« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
585/2015/P 2015-08-31 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Krzysztofem Bąkowskim na stanowisku dyrektora Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu. 2015-08-31
584/2015/P 2015-08-31 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. przekształceń zakładów opieki zdrowotnej, dla których Rada Miasta Poznania jest organem założycielskim. 2015-08-31
583/2015/P 2015-08-31 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Przemysławem Szwajkowskim na stanowisku dyrektora Palmiarni Poznańskiej w Poznaniu. 2015-08-31
581/2015/P 2015-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2015-2016 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-08-31
578/2015/P 2015-08-28 w sprawie wyznaczenia pani Zofii Sałaty do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4. 2015-08-28
577/2015/P 2015-08-28 w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-08-28
576/2015/P 2015-08-26 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Grażyną Łakomiec na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17. 2015-08-26
574/2015/P 2015-08-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Ogrzwalni - placówki dla osób bezdomnych zapewniającej pomoc w postaci interwencyjnego miejsca zapewniającego bezpieczeństwo. 2015-08-25
37/2015/K 2015-08-25 w sprawie publikacji ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania. 2015-08-25
36/2015/K 2015-08-25 uchylające zarządzenie w sprawie instrukcji opracowywania i postępowania z projektami regulaminów organizacyjnych wydziałów Urzędu. 2015-08-25
575/2015/P 2015-08-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Grunwaldzkiej 55, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2015-08-24
573/2015/P 2015-08-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału Miasta Poznania w wysokości 1/4 części we współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu:
- pomiędzy ulicami Urbanowską i Michała Drzymały - obręb Golęcin arkusz 41 działka 30 pow. 1394 m2, KW PO1P/00011742/7.
2015-08-24
572/2015/P 2015-08-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
przy ul. Golęcińskiej 11 - lokal mieszkalny nr 5 - obręb Golęcin arkusz 15 działka 14/44 pow. 988 m2 KW PO1P/00217805/1.
2015-08-24
571/2015/P 2015-08-24 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Koszalińskiej. 2015-08-24
570/2015/P 2015-08-24 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sarmackiej. 2015-08-24
569/2015/P 2015-08-24 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wodnej. 2015-08-24
568/2015/P 2015-08-24 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Czartoria. 2015-08-24
567/2015/P 2015-08-24 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Nowe Zagórze. 2015-08-24
566/2015/P 2015-08-24 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Szwajcarskiej, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00255473/9. 2015-08-24
565/2015/P 2015-08-21 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci infrastruktury drogowej przy ul. Bielniki i ul. Piastowskiej. 2015-08-21
35/2015/K 2015-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad pracy stałej Komisji do spraw ubytkowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania. 2015-08-21
34/2015/K 2015-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2015 roku. 2015-08-21
33/2015/K 2015-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. opiniowania celowości zakupów materiałów bibliotecznych. 2015-08-21
564/2015/P 2015-08-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015 r. 2015-08-20
563/2015/P 2015-08-20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci uczęszczających do miejskich żłobków i placówek wpisanych do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie miasta Poznania, przebywających w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w wieku od 2 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia), oraz wśród dzieci w tym samym wieku, nieuczęszczających do wyżej wymienionych placówek, zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu.
2015-08-20
562/2015/P 2015-08-20 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu profilaktyki grypy sezonowej wśród podopiecznych wybranych miejskich jednostek oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Słoneczna Przystań", prowadzonego na zlecenie Miasta, a także osób od 60. roku życia (urodzonych w roku 1955 i wcześniej) zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu. 2015-08-20
561/2015/P 2015-08-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- przy ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/746 pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2;
- przy ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/747 pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-08-19
560/2015/P 2015-08-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- przy ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/754 pow. 13.094 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-08-19
559/2015/P 2015-08-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- przy ul. Romka Strzałkowskiego 3 - lokal o innym przeznaczeniu nr 23 - obręb Jeżyce arkusz 12 działka 65/1 pow. 320 m2, działka 65/2 pow. 158 m2, KW PO1P/00000834/9.
2015-08-19
558/2015/P 2015-08-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób". 2015-08-19
557/2015/P 2015-08-19 w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, polożonej w Poznaniu w rejonie ulic: Dojazd - Adama Wrzoska - Wincentego Witosa, na rzecz Województwa Wielkopolskiego. 2015-08-19
556/2015/P 2015-08-19 zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Gniewskiej w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2015-08-19
555/2015/P 2015-08-19 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wpólnej. 2015-08-19
554/2015/P 2015-08-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Obornickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-08-19
553/2015/P 2015-08-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2015-08-19
552/2015/P 2015-08-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicach: Koziej 8 - Szkolnej 3 - Wrocławskiej 4, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-08-18
551/2015/P 2015-08-18 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny skutków urbanistycznych i analizy uwarunkowań realizacji projektu centralnej szybkiej kolei "Y" dla miasta Poznania. 2015-08-18
541/2015/P 2015-08-18 W sprawie powołania pana Jędrzeja Solarskiego na stanowisko Czwartego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2015-08-18
32/2015/K 2015-08-18 w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Prezydenta oraz zastępowania Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2015-08-18
31/2015/K 2015-08-18 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Współpracy ze Środowiskiem Akademickim i Naukowym. 2015-08-18
548/2015/P 2015-08-17 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu, pod drogę publiczną klasy lokalnej. 2015-08-17
547/2015/P 2015-08-17 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolami KD-Dxs/WS, 3KD-Dxs. 2015-08-17
546/2015/P 2015-08-17 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - Umultowo Wschód część A w Poznaniu, pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-08-17
545/2015/P 2015-08-17 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogi publiczne klasy zbiorczej. 2015-08-17
544/2015/P 2015-08-14 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Poznaniu, ul. Łozowa 77, pani Moniki Michalak. 2015-08-14
543/2015/P 2015-08-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu rozpatrującego wnioski o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatów ze źródeł Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2015-08-14
542/2015/P 2015-08-14 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Grażyną Łakomiec, dyrektorem Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17. 2015-08-14
539/2015/P 2015-08-13 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w dniu 6 września 2015 r. 2015-08-13
30/2015/K 2015-08-13 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2015 roku. 2015-08-13
538/2015/P 2015-08-12 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-08-12
540/2015/P 2015-08-11 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu, ul. Działyńskich 4/5, pani Grażynie Misiek. 2015-08-11
537/2015/P 2015-08-11 W sprawie odwołania pani Agnieszki Pachciarz ze stanowiska Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw pomocy społecznej i opieki zdrowotnej, współpracy z organizacjami społecznymi oraz działalności gospodarczej i kultury. 2015-08-11
536/2015/P 2015-08-10 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 13, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2015-08-10
535/2015/P 2015-08-10 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Gabrielą Fornalik, dyrektorem Przedszkola nr 83 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19. 2015-08-10
534/2015/P 2015-08-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1, panu Janowi Górskiemu. 2015-08-10
533/2015/P 2015-08-10 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji i zarządzania tym systemem. 2015-08-10
29/2015/K 2015-08-10 w sprawie zasad polityki Miasta Poznania dotyczącej komunikowania w mediach społecznościowych. 2015-08-10
532/2015/P 2015-08-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2015 r. 2015-08-07
531/2015/P 2015-08-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2015 r. 2015-08-07
530/2015/P 2015-08-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2015 r. 2015-08-07
529/2015/P 2015-08-07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015. 2015-08-07
528/2015/P 2015-08-06 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sowińskiego. 2015-08-06
527/2015/P 2015-08-06 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prusimskiej. 2015-08-06
526/2015/P 2015-08-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej. 2015-08-06
525/2015/P 2015-08-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic Naramowickiej, Hawelańskiej i Ziarnistej. 2015-08-06
524/2015/P 2015-08-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-08-06
523/2015/P 2015-08-06 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kazimierza Jarochowskiego 10. 2015-08-06
522/2015/P 2015-08-05 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-08-05
521/2015/P 2015-08-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. (ul. Piątkowska 70) 2015-08-05
520/2015/P 2015-08-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ulic Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/26 (RIIIa, RIIIb) pow. 980 m2 KW PO2P/00145941/7,
- rejon ulic Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/27 (RIIIa, RIIIb) pow. 973 m2 KW PO2P/00145941/7,
- rejon ulic Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/37 (RIIIb) pow. 938 m2 KW PO2P/00145941/7.
2015-08-05
519/2015/P 2015-08-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Literacka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/744 (RV) pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2,
- ul. Literacka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/745 (RV) pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-08-05
518/2015/P 2015-08-04 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163, pani Małgorzacie Grzemskiej. 2015-08-04
517/2015/P 2015-08-04 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni, chodnika i kanalizacji deszczowej w ulicy bocznej od ulicy Santockiej w Poznaniu oraz nawierzchni i chodnika w ulicach: Barwickiej i Okoneckiej w Poznaniu. 2015-08-04
508/2015/P 2015-07-31 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2015-08-01
516/2015/P 2015-07-31 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Stary Grunwald. 2015-07-31
515/2015/P 2015-07-31 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. 2015-07-31
514/2015/P 2015-07-31 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Wilda. 2015-07-31
513/2015/P 2015-07-31 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Stare Winogrady. 2015-07-31
512/2015/P 2015-07-31 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Chartowo. 2015-07-31
511/2015/P 2015-07-31 w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązania problemów lokalowych mieszkańców okolic ul. Sarmackiej. 2015-07-31
510/2015/P 2015-07-31 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki "Targowiska" sp. z o.o. 2015-07-31
509/2015/P 2015-07-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21, pani Hannie Koniecznej. 2015-07-31
505/2015/P 2015-07-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-07-31
504/2015/P 2015-07-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-07-31
28/2015/K 2015-07-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-07-31
507/2015/P 2015-07-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 64 w Poznaniu, ul. Winogrady 24, pani Beacie Olszewskiej. 2015-07-30
506/2015/P 2015-07-30 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Klemensa Janickiego 22, pani Hannie Ruszkowskiej. 2015-07-30
503/2015/P 2015-07-29 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Roszyk, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 111. 2015-07-29
502/2015/P 2015-07-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Ireną Roemert-Ciomborowską na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2015-07-29
501/2015/P 2015-07-29 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Ireną Roemert-Ciomborowską, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2015-07-29
500/2015/P 2015-07-29 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-07-29
499/2015/P 2015-07-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2015-07-28
498/2015/P 2015-07-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 40/2015) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (VIII edycja). 2015-07-28
497/2015/P 2015-07-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Lubowska 58 - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 127/1 pow. 867 m2 KW PO1P/00030991/6. 2015-07-28
496/2015/P 2015-07-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ulic Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/38 (RIIIb) pow. 967 m2 KW PO2P/00145941/7,
- rejon ulic Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/47 (RIIIb) pow. 990 m2 KW PO2P/00145941/7.
2015-07-27
495/2015/P 2015-07-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- lokal o innym przeznaczeniu nr 35B przy Al. Karola Marcinkowskiego 11D.
2015-07-27
494/2015/P 2015-07-27 w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali. 2015-07-27
493/2015/P 2015-07-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Piątkowskiej i św. Leonarda - obręb Golęcin arkusz 28 działka 17/5 (RIIIB) pow. 745 m2, KW PO1P/00024790/2.
2015-07-27
492/2015/P 2015-07-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
-przy ul. Johanna Wolfganga Goethego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działki: 5/759 pow. 5.323 m2, 5/760 pow. 5.668 m2, 5/780 pow. 533 m2 KW PO1P/00165176/2;
- przy ul. George'a Byrona - obręb Strzeszyn arkusz 7 działki: 5/757 pow. 3.903 m2, 5/758 pow. 4.960 m2, 5/770 pow. 525 m2, KW PO1P/00165176/2.
2015-07-27
491/2015/P 2015-07-27 uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-07-27
490/2015/P 2015-07-27 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na adaptacji budynków na potrzeby liceum wraz z zagospodarowaniem terenu. 2015-07-27
489/2015/P 2015-07-27 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., rozdziału 75415 - zadania ratownictwa górskiego i wodnego, § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych - dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2015-07-27
487/2015/P 2015-07-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Rolnej 6, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 220098/318622 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-23
486/2015/P 2015-07-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Kolorowej - Konstancji Łubieńskiej - Pastelowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-23
485/2015/P 2015-07-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Rolnej 4, stanowiącej wspówłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 110049/159311 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-23
27/2015/K 2015-07-23 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2015-07-23
488/2015/P 2015-07-22 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-07-22
484/2015/P 2015-07-22 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami osiedli: Grunwald Północ, Świerczewo, Wilda, Wola i Zielony Dębiec, dotyczących zmian statutów wyżej wymienionych osiedli. 2015-07-22
483/2015/P 2015-07-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców. 2015-07-22
482/2015/P 2015-07-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sośnickiej 12 A, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-07-20
481/2015/P 2015-07-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/732 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/733 pow. 1028 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-07-20
480/2015/P 2015-07-20 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Anną Kicińską dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13. 2015-07-20
479/2015/P 2015-07-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Czechosłowackiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
(obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/28 (N) pow. 9050 m2 )
2015-07-20
478/2015/P 2015-07-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Czechosłowackiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. (obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/1 (N) pow. 3504 m2 2015-07-20
477/2015/P 2015-07-20 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016. 2015-07-20
476/2015/P 2015-07-20 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi Nr 6 w Poznaniu przy ul. Grottgera 3/3a. 2015-07-20
475/2015/P 2015-07-20 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania koncepcji zagospodarowania terenu kompleksu Golęcin. 2015-07-20
474/2015/P 2015-07-17 zmieniające zarządzenie w sprawie Projektu Nr 2000/PL/16/PE/015 "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" - realizowanego z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności (dawniej ISPA). 2015-07-17
473/2015/P 2015-07-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania inwestycji pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów biodegradowalnych". 2015-07-16
472/2015/P 2015-07-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych oraz Zespołu ds. sprzedaży nieruchomości. 2015-07-16
471/2015/P 2015-07-15 w sprawie zasad honorowego pochówku na cmentarzach komunalnych miasta Poznania. 2015-07-15
26/2015/K 2015-07-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 2015-07-01
467/2015/P 2015-07-14 w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-07-16
470/2015/P 2015-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2015-07-14
469/2015/P 2015-07-14 w sprawie powierzenia pani Iwonie Plich-Sitarz zadań doradcy metodycznego. 2015-07-14
468/2015/P 2015-07-14 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Małgorzacie Hypś-Wolińkiej zadań doradcy metodycznego. 2015-07-14
466/2015/P 2015-07-14 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Katarzynie Mielcarz zadań doradcy metodycznego. 2015-07-14
465/2015/P 2015-07-14 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Annie Makowskiej zadań doradcy metodycznego. 2015-07-14
464/2015/P 2015-07-14 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Marzenie Rosińskiej zadań doradcy metodycznego. 2015-07-14
463/2015/P 2015-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-07-13
25/2015/K 2015-07-13 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-07-13
462/2015/P 2015-07-10 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-07-10
461/2015/P 2015-07-10 w sprawie powołania Rady Eksperckiej inicjującej projekty edukacyjne, realizowane przez miejskie placówki oświatowe oraz we współpracy z podmiotami/instytucjami zewnętrznymi, współfinansowane z zewnętrznych źródeł dofinansowania. 2015-07-10
459/2015/P 2015-07-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/729 pow. 708 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/730 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/731 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-07-09
458/2015/P 2015-07-09 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Sycowska - obręb Junikowo arkusz 08 działka 1/10 pow. 4163 m2 KW PO1P/00116041/9.
2015-07-09
457/2015/P 2015-07-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-07-09
456/2015/P 2015-07-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - II edycja, w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-07-09
460/2015/P 2015-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Ajschylosa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-07-08
455/2015/P 2015-07-08 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 295/298, pani Barbarze Korzeniewskiej. 2015-07-08
453/2015/P 2015-07-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Traugutta, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2015-07-08
452/2015/P 2015-07-07 W sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Waldemarem Matuszewskim na stanowisko komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2015-07-16
454/2015/P 2015-07-07 w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Cmentarza Komunalnego nr 1 Miłostowo
i Cmentarza Komunalnego nr 2 Junikowo w Poznaniu.
2015-07-07
451/2015/P 2015-07-06 w sprawie ustalenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności pełnienia przez nich funkcji Prezydenta oraz pełnienia zastępstw Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2015-07-06
450/2015/P 2015-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-07-06
449/2015/P 2015-07-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (ogłoszenie nr 40/2015, VIII edycja 2015). 2015-07-06
24/2015/K 2015-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-07-06
447/2015/P 2015-07-03 w sprawie powołania pana Arkadiusza Stasicy na stanowisko czwartego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 2015-07-06
448/2015/P 2015-07-03 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w dniu 6 września 2015 r. 2015-07-03
444/2015/P 2015-07-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-07-02
445/2015/P 2015-07-01 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej, ul. Golęcińska 11 lokal mieszkalny nr 5 2015-07-01
443/2015/P 2015-07-01 w sprawie ustalenia wysokości stypendium oraz zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania na rok szkolny 2015/2016. 2015-07-01
442/2015/P 2015-07-01 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. 2015-07-01
446/2015/P 2015-06-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- przy ul. Klemensa Janickiego 14 - lokal mieszkalny nr 4 - obręb Jeżyce arkusz 8 działka 65 pow. 812 m2 KW PO1P/00101198/6;
- przy ul. Romka Strzałkowskiego 3 - lokal o innym przeznaczeniu nr 23 - obręb Jeżyce arkusz 12 działka 65/1 pow. 320 m2, działka 65/2 pow. 158 m2, KW PO1P/00000834/9.
2015-06-30
438/2015/P 2015-06-30 plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-06-30
437/2015/P 2015-06-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-06-30
22/2015/K 2015-06-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-06-30
23/2015/K 2015-06-29 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania. 2015-07-01
441/2015/P 2015-06-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2015-06-29
440/2015/P 2015-06-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Teresą Grad i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 148 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 121. 2015-06-29
439/2015/P 2015-06-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Andrzejem Karasiem i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14. 2015-06-29
436/2015/P 2015-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2015-06-29
435/2015/P 2015-06-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Stefana Batorego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-29
434/2015/P 2015-06-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie alei Wielkopolskiej 59, 59a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-29
433/2015/P 2015-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2015-06-29
432/2015/P 2015-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 35/2015) na wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku (II edycja). 2015-06-29
431/2015/P 2015-06-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni ulicy A. Karpińskiej oraz oświetlenia w ulicy Urodzajnej. 2015-06-29
21/2015/K 2015-06-26 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania kierowników niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2015-07-01
430/2015/P 2015-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2015-06-26
429/2015/P 2015-06-25 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu. 2015-06-25
428/2015/P 2015-06-25 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 33/2015) na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (VI edycja). 2015-06-25
427/2015/P 2015-06-25 w sprawie ustalenia harmonogramu działań związanych z opracowaniem i uzgodnieniem programu rozwoju miasta Poznania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 2015-06-25
426/2015/P 2015-06-25 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu. 2015-06-25
425/2015/P 2015-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Janiny Omańkowskiej 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-24
424/2015/P 2015-06-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie. ( rejon ul. Szwajcarskiej) 2015-06-23
423/2015/P 2015-06-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Starołęckiej. 2015-06-23
422/2015/P 2015-06-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Radziwoja 37 - obręb Głowieniec arkusz 29 działka 25/2 (RIVb) pow. 1434 m2 KW PO2P/00008563/1.
2015-06-23
421/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2015-06-23
420/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2015-06-23
419/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Ósmego Dnia. 2015-06-23
418/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2015-06-23
417/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Estrady Poznańskiej. 2015-06-23
416/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2015-06-23
415/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2015-06-23
414/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Raczyńskich. 2015-06-23
413/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2015-06-23
412/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Centrum Kultury "Zamek". 2015-06-23
411/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2015-06-23
410/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2015-06-23
409/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2015-06-23
408/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2015-06-23
407/2015/P 2015-06-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2015-06-22
406/2015/P 2015-06-19 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania na nieruchomości stanowiące własność Giant Invest Sp. z o.o., położone w Poznaniu w rejonie ulicy Milczańskiej. 2015-06-19
405/2015/P 2015-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Poetyckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-17
404/2015/P 2015-06-17 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu, ul. Ławica 3, pani Annie Szyfter. 2015-06-17
403/2015/P 2015-06-17 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Teresą Grad, dyrektorem Przedszkola nr 148 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 121. 2015-06-17
402/2015/P 2015-06-17 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z panią Aliną Głowacką, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2015-06-17
401/2015/P 2015-06-17 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Emilią Kupidurą, dyrektorem Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7. 2015-06-17
400/2015/P 2015-06-17 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Borowiak, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu, ul. Harcerska 3. 2015-06-17
399/2015/P 2015-06-17 w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2015-06-17
398/2015/P 2015-06-16 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXII edycji konkursu "Zielony Poznań". 2015-06-16

Zarządzenia Prezydenta