« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
443/2015/P 2015-07-01 w sprawie ustalenia wysokości stypendium oraz zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania na rok szkolny 2015/2016. 2015-07-01
442/2015/P 2015-07-01 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. 2015-07-01
23/2015/K 2015-06-29 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania. 2015-07-01
441/2015/P 2015-06-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2015-06-29
440/2015/P 2015-06-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Teresą Grad i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 148 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 121. 2015-06-29
439/2015/P 2015-06-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Andrzejem Karasiem i powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14. 2015-06-29
436/2015/P 2015-06-29 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2015-06-29
435/2015/P 2015-06-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Stefana Batorego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-29
434/2015/P 2015-06-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie alei Wielkopolskiej 59, 59a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-29
433/2015/P 2015-06-29 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdz. 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności przez Centra Integracji Społecznej w terminie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym. 2015-06-29
432/2015/P 2015-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 35/2015) na wsparcie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku (II edycja). 2015-06-29
431/2015/P 2015-06-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni ulicy A. Karpińskiej oraz oświetlenia w ulicy Urodzajnej. 2015-06-29
430/2015/P 2015-06-26 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SP ZOZ w Poznaniu. 2015-06-26
21/2015/K 2015-06-26 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu premiowania kierowników niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2015-06-26
429/2015/P 2015-06-25 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 2 w Poznaniu. 2015-06-25
428/2015/P 2015-06-25 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 33/2015) na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (VI edycja). 2015-06-25
427/2015/P 2015-06-25 w sprawie ustalenia harmonogramu działań związanych z opracowaniem i uzgodnieniem programu rozwoju miasta Poznania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 2015-06-25
426/2015/P 2015-06-25 w sprawie skorzystania przez Miasto Poznań z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Dziadoszańskiej w Poznaniu. 2015-06-25
425/2015/P 2015-06-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Janiny Omańkowskiej 1, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-24
424/2015/P 2015-06-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie. ( rejon ul. Szwajcarskiej) 2015-06-23
423/2015/P 2015-06-23 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Starołęckiej. 2015-06-23
422/2015/P 2015-06-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Radziwoja 37 - obręb Głowieniec arkusz 29 działka 25/2 (RIVb) pow. 1434 m2 KW PO2P/00008563/1.
2015-06-23
421/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2015-06-23
420/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2015-06-23
419/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Ósmego Dnia. 2015-06-23
418/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2015-06-23
417/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Estrady Poznańskiej. 2015-06-23
416/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2015-06-23
415/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2015-06-23
414/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Biblioteki Raczyńskich. 2015-06-23
413/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2015-06-23
412/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Centrum Kultury "Zamek". 2015-06-23
411/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2015-06-23
410/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2015-06-23
409/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2015-06-23
408/2015/P 2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2015-06-23
407/2015/P 2015-06-22 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2015-06-22
406/2015/P 2015-06-19 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania na nieruchomości stanowiące własność Giant Invest Sp. z o.o., położone w Poznaniu w rejonie ulicy Milczańskiej. 2015-06-19
405/2015/P 2015-06-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Poetyckiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-17
404/2015/P 2015-06-17 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu, ul. Ławica 3, pani Annie Szyfter. 2015-06-17
403/2015/P 2015-06-17 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Teresą Grad, dyrektorem Przedszkola nr 148 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 121. 2015-06-17
402/2015/P 2015-06-17 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z panią Aliną Głowacką, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2015-06-17
401/2015/P 2015-06-17 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Emilią Kupidurą, dyrektorem Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7. 2015-06-17
400/2015/P 2015-06-17 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Borowiak, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu, ul. Harcerska 3. 2015-06-17
399/2015/P 2015-06-17 w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2015-06-17
398/2015/P 2015-06-16 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXII edycji konkursu "Zielony Poznań". 2015-06-16
397/2015/P 2015-06-15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82. 2015-06-15
396/2015/P 2015-06-15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77. 2015-06-15
395/2015/P 2015-06-15 w sprawie określenia zakresu pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2015-06-15
394/2015/P 2015-06-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-06-15
393/2015/P 2015-06-15 w sprawie kategoryzacji spółek z udziałem Miasta Poznania. 2015-06-15
392/2015/P 2015-06-15 w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Szwajcarskiej, na rzecz Skarbu Państwa. 2015-06-15
391/2015/P 2015-06-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Lubomierskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-15
390/2015/P 2015-06-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Szaflarskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-15
389/2015/P 2015-06-15 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Anną Kicińską, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13. 2015-06-15
388/2015/P 2015-06-15 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Maćkowiak, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu, ul. Sarmacka105. 2015-06-15
387/2015/P 2015-06-15 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z panią Joanną Staniewicz dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu, ul. Ławica 3. 2015-06-15
386/2015/P 2015-06-15 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 87 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2015-06-15
20/2015/K 2015-06-15 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2015-06-15
385/2015/P 2015-06-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Ochrony i Promocji Zdrowia (ogłoszenie nr 35/2015, II edycja 2015). 2015-06-12
384/2015/P 2015-06-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego do spraw związanych z przebudową Filii ZOLiRM w Owińskach. 2015-06-11
382/2015/P 2015-06-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Ludwika Solskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-10
381/2015/P 2015-06-10 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2015-06-10
383/2015/P 2015-06-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2015-06-09
380/2015/P 2015-06-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ul. Biskupińskiej - ul. Literackiej - ul. Poetyckiej, obręb Strzeszyn, arkusz 07, działki:
- 5/781 (RIVa, RIVb) pow. 590 m2,
- 5/782 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/783 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/784 (RIVa) pow. 350 m2,
- 5/785 (RIVa) pow. 496 m2,
łączna powierzchnia 2.136 m2, zapis w KW PO1P/00165176/2.
2015-06-09
379/2015/P 2015-06-09 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Poligonowa 8 - obręb Morasko arkusz 13 działka 129 pow. 1406 m2 KW PO1P/00116286/8.
2015-06-09
378/2015/P 2015-06-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bolesława Leśmiana 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-09
377/2015/P 2015-06-09 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2015-06-09
376/2015/P 2015-06-09 uchylające zarządzenie Nr 430/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych oraz uchylające zarządzenie Nr 561/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla osiedli peryferyjnych w zakresie budowy, modernizacji lub remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych. 2015-06-09
375/2015/P 2015-06-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2015-06-09
374/2015/P 2015-06-05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek realizujących obowiązek szkolny lub nauki, gdy realizację dowożenia zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. 2015-06-05
373/2015/P 2015-06-05 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Aleksandrą Skorniak, dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 78/82. 2015-06-05
372/2015/P 2015-06-05 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panem Henrykiem Czajczyńskim, dyrektorem Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163. 2015-06-05
371/2015/P 2015-06-05 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-06-05
370/2015/P 2015-06-05 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Gniewskiej w trybie art. 98b ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2015-06-05
367/2015/P 2015-06-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Jagodowej i Michałowo, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-05
366/2015/P 2015-06-05 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ul. Piaśnickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 7/44, odpowiadającej projektowanej działce nr 7/46 z obrębu Chartowo, arkusz mapy 11. 2015-06-05
368/2015/P 2015-06-03 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 36/2015) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (VII edycja). 2015-06-03
361/2015/P 2015-06-03 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt 14-letnich (urodzonych w 2001 r.) oraz 13-letnich (urodzonych w 2002 r.), zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu. 2015-06-03
369/2015/P 2015-06-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Dolnej 22, 22A, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-01
365/2015/P 2015-06-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Dolnej 20, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-01
364/2015/P 2015-06-01 ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Łagodnej 9, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-01
363/2015/P 2015-06-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale 1/4 części, położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Urbanowską i Michała Drzymały, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-06-01
362/2015/P 2015-06-01 ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Łagodnej 11, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-06-01
19/2015/K 2015-06-01 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania, związanego z wypoczynkiem pracowników organizowanym we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą) oraz korzystaniem z usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych przez spółkę OK System Polska S.A. 2015-06-01
360/2015/P 2015-05-29 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu ( ul. Marcinkowskiego 11D) o innym przeznaczeniu, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2015-05-29
359/2015/P 2015-05-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Piątkowskiej 105, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2015-05-29
357/2015/P 2015-05-29 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Krzysztofem Bąkowskim na stanowisku dyrektora Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu. 2015-05-29
356/2015/P 2015-05-29 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-05-29
18/2015/K 2015-05-29 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych (skontrum) w Bibliotece Urzędu Miasta. 2015-05-29
17/2015/K 2015-05-29 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-05-29
358/2015/P 2015-05-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do Kw. ........................... stanowiącej fragment ul. Wietrznej w Poznaniu. 2015-05-28
355/2015/P 2015-05-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Poznaniu przy ul. Piaśnickiej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 7/44, odpowiadającej projektowanej działce nr 7/46 z obrębu Chartowo, arkusz mapy 11. 2015-05-28
354/2015/P 2015-05-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-05-28
350/2015/P 2015-05-26 w sprawie zawarcia z panią Anną Hamrol umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Rodzinnego Domu Nr 4 w Poznaniu, os. Winiary 4/2-3. 2015-06-01
353/2015/P 2015-05-26 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2015-05-26
352/2015/P 2015-05-26 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2015-05-26
351/2015/P 2015-05-26 w sprawie przeznaczenia środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Poznania na rok 2015 na dopłatę do kapitału zakładowego spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2015-05-26
349/2015/P 2015-05-26 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania. 2015-05-26
347/2015/P 2015-05-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2015. 2015-05-26
348/2015/P 2015-05-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 58 w Poznaniu, ul. Wolsztyńska 15, pani Małgorzacie Zakrzewskiej. 2015-05-25
345/2015/P 2015-05-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowejdo przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/729 pow. 708 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/730 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/731 pow. 701 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - Kazimierza Wierzyńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka
2015-05-25
344/2015/P 2015-05-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- przy ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/744 pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2;
- przy ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/745 pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2;
- przy ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/746 pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2;
- przy ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/747 pow. 700 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-05-25
343/2015/P 2015-05-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- przy ul. Uroczej - obręb Naramowice arkusz 1 działka 26/2 pow. 1006 m2 KW PO1P/00023638/2.
2015-05-25
342/2015/P 2015-05-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. zmiany Poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2012-2016. 2015-05-25
341/2015/P 2015-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-24
340/2015/P 2015-05-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015r. 2015-05-24
346/2015/P 2015-05-22 w sprawie uchylenia uchwały Nr II/4/II/2015 Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego i członków Zarządu. 2015-05-22
338/2015/P 2015-05-22 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2015-05-22
339/2015/P 2015-05-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015. 2015-05-21
334/2015/P 2015-05-20 w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2015-05-20
328/2015/P 2015-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-20
337/2015/P 2015-05-19 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13, pani Anny Kicińskiej. 2015-05-19
336/2015/P 2015-05-19 w sprawie wyznaczenia pani Izabeli Witaszczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 91 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 19a. 2015-05-19
335/2015/P 2015-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-05-19
333/2015/P 2015-05-19 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-05-19
332/2015/P 2015-05-19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. 2015-05-19
331/2015/P 2015-05-19 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77. 2015-05-19
330/2015/P 2015-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 33/2015) na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (VI edycja). 2015-05-19
329/2015/P 2015-05-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Katarzyną Bolimowską na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2015-05-19
327/2015/P 2015-05-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2015. 2015-05-18
326/2015/P 2015-05-18 uchylające zarządzenie w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Urbanowską i Michała Drzymały. 2015-05-18
325/2015/P 2015-05-18 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Rybaki 16. 2015-05-18
324/2015/P 2015-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-05-15
323/2015/P 2015-05-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-05-15
322/2015/P 2015-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-05-15
16/2015/K 2015-05-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-05-15
321/2015/P 2015-05-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134. 2015-05-14
319/2015/P 2015-05-14 w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania inwestycji pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów biodegradowalnych". 2015-05-14
320/2015/P 2015-05-13 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za badanie potrzeb mieszkaniowych i społecznych obecnych i potencjalnych mieszkańców miasta Poznania oraz możliwości realizacji polityki mieszkaniowej i społecznej. 2015-05-13
318/2015/P 2015-05-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Lubowska 58 - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 127/1 pow. 867 m2 KW PO1P/00030991/6. 2015-05-13
317/2015/P 2015-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic: Białostockiej i Terespolskiej - obręb Główna arkusz 30 działka 143/3 (B) pow. 18 m2, działka 143/4 (B) pow. 106 m2, działka 143/9 (Bi) pow. 344 m2 KW PO2P/00101412/0 oraz działka 143/6 (dr) pow. 134 m2 KW PO2P/00101345/9 - pow. łączna 602 m2.
2015-05-12
316/2015/P 2015-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/733 pow. 1028 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-05-12
315/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-05-12
314/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu pod drogę publiczną klasy lokalnej i pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-05-12
313/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-05-12
312/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo"-Umultowo Wschód część A w Poznaniu symbolami 14KD-D2, 04KD-L. 2015-05-12
311/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej. 2015-05-12
310/2015/P 2015-05-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2015-05-12
309/2015/P 2015-05-12 W sprawie powierzenia panu Waldemarowi Matuszewskiemu pełnienia obowiązków komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania 2015-05-12
308/2015/P 2015-05-12 w sprawie odwołania Pana Wojciecha Ratmana ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania 2015-05-12
307/2015/P 2015-05-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-05-12
306/2015/P 2015-05-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2016. 2015-05-11
305/2015/P 2015-05-11 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego. 2015-05-11
304/2015/P 2015-05-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2015-05-11
303/2015/P 2015-05-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-05-11
302/2015/P 2015-05-11 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania. 2015-05-11
301/2015/P 2015-05-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2015-05-11
298/2015/P 2015-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-10
300/2015/P 2015-05-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/768 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/769 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-05-08
299/2015/P 2015-05-08 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Redarowskiej. 2015-05-08
292/2015/P 2015-05-08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-08
15/2015/K 2015-05-08 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji projektu nowej uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2015-05-08
297/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2015-05-07
296/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7. 2015-05-07
295/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2015-05-07
294/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 43 w Poznaniu, ul. Wiązowa 5. 2015-05-07
293/2015/P 2015-05-07 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56, panią Romaną Appelt. 2015-05-07
291/2015/P 2015-05-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (ogłoszenie nr 36/2015, VII edycja 2015). 2015-05-07
289/2015/P 2015-05-07 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Poznania w rejonie Jeziora Kierskiego w Poznaniu. 2015-05-07
290/2015/P 2015-05-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Bolesława Limanowskiego 20/34 - obręb Łazarz arkusz 30 działka 123/2 pow. 416 m2 KW PO1P/00070707/1.
2015-05-06
287/2015/P 2015-05-06 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło odrębne porozumienie. 2015-05-06
288/2015/P 2015-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi. 2015-05-05
286/2015/P 2015-05-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. George´a Byrona, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-05
285/2015/P 2015-05-05 W sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-05-05
284/2015/P 2015-05-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Johanna Wolfganga Goethego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-05
283/2015/P 2015-05-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Radziwoja 37 - obręb Głowieniec arkusz 29 działka 25/2 pow. 1434 m2 KW PO2P/00008563/1.
2015-05-05
281/2015/P 2015-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-05
280/2015/P 2015-05-04 w sprawie Planu Programów Polityki Zdrowotnej przyjętych do realizacji w 2015 roku. 2015-05-04
277/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2015-05-01
279/2015/P 2015-04-30 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-04-30
278/2015/P 2015-04-30 w sprawie odwołania pana Jakuba Jędrzejewskiego ze stanowiska pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw rozwoju działalności gospodarczej i sportu oraz nadzoru właścicielskiego 2015-04-30
276/2015/P 2015-04-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-04-30
275/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-04-30
269/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-04-30
268/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-04-30
14/2015/K 2015-04-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-04-30
282/2015/P 2015-04-29 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2015 roku. 2015-04-29
274/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120, pani Małgorzacie Rutkowskiej. 2015-04-29
273/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4. 2015-04-29
272/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. 2015-04-29
271/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85 w Poznaniu, ul. Tomickiego 16. 2015-04-29
270/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105. 2015-04-29
267/2015/P 2015-04-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Przyjazne Podwórko". 2015-04-29
266/2015/P 2015-04-29 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 2015-04-29
13/2015/K 2015-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-05-01
265/2015/P 2015-04-28 w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2015-04-28
264/2015/P 2015-04-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, nawierzchni jezdni, wjazdów, chodnika i ścieżki rowerowej zlokalizowanych przy ul. Druskienickiej w Poznaniu. 2015-04-28
263/2015/P 2015-04-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-04-28
260/2015/P 2015-04-28 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Joanną Gierwazik i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2015-04-28
258/2015/P 2015-04-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-04-28
259/2015/P 2015-04-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2015-04-27
257/2015/P 2015-04-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (VI edycja 2015). 2015-04-27
256/2015/P 2015-04-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-04-27
262/2015/P 2015-04-24 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-04-24
261/2015/P 2015-04-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wituchowskiej 26, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedażą prawa własności budynku mieszkalnego jednolokalowego, w trybie bezprzetargowym. 2015-04-24
253/2015/P 2015-04-23 w sprawie zawarcia z panem Wojciechem Bauerem umowy o pracę na stanowisku dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 2015-05-01
255/2015/P 2015-04-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", polegającego na poradnictwie dla rodziców wychowujących dzieci w formie np. warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-04-23
254/2015/P 2015-04-23 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5. 2015-04-23
252/2015/P 2015-04-23 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" oraz lokali mieszkalnych położonych w budynku objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Szkolna - Kozia - Wrocławska" w Poznaniu. 2015-04-23

Zarządzenia Prezydenta