Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
656/2018/P 2018-09-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2018 i 2019 roku, III edycja. 2018-09-21
655/2018/P 2018-09-20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Obornickiej. 2018-09-20
653/2018/P 2018-09-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żwirowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-09-20
652/2018/P 2018-09-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 77/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-09-20
651/2018/P 2018-09-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-09-20
650/2018/P 2018-09-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-09-18
654/2018/P 2018-09-17 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki MPK Poznań sp. z o.o. 2018-09-17
649/2018/P 2018-09-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018, w zakresie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo. 2018-09-14
648/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i Stanisława Przybyszewskiego. 2018-09-14
647/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Marcelińskiej. 2018-09-14
646/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sokalskiej. 2018-09-14
645/2018/P 2018-09-13 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrażania zasad "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu. 2018-09-13
644/2018/P 2018-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-09-13
643/2018/P 2018-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-09-13
642/2018/P 2018-09-13 w sprawie wdrożenia do stosowania "Katalogu nawierzchni chodników Poznania Etap II - Jeżyce". 2018-09-13
641/2018/P 2018-09-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-09-12
640/2018/P 2018-09-12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wizji zagospodarowania "Wolnych Torów" w Poznaniu. 2018-09-12
639/2018/P 2018-09-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 76/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-09-12
638/2018/P 2018-09-12 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-09-12
637/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej xxx, zajętej pod drogę publiczną. 2018-09-11
636/2018/P 2018-09-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, symbolami 9KD-L, 3KD-Lt, 2KD-Z, 22KD-D. 2018-09-11
635/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr xxx o powierzchni 6104 m, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo - Żegrze" pod drogę publiczną. 2018-09-11
631/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości xxx położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/15, arkusz mapy 2, obręb Spławie. 2018-09-11
630/2018/P 2018-09-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2018-09-11
634/2018/P 2018-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-10
633/2018/P 2018-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-09-10
632/2018/P 2018-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-10
629/2018/P 2018-09-06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-09-06
628/2018/P 2018-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 71/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (IX edycja). 2018-09-04
627/2018/P 2018-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 74/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (X edycja). 2018-09-04
626/2018/P 2018-09-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 73/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo w 2018 roku. 2018-09-04
37/2018/K 2018-09-04 w sprawie powołania Zespołu ds. elektronizacji zamówień publicznych. 2018-09-04
625/2018/P 2018-09-03 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2018-09-03
624/2018/P 2018-08-31 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025". 2018-08-31
623/2018/P 2018-08-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-31
622/2018/P 2018-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-08-31
621/2018/P 2018-08-31 w sprawie powołania pana Marcina Kowalskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. 2018-08-31
620/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka" (dla przedsiębiorców), II edycja. 2018-08-31
619/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Wsparcie dla rodzin wieloraczków" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-08-31
618/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 3 lipca 2018 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2018-08-31
36/2018/K 2018-08-31 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2018-08-31
35/2018/K 2018-08-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-31
617/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sokoła i przy ul. Źródlanej, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-08-30
616/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-08-30
615/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół. 2018-08-30
614/2018/P 2018-08-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2018-08-30
613/2018/P 2018-08-30 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice, położonego między ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską. 2018-08-30
612/2018/P 2018-08-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 69/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VIII edycja). 2018-08-30
611/2018/P 2018-08-29 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania podlegającego wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 446/229 części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 161, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00138524/9. 2018-08-29
610/2018/P 2018-08-29 w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie przetargu na zbycie ruchomości znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Rościnno zlokalizowanej w obrębie leśnym Sierniki, gmina Skoki, powiat wągrowiecki, o wartości księgowej na dzień 24 kwietnia 2018 r. 0,00 zł. 2018-08-29
609/2018/P 2018-08-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 112 w Poznaniu pani Monice Michalak. 2018-08-29
608/2018/P 2018-08-29 w sprawie powołania zespołu ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania na terenie miasta Poznania. 2018-08-29
607/2018/P 2018-08-28 w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad. 2018-08-28
605/2018/P 2018-08-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IX edycja, konkurs 71/2018). 2018-08-28
604/2018/P 2018-08-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (X edycja, konkurs nr 74/2018). 2018-08-28
603/2018/P 2018-08-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 72/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-08-28
602/2018/P 2018-08-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na powierzanie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-08-28
34/2018/K 2018-08-28 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Poznania i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Poznania w dniu 21 października 2018 r. 2018-08-28
606/2018/P 2018-08-27 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43, pani Beacie Rusinek. 2018-08-27
601/2018/P 2018-08-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-08-27
600/2018/P 2018-08-23 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania, podlegającego wyodrębnieniu lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości 11/150 części oraz lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-08-23
599/2018/P 2018-08-23 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wołowskiej. 2018-08-23
598/2018/P 2018-08-23 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-08-23
597/2018/P 2018-08-23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 47 w Poznaniu, ul. Senatorska 1, pani Małgorzacie Zakrzewskiej. 2018-08-23
596/2018/P 2018-08-22 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Koszalińskiej - Literackiej - Żołnierzy Wyklętych. 2018-08-22
595/2018/P 2018-08-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wilczej i Włodzimierza Majakowskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-22
594/2018/P 2018-08-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-08-22
593/2018/P 2018-08-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (VIII edycja, konkurs nr 69/2018). 2018-08-22
592/2018/P 2018-08-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2018 i 2019 roku, II edycja. 2018-08-22
591/2018/P 2018-08-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 68/2018) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VII edycja). 2018-08-22
590/2018/P 2018-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2018-08-21
589/2018/P 2018-08-20 w sprawie obiegu informacji oraz dokumentów dotyczących roszczeń wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2018-08-20
588/2018/P 2018-08-20 w sprawie Polityki Otwartych Danych na terenie miasta Poznania. 2018-08-20
587/2018/P 2018-08-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr .............., oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 19, działki nr 4/16 i 4/18. 2018-08-17
586/2018/P 2018-08-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Spławie, arkusz mapy 7, działka nr 16/36. 2018-08-17
585/2018/P 2018-08-17 w sprawie przekazania Osiedlu Sołacz w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Wojska Polskiego. 2018-08-17
584/2018/P 2018-08-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Opoczyńskiej. 2018-08-17
583/2018/P 2018-08-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jackowskiego. 2018-08-17
582/2018/P 2018-08-16 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-08-16
581/2018/P 2018-08-16 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. 2018-08-16
580/2018/P 2018-08-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-08-16
579/2018/P 2018-08-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 66/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją miejską oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielanie wspracia w formie konsultacji i drobnych napraw, w 2018 roku. 2018-08-16
577/2018/P 2018-08-16 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-08-16
33/2018/K 2018-08-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-16
578/2018/P 2018-08-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 62/2018 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 roku - "Niania na godziny (pilotaż)". 2018-08-14
576/2018/P 2018-08-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna. 2018-08-13
575/2018/P 2018-08-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bałtyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-13
574/2018/P 2018-08-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Smołdzinowskiej i Główieniec, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-13
573/2018/P 2018-08-09 W sprawie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, zawartej z panem Zbigniewa Madońskim - dyrektorem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 2018-08-09
572/2018/P 2018-08-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Izbickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-08-09
571/2018/P 2018-08-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. RomualdaTraugutta. 2018-08-09
570/2018/P 2018-08-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Koszalińskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-08-07
569/2018/P 2018-08-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 70/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-08-07
568/2018/P 2018-08-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 62/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-08-07
566/2018/P 2018-08-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (VII edycja, konkurs nr 68/2018). 2018-08-06
565/2018/P 2018-08-06 w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień. 2018-08-06
567/2018/P 2018-08-03 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-08-03
564/2018/P 2018-08-03 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-08-03
561/2018/P 2018-08-03 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Nowak stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Solna 12. 2018-08-03
563/2018/P 2018-08-02 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025". 2018-08-02
562/2018/P 2018-08-02 w sprawie Systemu Monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+. 2018-08-02
560/2018/P 2018-08-02 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kolejowej. 2018-08-02
559/2018/P 2018-08-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-08-01
557/2018/P 2018-08-01 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 64/2018 na realizację zadania publicznego w latach 2018-2019 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-08-01
558/2018/P 2018-07-31 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sokoła. 2018-07-31
556/2018/P 2018-07-31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 63/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2018-07-31
555/2018/P 2018-07-31 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 2018-07-31
554/2018/P 2018-07-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-07-31
553/2018/P 2018-07-31 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-07-31
32/2018/K 2018-07-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-07-31
552/2018/P 2018-07-30 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 10 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-07-30
551/2018/P 2018-07-30 w sprawie powołania Zespołu ds. Rezerwatu Żurawiniec. 2018-07-30
548/2018/P 2018-07-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 2018-07-30
550/2018/P 2018-07-27 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej i zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, symbolami 9KD-L oraz 2KD-Z. 2018-07-27
549/2018/P 2018-07-27 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, symbolami 2KD-Z i 9KD-L. 2018-07-27
547/2018/P 2018-07-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 52/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" pod nazwą: "Utworzenie i Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-07-27
545/2018/P 2018-07-27 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-07-27
546/2018/P 2018-07-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 61/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na rok 2018 w zakresie Tworzenie i wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo. 2018-07-26
544/2018/P 2018-07-26 w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali. 2018-07-26
543/2018/P 2018-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-26
542/2018/P 2018-07-26 w sprawie procedury opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 2018-07-26
541/2018/P 2018-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-26
540/2018/P 2018-07-26 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Barbarą Kuśnierczak na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 23 w Poznaniu, ul. Norwida 21. 2018-07-26
539/2018/P 2018-07-26 w sprawie powierzenia pani Krystynie Szyc stanowiska dyrektora Przedszkola nr 184 w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 1. 2018-07-26
538/2018/P 2018-07-26 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Hanną Ruszkowską na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2018-07-26
537/2018/P 2018-07-24 w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, realizujących wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 2018-07-24
536/2018/P 2018-07-24 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Krzysztofem Redlińskim na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu, ul. Marszałkowska 40. 2018-07-24
535/2018/P 2018-07-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 52/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-07-24
534/2018/P 2018-07-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 66/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-07-23
533/2018/P 2018-07-23 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Świerczewo - część D" w Poznaniu. 2018-07-23
532/2018/P 2018-07-23 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2018-07-23
531/2018/P 2018-07-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2018-2019. 2018-07-23
530/2018/P 2018-07-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Dominiką Naworską na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2018-07-19
529/2018/P 2018-07-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Hanką Gadzińską, na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, ul. Jesionowa 14. 2018-07-19
528/2018/P 2018-07-19 w sprawie Komisji ds. Opiniowania Listy. 2018-07-19
527/2018/P 2018-07-19 zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2018-07-19
526/2018/P 2018-07-19 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Berdychowo" w Poznaniu. 2018-07-19
525/2018/P 2018-07-18 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Jankowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 68 w Poznaniu, ul. Piwna 1a. 2018-07-18
524/2018/P 2018-07-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-18
523/2018/P 2018-07-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jarowej 24, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-18
522/2018/P 2018-07-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Toskańskiej 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-07-16
521/2018/P 2018-07-16 w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do Miasta Poznania objazdowych przedstawień cyrkowych zawierających w ofercie programowej (repertuarze) udział zwierząt. 2018-07-16
520/2018/P 2018-07-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 61/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych - Świerczewo w 2018 roku. 2018-07-16
519/2018/P 2018-07-16 w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji przedsięwzięć inwestycyjnych oraz remontów infrastruktury. 2018-07-16
518/2018/P 2018-07-16 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-07-16
31/2018/K 2018-07-16 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-07-16
517/2018/P 2018-07-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-07-13
516/2018/P 2018-07-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Dominiką Naworską na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2018-07-13
515/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najciekawsze stoisko Wystawy Rolniczej" podczas XX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbędą się 26 sierpnia 2018 roku w Poznaniu oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu. 2018-07-13
514/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2018-07-13
513/2018/P 2018-07-13 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Piątkowo, położonego na os. Stefana Batorego. 2018-07-13
512/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2018-07-13
511/2018/P 2018-07-13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obr. Jeżyce, ark. 16, dz. 92/7 (Bi) o pow. 34 m, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00310561/0. 2018-07-13
510/2018/P 2018-07-13 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Jana Spychalskiego, Dolna Wilda, Olimpijskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Wilda ark. 07 dz. 45, zapisanej w księdze wieczystej KW .................. 2018-07-13
509/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych, Moniki Cegłowskiej i Romana Konkiewicza, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2018-07-13
508/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-13
507/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-13
506/2018/P 2018-07-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Wąwozowej i Czechosłowackiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-13
503/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji elewacji i dachu budynku szkoły chóralnej. 2018-07-13
502/2018/P 2018-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji elewacji i dachów zespołu budynków na potrzeby liceum. 2018-07-13
501/2018/P 2018-07-13 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Piotrem Kołodziejczykiem na stanowisku dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2018-07-13
505/2018/P 2018-07-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 60/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-07-12
504/2018/P 2018-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-07-12
500/2018/P 2018-07-12 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2018-07-12
499/2018/P 2018-07-12 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2018-07-12
498/2018/P 2018-07-12 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 2018-07-12
497/2018/P 2018-07-12 w sprawie powierzenia pani Beacie Olszewskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu, ul. Sochaczewska 3. 2018-07-12
496/2018/P 2018-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej". 2018-07-12
495/2018/P 2018-07-12 zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji. 2018-07-12
494/2018/P 2018-07-10 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego przekazanego Osiedlu Głuszyna, położonego przy ul. Głuszyna. 2018-07-10
493/2018/P 2018-07-10 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2018-07-10
492/2018/P 2018-07-10 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-07-10
491/2018/P 2018-07-10 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-07-10
490/2018/P 2018-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Romka Strzałkowskiego 16/18, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 27/180 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-07-09
489/2018/P 2018-07-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jasna Rola 16, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr xxx. 2018-07-09
488/2018/P 2018-07-09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad honorowego pochówku na cmentarzach komunalnych miasta Poznania. 2018-07-09
487/2018/P 2018-07-09 uchylające zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Stanisławem Kropielnickim i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu. 2018-07-09
486/2018/P 2018-07-09 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXV edycji konkursu "Zielony Poznań". 2018-07-09
485/2018/P 2018-07-06 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1, pani Alinie Pilarczyk. 2018-07-06
484/2018/P 2018-07-06 w sprawie odwołania pana Zbigniewa Adamczaka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, ul. Świt 25. 2018-07-06
483/2018/P 2018-07-06 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, ul. Świt 25, panu Pawłowi Untermannowi. 2018-07-06
482/2018/P 2018-07-06 w sprawie wyznaczenia pani Moniki Łaszkiewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2018-07-06
480/2018/P 2018-07-06 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul.Wilczak 17, środka trwałego w postaci przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Rynek Śródecki 16 w Poznaniu. 2018-07-06
479/2018/P 2018-07-06 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 60/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-07-06
481/2018/P 2018-07-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-05
478/2018/P 2018-07-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne. 2018-07-05
477/2018/P 2018-07-05 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, nakładów inwestycyjnych na realizację zadania: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu. 2018-07-05
476/2018/P 2018-07-03 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 7 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-07-03
475/2018/P 2018-07-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bodawskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-07-03
474/2018/P 2018-07-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-07-03
473/2018/P 2018-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 59/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-06-29
472/2018/P 2018-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2018-06-29
471/2018/P 2018-06-29 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Chojnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 3 i działka 4 z arkusza mapy 09, obręb Psarskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00145112/0. 2018-06-29
470/2018/P 2018-06-29 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Miasta Poznania, położonej w rejonie ul. Arystofanesa w Poznaniu. 2018-06-29
469/2018/P 2018-06-29 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-06-29
467/2018/P 2018-06-29 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-06-29
466/2018/P 2018-06-29 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-06-29
30/2018/K 2018-06-29 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-06-29
468/2018/P 2018-06-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Lotaryńskiej 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-06-28
465/2018/P 2018-06-27 w sprawie wyznaczenia pani Anny Mroczkowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2018-06-27