« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
771/2014/P 2014-12-17 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług ubezpieczeniowych oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej
za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego.
2014-12-17
770/2014/P 2014-12-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-17
769/2014/P 2014-12-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2014-12-17
768/2014/P 2014-12-16 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2014-12-16
767/2014/P 2014-12-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" oraz "Turystyka i krajoznawstwo". 2014-12-15
766/2014/P 2014-12-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tymienieckiego. 2014-12-15
765/2014/P 2014-12-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Tymienieckiego. 2014-12-15
764/2014/P 2014-12-15 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Koziorowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 23 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2014-12-15
763/2014/P 2014-12-15 w sprawie Systemu monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. 2014-12-15
762/2014/P 2014-12-15 w sprawie powołania pana Macieja Wudarskiego na stanowisko trzeciego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania. 2014-12-15
44/2014/K 2014-12-15 w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu Staży Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. 2014-12-15
761/2014/P 2014-12-12 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr .................................. o łącznej powierzchni 1663 m, zajętej pod ulice: Hodowlaną i Szklarniową w Poznaniu. 2014-12-12
760/2014/P 2014-12-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (III edycja 2015). 2014-12-12
759/2014/P 2014-12-12 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących na rok 2015. 2014-12-12
758/2014/P 2014-12-12 w sprawie wyznaczenia pani Anny Kobuszyńskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 131 w Poznaniu, os. Przyjaźni 117. 2014-12-12
757/2014/P 2014-12-12 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Bochińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 21 w Poznaniu, os. Orła Białego 102. 2014-12-12
756/2014/P 2014-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Janikowo 1" w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2014-12-11
755/2014/P 2014-12-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-12-11
754/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ........................., o powierzchni 194 m, wydzielonej pod poszerzenie ulicy Naramowickiej w Poznaniu. 2014-12-11
753/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ........................, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 7/1, z obrębu Górczyn, arkusz mapy 14. 2014-12-11
752/2014/P 2014-12-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Źródlanej 19, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-11
751/2014/P 2014-12-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-11
750/2014/P 2014-12-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2014-12-11
749/2014/P 2014-12-11 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań przysługującego Poznańskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej, z równoczesnym nabyciem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej części nieruchomości. 2014-12-11
748/2014/P 2014-12-11 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Solnej i ul. Stanisława Hejmowskiego pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa. 2014-12-11
747/2014/P 2014-12-10 w sprawie powołania pana Mariusza Wiśniewskiego na stanowisko drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2014-12-10
746/2014/P 2014-12-10 w sprawie powołania pana Jakuba Jędrzejewskiego na stanowisko pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania 2014-12-10
745/2014/P 2014-12-05 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówki oświatowej. 2014-12-05
744/2014/P 2014-12-05 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IV edycja 2015). 2014-12-05
743/2014/P 2014-12-05 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem zespołu pod nazwą Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1. 2014-12-05
735/2014/P 2014-12-05 w sprawie odwołania pana Jerzego Stępnia ze stanowiska trzeciego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw planowania przestrzennego oraz spraw społecznych. 2014-12-05
734/2014/P 2014-12-05 w sprawie odwołania pana Mirosława Kruszyńskiego ze stanowiska drugiego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw infrastruktury, gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami. 2014-12-05
742/2014/P 2014-12-04 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2014-12-04
741/2014/P 2014-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-12-04
740/2014/P 2014-12-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-12-04
739/2014/P 2014-12-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-12-04
738/2014/P 2014-12-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej w Poznaniu. 2014-12-04
737/2014/P 2014-12-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie drogi publicznej klasy zbiorczej-ulicy Bobrownickiej oraz pod drogi publiczne klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-12-04
736/2014/P 2014-12-04 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2014-12-04
733/2014/P 2014-12-04 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania na rok 2014 na dopłatę do kapitału zakładowego spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2014-12-04
730/2014/P 2014-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-12-04
729/2014/P 2014-12-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2015-2016. 2014-12-04
43/2014/K 2014-12-04 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2014 roku. 2014-12-04
732/2014/P 2014-12-03 w sprawie realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w mieście Poznaniu. 2014-12-03
731/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Zespołu ds. ładu przestrzennego i estetyki. 2014-12-03
728/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", na rok 2015. 2014-12-03
727/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", na rok 2015. 2014-12-03
726/2014/P 2014-12-03 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na rok 2015. 2014-12-03
42/2014/K 2014-12-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji mienia. 2014-12-03
725/2014/P 2014-12-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", na rok 2015. 2014-12-02
724/2014/P 2014-12-02 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2015 roku. 2014-12-02
723/2014/P 2014-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (II edycja 2015). 2014-12-02
722/2014/P 2014-12-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-12-02
721/2014/P 2014-12-02 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Nadbrzeże. 2014-12-02
720/2014/P 2014-12-01 w sprawie odwołania pana Dariusza Jaworskiego ze stanowiska czwartego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw oświaty, kultury i sportu. 2014-12-01
719/2014/P 2014-12-01 w sprawie odwołania pana Tomasza Kaysera ze stanowiska pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw strategii rozwoju Miasta. 2014-12-01
718/2014/P 2014-11-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w roku 2015. 2014-11-28
717/2014/P 2014-11-28 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. św. Wawrzyńca 26a, 26b. 2014-11-28
716/2014/P 2014-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2014-11-28
715/2014/P 2014-11-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej w Poznaniu. 2014-11-28
714/2014/P 2014-11-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie drogi publicznej ulicy Janowskiej w Poznaniu. 2014-11-28
713/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 21, 23, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. 2014-11-28
712/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.( os. Stefana Batorego 75) 2014-11-28
711/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Szarych Szeregów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-28
710/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-11-28
709/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-28
708/2014/P 2014-11-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 29 października 2014 r., na wsparcie realizacji wieloletniego zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w latach 2014 - 2017 - w zakresie zadania pn. Realizacja wydarzeń kulturalnych animujących przestrzeń Pawilonu Nowa Gazownia. 2014-11-28
707/2014/P 2014-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2014-11-28
706/2014/P 2014-11-28 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-11-28
705/2014/P 2014-11-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-11-28
703/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców. (ul. Czarnucha) 2014-11-28
702/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do rozszerzenia zakresu wykonywania prawa użytkowania ustanowionego na rzecz Polskiego Związku Działkowców. ( ul.Sandomierska ark. 30) 2014-11-28
701/2014/P 2014-11-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców. ( ul.Sandomierska ark.20) 2014-11-28
700/2014/P 2014-11-28 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień z wykorzystaniem platformy elektronicznej Miasta Poznania. 2014-11-28
41/2014/K 2014-11-28 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania an rok 2014 2014-11-28
704/2014/P 2014-11-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104, pani Jolancie Zielińskiej-Wachowiak. 2014-11-27
699/2014/P 2014-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w latach 2015 -2016. 2014-11-27
698/2014/P 2014-11-27 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", I edycja konkursu na rok 2015. 2014-11-27
697/2014/P 2014-11-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (I edycja 2015). 2014-11-27
40/2014/K 2014-11-27 w sprawie sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad miejskimi instytucjami kultury w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego. 2014-11-27
696/2014/P 2014-11-25 w sprawie wyznaczenia pani Hanny Wantowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 87 w Poznaniu, ul. Czesława 6a. 2014-11-25
39/2014/K 2014-11-25 w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania 2014-11-25
695/2014/P 2014-11-24 w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego do spraw związanych z przebudową Filii ZOLiRM w Owińskach. 2014-11-24
694/2014/P 2014-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 84 w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2014-11-24
693/2014/P 2014-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu, ul. Rycerska 43. 2014-11-24
692/2014/P 2014-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10. 2014-11-24
691/2014/P 2014-11-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wieloletniego zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", w latach 2014 - 2017 - w zakresie zadania pn. Realizacja wydarzeń kulturalnych animujących przestrzeń Pawilonu Nowa Gazownia. 2014-11-24
690/2014/P 2014-11-20 w sprawie rozwiązania Zespołu doradczego do spraw oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania. 2014-11-20
689/2014/P 2014-11-19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2015 roku. 2014-11-19
688/2014/P 2014-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2014-11-19
687/2014/P 2014-11-19 w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu u zbiegu ulic Piątkowskiej i Juraszów, na rzecz Zboru Poznań Kościoła Zielonoświątkowego. 2014-11-19
686/2014/P 2014-11-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego. 2014-11-19
685/2014/P 2014-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-11-19
684/2014/P 2014-11-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2014-11-19
683/2014/P 2014-11-19 W sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Odobrzyckiej. 2014-11-19
682/2014/P 2014-11-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej ..................., zajętej pod ul. Grunwaldzką w Poznaniu. 2014-11-19
681/2014/P 2014-11-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/15 (RIVa) pow. 880 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/16 (RIVa) pow. 883 m2 KW PO1P/00146067/6,
ul. Gniewska - obr. Krzyżowniki ark. 12 dz. 94/17 (RIVa) pow. 884 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-11-19
680/2014/P 2014-11-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/10 pow. 901 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/11 pow. 902 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/14 pow. 863 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-11-19
679/2014/P 2014-11-19 w sprawie przekazania Osiedlu Umultowo w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Łagodnej. 2014-11-19
678/2014/P 2014-11-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Niskiej/Kazimierza Pułaskiego. 2014-11-19
677/2014/P 2014-11-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ..................., oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 62/1, z obrębu Strzeszyn, arkusz mapy 04. 2014-11-19
676/2014/P 2014-11-17 w sprawie wyznaczenia pani Marty Pachuckiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 112 w Poznaniu, ul. Obornicka 314. 2014-11-17
675/2014/P 2014-11-17 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 6 w Poznaniu przy ul. Grottgera 3/3a. 2014-11-17
674/2014/P 2014-11-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego . 2014-11-14
673/2014/P 2014-11-14 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-11-14
672/2014/P 2014-11-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2014 roku. 2014-11-14
671/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Biskupińskiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
670/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nr V garaży przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-11-13
669/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
668/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu u zbiegu ulic: Snopowej i Spławie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-13
667/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania w 5/8 częściach, położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 159, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
666/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Eurypidesa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-11-13
665/2014/P 2014-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dworskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-13
664/2014/P 2014-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Hezjoda 15, środków trwałych w postaci budynku wraz z boiskami szkolnymi i placami zabaw. 2014-11-13
663/2014/P 2014-11-13 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2015 rok. 2014-11-13
662/2014/P 2014-11-13 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2014-11-13
661/2014/P 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-11-12
660/2014/P 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2014-11-12
659/2014/P 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2014-11-12
38/2014/K 2014-11-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2014-11-12
37/2014/K 2014-11-12 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2014 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2014-11-12
658/2014/P 2014-11-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-11-05
657/2014/P 2014-11-05 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 2014-11-05
656/2014/P 2014-11-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/19 pow. 880 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/20 pow. 800 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-11-04
655/2014/P 2014-11-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Starołęckiej - obręb Starołęka arkusz 36 działka 2/4 pow. 696.729 m2 KW PO2P/00149265/2.
2014-11-04
654/2014/P 2014-11-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Aquanet S.A. 2014-11-04
653/2014/P 2014-11-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. w postaci nieruchomości położonych na terenie SSE w Poznaniu. 2014-11-04
651/2014/P 2014-11-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
/ul. Niegolewskich 28 B, 28 C, 30 A, 30 B /
2014-11-04
650/2014/P 2014-11-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szamotulskiej 5a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-11-04
649/2014/P 2014-11-04 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wraz z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. /ul. Klemensa Janickiego 14 - lokal mieszkalny nr 4/ 2014-11-04
652/2014/P 2014-11-04 w sprawie ustalenia opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2014-11-01
647/2014/P 2014-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Ireny Majer na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42. 2014-11-03
646/2014/P 2014-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2014-11-03
36/2014/K 2014-11-03 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Poznania, jednostki pomocnicze oraz jednostki organizacyjne UMP. 2014-11-03
648/2014/P 2014-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2014-11-01
645/2014/P 2014-10-31 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2014-10-31
644/2014/P 2014-10-31 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-10-31
35/2014/K 2014-10-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania an rok 2014 2014-10-31
643/2014/P 2014-10-30 w sprawie powołania pani Elżbiety Wrzesińskiej-Żak na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 2014-11-01
642/2014/P 2014-10-30 w sprawie odwołania pani Elżbiety Wrzesińskiej-Żak ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2. 2014-10-30
641/2014/P 2014-10-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-10-30
639/2014/P 2014-10-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 13 stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2014-10-29
640/2014/P 2014-10-28 przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci infrastruktury drogowej przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej. 2014-10-28
638/2014/P 2014-10-24 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę publiczną - ulicę Chodzieską. 2014-10-24
637/2014/P 2014-10-24 w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji kosztów gazu. 2014-10-24
636/2014/P 2014-10-24 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-10-24
635/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-10-24
634/2014/P 2014-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2014-10-24
633/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą części budynku znajdującego się na tej nieruchomości.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/8 (B) pow. 8m2 KW
wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
632/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/50 (B) pow. 1 m2 KW PO2P/00175199/9 wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
631/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/40 (B) pow. 1 m2 KW PO2P/00175199/9
wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
630/2014/P 2014-10-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/25 (B) pow. 3 m2 KW PO2P/00175199/9 wg księgi wieczystej KW PO2P/00175199/9 - właściciel Miasto Poznań.
2014-10-24
629/2014/P 2014-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-10-24
628/2014/P 2014-10-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego "Zapewnienie wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2014 roku. 2014-10-23
627/2014/P 2014-10-23 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zwierzynieckiej. 2014-10-23
626/2014/P 2014-10-23 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomosci w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 95,56 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności w zakresie usług stomatologicznych. 2014-10-23
625/2014/P 2014-10-23 w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe. 2014-01-01
621/2014/P 2014-10-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sycowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-10-21
624/2014/P 2014-10-20 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr ....................... o powierzchni 852 m zajętej pod ulicę Lubomierską w Poznaniu. 2014-10-20
623/2014/P 2014-10-20 w sprawie ustanowienia na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic Kramarskiej i Masztalarskiej, służebności gruntowych związanych z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2014-10-20
622/2014/P 2014-10-20 uchylające zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2014-10-20
620/2014/P 2014-10-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-10-20
619/2014/P 2014-10-20 w sprawie wyznaczenia pani Katarzyny Waberskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2014-10-20
618/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2014-10-20
617/2014/P 2014-10-20 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Urbanowską i Michała Drzymały. 2014-10-20
616/2014/P 2014-10-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego . 2014-10-20
615/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Konstancji Łubieńskiej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/45 pow. 3950 m2 KW PO1P/00012364/0
rejon ul. Konstancji Łubieńskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/43 pow. 12.376 m2 KW PO1P/00207065/8.
2014-10-20
614/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/7 pow. 850 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/8 pow. 893 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/9 pow. 898 m2 KW PO1P/00146067/6.
2014-10-20
613/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. 27 Grudnia - obręb Poznań arkusz 20 działki 26/2, 26/6, 30/2, 30/6 o łącznej pow. 2.573 m2 KW PO1P/00004282/2.
2014-10-20
612/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/15 pow. 856 m2 KW PO2P/00145941/7,
ul. Michałowo- obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/21 pow. 832 m2 KW PO2P/00145941/7.
2014-10-20
611/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/180 pow. 1.004 m2 KW PO1P/00204312/4.
2014-10-20
610/2014/P 2014-10-20 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań ograniczonych do przeprowadzenia rokowań ograniczonych do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic Warpińskiej - Uznamskiej - Sarniej - obręb Głowieniec arkusz 13 działka 69/1 pow. 1074 m2 KW PO2P/00115893/6.
2014-10-20
609/2014/P 2014-10-20 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziału wynoszącego 1/4 w prawie własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej kw. nr ......................... 2014-10-20
608/2014/P 2014-10-20 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Kierunek praca - dobre praktyki w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy" oraz powołania jury konkursu. 2014-10-20
607/2014/P 2014-10-20 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Wojskowej 8. 2014-10-20
606/2014/P 2014-10-20 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 29. 2014-10-20
605/2014/P 2014-10-20 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2014-10-20
604/2014/P 2014-10-20 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2014 roku. 2014-10-20
603/2014/P 2014-10-20 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2014 roku. 2014-10-20
602/2014/P 2014-10-16 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu. 2014-10-16
601/2014/P 2014-10-16 w sprawie powołania grupy zakupowej w zakresie świadczenia usług pocztowych przez operatora wyznaczonego oraz wskazania jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego. 2014-10-16
600/2014/P 2014-10-16 w sprawie wyznaczenia pani Ewy Kałużewicz do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 106 w Poznaniu, ul. Janickiego 22. 2014-10-16
599/2014/P 2014-10-14 zmieniające zarządzenie w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach poddanych termomodernizacji. 2014-10-14
598/2014/P 2014-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 9A. 2014-10-13
597/2014/P 2014-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny przydatności użytkowej materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2014-10-13
596/2014/P 2014-10-13 zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego przekazania Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu mienia ruchomego, w tym pomocy dydaktycznych, będącego na stanie likwidowanego Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu. 2014-10-13
595/2014/P 2014-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego 11/13. 2014-10-10
594/2014/P 2014-10-10 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu "Poznański Wolontariusz Roku" oraz powołania Kapituły Konkursu. 2014-10-10
593/2014/P 2014-10-10 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-10-10
592/2014/P 2014-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Ostrobramskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2014-10-08
591/2014/P 2014-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2014-10-08
590/2014/P 2014-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2014-10-08
588/2014/P 2014-10-08 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w rejonie ul. św. Wincentego w Poznaniu. 2014-10-08
589/2014/P 2014-10-07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pana Piotra Nycza na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu przy Al. Solidarności 36. 2014-10-07
587/2014/P 2014-10-06 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Raus do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 25 w Poznaniu, ul. Głogowska 97. 2014-10-06
586/2014/P 2014-10-03 w sprawie uchylenia w części uchwały Nr XXXIV/198/V/2014 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu wydatków Osiedla na rok 2015. 2014-10-03
585/2014/P 2014-09-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2014 2014-09-30
584/2014/P 2014-09-30 W sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2014 rok. 2014-09-30
34/2014/K 2014-09-30 W sprawie zmieniajace plan finansowy Urzędu Miasta Poznania an rok 2014 2014-09-30
583/2014/P 2014-09-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Aleksandrem Niwelińskim na stanowisku dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2014-09-29

Zarządzenia Prezydenta