczonej jako: działka 13/2, arkusz mapy 07, obręb Głuszyna, zapisanej w księdze wieczystej PO2P/00030508/1, oraz ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości: działka nr 14/2 ark.07 obrręb Głuszyna, na czas nieoznaczony, odpłatnej służebności drogi koniecznej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość: działka nr 14/1, arkusz 07, obręb Głuszyna, zapisaną w księdze wieczystej o numerze PO2P/00273977/4. 2019-11-22
949/2019/P 2019-11-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-11-21
948/2019/P 2019-11-21 w sprawie wyznaczenia pani Anety Snowackiej-Bartkowiak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7. 2019-11-21
947/2019/P 2019-11-20 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia przez Miasto Poznań w drodze umowy sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Kruczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 1/46 z arkusza mapy 14, obręb Rataje, oraz nabycia przez Miasto Poznań udziału wynoszącego 39/60 w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Kruczej i Ludwika Zamenhofa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 1/42 z arkusza mapy 14, obręb Rataje, dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00254126/5. 2019-11-20
944/2019/P 2019-11-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy Alejach Karola Marcinkowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-11-20
946/2019/P 2019-11-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód C w Poznaniu symbolem 10 KD-Dxs. 2019-11-19
945/2019/P 2019-11-19 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Daszkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2019-11-19
943/2019/P 2019-11-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 30 października 2019 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2019-11-19
942/2019/P 2019-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-11-19
941/2019/P 2019-11-19 w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne lub powierzone Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Poznania. 2019-11-19
940/2019/P 2019-11-19 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Taborowej 4. 2019-11-19
939/2019/P 2019-11-18 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu na os. Władysława Jagiełły. 2019-11-18
938/2019/P 2019-11-18 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w rejonie ul. Obodrzyckiej. 2019-11-18
937/2019/P 2019-11-15 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". 2019-11-15
936/2019/P 2019-11-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na szóstą kadencję. 2019-11-15
935/2019/P 2019-11-14 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 86/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku. 2019-11-14
934/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 48 im. gen. Oswalda Franka, z siedzibą przy ul. Sarmackiej 105, 61-616 Poznań, środka dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu". 2019-11-14
933/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXXI LO w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
932/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXX LO dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
931/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXIX LO dla Dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
930/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
929/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy XX Liceum Ogółnokształcącego im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, z siedzibą na os. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
928/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, z siedzibą na os. Piastowskim 106, 61-164 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
927/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, z siedzibą przy ul. Augustyna Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
926/2019/P 2019-11-14 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej, z siedzibą przy ul. Widnej 1, 60-655 Poznań, środków dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru funkcjonalnego Poznania". 2019-11-14
44/2019/K 2019-11-13 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2019-11-13
925/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
924/2019/P 2019-11-12 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu. 2019-11-12
923/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego, z siedzibą przy ul. Kazimierza Jarochowskiego 62, 60-246 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
922/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106, z siedzibą przy ul. Klemensa Janickiego 22, 60-542 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
921/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, z siedzibą na os. Zwycięstwa 101, 61-652 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
920/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
919/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera, z siedzibą przy ul. Bosej 9, 60-125 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
918/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, z siedzibą przy ul. Jesionowej 14, 61-432 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
917/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, z siedzibą przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
916/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 42 im. Bolesława Chrobrego w Zespole Szkół nr 5, z siedzibą przy ul. Różanej 1/3, 61-577 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
915/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
914/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Łokietka, z siedzibą na os. Piastowskim 65, 61-156 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
913/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, z siedzibą przy ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
912/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2, z siedzibą przy al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
911/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, z siedzibą na os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
910/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, z siedzibą na os. Winiary 2, 60-665 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
909/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Laureatów Nagrody Nobla, z siedzibą przy ul. Michała Drzymały 4/6, 60-613 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
908/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Aleksandra Fredry 13, 61-701 Poznań, środka dydaktycznego - mebla, zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
907/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą na os. Przyjaźni 127, 61-689 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
906/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, z siedzibą przy ul. Promyk 4, 60-393 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
905/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą przy ul. Żonkilowej 34, 60-175 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
904/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Izaaka Newtona 2, 60-161 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
903/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
902/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, z siedzibą na os. Jagiellońskim 128, 61-223 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
901/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, z siedzibą przy ul. Leszka 42, 61-062 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
900/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań", z siedzibą przy ul. Harcerskiej 3, 61-011 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
899/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
898/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań, środka dydaktycznego - mebla zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
897/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków dydaktycznych - mebli - zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
896/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, z siedzibą na os. Tysiąclecia 43, 61-255 Poznań, środków dydaktycznych - mebli - zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
895/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki, z siedzibą przy ul. Świętego Szczepana 3, 61-465 Poznań, środków dydaktycznych - mebli - zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
894/2019/P 2019-11-12 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków dydaktycznych - mebli zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-11-12
891/2019/P 2019-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2019-11-12
890/2019/P 2019-11-08 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Poznań dostępny - 2019". 2019-11-08
889/2019/P 2019-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej ,"POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO KLINA ZIELENI" w Poznaniu - obszar D symbolem 1KD-D. 2019-11-07
888/2019/P 2019-11-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-11-07
887/2019/P 2019-11-07 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu. 2019-11-07
43/2019/K 2019-11-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2018/K Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2018 r. dotyczącego ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2019-11-07
886/2019/P 2019-11-06 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji przebudowy ulicy Kolejowej w Poznaniu. 2019-11-06
885/2019/P 2019-11-06 w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-11-06
884/2019/P 2019-11-05 w sprawie wyznaczenia pani Anastazji Sulmy do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2019-11-05
883/2019/P 2019-11-05 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie: obręb Spławie, arkusz mapy 23, działka nr 2/47. 2019-11-05
882/2019/P 2019-11-05 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny części nieruchomości xxx oznaczonej geodezyjnie: obręb Spławie, arkusz mapy 23, działka nr 2/47. 2019-11-05
881/2019/P 2019-11-05 w sprawie powołania Kapituły Konkursu Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia dla uczniów poznańskich szkół. 2019-11-05
880/2019/P 2019-11-05 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2019-11-05
879/2019/P 2019-11-04 uchylające zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu w jednoosobowych spółkach Miasta Poznania. 2019-11-04
877/2019/P 2019-11-04 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2019-11-04
876/2019/P 2019-11-04 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-11-04
42/2019/K 2019-11-04 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-11-04
872/2019/P 2019-10-31 w sprawie programu "Najem socjalny lokali ze wsparciem". 2020-01-01
878/2019/P 2019-10-31 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Kościerzyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 48/6 i działka 48/7 z arkusza mapy 20, obręb Krzyżowniki, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze xxx. 2019-10-31
875/2019/P 2019-10-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-10-31
874/2019/P 2019-10-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-10-31
873/2019/P 2019-10-31 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. 2019-10-31
871/2019/P 2019-10-31 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2020 roku. 2019-10-31
870/2019/P 2019-10-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Ekonomiczno-Handlowego w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-10-29
869/2019/P 2019-10-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, 61-441 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-10-29
868/2019/P 2019-10-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-10-29
867/2019/P 2019-10-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-10-29
866/2019/P 2019-10-29 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-10-29
865/2019/P 2019-10-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Burgundzkiej 10, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-10-29
41/2019/K 2019-10-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-10-29
864/2019/P 2019-10-28 w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 2019-10-28
863/2019/P 2019-10-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 88/2019 na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na realizację zadania pt. "Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach zachowania trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania", który był realizowany w latach 2016-2019 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-10-28
862/2019/P 2019-10-25 w sprawie Regulaminu Głosowania w Plebiscycie "Poznanianka Roku 2019". 2019-10-25
861/2019/P 2019-10-25 w sprawie wyznaczenia pani Mileny Wieruszewskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2019-10-25
40/2019/K 2019-10-25 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze świętami Bożego Narodzenia w 2019 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2019-10-25
860/2019/P 2019-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2019-10-24
859/2019/P 2019-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania standardów jakości opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w żłobkach publicznych. 2019-10-24
39/2019/K 2019-10-24 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2019 roku. 2019-10-24
858/2019/P 2019-10-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-10-23
857/2019/P 2019-10-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-10-23
856/2019/P 2019-10-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-10-23
855/2019/P 2019-10-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00185665/3. 2019-10-22
854/2019/P 2019-10-22 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 września 2019 r. 2019-10-22
853/2019/P 2019-10-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-10-21
852/2019/P 2019-10-21 zmieniające zarządzenie Nr 594/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32". 2019-10-21
851/2019/P 2019-10-18 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu P12 Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera z dnia 24 września 2019 r. 2019-10-18
841/2019/P 2019-10-18 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu. 2019-10-18
850/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
849/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-211 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
848/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
847/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Łokietka, z siedzibą na os. Piastowskim 65, 61-156 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
846/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, z siedzibą przy ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
845/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
844/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
843/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
842/2019/P 2019-10-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Świętego Szczepana 3, 61-465 Poznań, środka trwałego dydaktycznego zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-10-17
840/2019/P 2019-10-17 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Poznania. 2019-10-17
839/2019/P 2019-10-17 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu P12 Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania oraz w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera z dnia 29.08.2019 r. 2019-10-17
838/2019/P 2019-10-17 w sprawie wyznaczenia pani Anny Orwat do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 47 w Poznaniu, ul. Senatorska 1. 2019-10-17
837/2019/P 2019-10-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 88/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2019-10-16
38/2019/K 2019-10-16 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania indywidualnej kontroli wspólnika w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Miasto Poznań posiada udziały. 2019-10-16
836/2019/P 2019-10-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr xxx oraz prawa własności części nieruchomości gruntowej zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rejon ul. Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej w Poznaniu" pod drogę publiczną. 2019-10-15
835/2019/P 2019-10-15 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 1KD-Z i 1KD-L. 2019-10-15
37/2019/K 2019-10-15 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-10-15
834/2019/P 2019-10-11 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Opolskiej. 2019-10-11
833/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-10
832/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-10
831/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również w ramach zachowania projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-10-10
830/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Leopolda Staffa 38, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-10-10
829/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXC lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-10-10
828/2019/P 2019-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2019-10-10
827/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-10-10
826/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-10-10
825/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Rubież i Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-10-10
824/2019/P 2019-10-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-10-10
823/2019/P 2019-10-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2019-10-10
822/2019/P 2019-10-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 86/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku. 2019-10-09
821/2019/P 2019-10-09 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych Miastu na realizację programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 dofinansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 2019-10-09
817/2019/P 2019-10-07 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Abłazej-Piątkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 182 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 106. 2019-10-07
820/2019/P 2019-10-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-10-04
819/2019/P 2019-10-04 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu. 2019-10-04
818/2019/P 2019-10-04 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Ratajczaka i Kościuszki" w Poznaniu. 2019-10-04
816/2019/P 2019-10-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-10-04
814/2019/P 2019-10-03 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Przełajowej 4, 61-622 Poznań, środków trwałych dydaktycznych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania". 2019-10-03
815/2019/P 2019-10-02 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2019-10-02
813/2019/P 2019-10-02 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-10-02
812/2019/P 2019-10-02 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-10-02
811/2019/P 2019-10-01 w sprawie wyznaczenia pani Beaty Król-Brzozowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 171 w Poznaniu, ul. Podlaska 2. 2019-10-01
810/2019/P 2019-09-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-09-30
809/2019/P 2019-09-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-30
808/2019/P 2019-09-30 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-30
36/2019/K 2019-09-30 w sprawie powołania zespołu programowego ds. zapewnienia realizacji w Urzędzie Miasta Poznania postanowień określonych w Karcie Różnorodności. 2019-09-30
35/2019/K 2019-09-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-09-30
807/2019/P 2019-09-27 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych placówek. 2019-09-27
806/2019/P 2019-09-27 w sprawie powołania Kapituły Plebiscytu w celu wyboru kandydatek do tytułu "Poznanianka Roku 2019". 2019-09-27
805/2019/P 2019-09-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 87/2019 na realizację zadania publicznego w latach 2019/2020 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-09-27
804/2019/P 2019-09-26 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Kwiatowe" - część B w Poznaniu. 2019-09-26