Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
341/2018/P 2018-05-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Urbanowską i Michała Drzymały, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 1/4 części, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-05-17
340/2018/P 2018-05-15 w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, zawierającego informację o wnioskach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania. 2018-05-15
339/2018/P 2018-05-15 W sprawie zawarcia z panem Markiem Grzegorzewskim umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu 2018-05-15
338/2018/P 2018-05-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Perzyckiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-05-14
337/2018/P 2018-05-14 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-05-14
335/2018/P 2018-05-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 56/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-05-14
336/2018/P 2018-05-11 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Marcie Klameckiej-Muczek. 2018-05-11
334/2018/P 2018-05-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-05-10
333/2018/P 2018-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-05-10
332/2018/P 2018-05-10 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Gimnazjum nr 43 im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, ul. Łozowa 53, do Szkoły Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu, ul. św. Szczepana 3. 2018-05-10
331/2018/P 2018-05-10 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-05-10
330/2018/P 2018-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2018-05-10
22/2018/K 2018-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2018-05-10
329/2018/P 2018-05-09 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań. 2018-05-09
328/2018/P 2018-05-07 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Bolka 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 17, ark. 18, obręb Naramowice, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr xxx 2018-05-07
327/2018/P 2018-05-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Wejherowskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-05-07
326/2018/P 2018-05-07 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej. 2018-05-07
325/2018/P 2018-05-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. 2018-05-02
324/2018/P 2018-04-30 W sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-04-30
323/2018/P 2018-04-30 W sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018 2018-04-30
21/2018/K 2018-04-30 W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-04-30
322/2018/P 2018-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 51/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138)" w 2018 roku. 2018-04-27
321/2018/P 2018-04-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 54/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-04-27
320/2018/P 2018-04-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-04-27
319/2018/P 2018-04-27 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznego zespołu szkół. 2018-04-27
318/2018/P 2018-04-26 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok. 2018-04-26
317/2018/P 2018-04-26 w sprawie wprowadzenia Systemu Koordynacji Promocji i zarządzania tym systemem. 2018-04-26
316/2018/P 2018-04-26 w sprawie przyjęcia darowizny kwoty pieniężnej. 2018-04-26
315/2018/P 2018-04-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I". 2018-04-25
314/2018/P 2018-04-25 w sprawie przekazania na stan majątkowy Usług Komunalnych w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 43A, 60-521 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I". 2018-04-25
313/2018/P 2018-04-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-04-25
312/2018/P 2018-04-25 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu. 2018-04-25
311/2018/P 2018-04-25 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna B" w Poznaniu. 2018-04-25
310/2018/P 2018-04-25 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu. 2018-04-25
309/2018/P 2018-04-25 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Chojnickiej i Psarskie" w Poznaniu. 2018-04-25
308/2018/P 2018-04-24 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały ws. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023. 2018-04-24
307/2018/P 2018-04-24 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Michałem Nierodą na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. 2018-04-24
306/2018/P 2018-04-24 w sprawie odwołania pani Izabeli Pankalli ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, przy ul. Niedziałkowskiego 22. 2018-04-24
305/2018/P 2018-04-24 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Kultury "Zamek". 2018-04-24
304/2018/P 2018-04-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Normandzkiej 14, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-04-23
303/2018/P 2018-04-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2018-04-23
302/2018/P 2018-04-20 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców, przeznaczonych do realizacji w 2018 roku. 2018-04-20
299/2018/P 2018-04-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 48/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Korepetycje w Mieście" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-04-20
301/2018/P 2018-04-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym" w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-04-19
300/2018/P 2018-04-19 w sprawie odwołania pani Ewy Baranowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62. 2018-04-19
298/2018/P 2018-04-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 47/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-04-19
297/2018/P 2018-04-19 w sprawie powołania pani Małgorzaty Grupińskiej-Bis na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2018-04-19
296/2018/P 2018-04-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00121150/4, stanowiącej fragment ul. Lubej w Poznaniu. 2018-04-19
295/2018/P 2018-04-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr xxxx, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Morasko, arkusz mapy 33, działka nr 339/3. 2018-04-19
292/2018/P 2018-04-19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2018-04-19
294/2018/P 2018-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 51/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-04-18
293/2018/P 2018-04-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Konstancji Łubieńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-04-18
291/2018/P 2018-04-18 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i zasad udzielania dotacji dla uczelni poznańskich na organizację wykładów otwartych wybitnych krajowych i zagranicznych naukowców, a także specjalistów w wymiarze międzynarodowym z różnych dziedzin nauki, gospodarki, polityki i sztuki. 2018-04-18
290/2018/P 2018-04-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-04-18
289/2018/P 2018-04-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 48/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-04-17
288/2018/P 2018-04-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2018 na realizację zadań publicznych w roku 2018 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-04-17
287/2018/P 2018-04-17 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu o innym przeznaczeniu, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2018-04-17
286/2018/P 2018-04-17 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z udziałem w wysokości 11/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-04-17
20/2018/K 2018-04-17 W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-04-17
285/2018/P 2018-04-16 w sprawie odwołania pani Elżbiety Majchrzak ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 184 w Poznaniu, ul. Sióstr Misjonarek 1. 2018-04-16
284/2018/P 2018-04-16 w sprawie zapewnienia przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania w Mieście Poznaniu. 2018-04-16
283/2018/P 2018-04-13 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 2018-04-13
282/2018/P 2018-04-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Czesława Niemena, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-04-13
281/2018/P 2018-04-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Krzyżowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2018-04-13
280/2018/P 2018-04-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze umowy zamiany, położonej w Poznaniu przy ulicy Strzeszyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 7/6 z arkusza mapy 26 obręb Golęcin, stanowiąca własność Miasta Poznania na przysługujące Polskiemu Koncernowi Naftowemu "ORLEN" Spółka Akcyjna prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Poznaniu, oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka 7/1 z arkusza mapy 45 obręb Poznań położona w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki / Edwarda Taylora, działka 14/6 z arkusza mapy 13 obręb Poznań położona u zbiegu ulic 23 Lutego i Feliksa Nowowiejskiego i działka 15/1 z arkusza mapy 06 obręb Dębiec położona w rejonie ulicy Opolskiej. 2018-04-13
279/2018/P 2018-04-13 w sprawie odwołania pani Małgorzaty Materny-Guci ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 36 w Poznaniu, ul. Perzycka 30 b. 2018-04-13
278/2018/P 2018-04-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu, ul. Sochaczewska 3. 2018-04-13
277/2018/P 2018-04-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114, pani Dominice Naworskiej. 2018-04-13
276/2018/P 2018-04-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2018-04-13
275/2018/P 2018-04-13 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2018-04-13
274/2018/P 2018-04-12 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2018-04-12
273/2018/P 2018-04-12 w sprawie ogłoszenia wykazów powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2018-04-12
272/2018/P 2018-04-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-04-11
271/2018/P 2018-04-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw zmiany umowy o współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Poznania i Ancona sp. z o.o. 2018-04-11
19/2018/K 2018-04-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw umów partycypacyjnych. 2018-04-11
270/2018/P 2018-04-10 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Mieleszyńskiej" w Poznaniu. 2018-04-10
269/2018/P 2018-04-10 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań udziałów w łącznej wysokości 2/48 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Lechickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 1 z obrębu Winiary, ark. 04, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze xxx. 2018-04-10
268/2018/P 2018-04-10 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pana Ryszarda Pempery. 2018-04-10
267/2018/P 2018-04-10 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznego zespołu szkół. 2018-04-10
266/2018/P 2018-04-10 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 36 w Poznaniu. 2018-04-10
265/2018/P 2018-04-10 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Marii Brzostowskiej. 2018-04-10
264/2018/P 2018-04-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia nowej placówki oświatowej realizującej wybrane zadania na rzecz rozwoju oświaty Miasta Poznania. 2018-04-09
262/2018/P 2018-04-09 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok: 2018-04-09
261/2018/P 2018-04-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu, ul. Swoboda 41. 2018-04-06
260/2018/P 2018-04-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy w Poznaniu, ul. Swoboda 41, pani Agnieszce Olszewskiej. 2018-04-06
263/2018/P 2018-04-05 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Inicjatory - Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa" oraz powołania Kapituły Konkursowej. 2018-04-05
259/2018/P 2018-04-05 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 9/2017 na wspieranie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-04-05
258/2018/P 2018-04-05 w sprawie ustanowienia nagrody Architectus civitatis nostrae. 2018-04-05
257/2018/P 2018-04-05 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wieruszowskiej, Miśnieńskiej i Żmigrodzkiej - część A w Poznaniu. 2018-04-05
256/2018/P 2018-04-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-04-04
255/2018/P 2018-04-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 232/234, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-04-04
254/2018/P 2018-04-04 w sprawie powołania pana Sławomira Roberta Richtera na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu. 2018-04-04
18a/2018/K 2018-04-04 w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. oceny działalności podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2018-04-04
253/2018/P 2018-04-03 w sprawie odwołania pana Piotra Nycza ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu przy Al. Solidarności 36. 2018-04-03
252/2018/P 2018-03-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 39/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (V edycja). 2018-03-30
251/2018/P 2018-03-30 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-03-30
250/2018/P 2018-03-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-03-30
18/2018/K 2018-03-30 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-03-30
15/2018/K 2018-03-29 w sprawie przeciwdziałania nadużyciom, postępowania w przypadkach ich stwierdzenia oraz zarządzania informacjami o nadużyciach. 2018-06-30
249/2018/P 2018-03-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2018-03-29
248/2018/P 2018-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2018-03-29
247/2018/P 2018-03-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku. 2018-03-29
17/2018/K 2018-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia dyrektorom wydziałów Urzędu Miasta Poznania niektórych czynności z zakresu prawa pracy. 2018-03-29
16/2018/K 2018-03-29 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2018-03-29
246/2018/P 2018-03-28 w sprawie powołania Rady Teatru Animacji w Poznaniu. 2018-03-28
245/2018/P 2018-03-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 45/2018 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2018. 2018-03-28
244/2018/P 2018-03-28 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania. 2018-03-28
243/2018/P 2018-03-27 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Orła Białego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 8/1 z arkusza mapy 33 obręb Żegrze, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO2P/00178701/3. 2018-03-27
242/2018/P 2018-03-27 w sprawie nabycia przez Miasto Poznań prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Pod Lipami, przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej i Naramowickiej (park Kosynierów), oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. 14/23 ark. 25 obr. Winiary, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1P/00124091/3. 2018-03-27
241/2018/P 2018-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-03-27
240/2018/P 2018-03-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2018-03-26
239/2018/P 2018-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2018-03-26
238/2018/P 2018-03-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku. 2018-03-26
232/2018/P 2018-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-03-26
231/2018/P 2018-03-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Warsztaty dla przyszłych rodziców
przygotowujące do roli rodzica", "Warsztaty kompetencji wychowawczych" oraz "Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
2018-03-26
237/2018/P 2018-03-23 w sprawie ustalenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło umowę dotyczącą partycypacji w kosztach budowy lub odrębne porozumienie. 2018-03-23
236/2018/P 2018-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, ul. Traugutta 42, pani Renacie Grzegorzewicz-Zielony. 2018-03-23
235/2018/P 2018-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Romualda Traugutta w Poznaniu, ul. Traugutta 42. 2018-03-23
234/2018/P 2018-03-23 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1, panu Andrzejowi Maciejakowi. 2018-03-23
233/2018/P 2018-03-23 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu, ul. Żniwna 1. 2018-03-23
230/2018/P 2018-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-03-23
229/2018/P 2018-03-22 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach projektu w zakresie tematycznym "Budownictwo Mieszkaniowe" ze środków Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions (UIA), dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 27 lutego 2018 r. 2018-03-22
228/2018/P 2018-03-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 46/2018 na realizację zadań publicznych w 2018 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-03-22
227/2018/P 2018-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. 2018-03-22
226/2018/P 2018-03-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". 2018-03-22
225/2018/P 2018-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73, pani Jolancie Szymkowskiej. 2018-03-22
224/2018/P 2018-03-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 73. 2018-03-22
223/2018/P 2018-03-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352, pani Beacie Lisińskiej. 2018-03-22
222/2018/P 2018-03-22 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352. 2018-03-22
221/2018/P 2018-03-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-22
220/2018/P 2018-03-22 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Rady Eksperckiej inicjującej projekty edukacyjne, realizowane przez miejskie placówki oświatowe oraz we współpracy z podmiotami/instytucjami zewnętrznymi, współfinansowane z zewnętrznych źródeł dofinansowania. 2018-03-22
216/2018/P 2018-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 2018-03-22
14/2018/K 2018-03-22 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Projektów Edukacyjnych. 2018-03-22
13/2018/K 2018-03-22 w sprawie powołania Zespołu ds. optymalizacji zasobu nieruchomości do zbycia w Poznaniu. 2018-03-22
12/2018/K 2018-03-22 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2018-03-22
219/2018/P 2018-03-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Literackiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-03-21
218/2018/P 2018-03-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Święty Wojciech, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-21
217/2018/P 2018-03-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej - Zdzisława Dworzeckiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-03-21
214/2018/P 2018-03-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (V edycja, konkurs nr 39/2018). 2018-03-21
215/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Świt 34/36, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2018-03-20
213/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Główieniec, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-20
212/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Jaromińskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-20
211/2018/P 2018-03-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 35/2018 na realizację zadań publicznych w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2018 roku" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-03-20
210/2018/P 2018-03-20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego Przedszkola nr 36 w Poznaniu, ul. Perzycka 30b. 2018-03-20
209/2018/P 2018-03-20 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Katarzyny Skrzypczak. 2018-03-20
208/2018/P 2018-03-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-20
207/2018/P 2018-03-20 w sprawie wyznaczenia pani Izabeli Nowackiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 185 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 118. 2018-03-20
206/2018/P 2018-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2018 na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-03-19
205/2018/P 2018-03-19 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Eurypidesa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-03-19
204/2018/P 2018-03-19 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 222,10 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 2018-03-19
203/2018/P 2018-03-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomosci lokalowej nr 6 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-03-19
200/2018/P 2018-03-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulice klasy dojazdowej oraz ulicę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz Zachód", symbolami 3KD-D, 4KD-D, 5KD-Dx, 5KD-Dxs i 2KD-L. 2018-03-19
199/2018/P 2018-03-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu - część G ,,Kiekrz Zachód", symbolem 2KD-L. 2018-03-19
198/2018/P 2018-03-19 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu, symbolami 17KD-D, 16KD-D. 2018-03-19
202/2018/P 2018-03-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 29/2018 na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2018-03-16
201/2018/P 2018-03-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 38/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Łaźnia miejska
i strefa pomocy doraźnej", tj. zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w 2018 roku.
2018-03-16
197/2018/P 2018-03-16 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-03-16
196/2018/P 2018-03-16 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120. 2018-03-16
195/2018/P 2018-03-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120, pani Małgorzacie Rutkowskiej. 2018-03-16
194/2018/P 2018-03-16 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, ul. Umultowska 114. 2018-03-16
193/2018/P 2018-03-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku. 2018-03-15
192/2018/P 2018-03-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej. 2018-03-15
191/2018/P 2018-03-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2, panu Dariuszowi Smoczkowi. 2018-03-14
190/2018/P 2018-03-14 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 109 przy Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu, ul. Sanatoryjna 2. 2018-03-14
189/2018/P 2018-03-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2018 r., na wsparcie realizacji wieloletnich zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na lata 2018 -2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 6,7. 2018-03-14
188/2018/P 2018-03-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)" w 2018 roku. 2018-03-13
187/2018/P 2018-03-13 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-03-13
186/2018/P 2018-03-13 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2018. 2018-03-13
184/2018/P 2018-03-12 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru Partnera do aplikującego o dofinansowanie projektu pn.: "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" - Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr konkursu: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17), zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 16 lutego 2018 r. 2018-03-12
183/2018/P 2018-03-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Opolskiej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2018-03-12
182/2018/P 2018-03-12 w sprawie planowania i monitorowania zadań budżetowych. 2018-03-12
178/2018/P 2018-03-12 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeżyce - Północ", część E i F w Poznaniu. 2018-03-12
177/2018/P 2018-03-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 43/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-03-12
175/2018/P 2018-03-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 44/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2018 roku. 2018-03-12
11/2018/K 2018-03-12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2018-03-12
185/2018/P 2018-03-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2018-03-09
181/2018/P 2018-03-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, ul. Solna 12. 2018-03-09
180/2018/P 2018-03-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12, pani Monice Kusz. 2018-03-09
179/2018/P 2018-03-09 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu, ul. Solna 12. 2018-03-09
176/2018P 2018-03-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2018-03-09
174/2018/P 2018-03-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-03-09
172/2018/P 2018-03-09 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania". 2018-03-09
166/2018/P 2018-03-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu. 2018-03-09
173/2018/P 2018-03-08 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" rejon ulicy Lewandowskiego, część A w Poznaniu. 2018-03-08
171/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
170/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
169/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
168/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
167/2018/P 2018-03-08 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-08
165/2018/P 2018-03-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania lokalu mieszkalnego nr 11 z równoczesnym nabyciem udziału w nieruchomości wspólnej, usytuowanego w budynku posadowionym na nieruchomości położonej przy ul. Naramowickiej 149a. 2018-03-08
163/2018/P 2018-03-07 W sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw koordynacji udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w katastrofie budowlanej. 2018-03-07
164/2018/P 2018-03-06 w sprawie powołania pani Marzeny Szmyt na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2018-03-06
162/2018/P 2018-03-06 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-03-06
161/2018/P 2018-03-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku. 2018-03-06
160/2018/P 2018-03-06 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2018-03-06
159/2018/P 2018-03-06 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kórnickiej, os. Lecha, ronda Żegrze i ul. Unii Lubelskiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 26/49 z obr. Żegrze, ark. 14, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO2P/00131325/2, oraz części nieruchomości oznaczonej jako część działki 25/83 z obr. Żegrze, ark. 14, która zgodnie z projektem podziału oznaczona jest numerem 25/94, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO2P/00146777/3. 2018-03-06
158/2018/P 2018-03-06 w sprawie zasad sporządzania informacji dotyczących udzielanych ulg w zakresie umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Miastu Poznań, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym oraz cywilnoprawnym. 2018-03-06
157/2018/P 2018-03-06 w sprawie udzielenia pomocy mieszkaniowej osobom, które utraciły lokal dotychczas zajmowany w związku z katastrofą budowlaną. 2018-03-06
10/2018/K 2018-03-06 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-03-06
156/2018/P 2018-03-05 w sprawie powołania Rady Biblioteki Raczyńskich. 2018-03-05