Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
31/2019/P 2019-01-24 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2019 r. 2019-01-24
35/2019/P 2019-01-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz z rozdziału 63003 w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-01-17
34/2019/P 2019-01-17 w sprawie przekazania na stan majątkowy nakładów finansowych poniesionych w ramach przebudowy i modernizacji budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świerkowej 10. 2019-01-17
33/2019/P 2019-01-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4 i 5. 2019-01-17
2/2019/K 2019-01-17 w sprawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków zlokalizowanych przy: pl. Kolegiackim 17, ul. 3 Maja 46, ul. Libelta 16/20, ul. Słowackiego 22, ul. Gronowej 22ab i ul. Matejki 50 w Poznaniu. 2019-01-17
32/2019/P 2019-01-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-01-16
30/2019/P 2019-01-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-01-16
29/2019/P 2019-01-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXVI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-01-16
28/2019/P 2019-01-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2019 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku i rekreacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-01-16
27/2019/P 2019-01-14 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2019-01-14
26/2019/P 2019-01-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2019-01-14
25/2019/P 2019-01-14 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Poznania w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza 2019-01-14
24/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Warpnowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-01-11
23/2019/P 2019-01-11 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-01-11
22/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kowarskiej 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-11
21/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kowarskiej 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-11
19/2019/P 2019-01-11 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Mieszkalnictwa Miejskiego. 2019-01-11
18/2019/P 2019-01-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-01-11
17/2019/P 2019-01-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Księcia Mieszka I. 2019-01-11
16/2019/P 2019-01-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Golęcińskiej. 2019-01-11
15/2019/P 2019-01-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Krańcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-11
14/2019/P 2019-01-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-01-11
20/2019/P 2019-01-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia konkursu "Fundusz Samorządów Uczniowskich" oraz jego zasad. 2019-01-10
13/2019/P 2019-01-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Strażewicza i ul. Zagajnikowej, stanowiących własność Miasta Poznania, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2019-01-10
12/2019/P 2019-01-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-01-09
11/2019/P 2019-01-08 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2019-01-08
9/2019/P 2019-01-07 w sprawie ustalenia procedur wprowadzania nowego zawodu w publicznej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, dla której organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2019-01-07
7/2019/P 2019-01-07 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2019 2019-01-07
10/2019/P 2019-01-07 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu "Cyfrowe i partycypacyjne modelowanie przestrzeni miejskich w wybranych lokalizacjach Poznania i Metropolii Poznań", aplikującego o dofinansowanie w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 12 grudnia 2018 r. 2019-01-07
1/2019/K 2019-01-07 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2019 2019-01-01
8/2019/P 2019-01-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych" w roku 2019. 2019-01-04
2/2019/P 2019-01-04 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2019-01-04
5/2019/P 2019-01-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 28/2019 na realizację zadań publicznych w obszarach "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyka i krajoznawstwo" w roku 2019. 2019-01-03
4/2019/P 2019-01-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tczewskiej 7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-01-03
3/2019/P 2019-01-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-01-03
6/2019/P 2019-01-02 w sprawie monitorowania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. 2019-01-02
1/2019/P 2019-01-02 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 585/30, arkusz mapy 10, obręb Kiekrz. 2019-01-02
999/2018/P 2018-12-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-12-28
998/2018/P 2018-12-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-12-28
997/2018/P 2018-12-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-12-28
996/2018/P 2018-12-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)" w 2019 roku. 2018-12-28
1003/2018/P 2018-12-28 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w poddziałaniu 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 3 grudnia 2018 r. 2018-12-28
1002/2018/P 2018-12-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na: prowadzeniu ośrodków wsparcia i rehabilitacji społecznej, poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz poradnictwie dla osób niepełnosprawnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2018-12-28
1001/2018/P 2018-12-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie: Asystent osoby z niepełnosprawnością, w tym również w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2018-12-28
1000/2018/P 2018-12-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: Korepetycje w Mieście, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2018-12-28
995/2018/P 2018-12-27 w sprawie zarządzenia wyborów do rad osiedli Miasta Poznania. 2018-12-27
994/2018/P 2018-12-27 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2018-12-27
992/2018/P 2018-12-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Obornickiej. 2018-12-27
991/2018/P 2018-12-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Przepiórczej. 2018-12-27
990/2018/P 2018-12-27 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-12-27
989/2018/P 2018-12-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Poznaniu, ul. Świt 25, panu Pawłowi Untermannowi. 2018-12-27
988/2018/P 2018-12-27 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-12-27
987/2018/P 2018-12-27 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-12-27
986/2018/P 2018-12-27 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-12-27
985/2018/P 2018-12-27 w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 2018-12-27
993/2018/P 2018-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" oraz rozdziału 85153 w obszarze "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-12-21
984/2018/P 2018-12-21 w sprawie przyjęcia na lata 2019-2021 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 2018-12-21
983/2018/P 2018-12-21 w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania. 2018-12-21
978/2018/P 2018-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2019 roku. 2018-12-21
977/2018/P 2018-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)" w 2019 roku. 2018-12-21
976/2018/P 2018-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 9/2019) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 2018-12-21
975/2018/P 2018-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 10/2019) na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 2018-12-21
974/2018/P 2018-12-21 w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2018-12-21
973/2018/P 2018-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-12-21
972/2018/P 2018-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2019 roku - "Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców - w ramach utrzymania trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania). 2018-12-21
971/2018/P 2018-12-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Poradnictwo dla rodzin, w tym w szczególności dla rodzin wielodzietnych" oraz "Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2018-12-21
57/2018/K 2018-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-12-21
982/2018/P 2018-12-20 w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu, ogłoszonego w dniu 9 listopada 2018 r. na powierzenie wieloletniej realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019 i 2020". 2018-12-20
981/2018/P 2018-12-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 87 w Poznaniu środków trwałych w postaci mebli stanowiących wyposażenie sal dydaktycznych, służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, w ramach projektu "Aktywne sposoby edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń". 2018-12-20
980/2018/P 2018-12-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 46 w Poznaniu środków trwałych w postaci mebli stanowiących wyposażenie sal dydaktycznych, służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, w ramach projektu "Aktywne sposoby edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń". 2018-12-20
979/2018/P 2018-12-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Przedszkola nr 42 w Poznaniu środków trwałych w postaci zestawu mebli stanowiących wyposażenie placówki, wytworzonych w ramach zadania inwestycyjnego KPRM/P/019.01 "Rewitalizacja obszarów Miasta". 2018-12-20
970/2018/P 2018-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2018-12-20
969/2018/P 2018-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", pod tytułem "Zapewnienie wsparcia dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych, tj. w 136 lokalach socjalnych utworzonych w 41 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-20
968/2018/P 2018-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu programów streetworkerskich wśród osób żebrzących w przestrzeni publicznej Poznania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2018-12-20
967/2018/P 2018-12-20 zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-12-20
966/2018/P 2018-12-20 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-12-20
965/2018/P 2018-12-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" pod nazwą: "Prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2018-12-20
964/2018/P 2018-12-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 25/2019 na realizację zadania Miasta Poznania w 2019 roku. 2018-12-20
963/2018/P 2018-12-20 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Poznaniu, ul. Świt 25. 2018-12-20
962/2018/P 2018-12-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, z siedzibą przy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz" - etap III Oznakowanie. 2018-12-20
961/2018/P 2018-12-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz" - etap III Oznakowanie. 2018-12-20
960/2018/P 2018-12-20 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zakładu Lasów Poznańskich, z siedzibą przy ul. Ku Dębinie 2, 61-492 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz" - etap III Oznakowanie. 2018-12-20
950/2018/P 2018-12-19 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług komunalnych oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się w zakresie działania jednostki budżetowej Palmiarnia Poznańska. 2018-12-28
959/2018/P 2018-12-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXIX lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-12-19
958/2018/P 2018-12-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-12-19
957/2018/P 2018-12-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-12-19
956/2018/P 2018-12-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Radłowej 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-12-19
949/2018/P 2018-12-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-12-19
948/2018/P 2018-12-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXLIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-12-19
947/2018/P 2018-12-19 w sprawie zmiany treści służebności drogi koniecznej ustanowionej aktem notarialnym nr rep. A 9810/2017 z dnia 5 października 2017 r. 2018-12-19
946/2018/P 2018-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2018-12-19
945/2018/P 2018-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej", tj.: "Zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2018-12-19
944/2018/P 2018-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-19
943/2018/P 2018-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu pomocy w mieszkaniach chronionych uprawnionym osobom ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-19
942/2018/P 2018-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019 roku, polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie usług w dziennym domu pomocy na obszarze Wildy lub Dębca (70 miejsc dziennie)" w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-19
941/2018/P 2018-12-19 w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu. 2018-12-19
940/2018/P 2018-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2018-12-19
939/2018/P 2018-12-19 w sprawie przedłużenia okresu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. 2018-12-19
56/2018/K 2018-12-19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych, środków trwałych o niskiej wartości, sprzętu komputerowewgo, wartości niematerialnych i prawnych w Wydziale Transportu i Zieleni. 2018-12-19
55/2018/K 2018-12-19 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2018 roku. 2018-12-19
955/2018/P 2018-12-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXV lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-12-18
954/2018/P 2018-12-18 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-12-18
953/2018/P 2018-12-18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2018-12-18
952/2018/P 2018-12-18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-12-18
951/2018/P 2018-12-18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXIlI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2018-12-18
938/2018/P 2018-12-18 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szczepankowo 72a, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły o salę sportową z zapleczem sanitarno-szatniowym, dodatkowe sale oraz wykonanie zagospodarowania terenu. 2018-12-18
937/2018/P 2018-12-18 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Włodzimierza Majakowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 126/2 i działka 129 z arkusza mapy 18, obręb Kobylepole, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00012899/6. 2018-12-18
936/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-18
935/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2018-12-18
934/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 3a, 6, 7, 8, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2018-12-18
933/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadań publicznych, polegających na zapewnieniu interwencyjnego, bezpiecznego pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48 a ust. 4, 4a, 5, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), streetworkingu - usłudze wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania - w przestrzeni publicznej, na zapewnieniu wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 15 marca 2019 roku oraz od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 r. oraz na zapewnieniu wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2018-12-18
932/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznegow obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-18
931/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usługi Centrum Usamodzielnienia - miejsca krótkookresowego dziennego pobytu jako formy mieszkania wspomaganego/treningowego - dla osób z niepełnosprawnością, w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 2018-12-18
930/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usługi teleopieki dla równolegle 640 osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnością w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 2018-12-18
929/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 21 listopada 2018 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2019 roku. 2018-12-18
928/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejsu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym również w ramach zachowania projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-18
927/2018/P 2018-12-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), w tym również w ramach projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017-2018 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2010, w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-18
926/2018/P 2018-12-18 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdział 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności Centrów Integracji Społecznej w Poznaniu w 2019 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem
i wykluczeniem społecznym.
2018-12-18
925/2018/P 2018-12-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w latach 2019 i 2020. 2018-12-17
924/2018/P 2018-12-17 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu. 2018-12-17
923/2018/P 2018-12-17 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu. 2018-12-17
54/2018/K 2018-12-17 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Poznania i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania 2018-12-17
922/2018/P 2018-12-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 2/2019) na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w obszarze udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. 2018-12-14
921/2018/P 2018-12-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 11/2019). 2018-12-14
919/2018/P 2018-12-14 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025. 2018-12-14
918/2018/P 2018-12-14 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich - zakładu budżetowego, do działania w imieniu Gminy Miasta Poznania w zakresie usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty. 2018-12-14
53/2018/K 2018-12-14 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2019. 2018-12-14
920/2018/P 2018-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 14/2019 na realizację zadania Miasta Poznania w 2019 roku. 2018-12-13
917/2018/P 2018-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 15/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019 roku. 2018-12-13
916/2018/P 2018-12-13 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Poznańskiej, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2018-12-13
915/2018/P 2018-12-13 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Naramowickiej 149. 2018-12-13
914/2018/P 2018-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 9/2019). 2018-12-12
913/2018/P 2018-12-12 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 20/2019, 21/2019 i 22/2019 na wspieranie/powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)" w 2019 roku. 2018-12-12
912/2018/P 2018-12-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-12-12
911/2018/P 2018-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (konkurs nr 10/2019). 2018-12-12
910/2018/P 2018-12-12 w sprawie nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Poznania. 2018-12-12
909/2018/P 2018-12-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 21 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2019 roku. 2018-12-11
908/2018/P 2018-12-11 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej. 2018-12-11
907/2018/P 2018-12-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w roku 2019. 2018-12-11
906/2018/P 2018-12-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr xxx o powierzchni 7092 m, przeznaczonej pod drogę publiczną. 2018-12-11
905/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 4KD-D. 2018-12-11
904/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej - ciąg pieszo-rowerowy, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Podolany Zachód C w Poznaniu symbolem 25KD-Dxr. 2018-12-11
903/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej" w Poznaniu symbolem 4KD-D. 2018-12-11
902/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny ulic, drogę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "ul. Polanowska" w Poznaniu symbolem kD.2. 2018-12-11
901/2018/P 2018-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 1KD-Z i 4KD-D. 2018-12-11
52/2018/K 2018-12-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad pracy stałej Komisji do spraw ubytkowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania. 2018-12-11
900/2018/P 2018-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2018-12-10
899/2018/P 2018-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2018-12-10
898/2018/P 2018-12-10 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-10
897/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert nr 17/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2018-12-10
896/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 16 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert nr 18/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2018-12-10
895/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2019 na realizację zadań Miasta Poznania w 2019. 2018-12-10
894/2018/P 2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku. 2018-12-10
893/2018/P 2018-12-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym" w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-12-10
892/2018/P 2018-12-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 9 listopada 2018 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej", na lata 2019 i 2020. 2018-12-07
891/2018/P 2018-12-05 w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności. 2018-12-05
890/2018/P 2018-12-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastęczej" w latach 2019 i 2020. 2018-12-04
889/2018/P 2018-12-03 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2019 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2018-12-03
888/2018/P 2018-12-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-12-03
887/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
886/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’56, z siedzibą przy ul. Śniadeckich 54/58, 60-774 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
885/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXIX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
884/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
883/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi, z siedzibą przy ul. Widnej 1, 60-655 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
882/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XXI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budownictwa nr 1, ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
881/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XX Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych nr 37, z siedzibą na os. Wichrowe Wzgórze 111, 61-699 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
880/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XVII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, z siedzibą na os. Czecha 59, 61-289 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
879/2018/P 2018-12-03 w sprawie przekazania na stan majątkowy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, z siedzibą na os. Piastowskim 106, 61-164 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania". 2018-12-03
878/2018/P 2018-12-03 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu". 2018-12-03
877/2018/P 2018-11-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-11-30
876/2018/P 2018-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2019 roku. 2018-11-30
875/2018/P 2018-11-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 7/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-30
874/2018/P 2018-11-30 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: "Łacina - Południe - część B" w Poznaniu. 2018-11-30
873/2018/P 2018-11-29 w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, realizujących wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 2018-12-01
872/2018/P 2018-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-28
871/2018/P 2018-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-28
870/2018/P 2018-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Perzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-11-28
869/2018/P 2018-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ulicy Perzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-11-28
868/2018/P 2018-11-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-11-28
867/2018/P 2018-11-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-11-28
866/2018/P 2018-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych osób", w 2019 roku. 2018-11-28
51/2018/K 2018-11-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-11-28
865/2018/P 2018-11-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43, pani Beacie Rusinek. 2018-11-27
864/2018/P 2018-11-27 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-11-27
863/2018/P 2018-11-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 71, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2018-11-26
862/2018/P 2018-11-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-11-26
861/2018/P 2018-11-26 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-11-26
50/2018/K 2018-11-26 w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Poznania i wyznaczenia kolejności zastępowania przez nich Prezydenta oraz zastępowania Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta. 2018-11-26
860/2018/P 2018-11-23 w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez miejskie jednostki organizacyjne, zawartych w zbiorach Urzędu Miasta Poznania. 2018-11-23
859/2018/P 2018-11-23 W sprawie powołania Katarzyny Kierzek-Koperskiej na stanowisko zastępczyni Prezydenta Miasta Poznania 2018-11-23
49/2018/K 2018-11-23 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-11-23
858/2018/P 2018-11-22 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-11-22
857/2018/P 2018-11-22 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania. 2018-11-22
856/2018/P 2018-11-21 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 28 w Poznaniu, ul. Galileusza 7, pani Barbarze Lemańskiej. 2018-11-21
855/2018/P 2018-11-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-11-21
854/2018/P 2018-11-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105, panu Sławomirowi Stancelewskiemu. 2018-11-21
853/2018/P 2018-11-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2018-11-21
852/2018/P 2018-11-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. Władysława Zamoyskiego w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. 2018-11-21
851/2018/P 2018-11-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19, pani Zuzannie Szmyt. 2018-11-21
850/2018/P 2018-11-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu, ul. Warzywna 19. 2018-11-21