Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
36/2017/P 2017-01-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-01-17
34/2017/P 2017-01-17 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2017-01-17
33/2017/P 2017-01-17 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2017 r. 2017-01-17
32/2017/P 2017-01-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 22/2017 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2017 roku. 2017-01-17
31/2017/P 2017-01-17 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących i doskonalących się na rok 2017. 2017-01-01
30/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 110 w Poznaniu, ul. Świt 16A, pani Mirosławie Polaczyk. 2017-01-16
29/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu, ul. Swoboda 53, pani Ewie Zygman. 2017-01-16
28/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, ul. Szamotulska 33, pani Małgorzacie Lorek. 2017-01-16
26/2017/P 2017-01-16 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 2017-01-16
27/2017/P 2017-01-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dominikańskiej 7a, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-01-13
25/2017/P 2017-01-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-13
24/2017/P 2017-01-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży". 2017-01-13
23/2017/P 2017-01-13 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2017-01-13
22/2017/P 2017-01-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2017-01-12
21/2017/P 2017-01-11 uchylające zarządzenie w sprawie planów ochrony w budynkach Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-11
20/2017/P 2017-01-11 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania Likwidatora w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zakład Naprawy Autobusów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2017-01-11
16/2017/P 2017-01-11 w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Sułkowskiej-Wideł do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2017-01-11
15/2017/P 2017-01-11 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Rębas do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2017-01-11
14/2017/P 2017-01-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-01-11
19/2017/P 2017-01-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4. 2017-01-10
18/2017/P 2017-01-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/1 (RIIIa) pow. 817 m2 KW PO2P/00145941/7,
- w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/2 (RIIIa) pow. 802 m2 KW PO2P/00145941/7.
2017-01-10
17/2017/P 2017-01-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. /wykaz obejmuje nieruchomść położoną przy ul. Poznańska/Strzałkowskiego / 2017-01-10
13/2017/P 2017-01-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2017-01-10
9/2017/P 2017-01-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świt. 2017-01-09
8/2017/P 2017-01-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-09
7/2017/P 2017-01-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-01-09
6/2017/P 2017-01-09 w sprawie wyznaczenia pani Agnieszki Garczarczyk do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 22
w Poznaniu, ul. Leszka 42.
2017-01-09
12/2017/P 2017-01-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. podziału przez wydzielenie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz przeniesienia wydzielanej części majątku na spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 2017-01-09
11/2017/P 2017-01-09 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Przemysłowej. 2017-01-09
10/2017/P 2017-01-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- przy ul. Poręba 27 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 130/4 (RVI) pow. 1125 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-01-09
5/2017/P 2017-01-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-01-05
4/2017/P 2017-01-05 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-01-05
1/2017/K 2017-01-05 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-01-01
3/2017/P 2017-01-03 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2017-01-03
2/2017/P 2017-01-03 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Przyjazne Podwórko". 2017-01-03
1/2017/P 2017-01-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 18/2017 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2017 roku. 2017-01-02
950/2016/P 2016-12-30 zmieniające zarządzenie zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016. 2016-12-30
59/2016/K 2016-12-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-12-30
949/2016/P 2016-12-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. abpa Walentego Dymka. 2016-12-29
948/2016/P 2016-12-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Szelągowskiej. 2016-12-29
947/2016/P 2016-12-29 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2016-12-29
946/2016/P 2016-12-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 10 listopada 2016 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" na rok 2017. 2016-12-29
945/2016/P 2016-12-28 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-01-01
942/2016/P 2016-12-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-12-28
943/2016/P 2016-12-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-12-27
941/2016/P 2016-12-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Rolnej/Traugutta. 2016-12-27
940/2016/P 2016-12-27 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Warpińskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-12-27
939/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 14/2017) na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (III edycja). 2016-12-27
938/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 5/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (I edycja). 2016-12-27
937/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 7/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (II edycja). 2016-12-27
936/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 4/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", polegającego na: Poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych - Rozwoju zawodowym i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz Poradnictwie dla osób niepełnosprawnych - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
935/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku - Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych) 2016-12-27
934/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 3/2017 na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2016-12-27
932/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 11/2016) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja
i organizacja wolontariatu" i/lub "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3. w zakresie określonym w pkt 1-32."
2016-12-27
931/2016/P 2016-12-27 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2016-12-27
930/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
929/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy przy ul. Racjonalizatorów 3 w Poznaniu (70 miejsc dziennie), przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
928/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-12-27
927/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
926/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na streetworkingu - usłudze wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania na terenie miasta Poznania - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
925/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na prowadzeniu przytuliska, w tym ogrzewalni - placówki dla osób bezdomnych zapewniającej pomoc w postaci interwencyjnego miejsca gwarantującego bezpieczeństwo - przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
924/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w noclegowni i/lub schronisku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
923/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społeczne 2016-12-27
922/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej 2016-12-27
921/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
920/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
919/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 2/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na działaniach streetworkerów na rzecz dzieci i osób dorosłych żebrzących na terenie miasta Poznania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
918/2016/P 2016-12-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 z dnia 18 listopada 2016 roku na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2016-12-27
944/2016/P 2016-12-23 w sprawie zawarcia z panią Iloną Turbańską umowy o pracę na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu nr 4 w Poznaniu. 2017-01-01
933/2016/P 2016-12-23 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2017-01-01
917/2016/P 2016-12-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 82 w Poznaniu, ul. Zawady 26, pani Małgorzacie Łosinieckiej. 2016-12-22
916/2016/P 2016-12-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, os. Pod Lipami 106, pani Danucie Mikołajczak. 2016-12-22
915/2016/P 2016-12-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 127 w Poznaniu, os. Pod Lipami 102, pani Marii Jaworowicz-Szczepaniak. 2016-12-22
914/2016/P 2016-12-22 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dziadoszańskiej. 2016-12-22
913/2016/P 2016-12-22 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kotowo. 2016-12-22
912/2016/P 2016-12-22 w sprawie przyjęcia darowizny kwoty pieniężnej. 2016-12-22
911/2016/P 2016-12-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-12-22
910/2016/P 2016-12-22 w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2016-12-22
909/2016/P 2016-12-21 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2016-12-21
908/2016/P 2016-12-21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz ośrodka szkolno-wychowawczego. 2016-12-21
907/2016/P 2016-12-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 53 w Poznaniu, ul. Junikowska 15, pani Ali Dzierbickiej. 2016-12-21
906/2016/P 2016-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-12-21
905/2016/P 2016-12-21 w sprawie wyznaczenia pani Grażyny Bendowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2016-12-21
904/2016/P 2016-12-21 w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji procedury wypłaty świadczenia wychowawczego w formie rzeczowej lub formie opłacania usług. 2016-12-21
903/2016/P 2016-12-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 21 listopada 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarach: "Promocja i organizacja wolontariatu" i "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w pkt 1 - 32", na rok 2017. 2016-12-20
902/2016/P 2016-12-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 25 listopada 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" na rok 2017. 2016-12-20
901/2016/P 2016-12-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Zmartwychwstańców 10, pani Barbarze Płotkowiak. 2016-12-19
900/2016/P 2016-12-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 15 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 43, pani Agacie Wujeskiej. 2016-12-19
899/2016/P 2016-12-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 176 w Poznaniu, ul. Saperska 29, pani Barbarze Thiel-Szopce. 2016-12-19
898/2016/P 2016-12-19 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Dojazd. 2016-12-19
897/2016/P 2016-12-19 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Nadwarciańskiej. 2016-12-19
896/2016/P 2016-12-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (III edycja 2016, konkurs nr 14/2017). 2016-12-19
895/2016/P 2016-12-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 4 listopada 2016 r., na wsparcie realizacji wieloletnich zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2016-2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2016-12-19
894/2016/P 2016-12-19 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2015 rok. 2016-12-19
893/2016/P 2016-12-19 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2015 rok. 2016-12-19
892/2016/P 2016-12-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2016-12-19
891/2016/P 2016-12-19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w 2017 roku. 2016-12-19
58/2016/K 2016-12-19 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania 2016-12-19
57/2016/K 2016-12-16 w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2016-12-16
890/2016/P 2016-12-15 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" w Poznaniu, przy ul. Swoboda 59. 2016-12-15
889/2016/P 2016-12-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (II edycja 2016, konkurs nr 07/2017). 2016-12-15
888/2016/P 2016-12-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (I edycja 2016, konkurs nr 5/2017). 2016-12-15
56/2016/K 2016-12-15 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2016-12-15
55/2016/K 2016-12-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-12-15
887/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 8/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2016-12-13
886/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 6/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku. 2016-12-13
885/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku 2016-12-13
884/2016/P 2016-12-13 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 2 w Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 54g/1. 2016-12-13
883/2016/P 2016-12-13 powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2016-12-13
882/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 3, pani Katarzynie Sołtysiak. 2016-12-13
881/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 w Poznaniu, ul. Głuszyna 187, pani Barbarze Osiak. 2016-12-13
880/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, ul. Przełajowa 4, panu Jerzemu Małeckiemu. 2016-12-13
879/2016/P 2016-12-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 14 w Poznaniu, ul. Tczewska 11, pani Ewie Smólskiej. 2016-12-13
878/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji wydarzeń odbywających sie na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. 2016-12-13
877/2016/P 2016-12-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 12/2017 na realizację zadań publicznych w obszarach "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", "Turystyka i krajoznawstwo", "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w 2017 roku. 2016-12-13
876/2016/P 2016-12-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Hercena, Rylejewa. 2016-12-12
875/2016/P 2016-12-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Santockiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-12-12
874/2016/P 2016-12-12 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na os. Władysława Jagiełły. 2016-12-12
873/2016/P 2016-12-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Serbskiej i ul. Wilczak. 2016-12-12
872/2016/P 2016-12-12 w sprawie ustanowienia na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Źródlanej, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2016-12-12
871/2016/P 2016-12-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Lechickiej i ul. Naramowickiej. 2016-12-12
869/2016/P 2016-12-09 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2016-12-09
868/2016/P 2016-12-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w 2017 roku. 2016-12-09
867/2016/P 2016-12-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 listopada 2016 r. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", w 2017 roku. 2016-12-09
866/2016/P 2016-12-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, panu Krzysztofowi Kubiakowi. 2016-12-09
865/2016/P 2016-12-09 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, ul. Rybaki 17, pana Zbigniewa Talagi. 2016-12-09
54/2016/K 2016-12-09 w sprawie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2016-12-09
53/2016/K 2016-12-09 zmieniające zarządzenie w sprawie stałego dyżuru Prezydenta Miasta Poznania. 2016-12-09
870/2016/P 2016-12-08 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji i zarządzania tym systemem. 2016-12-08
863/2016/P 2016-12-08 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Poznania. 2016-12-08
862/2016/P 2016-12-08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu. 2016-12-08
861/2016/P 2016-12-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej ulicy Szklarniowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2016-12-08
860/2016/P 2016-12-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo-Bobrownicka" w Poznaniu symbolem 2KD-Z. 2016-12-08
859/2016/P 2016-12-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Fabianowo" w Poznaniu symbolem 3KD-D. 2016-12-08
858/2016/P 2016-12-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji - drogę publiczną klasy dojazdowej o charakterze pieszo-jezdni z placem do zawracania, drogę publiczną klasy lokalnej oraz drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu odpowiednio symbolami 2KD-Dxs, 5KD-L, 8KD-D. 2016-12-08
857/2016/P 2016-12-08 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wydzielonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja w Poznaniu pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2016-12-08
856/2016/P 2016-12-08 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2016-12-08
864/2016/P 2016-12-07 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2016 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2016-12-07
855/2016/P 2016-12-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Jaromińskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2016-12-07
852/2016/P 2016-12-07 w sprawie powołania Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki. 2016-12-07
851/2016/P 2016-12-07 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-12-07
854/2016/P 2016-12-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 27, pani Beacie Owczarzak. 2016-12-06
853/2016/P 2016-12-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 65, pani Barbarze Czeszewskiej. 2016-12-06
850/2016/P 2016-12-06 w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej .............................., zajętej pod drogę publiczną w Poznaniu. 2016-12-06
849/2016/P 2016-12-06 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej .................................., zajętej pod ul. Sobotecką w Poznaniu. 2016-12-06
848/2016/P 2016-12-06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 2016-12-06
847/2016/P 2016-12-05 w sprawie powołania Rady Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2016-12-05
846/2016/P 2016-12-05 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Lasów Poznańskich - zakładu budżetowego, do działania w imieniu Gminy Miasta Poznania w zakresie usuwania drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty. 2016-12-05
845/2016/P 2016-12-05 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2016-12-05
844/2016/P 2016-12-05 w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu. 2016-12-05
843/2016/P 2016-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2016-12-02
842/2016/P 2016-12-02 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych oraz Zespołu ds. sprzedaży nieruchomości. 2016-12-02
841/2016/P 2016-12-01 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kotlarskiej. 2016-12-01
840/2016/P 2016-12-01 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Garbary. 2016-12-01
839/2016/P 2016-12-01 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla miasta Poznania na lata 2016-2018. 2016-12-01
838/2016/P 2016-12-01 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 50/2016 na wsparcie realizacji wieloletnich zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w latach 2016-2019 w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2016-12-01
837/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul. Słowackiego 15, pani Arlecie Kaczmarek. 2016-12-01
836/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 71 w Poznaniu, ul. Galla Anonima 13, pani Marzennie Bolińskiej. 2016-12-01
835/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, panu Andrzejowi Kaczmarkowi. 2016-12-01
834/2016/P 2016-12-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Magdalenie Kubicy. 2016-12-01
833/2016/P 2016-12-01 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Violetty Nowak. 2016-12-01
832/2016/P 2016-11-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-11-30
831/2016/P 2016-11-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2016. 2016-11-30
830/2016/P 2016-11-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2016 rok. 2016-11-30
52/2016/K 2016-11-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2016 2016-11-30
828/2016/P 2016-11-26 w sprawie powołania Zespołu ds. terenu Wolnych Torów w Poznaniu. 2016-11-26
829/2016/P 2016-11-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 45, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 180/6720 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2016-11-25
827/2016/P 2016-11-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 1/2016) na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 2016-11-25
826/2016/P 2016-11-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2016-11-25
825/2016/P 2016-11-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2016-11-25
824/2016/P 2016-11-24 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół oraz publicznego przedszkola. 2016-11-24
823/2016/P 2016-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 174 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, pani Barbarze Kina-Wrońskiej. 2016-11-24
822/2016/P 2016-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 75 w Poznaniu, ul. Sporna 4, pani Renacie Szkudlarczyk. 2016-11-24
821/2016/P 2016-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 105, pani Ewie Ostrowskiej. 2016-11-24
819/2016/P 2016-11-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2016-11-24
820/2016/P 2016-11-24 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2016-10-03
818/2016/P 2016-11-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, ul. Leszka 42, pani Violetcie Nowak. 2016-11-23
817/2016/P 2016-11-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu, os. Zwycięstwa 101, panu Markowi Korbankowi. 2016-11-23
816/2016/P 2016-11-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Kórnickiej. 2016-11-23
815/2016/P 2016-11-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. (os. Zwycięstwa 19 A) 2016-11-23
814/2016/P 2016-11-23 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / adres nieruchomoś lokal mieszkalny nr 5 w budynku przy ul. Floriana Stablewskiego 17 / 2016-11-23
813/2016/P 2016-11-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2016 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2016 roku. 2016-11-23
812/2016/P 2016-11-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 18 października 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej", na rok 2017. 2016-11-23
811/2016/P 2016-11-23 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020. 2016-11-23
810/2016/P 2016-11-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2016 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na realizacji zadania pod nazwą "Utworzenie maksymalnie 40 nowych miejsc w schronisku dla osób bezdomnych", w 2016 roku. 2016-11-23
809/2016/P 2016-11-23 w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za najem lokali. 2016-11-23
808/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej ...................................., o powierzchni 5360 m, przeznaczonej pod III Ramę Komunikacyjną i w części pod nowy układ komunikacyjny ulic Smoluchowskiego i Grunwaldzkiej w Poznaniu. 2016-11-22
807/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - Umultowo Wchód część A w Poznaniu symbolem 01KD-L. 2016-11-22
806/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00147827/9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37 z obrębu Golęcin, arkusz mapy 45. 2016-11-22
805/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ......................, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21/31 z obrębu Spławie, arkusz mapy 20. 2016-11-22
804/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu pod tereny komunikacji - odpowiednio pod drogę publiczną, ulicę klasy głównej oraz pod drogę publiczną, ulicę klasy zbiorczej. 2016-11-22
803/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - Umultowo Wschód część A w Poznaniu odpowiednio symbolami 31KD-D, 33KD-D, 32KD-D. 2016-11-22
802/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za część nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej ..........................., a mianowicie za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną. 2016-11-22
801/2016/P 2016-11-22 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ................................., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 33/7 z obrębu Jeżyce, arkusz mapy 3. 2016-11-22
800/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji, drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 4KD-D. 2016-11-22
799/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 3KD-D. 2016-11-22
798/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji, drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 6KD-D. 2016-11-22
797/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej z wodami powierzchniowymi środlądowymi oraz pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu odpowiednio symbolami 1KD-D/WS, KD-Dxs/Ws, 3KD-Dxs. 2016-11-22
796/2016/P 2016-11-22 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Ulica Nowa Naramowicka-część południowa" w Poznaniu pod tereny komunikacji - odpowiednio pod drogę publiczną, ulicę klasy głównej oraz pod drogę publiczną, ulicę klasy zbiorczej. 2016-11-22
795/2016/P 2016-11-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2016-11-21