Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
425/2017/P 2017-06-27 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXIV edycji konkursu "Zielony Poznań". 2017-06-27
424/2017/P 2017-06-26 w sprawie zawarcia z panią Iloną Turbańską umowy o pracę na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu nr 4 w Poznaniu. 2017-07-01
427/2017/P 2017-06-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21, pani Małgorzacie Rościszewskiej. 2017-06-26
426/2017/P 2017-06-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107, pani Ewie Krawczyk. 2017-06-26
423/2017/P 2017-06-23 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Czubałą, dyrektorem Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul.Słowackiego 15. 2017-06-23
422/2017/P 2017-06-23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Technikum Energetycznego w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, pani Małgorzacie Grzemskiej. 2017-06-23
421/2017/P 2017-06-23 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". 2017-06-23
420/2017/P 2017-06-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-06-23
417/2017/P 2017-06-22 w sprawie przekazania Osiedlu Strzeszyn w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej pomiędzy ul. Literacką, Owidiusza, Homera i Horacego w Poznaniu. 2017-06-22
416/2017/P 2017-06-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1, pani Agacie Stabrowskiej. 2017-06-22
415/2017/P 2017-06-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34, pani Ewie Kubisz. 2017-06-22
419/2017/P 2017-06-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sarniej 11, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-21
418/2017/P 2017-06-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ulicy Hezjoda, obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/47 (RIVb), pow. 297 m2 KW PO1P/00162881/6,
- rejon ulicy Hezjoda, obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/48 (RIVb), pow. 404 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-06-21
414/2017/P 2017-06-21 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 2017-06-21
413/2017/P 2017-06-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2017 roku". 2017-06-21
407/2017/P 2017-06-21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2017-06-21
412/2017/P 2017-06-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-06-20
411/2017/P 2017-06-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-06-20
410/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2017-06-20
409/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Ósmego Dnia. 2017-06-20
408/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2017-06-20
406/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-06-20
405/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Estrady Poznańskiej. 2017-06-20
404/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2017-06-20
403/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2017-06-20
402/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2017-06-20
401/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Kultury "Zamek". 2017-06-20
400/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2017-06-20
399/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Biblioteki Raczyńskich. 2017-06-20
398/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2017-06-20
397/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2017-06-20
393/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2017-07-02
396/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Słowiczej. 2017-06-19
395/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kopanina. 2017-06-19
394/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Nowatorskiej. 2017-06-19
392/2017/P 2017-06-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-06-19
26/2017/K 2017-06-19 w sprawie powołania zespołu programowego ds. zapewnienia realizacji w Urzędzie Miasta Poznania postanowień określonych w Karcie Różnorodności. 2017-06-19
391/2017/P 2017-06-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 42/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (VII edycja). 2017-06-16
390/2017/P 2017-06-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 25 maja 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2017 roku. 2017-06-16
389/2017/P 2017-06-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 47/2017). 2017-06-16
25/2017/K 2017-06-16 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-06-16
388/2017/P 2017-06-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, pani Grażynie Piosik. 2017-06-14
387/2017/P 2017-06-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu, ul. Baranowska 1, pani Magdalenie Góreckiej. 2017-06-14
386/2017/P 2017-06-14 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2017-06-14
385/2017/P 2017-06-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na utworzeniu mieszkania treningowego w lokalu przy ul. Drzymały nr 8/4 w Poznaniu poprzez zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom bezdomnym przebywającym w schroniskach lub noclegowniach i nieposiadającym prawa do lokalu socjalnego, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-06-14
384/2017/P 2017-06-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 43/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu usług w dziennym domu pomocy (70 miejsc dziennie) od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. na obszarze Wildy lub Dębca przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-06-14
383/2017/P 2017-06-13 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, położonych w rejonie ul. Lutyckiej w Poznaniu. 2017-06-13
382/2017/P 2017-06-12 w sprawie zamiany prawa własności działek należących do Kapituły Metropolitalnej przy Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, położonych w Poznaniu przy ul. ks. Zdzisława Bernata, oznaczonych jako dz. nr 34/10, 34/12 (ark. 02, obręb Śródka), zapisanych w KW nr PO2P/00120890/3 oraz dz. nr 35/6 (ark. 02, obręb Śródka), zapisanej w KW nr PO2P/00097877/5 na prawo własności działek należących do Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Panny Marii, oznaczonych jako: dz. nr 30/3 (ark. 11, obręb Śródka) zapisanej w KW nr PO1P/00287180/4, dz. nr 31/5, 31/9 (ark. 11, obręb Śródka), zapisanych w KW nr PO2P/00253584/6, dz. nr 32/4 (ark. 11, obręb Śródka) zapisanej w KW nr PO2P/00159070/1, przy ul. Jana Lubrańskiego oznaczonej jako dz. nr 18/1 (ark. 11, obręb Śródka) zapisanej w KW nr PO2P/00137260/0, przy ul. Bolesława Leśmiana 2 oznaczonej jako dz. nr 3/740 (ark. 09, obręb Ławica) zapisanej w KW nr PO1P/00306040/1. 2017-06-12
381/2017/P 2017-06-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 51/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku. 2017-06-12
380/2017/P 2017-06-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Grodziska 31a - obręb Łazarz arkusz 6 działka 81/3 (Bp) pow. 126 m2 KW PO1P/00101503/8.
2017-06-09
379/2017/P 2017-06-09 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za usługi organizowane przez jednostkę budżetową Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2017-06-09
378/2017/P 2017-06-09 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania udziału w prawie własności części nieruchomosci, dla której prowadzona jest księga wieczysta ......................, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, arkusz mapy 4, działki nr 3/83 i 3/84. 2017-06-09
377/2017/P 2017-06-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Normandzka - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/35 (Bp) pow. 763 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-06-09
376/2017/P 2017-06-09 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107. 2017-06-09
375/2017/P 2017-06-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Tadeusza Gajcego 13, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-06-09
374/2017/P 2017-06-09 w sprawie lokali mieszkalnych z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o, w sprawie których Miasto Poznań zawiera umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy lub zawarło odrębne porozumienia. 2017-06-09
373/2017/P 2017-06-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", w priorytetach pn. "Upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży" oraz "Działania edukacyjne wspierające rozwój szkolnictwa zawodowego" w roku 2017. 2017-06-08
372/2017/P 2017-06-08 w sprawie odwołania pani Małgorzaty Grzemskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163. 2017-06-08
371/2017/P 2017-06-08 w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. 2017-06-08
370/2017/P 2017-06-07 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-06-07
369/2017/P 2017-06-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 43 im. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, ul. Łozowa 53, pani Annie Neugebauer-Błaszyk. 2017-06-05
368/2017/P 2017-06-05 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Głuszyna. 2017-06-05
367/2017/P 2017-06-01 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/45 (RIVb) pow. 297 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/46 (RIVb) pow. 297 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-06-01
24/2017/K 2017-06-01 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2017-06-01
366/2017/P 2017-05-31 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2017-05-31
365/2017/P 2017-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu./ wykaz obejmuje
lokal użytkowy, adres nieruchomości Stary Rynek 2, budynek Wagi Miejskiej/
2017-05-31
364/2017/P 2017-05-31 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Kotowo. 2017-05-31
359/2017/P 2017-05-31 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-05-31
358/2017/P 2017-05-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-05-31
23/2017/K 2017-05-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-05-31
362/2017/P 2017-05-30 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Marii Przychodniak. 2017-06-24
363/2017/P 2017-05-30 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Marii Przychodniak. 2017-05-30
361/2017/P 2017-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107. 2017-05-30
360/2017/P 2017-05-30 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, 60-594 Poznań. 2017-05-30
357/2017/P 2017-05-30 w sprawie odwołania ze stanowiska pani Katarzyny Książkowskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107 . 2017-05-30
356/2017/P 2017-05-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 45/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-05-30
355/2017/P 2017-05-29 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko - Radojewo - Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej, ulicy Morasko, klasy zbiorczej oraz pod teren drogi publicznej, klasy dojazdowej. 2017-05-29
354/2017/P 2017-05-29 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej, klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przstrzennego ,,Krzesiny - rejon ulicy Tarnowskiej - część B" w Poznaniu symbolem KD-D. 2017-05-29
353/2017/P 2017-05-29 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - Umultowo Wschód część A w Poznaniu pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 2017-05-29
352/2017/P 2017-05-29 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. / adres nieruchomości ul. Grodziska 67 - lokal mieszkalny nr 1/ 2017-05-29
351/2017/P 2017-05-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Literackiej i Hezjoda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-05-29
350/2017/P 2017-05-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. św. Trójcy. 2017-05-29
349/2017/P 2017-05-29 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej. 2017-05-29
348/2017/P 2017-05-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Normandzka 3 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/75 (B) pow. 748 m2 KW PO1P/00115834/8,
- ul. Normandzka 15 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/69 (Bp) pow. 722 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-05-29
347/2017/P 2017-05-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Stablewskiego 17 - lokal mieszkalny nr 2 - obręb Łazarz arkusz 33 działki 75/1(B), 75/2 (B), 75/3 (B) pow. łączna 954 m2 KW PO1P/00111308/4.
2017-05-29
346/2017/P 2017-05-29 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Danutą Mikołajczak, dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu, os. Pod Lipami 106. 2017-05-29
345/2017/P 2017-05-29 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznego przedszkola oraz publicznych młodzieżowych domów kultury. 2017-05-29
344/2017/P 2017-05-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 42/2017). 2017-05-29
343/2017/P 2017-05-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 41/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (V edycja). 2017-05-29
337/2017/P 2017-05-29 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem gimnazjum do publicznej szkoły podstawowej, technikum. 2017-05-29
342/2017/P 2017-05-26 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13, pani Agnieszce Piotrowskiej. 2017-05-26
341/2017/P 2017-05-26 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13, pani Beaty Sawińskiej. 2017-05-26
340/2017/P 2017-05-26 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół do publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, szkoły branżowej I stopnia, a w przypadku gimnazjum specjalnego, do szkoły podstawowej specjalnej. 2017-05-26
339/2017/P 2017-05-26 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół do publicznej szkoły podstawowej, szkoły podstawowej dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego, technikum, a w przypadku gimnazjum specjalnego - do szkoły podstawowej specjalnej, liceum ogólnokształcącego specjalnego, pozostających w Zespole Szkół. 2017-05-26
338/2017/P 2017-05-26 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z przekształceniem gimnazjum w publiczną szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące. 2017-05-26
334/2017/P 2017-05-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2017-05-26
336/2017/P 2017-05-24 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ceglanej. 2017-05-24
335/2017/P 2017-05-24 w sprawie przekazania Osiedlu Górczyn w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Andrzejewskiego. 2017-05-24
333/2017/P 2017-05-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 43/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 roku. 2017-05-24
332/2017/P 2017-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-05-24
331/2017/P 2017-05-23 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku, II edycja - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2017-05-23
330/2017/P 2017-05-23 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107. 2017-05-23
329/2017/P 2017-05-23 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej. 2017-05-23
328/2017/P 2017-05-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-05-23
327/2017/P 2017-05-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-05-23
326/2017/P 2017-05-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań Miasta Poznania w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A. 2017-05-23
22/2017/K 2017-05-23 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę Benefit Systems S.A. 2017-05-23
317/2017/P 2017-05-19 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
/wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Grodziskiej 65/
2017-05-19
325/2017/P 2017-05-18 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza. 2017-05-18
324/2017/P 2017-05-18 w sprawie przedłużenia powierzenia panu Markowi Nowakowi zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
323/2017/P 2017-05-18 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Hannie Sołtysiak zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
322/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Ewie Krąkowskiej zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
321/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Katarzynie Polonis-Borodynko zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
320/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Jolancie Banasiewicz zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
319/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia panu Krzysztofowi Winnickiemu zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
318/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Janickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 96 w Poznaniu, ul. Janickiego 24 a. 2017-05-18
316/2017/P 2017-05-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (V edycja, konkurs nr 41/2017). 2017-05-18
315/2017/P 2017-05-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/43 (RIVb) pow. 404 m2 KW PO1P/00162881/6,
- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/44 (RIVb) pow. 297 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-05-16
314/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu, ul. Promyk 4, panu Sławomirowi Eliksowi. 2017-05-15
313/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Newtona 2, pani Dorocie Pilnej. 2017-05-15
312/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60, pani Urszuli Mikołajczak-Mizerce. 2017-05-15
310/2017/P 2017-05-15 w sprawie powierzenia pani Beacie Nowickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 16 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A. 2017-05-15
309/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56, pani Katarzynie Czyż. 2017-05-15
308/2017/P 2017-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-05-15
21/2017/K 2017-05-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-05-15
304/2017/P 2017-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Wojciecha Bogusławskiego 21 - lokal mieszkalny nr 12 - obręb Łazarz arkusz 31 działka 98 (B) pow. 567 m2 KW PO1P/00101059/0
2017-05-12
303/2017/P 2017-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 97 (RVI) pow. 1025 m2 KW PO1P/00023638/2,
- w rejonie ul. Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 100 (RVI) pow. 1095 m2 KW PO1P/00023638/2,
- w rejonie ul. Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 103/2 (RVI) pow. 1105 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-05-12
307/2017/P 2017-05-11 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świt. 2017-05-11
306/2017/P 2017-05-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej przy ul. Solnej. 2017-05-11
305/2017/P 2017-05-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Gładka - obręb Rataje arkusz 19 działki 107/7, 107/8, 107/13, 107/16 (Bp) pow. łączna 1007 m2 KW PO2P/00131327/6.
2017-05-11
299/2017/P 2017-05-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w 2017 roku. 2017-05-10
298/2017/P 2017-05-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Literackiej - Hezjoda - obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/41 (RIVb) pow. 15.384 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-05-10
297/2017/P 2017-05-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016, w priorytecie pn. "Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki". 2017-05-10
296/2017/P 2017-05-10 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na szóstą kadencję. 2017-05-10
20/2017/K 2017-05-10 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania procedury nabywania spadków przez Miasto Poznań. 2017-05-10
295/2017/P 2017-05-08 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Biskupińskiej. 2017-05-08
294/2017/P 2017-05-08 w sprawie zmiany regulaminu obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu 2017-05-08
293/2017/P 2017-05-08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów w latach 2017-2020 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej. 2017-05-08
292/2017/P 2017-05-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do Kw. PO1P/00310291/6, zajętej pod ul. Wojciechowskiego w Poznaniu. 2017-05-08
291/2017/P 2017-05-08 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Działania Związane z Logistyką Dostawy Odpadów Komunalnych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (dalej ITPOK). 2017-05-08
290/2017/P 2017-05-08 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania w związku z podpisaną przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. umową pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych". 2017-05-08
289/2017/P 2017-05-08 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 2017-05-08
288/2017/P 2017-05-08 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania i monitorowania procedur udzielania i rozliczania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 2017-05-08
285/2017/P 2017-05-05 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 40/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)" w 2017 roku. 2017-05-05
287/2017/P 2017-05-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 39/2017 na powierzenie zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli poprzez realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku (II edycja). 2017-05-04
286/2017/P 2017-05-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych tj.: w 39 lokalach socjalnych utworzonych w 12 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m; przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 r. i 2018 r. 2017-05-04
284/2017/P 2017-05-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", w priorytecie pn. "Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki" w roku 2017. 2017-05-04
283/2017/P 2017-05-04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkola oraz młodzieżowych domów kultury. 2017-05-04
282/2017/P 2017-04-28 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00143898/9, o powierzchni 1032 m, zajętej pod układ drogowy ulicy Laurowej. 2017-04-28
281/2017/P 2017-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Poznania. 2017-04-28
278/2017/P 2017-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-04-28
277/2017/P 2017-04-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-04-28
19/2017/K 2017-04-28 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-04-28
274/2017/P 2017-04-27 w sprawie zawarcia z panem Wojciechem Bauerem umowy o pracę na stanowisku dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 2017-05-01
276/2017/P 2017-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-04-27
275/2017/P 2017-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2017. 2017-04-27
273/2017/P 2017-04-26 w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP przez biura i wydziały Urzędu Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania. 2017-04-26
272/2017/P 2017-04-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-05-01
271/2017/P 2017-04-25 w sprawie obsługi ubezpieczeniowej i brokerskiej Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 2017-04-25
270/2017/P 2017-04-25 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2017-04-25
269/2017/P 2017-04-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kórnickiej. 2017-04-25
268/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul.: abpa W. Dymka i Szwajcarskiej w Poznaniu symbolem 2KD-L. 2017-04-25
267/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego symbolem 5KD-D. 2017-04-25
266/2017/P 2017-04-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr .PO2P/00004896/6,oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Żegrze, arkusz mapy 18, działki nr: 12/6, 12/8, 12/10. 2017-04-25
265/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej o symbolu 2KD-L. 2017-04-25
264/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulice klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu odpowiednio symbolami 3KD-Dxs, 2KD-Dxs. 2017-04-25
263/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 2KD-D i 3KD-D. 2017-04-25
18/2017/K 2017-04-25 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2017-04-25
262/2017/P 2017-04-24 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa przez Miasto Poznań w drodze darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Lotniczej i ulicy 5 Stycznia w Poznaniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/7, arkusz mapy 01, obręb 0023, Ławica II, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00298647/6, w celu realizacji zadań własnych gminy w postaci budowy i utrzymania gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej. 2017-04-24
261/2017/P 2017-04-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Normandzka - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/35 (B) pow. 763 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-04-20
260/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
259/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Hezjoda, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
258/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu u zbiegu ulic: Buskiej i Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
257/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Buskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
256/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Buskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
255/2017/P 2017-04-19 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 1 "Agrafka" w Poznaniu na os. Rusa 100/2. 2017-04-19
280/2017/P 2017-04-18 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panem Benedyktem Rybarczykiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu, ul. Baranowska 1. 2017-04-18
279/2017/P 2017-04-18 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Orłowską-Hawliczek, dyrektorem Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2017-04-18
254/2017/P 2017-04-18 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-04-18
253/2017/P 2017-04-18 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2017-04-18
252/2017/P 2017-04-18 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. 2017-04-18
251/2017/P 2017-04-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-04-18
17/2017/K 2017-04-18 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-04-18
250/2017/P 2017-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Hezjoda, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-14
249/2017/P 2017-04-14 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2017-04-14
248/2017/P 2017-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2017-04-14
247/2017/P 2017-04-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej, mającej przeprowadzić rekrutację zespołów uczniowskich do udziału w projekcie pod nazwą: Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym "Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+", którego organizatorem jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 2017-04-14
16/2017/K 2017-04-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2017-04-14
246/2017/P 2017-04-13 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. aktualizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020". 2017-04-13
15/2017/K 2017-04-13 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. 2017-04-13
245/2017/P 2017-04-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 20 marca 2017 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2017. 2017-04-12
244/2017/P 2017-04-10 w sprawie organizacji konkursu na brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania. 2017-04-10
243/2017/P 2017-04-10 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2017-04-10
242/2017/P 2017-04-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-04-10
239/2017/P 2017-04-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 i 2018 roku. 2017-04-10
238/2017/P 2017-04-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 39/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-04-10
241/2017/P 2017-04-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Jarowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-07
240/2017/P 2017-04-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jarowej 16, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-07
237/2017/P 2017-04-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Drużynowej. 2017-04-07
236/2017/P 2017-04-07 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. 2017-04-07