« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44
Otwórz/zamknij menu

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
520/2016/P 2016-06-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zachodniej. 2016-06-27
519/2016/P 2016-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie./ Aleje Solidarności 36/ 2016-06-24
517/2016/P 2016-06-24 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXIII edycji konkursu "Zielony Poznań". 2016-06-24
516/2016/P 2016-06-23 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2016-07-01
515/2016/P 2016-06-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poręba 26 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 70 (RVI) pow. 986 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 22 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 73 (RVI) pow. 928 m2 KW PO1P/00023638/2,
- ul. Poręba 20 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 75 (RVI) pow. 920 m2 KW PO1P/00023638/2.
2016-06-23
514/2016/P 2016-06-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem KD-Dxs/WS. 2016-06-22
513/2016/P 2016-06-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Obszaru Główna" w Poznaniu część A symbolem 23KD-D. 2016-06-22
512/2016/P 2016-06-22 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2016-06-22
497/2016/P 2016-06-21 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Grażyną Bury, dyrektorem Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 35. 2016-06-21
496/2016/P 2016-06-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w 2016 roku. 2016-06-17
495/2016/P 2016-06-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00303969/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 11/2 z obrębu Winiary, arkusz mapy 10. 2016-06-17
494/2016/P 2016-06-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr .........................., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 358/18 z obrębu Morasko arkusz mapy 32. 2016-06-17
493/2016/P 2016-06-17 w sprawie nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Poznania 2016-06-17
492/2016/P 2016-06-17 w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Poznań. 2016-06-17
491/2016/P 2016-06-16 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach projektu P12 Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania, wskazanego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, w poddziałaniu 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, spośród podmiotów ekonomii społecznej lub organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub konsorcjów podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 19 maja 2016 r. 2016-06-16
490/2016/P 2016-06-16 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48, panu Andrzejowi Politowskiemu. 2016-06-16
489/2016/P 2016-06-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298. 2016-06-16
488/2016/P 2016-06-16 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2016-06-16
487/2016/P 2016-06-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
w rejonie ul. Biskupińskiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/756 (RIVb) pow. 3.494 m2 KW PO1P/00165176/2.
2016-06-16
486/2016/P 2016-06-16 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Wola w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. 5 Stycznia. 2016-06-16
485/2016/P 2016-06-16 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 22. 2016-06-16
484/2016/P 2016-06-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-06-16
483/2016/P 2016-06-16 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Miasta Poznania, położonej w rejonie ul. Wieżowej w Poznaniu. 2016-06-16
481/2016/P 2016-06-15 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. 2016-06-15
480/2016/P 2016-06-15 zmieniające zarządzenie w sprawie sprawdzenia stanu sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji i utrzymania trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" oraz podjęcia działań umożliwiających dalsze utrzymanie jego trwałości. 2016-06-15
25/2016/K 2016-06-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-06-15
482/2016/P 2016-06-15 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Ewą Zgrabczyńską na stanowisku dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2016-06-10
24/2016/K 2016-06-13 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2016-07-01
479/2016/P 2016-06-13 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola. 2016-06-13
478/2016/P 2016-06-13 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Ściegiennego. 2016-06-13
477/2016/P 2016-06-13 w sprawie ustanowienia Zastępcy Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu "System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania" objętego dofinansowaniem Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2016-06-13
23/2016/K 2016-06-13 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wprowadzenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania. 2016-06-13
473/2016/P 2016-06-10 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-06-10
472/2016/P 2016-06-10 w sprawie sprawdzenia stanu sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji i utrzymania trwałości projektu "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" oraz podjęcia działań umożliwiających dalsze utrzymanie jego trwałości. 2016-06-10
476/2016/P 2016-06-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Kondratija Rylejewa i Aleksandra Hercena. 2016-06-09
475/2016/P 2016-06-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2016-06-09
474/2016/P 2016-06-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-06-09
471/2016/P 2016-06-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 35/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2016 roku, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2016-06-09
470/2016/P 2016-06-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2016-06-08
469/2016/P 2016-06-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu, ul. Brandstaettera 6. 2016-06-08
468/2016/P 2016-06-08 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej. 2016-06-08
467/2016/P 2016-06-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/49 (RIIIb)
pow. 801 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/57 (RIIIb)
pow. 823 m2 KW PO2P/00145941/7.
2016-06-08
466/2016/P 2016-06-07 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-06-07
464/2016/P 2016-06-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej. 2016-06-07
463/2016/P 2016-06-07 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00061345/6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/2 z obrębu Żegrze, arkusz mapy 17. 2016-06-07
462/2016/P 2016-06-07 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr .................................., o powierzchni 767 m, przeznaczonej pod ulicę Unii Lubelskiej w Poznaniu. 2016-06-07
461/2016/P 2016-06-07 zmieniające zarządzenie w sprawie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2016-06-07
465/2016/P 2016-06-06 w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującego Miastu Poznań. 2016-06-06
460/2016/P 2016-06-06 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Mieście Poznaniu. 2016-06-06
459/2016/P 2016-06-06 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". 2016-06-06
458/2016/P 2016-06-06 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 55,90 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa medycznego. 2016-06-06
457/2016/P 2016-06-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2016. 2016-06-06
452/2016/P 2016-06-06 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-06-06
456/2016/P 2016-06-02 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Chociszewskiego. 2016-06-02
455/2016/P 2016-06-02 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Golęcińskiej. 2016-06-02
454/2016/P 2016-06-02 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Marciniak, dyrektorem Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2016-06-02
453/2016/P 2016-06-01 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Anną Paluszkiewicz, dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73. 2016-06-01
444/2016/P 2016-06-01 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Janikowo 1" w Poznaniu, pod tereny dróg publicznych oznaczonych w planie odpowiednio symbolami: 1KD-L, 2KD-L i 1KD-D. 2016-06-01
443/2016/P 2016-06-01 w sprawie powołania pana Roberta Mirzyńskiego na stanowisko dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" w Poznaniu. 2016-06-01
442/2016/P 2016-06-01 w sprawie powierzenia pani Kseni Herbst-Buchwald zadań doradcy metodycznego. 2016-06-01
441/2016/P 2016-06-01 w sprawie powierzenia pani Małgorzacie Dynowskiej zadań doradcy metodycznego. 2016-06-01
440/2016/P 2016-06-01 w sprawie powierzenia pani Karolinie Gruchalskiej-Matuszak zadań doradcy metodycznego. 2016-06-01
451/2016/P 2016-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Cmentarza Komunalnego nr 1 Miłostowo i Cmentarza Komunalnego nr 2 Junikowo w Poznaniu. 2016-05-31
450/2016/P 2016-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-05-31
449/2016/P 2016-05-31 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panem Grzegorzem Owczarzakiem, dyrektorem Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu, ul. Raszyńska 48. 2016-05-31
448/2016/P 2016-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-05-31
447/2016/P 2016-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2016-05-31
446/2016/P 2016-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-05-31
445/2016/P 2016-05-31 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowania. / ul. Pokrzywno, Ropczycka/ 2016-05-31
439/2016/P 2016-05-31 w sprawie zasad wynagradzania Likwidatora w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zakład Naprawy Autobusów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2016-05-31
438/2016/P 2016-05-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2016 na realizację zadań publicznych w 2016 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-05-31
437/2016/P 2016-05-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-05-31
436/2016/P 2016-05-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-05-31
22/2016/K 2016-05-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-05-31
435/2016/P 2016-05-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 35 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 109. 2016-05-30
434/2016/P 2016-05-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 23 w Poznaniu, os. Jagiellońskie 128. 2016-05-30
433/2016/P 2016-05-30 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2016-05-30
432/2016/P 2016-05-30 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2016-05-30
431/2016/P 2016-05-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Solnej. 2016-05-30
430/2016/P 2016-05-30 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2016-05-30
429/2016/P 2016-05-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 38/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku (III edycja) 2016-05-24
428/2016/P 2016-05-24 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Kondratija Rylejewa i Aleksandra Hercena. 2016-05-24
427/2016/P 2016-05-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wołowskiej - obręb Junikowo arkusz 48 działka nr 143/7 (Ti) pow. 231 m2 KW PO1P/00288798/6. 2016-05-24
426/2016/P 2016-05-24 w sprawie ustanowienia służebności dróg koniecznych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu na os. Władysława Jagiełły. 2016-05-24
425/2016/P 2016-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2016-05-24
424/2016/P 2016-05-24 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla Miasta Poznania. 2016-05-24
423/2016/P 2016-05-24 w sprawie kategoryzacji spółek z udziałem Miasta Poznania. 2016-05-24
422/2016/P 2016-05-24 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. 2016-05-24
21/2016/K 2016-05-24 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą). 2016-05-24
20/2016/K 2016-05-24 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2016-05-24
19/2016/K 2016-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2016-05-24
421/2016/P 2016-05-23 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania na lata 2016-2020". 2016-05-23
420/2016/P 2016-05-23 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Poznańskiego programu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020". 2016-05-23
419/2016/P 2016-05-23 w sprawie powołania Rady Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2016-05-23
417/2016/P 2016-05-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2016, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2016-05-23
418/2016/P 2016-05-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. / os. Piastowskie 64/ 2016-05-20
416/2016/P 2016-05-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/4 (RVI) pow. 1075 m2
KW PO1P/00023638/2;
- ul. Jarowa 23 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/5 (RVI) pow. 1076 m2
KW PO1P/00023638/2.
2016-05-20
415/2016/P 2016-05-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Stanisława Jachowicza - obręb Ławica arkusz 7 działka 48/82 (Bz) pow. 282 m2 KW PO1P/00101729/8, działka 48/60 (B) pow. 68 m2 KW PO1P/00101752/8 - pow. łączna 350 m2.
2016-05-18
414/2016/P 2016-05-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, ustalonej na 2015 rok. 2016-05-18
413/2016/P 2016-05-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, ustalonej na 2015 rok. 2016-05-18
412/2016/P 2016-05-18 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-05-18
411/2016/P 2016-05-18 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, ustalonej na 2015 rok. 2016-05-18
410/2016/P 2016-05-18 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Specjalnych nr 107 oraz Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2. 2016-05-18
409/2016/P 2016-05-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2016 roku. 2016-05-18
408/2016/P 2016-05-18 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2016-05-18
407/2016/P 2016-05-18 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105. 2016-05-18
405/2016/P 2016-05-18 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2016-05-18
404/2016/P 2016-05-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2016-05-18
403/2016/P 2016-05-17 w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2016-05-17
402/2016/P 2016-05-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Łozowej. 2016-05-17
401/2016/P 2016-05-17 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Księcia Mieszka I. 2016-05-17
400/2016/P 2016-05-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 48 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 35. 2016-05-17
399/2016/P 2016-05-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkola i zespołu szkolno-przedszkolnego. 2016-05-17
398/2016/P 2016-05-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Boranta i ul. Bratumiły - obręb Naramowice arkusz 8 działka 54/2 (RVI) pow. 463 m2 KW PO1P/00013144/9. 2016-05-16
397/2016/P 2016-05-16 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Radosławą Braszak, dyrektorem Gimnazjum nr 44 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14. 2016-05-16
395/2016/P 2016-05-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (III edycja 2016, konkurs nr 38/2016). 2016-05-16
389/2016/P 2016-05-13 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2016-05-20
406/2016/P 2016-05-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/1 (RVI) pow. 1075 m2
KW PO1P/00023638/2;
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/2 (RVI) pow. 1075 m2
KW PO1P/00023638/2;
- w rejonie ul. Kresowej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 131/3 (RVI) pow. 1075 m2
KW PO1P/00023638/2;
2016-05-13
396/2016/P 2016-05-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul. Słowackiego 15, pani Małgorzacie Czubale. 2016-05-13
394/2016/P 2016-05-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Joanną Gierwazik i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2016-05-13
393/2016/P 2016-05-13 w sprawie powierzenia pani Monice Michalak stanowiska dyrektora Przedszkola nr 112 w Poznaniu, ul. Osinowa 14a. 2016-05-13
392/2016/P 2016-05-13 w sprawie wyznaczenia pani Karoliny Śmigielskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 160 w Poznaniu, os. Tysiąclecia 69. 2016-05-13
391/2016/P 2016-05-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2016-05-13
390/2016/P 2016-05-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2016-05-13
18/2016/K 2016-05-13 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-05-13
388/2016/P 2016-05-12 w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. 2016-05-12
387/2016/P 2016-05-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 33/2016 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na prowadzeniu trzech mieszkań chronionych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w lokalach przy ul. Wojska Polskiego 51/3, ul. Zeylanda 5/3 oraz ul. Jackowskiego 29/2 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-05-12
17/2016/K 2016-05-12 w sprawie organizacji spotkań Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami. 2016-05-12
386/2016/P 2016-05-10 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Śniadeckich. 2016-05-10
385/2016/P 2016-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-05-10
384/2016/P 2016-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego Rady Rodziny Dużej II kadencji. 2016-05-10
383/2016/P 2016-05-10 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ..................................., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21/20 oraz 21/39 z obrębu Spławie, arkusz mapy 20. 2016-05-10
382/2016/P 2016-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z miejsc parkingowych Urzędu Miasta Poznania. 2016-05-06
381/2016/P 2016-05-06 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-05-06
380/2016/P 2016-05-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, ul. Cegielskiego 1. 2016-05-06
379/2016/P 2016-05-06 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bonin, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2016-05-06
378/2016/P 2016-05-05 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Inicjatory - Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa" oraz powołania Kapituły Konkursowej. 2016-05-05
377/2016/P 2016-05-04 w sprawie powołania Zespołu ds. obszaru dawnej osady św. Gotarda. 2016-05-04
376/2016/P 2016-05-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. fortyfikacji poznańskich. 2016-05-04
374/2016/P 2016-05-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/51 (RIIIa,RIIIb)
pow. 852 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/56 (RIIIb)
pow. 873 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/59 (RIIIb)
pow. 1437 m2 KW PO2P/00145941/7.)
2016-05-04
373/2016/P 2016-05-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/49 (RIIIb)
pow. 801 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej, Brokułowej i Dyniowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/57 (RIIIb)
pow. 823 m2 KW PO2P/00145941/7.)
2016-05-04
370/2016/P 2016-05-04 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Estrady Poznańskiej. 2016-05-04
375/2016/P 2016-05-02 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prośnickiej. 2016-05-02
372/2016/P 2016-05-02 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z panem Pawłem Grześkowiakiem, dyrektorem Gimnazjum nr 23 w Poznaniu, os. Jagiellońskie 128. 2016-05-02
371/2016/P 2016-05-02 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego. 2016-05-02
369/2016/P 2016-05-02 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2016-05-02
368/2016/P 2016-04-29 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016 2016-04-29
367/2016/P 2016-04-29 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-04-29
16/2016/K 2016-04-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-04-29
366/2016/P 2016-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-04-28
365/2016/P 2016-04-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-04-28
364/2016/P 2016-04-27 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkola i zespołu szkolno-przedszkolnego. 2016-04-27
361/2016/P 2016-04-27 uchylające zarządzenie w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2016-04-27
359/2016/P 2016-04-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-05-01
358/2016/P 2016-04-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2016-05-01
363/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, ul. Floriana 3, pani Elżbiecie Kirchner. 2016-04-26
362/2016/P 2016-04-26 w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia ekspozycji reliktów palatium Mieszka I i kaplicy jego żony Dobrawy. 2016-04-26
360/2016/P 2016-04-26 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: zespołu szkół specjalnych oraz zespołu poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2016-04-26
357/2016/P 2016-04-26 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Czechosłowackiej - obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/28 (N) pow. 9050 m2 KW PO1P/00101765/2.
2016-04-26
356/2016/P 2016-04-26 uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania przysługującej Miastu Poznań służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2016-04-26
355/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 174 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, pani Barbarze Kinie-Wrońskiej. 2016-04-26
354/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163. 2016-04-26
353/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, ul. Świt 25. 2016-04-26
352/2016/P 2016-04-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu, ul. Ławica 3. 2016-04-26
351/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. 2016-04-26
350/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Grunwald Południe. 2016-04-26
349/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Jeżyce. 2016-04-26
348/2016/P 2016-04-26 w sprawie odwołania i powołania redaktora naczelnego oraz redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 2016-04-26
347/2016/P 2016-04-26 uchylające zarządzenie w sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Fundacji "Unia Metropolii Polskich" 2016-04-26
346/2016/P 2016-04-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016, w priorytecie pn. "Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki". 2016-04-25
345/2016/P 2016-04-25 w sprawie zasad honorowego pochówku na cmentarzach komunalnych miasta Poznania. 2016-04-25
344/2016/P 2016-04-25 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej. 2016-04-25
343/2016/P 2016-04-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poetycka - obr. Strzeszyn ark. 7 działka 5/777 (RIVb) pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2;
- ul. Poetycka - obr. Strzeszyn ark. 7 działka 5/778 (RIVb) pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2;
- ul. Poetycka - obr. Strzeszyn ark. 7 działka 5/779 (RIVa, RIVb) pow. 421 m2 KW PO1P/00165176/2.
2016-04-25
342/2016/P 2016-04-25 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 3. 2016-04-25
341/2016/P 2016-04-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Złotej Róży, opiniującej wyróżnienia dla mieszkańców Miasta Poznania działających w ramach inwestycji lokalnych. 2016-04-22
340/2016/P 2016-04-22 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 5. 2016-04-22
339/2016/P 2016-04-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 33/2016 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2016 roku. 2016-04-21
338/2016/P 2016-04-21 w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2016-04-21
334/2016/P 2016-04-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2016-04-21
335/2016/P 2016-04-20 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/754 (RIVb) pow. 13.094 m2 KW PO1P/00165176/2. 2016-04-20
333/2016/P 2016-04-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 58 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2016-04-20
332/2016/P 2016-04-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu, os. Orła Białego 120. 2016-04-20
331/2016/P 2016-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ( ul. Leśmiana) 2016-04-20
336/2016/P 2016-04-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Szlandrowicz na stanowisku nauczyciela Przedszkola nr 117 w Poznaniu, os. Piastowskie 105. 2016-04-19
330/2016/P 2016-04-19 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. św. Trójcy, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2016-04-19
329/2016/P 2016-04-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Armii Poznań. 2016-04-19
328/2016/P 2016-04-18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: oświetlenia w ulicy Szaflarskiej, nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem, nawierzchi chodnika oraz oświetlenia w ulicy Jana Parandowskiego w Poznaniu. 2016-04-18
327/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Wilda, zgłoszone w konkursie "Wildeckie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-04-18
326/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Stare Miasto, zgłoszone w konkursie "Staromiejskie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-04-18
325/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Św. Łazarz, zgłoszone w konkursie "Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe". 2016-04-18
324/2016/P 2016-04-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2016. 2016-04-18
15/2016/K 2016-04-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016. 2016-04-15
323/2016/P 2016-04-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu przy ul. Józefa Chociszewskiego 18, lokal mieszkalny nr 9 - obręb Łazarz arkusz 31, działki: 170/2 (B), 172/2 (B) KW PO1P/00060324/9, o łącznej powierzchni 402 m2. 2016-04-14
322/2016/P 2016-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 290, 292 i 294, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-14
321/2016/P 2016-04-14 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Zgoda 14. 2016-04-14
320/2016/P 2016-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej 296 i 298, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-04-14
319/2016/P 2016-04-14 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań Miasta Poznania w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A. 2016-04-14
318/2016/P 2016-04-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Jagodowej i Szparagowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/48 R(IIIb) pow. 899 m2 KW PO2P/00145941/7;
- rejon ul. Jagodowej i Szparagowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka: 66/58 R(IIIb) pow. 995 m2 KW PO2P/00145941/7.
2016-04-13
317/2016/P 2016-04-13 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. oceny zasadności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze u zbiegu ulic: Krauthofera, Hetmańskiej, Dmowskiego w Poznaniu. 2016-04-13
316/2016/P 2016-04-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2016-04-13

Zarządzenia Prezydenta