« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
797/2015/P 2015-11-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego./ wykaz obejmuje nieruchomość zlokalizowaną w Poznaniu przy ulicy
Wyspiańskiego 17./
2015-11-26
796/2015/P 2015-11-26 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Nadwarciańskiej. 2015-11-26
795/2015/P 2015-11-26 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Głogowskiej. 2015-11-26
794/2015/P 2015-11-26 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 2015-11-26
793/2015/P 2015-11-25 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Dziennych Domów Pomocy w Poznaniu przy ul. M. Konopnickiej 18. 2015-11-25
792/2015/P 2015-11-25 w sprawie powołania redaktora naczelnego i redakcji czasopisma osiedlowego Osiedla Umultowo. 2015-11-25
791/2015/P 2015-11-25 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Poznania dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta Poznania - osiedli. 2015-11-25
790/2015/P 2015-11-24 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej. 2015-11-24
789/2015/P 2015-11-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Zarządzającej Programu Akademicki Poznań w zakresie wspierania rozwoju poznańskich uczelni wyższych w sferze dydaktycznej i naukowo-badawczej. 2015-11-24
788/2015/P 2015-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Poznaniu, ul. Krakowska 17a. 2015-11-24
787/2015/P 2015-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Strzelecka 10. 2015-11-24
786/2015/P 2015-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 81 w Poznaniu, ul. Limbowa 2. 2015-11-24
785/2015/P 2015-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 39 w Poznaniu, ul. Limanowskiego 23B. 2015-11-24
784/2015/P 2015-11-24 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 8 w Poznaniu, ul. Bosa 16. 2015-11-24
783/2015/P 2015-11-24 zarządzenie w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2015-11-24
782/2015/P 2015-11-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Stanisława Jachowicza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-11-23
781/2015/P 2015-11-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-11-23
780/2015/P 2015-11-20 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w 2015 r. 2015-11-20
779//2015/P 2015-11-19 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego pana Jacka Dalkowskiego - Członka Zarządu w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu spółka akcyjna. 2015-11-19
778/2015/P 2015-11-18 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2015-11-18
777/2015/P 2015-11-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- przy ul. Henryka Sienkiewicza 6 - lokal mieszkalny nr 8 - obręb Jeżyce arkusz 13 działka 19/1 pow. 347 m2, KW PO1P/00077026/2.
2015-11-17
51/2015/K 2015-11-17 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2015 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2015-11-17
773/2015/P 2015-11-16 uchylające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do stosowania jako dowód wpłaty pokwitowań używanych do inkasowania opłaty targowej. 2016-01-01
776/2015/P 2015-11-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/771 (RIVb) pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2,
- ul. Poetycka - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/772 (RIVb) pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-11-16
775/2015/P 2015-11-16 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 144,83 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia apteki ogólnodostępnej. 2015-11-16
774/2015/P 2015-11-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, wykaz obejmuje nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położoną na osiedlu Zwycięstwa. 2015-11-16
772/2015/P 2015-11-16 w sprawie naboru na stanowisko dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2015-11-16
771/2015/P 2015-11-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środka trwałego w postaci: budynku szaletu publicznego przy Rynku Wildeckim. 2015-11-16
770/2015/P 2015-11-16 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piaskowej, zlokalizowanej w Koziegłowach, gmina Czerwonak. 2015-11-16
761/2015/P 2015-11-16 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-11-16
52/2015/K 2015-11-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. oceny pomysłów i projektów zgłaszanych w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników i określenia zasad funkcjonowania Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników. 2015-11-16
769/2015/P 2015-11-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu, os. Czecha 59. 2015-11-13
768/2015/P 2015-11-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 6 w Poznaniu, os. Lecha 79. 2015-11-13
767/2015/P 2015-11-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 25 w Poznaniu, ul. Głogowska 97. 2015-11-13
766/2015/P 2015-11-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 50. 2015-11-13
765/2015/P 2015-11-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 67 w Poznaniu, ul. Słowicza 15. 2015-11-13
764/2015/P 2015-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Obodrzyckiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-11-13
763/2015/P 2015-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-11-13
762/2015/P 2015-11-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, wykaz obejmuje nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem stacji transformatorowej, położoną w pośredniej części miasta Poznania w rejonie ul. Szamarzewskiego. 2015-11-13
760/2015/P 2015-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-11-13
759/2015/P 2015-11-12 w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Poznania. 2015-11-12
758/2015/P 2015-11-12 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2016 rok. 2015-11-12
757/2015/P 2015-11-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 4 w Poznaniu, ul. św. Kingi 1a. 2015-11-09
756/2015/P 2015-11-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu, ul. Inowrocławska 19. 2015-11-09
755/2015/P 2015-11-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu, ul. Świerkowa 8. 2015-11-09
754/2015/P 2015-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw szkolnictwa specjalnego. 2015-11-09
753/2015/P 2015-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie strategicznego zarządzania rozwojem miasta Poznania oraz wieloletniego planowania budżetowego. 2015-11-09
752/2015/P 2015-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2015-11-09
751/2015/P 2015-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-11-09
750/2015/P 2015-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół. 2015-11-09
749/2015/P 2015-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-11-09
748/2015/P 2015-11-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-11-09
50/2015/K 2015-11-09 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2015 roku. 2015-11-09
747/2015/P 2015-11-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Bałtyckiej-Leśnej. 2015-11-06
746/2015/P 2015-11-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie. /ul. Jaroczyńskiego/ 2015-11-06
745/2015/P 2015-11-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Prusimskiej. 2015-11-06
744/2015/P 2015-11-06 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Janikowskiej. 2015-11-06
743/2015/P 2015-11-06 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej przy ul. Mickiewicza-Zwierzynieckiej. 2015-11-06
742/2015/P 2015-11-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż udziałów Miasta Poznania we współwłasności nieruchomości zabudowanych, położonych w Poznaniu:
- ul. Rolna 4 - obręb Wilda arkusz 15 działka 7 pow. 578 m2 KW PO2P/00000026/9, udział Miasta Poznania: 110049/159311 części,
- ul. Rolna 6 - obręb Wilda arkusz 15 działka 8 pow. 895 m2 KW PO2P/00000027/6, udział Miasta Poznania: 220098/318622 części.)
2015-11-06
741/2015/P 2015-11-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu: przy ul. Adama Mickiewicza 10 - lokal mieszkalny nr 2 - obręb Jeżyce arkusz 12 działka 52 pow. 652 m2 KW PO1P/00101102/7.)
2015-11-06
740/2015/P 2015-11-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Czechosłowackiej - obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/28 (N) pow. 9.050 m2, KW PO1P/00101765/2;
- ul. Czechosłowacka - obręb Górczyn arkusz 21 działka 53/1 (N) pow. 3.504 m2, KW PO1P/00101765/2.)
2015-11-06
739/2015/P 2015-11-05 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2015-11-05
738/2015/P 2015-11-05 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/61/VII/2015 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przyjęcia herbu osiedla. 2015-11-05
737/2015/P 2015-11-04 w sprawie powołania Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 2015-11-04
735/2015/P 2015-11-04 zasad wynagradzania członków Zarządu w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-11-04
734/2015/P 2015-11-03 zmieniające zarządzenie w sprawie reprezentowania Miasta Poznania w Radzie Naukowej i Zespole Sterującym powołanych przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nadzorujących działalność Centrum Badania Jakości Życia. 2015-11-03
733/2015/P 2015-11-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2015-11-03
731/2015/P 2015-11-03 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Hawelańskiej. 2015-11-03
736/2015/P 2015-11-02 w sprawie Zespołu ds. fortyfikacji poznańskich. 2015-11-02
732/2015/P 2015-11-02 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" w 2015 roku. 2015-11-02
730/2015/P 2015-11-02 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Kierunek praca - dobre praktyki w rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami" oraz powołania jury konkursu. 2015-11-02
729/2015/P 2015-11-02 ogłoszenia wykazu nr CDXLIV lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-11-02
728/2015/P 2015-10-30 w sprawie powołania Kapituły Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania. 2015-10-30
727/2015/P 2015-10-30 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sielskiej 19. 2015-10-30
726/2015/P 2015-10-30 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół. 2015-10-30
725/2015/P 2015-10-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-10-30
724/2015/P 2015-10-30 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2015 roku. 2015-10-30
49/2015/K 2015-10-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015 2015-10-30
723/2015/P 2015-10-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 2015-10-29
722/2015/P 2015-10-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-10-29
721/2015/P 2015-10-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Pospieszną i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu, ul. Rawicka 12/14. 2015-10-29
720/2015/P 2015-10-29 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2015-10-29
719/2015/P 2015-10-29 wyrażenia zgody na używanie nazwy Poznań w znakach towarowych Międzynarodowych Targów Poznańskich. 2015-10-29
718/2015/P 2015-10-29 w sprawie powierzenia panu Leszkowi Antkowiakowi pełnienia obowiązków dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2015-10-29
717/2015/P 2015-10-28 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. 3 Maja. 2015-10-28
716/2015/P 2015-10-28 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy al. Armii Poznań. 2015-10-28
715/2015/P 2015-10-28 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w celu weryfikacji i oceny zgloszeń złożonych w ramach otwartego naboru na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. "Systemowe wsparcie uczniów/wychowanków/słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2015-10-28
714/2015/P 2015-10-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2015-10-27
713/2015/P 2015-10-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół. 2015-10-27
712/2015/P 2015-10-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-10-27
711/2015/P 2015-10-26 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Na Miasteczku. 2015-10-26
710/2015/P 2015-10-26 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Sarbinowskiej-Strzyżowskiej. 2015-10-26
709/2015/P 2015-10-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: w rejonie ulic: Kolorowej - Konstancji Łubieńskiej - Pastelowej - obręb Ławica arkusz 10 działki: 4/38 (RIIIb) pow. 1.569 m2, KW PO1P/00300751/6; 4/48 (RIIIb) pow. 15.495 m2, KW PO1P/00207065/8; 4/56 (RIIIb) pow. 651 m2, KW PO1P/00207065/8; 4/59 (RIIIb) pow. 514 m2, KW PO1P/00207065/8; 4/63 (RIIIb) pow. 196 m2, KW PO1P/00207065/8, pow. łączna 18.425 m2.)
2015-10-26
708/2015/P 2015-10-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2015-10-26
707/2015/P 2015-10-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-10-25
706/2015/P 2015-10-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-10-24
705/2015/P 2015-10-23 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-10-23
704/2015/P 2015-10-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-10-23
703/2015/P 2015-10-22 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Bekas do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego
w Poznaniu, ul. Widna 1.
2015-10-22
702/2015/P 2015-10-21 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-10-21
701/2015/P 2015-10-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Dwatory 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-10-21
700/2015/P 2015-10-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 2015-10-20
699/2015/P 2015-10-20 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". 2015-10-20
698/2015/P 2015-10-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-10-20
48/2015/K 2015-10-20 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Projektów Edukacyjnych. 2015-10-20
697/2015/P 2015-10-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której sąd wieczystoksięgowy prowadzi księgę wieczystą o numerze ..................., położonej w Poznaniu w rejonie os. Tysiąclecia przy ul. Chartowo, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 29/1 (obr. Chartowo, ark. 06). 2015-10-19
696/2015/P 2015-10-19 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania własności części nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic Jasielskiej, Kurpińskiego, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 12/1 z obrębu Podolany, arkusz mapy 08. 2015-10-19
695/2015/P 2015-10-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Lubomierska - obręb Golęcin arkusz 2 działka 101/8 (Bp, RIVa) pow. 605 m2, KW PO1P/00006985/4;
- ul. Lubomierska - obręb Golęcin arkusz 2 działka 101/9 (RIVa) pow. 626 m2, KW PO1P/00006985/4;
- ul. Lubomierska - obręb Golęcin arkusz 2 działka 101/10 (RIVa) pow. 630 m2, KW PO1P/00006985/4.)
2015-10-19
694/2015/P 2015-10-19 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
(do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: w rejonie ulic: Piątkowskiej i św. Leonarda - obręb Golęcin arkusz 28 działka 17/5 (RIIIb) pow. 745 m2, KW PO1P/00024790/2)
2015-10-19
693/2015/P 2015-10-19 w sprawie wyznaczenia pani Reginy Kierończyk do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 23 w Poznaniu, ul. Garbary 82. 2015-10-19
692/2015/P 2015-10-16 w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Działania Związane z Logistyką Dostawy Odpadów Komunalnych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (dalej ITPOK). 2015-10-16
691/2015/P 2015-10-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2015-10-16
690/2015/P 2015-10-16 w sprawie określenia terminu złożenia wniosku o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi Zarządu MTP sp. z o.o. za rok 2014 i maksymalnej kwoty nagrody rocznej. 2015-10-16
689/2015/P 2015-10-15 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-10-15
688/2015/P 2015-10-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00245769/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/63 z obrębu Spławie, arkusz mapy 7. 2015-10-15
687/2015/P 2015-10-15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO2P/00141877/9, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9/12, obręb Spławie, arkusz mapy 07. 2015-10-15
686/2015/P 2015-10-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-10-15
685/2015/P 2015-10-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania przewodniczących 18 programów strategicznych do wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030. 2015-10-15
684/2015/P 2015-10-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-10-15
683/2015/P 2015-10-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Jaroczyńskiego. 2015-10-15
682/2015/P 2015-10-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w przy ul. Gajowej. 2015-10-15
681/2015/P 2015-10-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu u zbiegu ulic Jawornickiej i Grunwaldzkiej. 2015-10-15
680/2015/P 2015-10-15 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Podgórze. 2015-10-15
679/2015/P 2015-10-15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej przy ul. Warszawskiej. 2015-10-15
678/2015/P 2015-10-15 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2015-10-15
676/2015/P 2015-10-14 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania. 2015-10-14
675/2015/P 2015-10-14 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2016. 2015-10-14
673/2015/P 2015-10-12 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół. 2015-10-12
672/2015/P 2015-10-12 w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2015-10-12
671/2015/P 2015-10-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-10-12
670/2015/P 2015-10-12 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żegrze. 2015-10-12
669/2015/P 2015-10-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-10-12
668/2015/P 2015-10-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- przy ul. Johanna Wolfganga Goethego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działki: 5/759 pow. 5.323 m2, 5/760 pow. 5.668 m2, 5/780 pow. 533 m2 KW PO1P/00165176/2;
- przy ul. George'a Byrona - obręb Strzeszyn arkusz 7 działki: 5/757 pow. 3.903 m2, 5/758 pow. 4.960 m2, 5/770 pow. 525 m2, KW PO1P/00165176/2.
2015-10-12
667/2015/P 2015-10-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-10-12
46/2015/K 2015-10-12 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015 2015-10-12
677/2015/P 2015-10-09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego odpowiedzialnego za integrację procesu zarządzania strategicznego i wieloletniego planowania budżetowego. 2015-10-09
47/2015/K 2015-10-09 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2015-10-09
674/2015/P 2015-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wituchowskiej 41, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-10-08
666/2015/P 2015-10-08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 382 A, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-10-08
665/2015/P 2015-10-08 w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 2015-10-08
660/2015/P 2015-10-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu - rejon ulic: Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/38 (RIIIb) pow. 967 m2, KW PO2P/00145941/7. 2015-10-07
659/2015/P 2015-10-07 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących standardów infrastruktury rowerowej. 2015-10-07
664/2015/P 2015-10-06 w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2015-10-06
663/2015/P 2015-10-06 w sprawie kategoryzacji spółek z udziałem Miasta Poznania. 2015-10-06
662/2015/P 2015-10-06 w sprawie zasad wynagradzania członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Poznania. 2015-10-06
661/2015/P 2015-10-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/731 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2. 2015-10-06
657/2015/P 2015-10-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie. /adres nieruchomości ul. Dębicka/Sanocka / 2015-10-06
658/2015/P 2015-10-05 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Dziecka nr 3 w Poznaniu. 2015-10-05
656/2015/P 2015-10-05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-10-05
655/2015/P 2015-10-05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2015-10-05
654/2015/P 2015-10-01 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-10-01
650/2015/P 2015-10-01 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-10-01
649/2015/P 2015-09-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-09-30
45/2015/K 2015-09-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-09-30
653/2015/P 2015-09-29 w sprawie wyznaczenia pani Małgorzaty Czapnik do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 180 w Poznaniu, os. Polan 1. 2015-09-29
652/2015/P 2015-09-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świerkowej. 2015-09-29
651/2015/P 2015-09-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-09-29
648/2015/P 2015-09-29 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2015-09-29
645/2015/P 2015-09-29 w sprawie Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-09-29
44/2015/K 2015-09-29 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-09-29
647/2015/P 2015-09-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr.........................., oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 24/6 z obrębu Junikowo, arkusz mapy 37. 2015-09-28
646/2015/P 2015-09-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Starołęka Mała" w Poznaniu, pod tereny urządzeń i tras komunikacyjnych. 2015-09-28
644/2015/P 2015-09-28 w sprawie rozwiązania umowy o pracę z panem Aleksandrem Niwelińskim - dyrektorem Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2015-09-28
643/2015/P 2015-09-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy na rzecz osób przebywających w Poznaniu poprzez poradnictwo i doradztwo, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-09-28
642/2015/P 2015-09-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ulic: Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/26 (RIIIa, RIIIb) pow. 980 m2, KW PO2P/00145941/7;
- rejon ulic: Jagodowej i Michałowo - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 66/27 (RIIIa, RIIIb) pow. 973 m2, KW PO2P/00145941/7.
2015-09-25
641/2015/P 2015-09-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół. 2015-09-25
640/2015/P 2015-09-25 w sprawie powołania Zespołu Projektowego dla projektu pn. "Utworzenie Muzeum Enigmy". 2015-09-25
639/2015/P 2015-09-25 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących dwóch koncepcji nowej fasady Dworca PKP w Poznaniu. 2015-09-25
637/2015/P 2015-09-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Poetyckiej, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, których prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-09-25
43/2015/K 2015-09-25 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2015-09-25
638/2015/P 2015-09-24 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Średzkiej. 2015-09-24
636/2015/P 2015-09-24 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ,,Smochowice Południe" w Poznaniu, pod drogę publiczną klasy zbiorczej. 2015-09-24
635/2015/P 2015-09-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Ajschylosa - obręb Golęcin arkusz 13 działka 1/892 (Bi) pow. 2757 m2 KW PO1P/00111348/6.
2015-09-23
634/2015/P 2015-09-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2014 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2015 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1 i nr 4. 2015-09-23
42/2015/K 2015-09-23 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. 2015-09-23
633/2015/P 2015-09-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.(obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/65 (B) pow. 2 m2 KW PO2P/00175199/9) 2015-09-22
632/2015/P 2015-09-22 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Tysiąclecia, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.(obręb Chartowo arkusz 05 działka 6/33 (B) pow. 1 m2 KW PO2P/00175199/9) 2015-09-22
631/2015/P 2015-09-22 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. (ul. H. Sienkiewicza 6 - lokal mieszkalny nr 8) 2015-09-22
630/2015/P 2015-09-22 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Pospieszną, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 381. 2015-09-22
629/2015/P 2015-09-22 w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Such do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 134 w Poznaniu, os. Kosmonautów 108. 2015-09-22
628/2015/P 2015-09-21 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Grzegorzem Karolczykiem na stanowisku dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń w Poznaniu. 2015-09-21
627/2015/P 2015-09-18 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-09-18
626/2015/P 2015-09-18 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2015-09-18
625/2015/P 2015-09-18 w sprawie wyznaczenia pani Violetty Kulli do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7. 2015-09-18
624/2015/P 2015-09-18 w sprawie wyznaczenia pani Marty Klameckiej-Muczek do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2015-09-18
623/2015/P 2015-09-18 w sprawie wyznaczenia pani Lucyny Pogranicznej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 53 w Poznaniu, os. Lecha 14. 2015-09-18
622/2015/P 2015-09-18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 111, panu Krzysztofowi Nowakowi. 2015-09-18
621/2015/P 2015-09-18 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Przepadek/Pułaskiego. 2015-09-18
620/2015/P 2015-09-18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-09-18
619/2015/P 2015-09-18 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2015-2020. 2015-09-18
618/2015/P 2015-09-18 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół. 2015-09-18
41/2015/K 2015-09-18 w sprawie sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad miejskimi instytucjami kultury podległymi Wydziałowi Kultury w zakresie opiniowania rocznych sprawozdań finansowych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego. 2015-09-18
617/2015/P 2015-09-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
przy ul. Kazimierza Jarochowskiego 34b - lokal mieszkalny nr 10 - obręb Łazarz arkusz 31 działka 146/2 pow. 505 m2 KW PO1P/00027360/0.
2015-09-16
616/2015/P 2015-09-15 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Szaflarska - obręb Golęcin arkusz 2 działka 101/3 (RIVa) pow. 436 m2, KW PO1P/00006985/4;
- ul. Szaflarska - obręb Golęcin arkusz 2 działka 101/4 (Bp, RIVa) pow. 436 m2, KW PO1P/00006985/4.
2015-09-15
615/2015/P 2015-09-14 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r. 2015-09-14
614/2015/P 2015-09-14 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2015-09-14
607/2015/P 2015-09-11 w sprawie przeniesienia pani Magdaleny Pietrusik-Adamskiej na stanowisko dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 2015-09-21
613/2015/P 2015-09-11 w sprawie określenia zasad pobierania i rozliczania opłat z tytułu korzystania z kortów tenisowych, zlokalizowanych na nieruchomości pomiędzy ulicami: Tczewską, Lubowską i Braniewską w Poznaniu, dla Osiedla Krzyżowniki-Smochowice. 2015-09-11
612/2015/P 2015-09-11 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2015-09-11
610/2015/P 2015-09-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie Cytadeli. 2015-09-11

Zarządzenia Prezydenta