Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
577/2017/P 2017-08-23 w sprawie określenia regulaminu przeprowadzania przetargów pisemnych i aukcji na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80 m2. 2017-08-23
576/2017/P 2017-08-23 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ............................, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 111, obręb Górczyn, arkusz mapy 13. 2017-08-23
575/2017/P 2017-08-23 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ...................... o powierzchni 202 m, zajętej pod ulicę Na Stoku w Poznaniu. 2017-08-23
574/2017/P 2017-08-23 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji - drogę publiczną klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo"- rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 1KD-L. 2017-08-23
573/2017/P 2017-08-23 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr ...................... o łącznej powierzchni 387 m, przeznaczonej pod drogi publiczne. 2017-08-23
572/2017/P 2017-08-21 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Annie Szubie. 2017-08-21
570/2017/P 2017-08-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-08-21
32/2017/K 2017-08-21 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2017 roku. 2017-08-21
571/2017/P 2017-08-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-08-18
567/2017/P 2017-08-17 w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2017-09-01
566/2017/P 2017-08-17 w sprawie powołania pana Piotra Klimka na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-09-01
569/2017/P 2017-08-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 55/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2017 roku. 2017-08-17
568/2017/P 2017-08-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 21 czerwca 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 2017-08-17
565/2017/P 2017-08-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ulicy Hezjoda, obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/48 (RIVb), pow. 404 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-08-17
564/2017/P 2017-08-11 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Marią Grządzielską-Matusz, dyrektorem Przedszkola nr 118 w Poznaniu, ul. Płomienna 1. 2017-08-11
563/2017/P 2017-08-11 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Andrzejem Kaczmarkiem, dyrektorem Zespołu Szkól Handlowych w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58. 2017-08-11
562/2017/P 2017-08-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2017-08-11
561/2017/P 2017-08-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/55 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/56 (RIVb) pow. 613 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-08-11
560/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów. 2017-08-11
559/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Racjonalizatorów. 2017-08-11
558/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Romana Maya. 2017-08-11
557/2017/P 2017-08-11 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. 2017-08-11
556/2017/P 2017-08-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 57/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w 2017 roku. 2017-08-11
555/2017/P 2017-08-09 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania, z działu 852 "Pomoc społeczna", rozdziału 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie", z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-08-09
554/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wioślarskiej. 2017-08-07
553/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Romana Maya. 2017-08-07
552/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu, w rejonie ul. Bóżniczej. 2017-08-07
551/2017/P 2017-08-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Wenecjańskiej. 2017-08-07
550/2017/P 2017-08-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Grodziska 65 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 61 (B) pow. 442 m KW PO1P/00061568/8;
- ul. Grodziska 67 - lokal mieszkalny nr 1 - obręb Jeżyce arkusz 17 działka 60 (B) pow. 444 m2 KW PO1P/00061559/2.
2017-08-07
549/2017/P 2017-08-07 w sprawie zmiany treści ustanowionych aktem notarialnym nr rep. A.8743/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. służebności gruntowych dróg koniecznych. 2017-08-07
548/2017/P 2017-08-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-08-04
547/2017/P 2017-08-04 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dereniowej. 2017-08-04
546/2017/P 2017-08-04 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 57/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)" w 2017 roku. 2017-08-04
535/2017/P 2017-08-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 59/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-08-04
536/2017/P 2017-08-03 w sprawie podwyżki czynszu za najem lokali. 2018-01-01
545/2017/P 2017-08-03 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2017-08-03
544/2017/P 2017-08-03 uchylające zarządzenie w sprawie odwołania pani Ewy Andrzejewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os.Tysiąclecia 43. 2017-08-03
543/2017/P 2017-08-03 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Barbarą Czeszewską na stanowisku nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 14 w Poznaniu, os. Piastowskie 65. 2017-08-03
542/2017/P 2017-08-03 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Góreckiej/Hetmańskiej. 2017-08-03
541/2017/P 2017-08-03 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Góreckiej/Hetmańskiej. 2017-08-03
540/2017/P 2017-08-03 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Żegrze, ark. 14, działka nr 25/43, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO2P/00146777/3. 2017-08-03
539/2017/P 2017-08-03 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Góreckiej/Hetmańskiej. 2017-08-03
538/2017/P 2017-08-03 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Supłat, dyrektorem XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Widna 1. 2017-08-03
537/2017/P 2017-08-03 w sprawie powierzenia pani Beacie Piotrowskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 103 w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 64. 2017-08-03
534/2017/P 2017-08-02 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3, pani Magdalenie Katarzyńskiej-Radomskiej. 2017-08-02
533/2017/P 2017-08-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
· ul. Buska - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/5 (Bp) pow. 490 m2 i działka 92/6 (Bp) pow. 499 m2 KW PO1P/00111134/3 - pow. łączna 989 m2;
ul. Buska - obręb Golęcin arkusz 3 działka 92/7 (Bp) pow. 508 m2 i działka 92/8 (Bp) pow. 565 m2 KW PO1P/00111134/3 - pow. łączna 1073 m2
2017-08-02
532/2017/P 2017-08-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXIX lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-08-01
530/2017/P 2017-07-31 w sprawie powierzenia pani Jolancie Szablewskiej - dyrektorowi Żłobka "Czerwony Kapturek" w Zespole Żłobków nr 3 w Poznaniu stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu. 2017-08-01
528/2017/P 2017-07-31 w sprawie powierzenia pani Justynie Przybylskiej - dyrektorowi Żłobka "Kalinka" w Zespole Żłobków nr 2 w Poznaniu stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu. 2017-08-01
531/2017/P 2017-07-31 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-07-31
529/2017/P 2017-07-31 w sprawie odwołania pani Janiny Bień ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 3 w Poznaniu i dyrektora żłobka "Czerwony Kapturek". 2017-07-31
527/2017/P 2017-07-31 w sprawie odwołania pani Grażyny Czerwińskiej ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Żłobków nr 2 w Poznaniu i dyrektora żłobka "Kalinka". 2017-07-31
526/2017/P 2017-07-31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 58/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 i 2018 roku. 2017-07-31
525/2017/P 2017-07-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- w rejonie ul. Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 97 (RVI) pow. 1025 m2 KW PO1P/00023638/2,
2017-07-28
524/2017/P 2017-07-27 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Hulewiczów. 2017-07-27
520/2017/P 2017-07-27 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-07-27
519/2017/P 2017-07-27 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-07-27
31/2017/K 2017-07-27 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-07-27
523/2017/P 2017-07-26 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie miasta Poznania przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkola. 2017-07-26
522/2017/P 2017-07-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/51 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/52 (RIVb) pow. 612 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-07-26
521/2017/P 2017-07-26 uchylające zarządzenie w sprawie odwołania pana Lechosława Rybki ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 111. 2017-07-26
518/2017/P 2017-07-25 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360, pani Beacie Lisińskiej. 2017-07-25
517/2017/P 2017-07-25 uchylające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3, pani Urszuli Sawickiej. 2017-07-25
516/2017/P 2017-07-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Towarowej. 2017-07-25
515/2017/P 2017-07-25 w sprawie powołania Zespołu ds. aktywizacji gospodarczej terenów północnej części Ostrowa Tumskiego. 2017-07-25
514/2017/P 2017-07-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Darzyborskiej, przeznaczonej do wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2017-07-25
513/2017/P 2017-07-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Augustyna Szamarzewskiego, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Dom Autysty, z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2017-07-25
512/2017/P 2017-07-24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2017 roku" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-07-24
511/2017/P 2017-07-24 w sprawie trybu powoływania i organizacji Komisji Dialogu Obywatelskiego. 2017-07-24
510/2017/P 2017-07-21 w sprawie odwołania pana Lechosława Rybki ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych nr 37 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 111. 2017-07-21
509/2017/P 2017-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-07-21
508/2017/P 2017-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Żegrze w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w Poznaniu na Osiedlu Orła Białego. 2017-07-21
506/2017/P 2017-07-21 w sprawie wydawania i użytkowania "Warunków wjazdu" uprawniających do wjazdu w obszar objęty znakiem B-1 "Zakaz Ruchu". 2017-07-21
30/2017/K 2017-07-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2017-07-21
507/2017/P 2017-07-20 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Chojnickiej 35. 2017-07-20
505/2017/P 2017-07-20 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-07-20
504/2017/P 2017-07-20 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027. 2017-07-20
503/2017/P 2017-07-20 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Koszalińskiej - Literackiej - Żołnierzy Wyklętych. 2017-07-20
502/2017/P 2017-07-19 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 2, o powierzchni 269,10 m, oraz dzierżawę ruchomości stanowiących wyposażenie pomieszczeń, o wartości księgowej 3 990 000 zł, na czas oznaczony do lat 3 lat, z zamiarem późniejszego nabywania usług (outsourcing) polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej, toksykologicznej i zatruć grzybami dla Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2 w Poznaniu. 2017-07-19
501/2017/P 2017-07-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty na działania lokalne na terenie osiedla Św. Łazarz, zgłoszone w II edycji konkursu "Łazarskie Inicjatywy Osiedlowe 2017". 2017-07-19
500/2017/P 2017-07-19 w sprawie odwołania pani Beaty Lisińskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 352/360. 2017-07-19
499/2017/P 2017-07-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Raczyńskich. 2017-07-19
498/2017/P 2017-07-19 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 2017-07-19
29/2017/K 2017-07-19 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania z tytułu zasiadania w radach nadzorczych. 2017-07-19
497/2017/P 2017-07-18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Jolancie Bieniek. 2017-07-18
496/2017/P 2017-07-18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Poznaniu, ul. Hangarowa 14, pani Katarzynie Wierzbińskiej. 2017-07-18
495/2017/P 2017-07-18 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1, pani Jolancie Melniczak. 2017-07-18
494/2017/P 2017-07-18 w sprawie odwołania pani Ewy Andrzejewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2017-07-18
493/2017/P 2017-07-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- u zbiegu ulic: Buskiej i Szczawnickiej - obręb Golęcin arkusz 03 działka 92/4 (Bp) pow. 768 m2 KW PO1P/00111134/3
2017-07-17
492/2017/P 2017-07-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
rejon ulicy Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 100 (RVI) pow. 1095 m2 KW PO1P/00023638/2;
rejon ulicy Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 103/2 (RVI) pow. 1105 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-07-17
491/2017/P 2017-07-17 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w budynku Wagi Miejskiej, położonego przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu. 2017-07-17
490/2017/P 2017-07-17 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu na brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania. 2017-07-17
489//2017/P 2017-07-17 w sprawie przekazania Osiedlu Świerczewo w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Karola Buczka. 2017-07-17
488/2017/P 2017-07-14 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów:
działka nr 26/13, ark.44, obręb Golęcin, zapisana w księdze wieczystej KW nr ........................,
działka nr 25/4, ark.44, obręb Golęcin, zapisana w księdze wieczystej KW nr ..................................
2017-07-14
487/2017/P 2017-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-07-14
486/2017/P 2017-07-14 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości, położonych w Poznaniu przy ul. Kazimierza Pułaskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów:
działka nr 25/3 oraz działka nr 25/1, ark. 44, obręb Golęcin, zapisane w księdze wieczystej KW nr .........................,
działka nr 26/9 oraz działka nr 26/10, ark. 44, obręb Golęcin, zapisane w księdze wieczystej KW nr...........................
2017-07-14
481/2017/P 2017-07-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 53/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (VIII edycja). 2017-07-14
480/2017/P 2017-07-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 49/2017 na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-07-14
479/2017/P 2017-07-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. abpa Walentego Dymka. 2017-07-14
478/2017/P 2017-07-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Franciszka Włada, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-07-14
477/2017/P 2017-07-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-07-14
485/2017/P 2017-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pana Piotra Nycza na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznego Usług Medycznych w Poznaniu przy Al. Solidarności 36. 2017-07-01
484/2017/P 2017-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Ireny Majer na stanowisko dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42. 2017-07-01
483/2017/P 2017-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pani Elżbiety Wrzesińskiej-Żak na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu. 2017-07-01
482/2017/P 2017-07-14 zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wynagrodzenia pana Bartłomieja Gruszki - dyrektora samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, przy ul. Szkolnej 8/12. 2017-07-01
476/2017/P 2017-07-13 w sprawie regulaminu premiowania dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Miasto Poznań. 2017-07-13
475/2017/P 2017-07-13 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych zakładów budżetowych oraz zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Miasta Poznania dla samorządowych instytucji kultury. 2017-07-13
474/2017/P 2017-07-12 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Leopolda Staffa i Jana Sztaudyngera, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2017-07-12
473/2017/P 2017-07-11 w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na os. Oświecenia 64, zabezpieczającej kredyt inwestycyjny, udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 185 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, na rozbudowę i przebudowę budynku Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum nr 4 w Poznaniu. 2017-07-11
472/2017/P 2017-07-11 uchylające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania zwrotu kosztów pracownikom Urzędu Miasta Poznania za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy. 2017-07-11
471/2017/P 2017-07-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Katowickiej 2, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-07-10
470/2017/P 2017-07-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/53 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/54 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-07-10
469/2017/P 2017-07-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 48/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 80195 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-07-10
468/2017/P 2017-07-10 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z rozwiązaniem Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 352, 61-441 Poznań. 2017-07-10
467/2017/P 2017-07-10 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z włączeniem Przedszkola nr 85 w Poznaniu, ul. Krzesiny 13, do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charlesa de Gaulle'a w Poznaniu, ul. Tarnowska 27. 2017-07-10
466/2017/P 2017-07-10 w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania, na rok szkolny 2017/2018. 2017-07-10
464/2017/P 2017-07-10 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-07-10
465/2017/P 2017-07-07 w sprawie powołania Rady Programowej ds. opracowania, wdrożenia i aktualizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2017-2025". 2017-07-07
463/2017/P 2017-07-07 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-07-07
462/2017/P 2017-07-07 zmieniające zarządzenie Nr 27/2016/P Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta, monitorowania realizacji i sprawozdawczości. 2017-07-07
461/2017/P 2017-07-06 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności działki 172/21 z obrębu Piątkowo, arkusz mapy 19, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Smoleńskiej, zapisanej w kw nr .............................. 2017-07-06
459/2017/P 2017-07-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-07-06
458/2017/P 2017-07-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (VIII edycja, konkurs nr 53/2017). 2017-07-06
28/2017/K 2017-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania procedury nabywania spadków przez Miasto Poznań. 2017-07-06
460/2017/P 2017-07-06 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2017-07-01
457/2017/P 2017-07-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Radłowa 15 - obręb Naramowice arkusz 1 działka 95/2 (RVI), działka 96/2 (RVI) pow. łączna 1732 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-07-05
456/2017/P 2017-07-05 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Supłat, dyrektorem XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Widna 1. 2017-07-05
455/2017/P 2017-07-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 47/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (VI edycja). 2017-07-04
454/2017/P 2017-07-04 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w 2017 roku. 2017-07-04
453/2017/P 2017-07-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 54/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 2017-07-04
452/2017/P 2017-07-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 152, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Wielkopolskiej Izby Budownictwa, z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2017-07-03
451/2017/P 2017-07-03 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2017 r. 2017-07-03
444/2017/P 2017-06-30 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2017-08-01
441/2017/P 2017-06-30 w sprawie powierzenia pani Ewie Knychale stanowiska dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2017-07-01
450/2017/P 2017-06-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Studziennej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-06-30
449/2017/P 2017-06-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Tarnowskiej. 2017-06-30
448/2017/P 2017-06-30 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Grodziska 31a - obręb Łazarz, arkusz 6, działka 81/3 (Bp), pow. 126 m2, KW PO1P/00101503/8.
2017-06-30
447/2017/P 2017-06-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/49 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6,
- w rejonie ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/50 (RIVb) pow. 452 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-06-30
446/2017/P 2017-06-30 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Wojciecha Bogusławskiego 21 - lokal mieszkalny nr 12 - obręb Łazarz arkusz 31 działka 98 (B) pow. 567 m2 KW PO1P/00101059/0.
2017-06-30
445/2017/P 2017-06-30 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. dla biokompostowni w Poznaniu. 2017-06-30
443/2017/P 2017-06-30 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania inwestycji pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów biodegradowalnych". 2017-06-30
442/2017/P 2017-06-30 w sprawie powołania Zespołu ds. fortyfikacji poznańskich. 2017-06-30
439/2017/P 2017-06-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku III edycja - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2017-06-30
438/2017/P 2017-06-30 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-06-30
437/2017/P 2017-06-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-06-30
27/2017/K 2017-06-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-06-30
440/2017/P 2017-06-29 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu: "Budowa dwóch zintegrowanych węzłów przesiadkowych w lokalizacji: Starołęka, Górczyn, a także parkingu P&R wraz z wyposażeniem w rejonie Miłostowa". 2017-06-29
436/2017/P 2017-06-29 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 25 maja 2017 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2017 roku. 2017-06-29
435/2017/P 2017-06-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 44/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2017 roku - Utworzenie i prowadzenie Centrum Mediacji w Poznaniu. 2017-06-28
434/2017/P 2017-06-28 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 49/2017 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w latach 2017-2018. 2017-06-28
433/2017/P 2017-06-28 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Czesława Niemena, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-28
432/2017/P 2017-06-28 w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-06-28
431/2017/P 2017-06-28 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. 2017-06-28
430/2017/P 2017-06-28 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Jarowa 16 obręb Naramowice arkusz 01 działka 132/3 (RVI) pow. 1089 m2 KW PO1P/00023638/2;
- ul. Jarowa 18 obręb Naramowice arkusz 01 działka 132/2 (RVI) pow. 1032 m2 KW PO1P/00023638/2;
- ul. Jarowa 20 obręb Naramowice arkusz 01 działka 132/1 (RVI) pow. 1001 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-06-28
429/2017/P 2017-06-28 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w drodze darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Północną i Bóżniczą, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obr. Poznań, ark. 04, dz. 3/4 (Ba) o pow. 9965 m, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00304032/8. 2017-06-28
428/2017/P 2017-06-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość wpisaną do Kw PO1P/00265536/5, a mianowicie za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne - ul. Polską i ul. 5 stycznia. 2017-06-28
425/2017/P 2017-06-27 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. lustracji i oceny obiektów zakwalifikowanych do drugiego etapu XXIV edycji konkursu "Zielony Poznań". 2017-06-27
424/2017/P 2017-06-26 w sprawie zawarcia z panią Iloną Turbańską umowy o pracę na stanowisku dyrektora Rodzinnego Domu nr 4 w Poznaniu. 2017-07-01
427/2017/P 2017-06-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 21, pani Małgorzacie Rościszewskiej. 2017-06-26
426/2017/P 2017-06-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107, pani Ewie Krawczyk. 2017-06-26
423/2017/P 2017-06-23 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z panią Małgorzatą Czubałą, dyrektorem Przedszkola nr 86 w Poznaniu, ul.Słowackiego 15. 2017-06-23
422/2017/P 2017-06-23 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Technikum Energetycznego w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 163, pani Małgorzacie Grzemskiej. 2017-06-23
421/2017/P 2017-06-23 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu "Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku". 2017-06-23
420/2017/P 2017-06-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-06-23
417/2017/P 2017-06-22 w sprawie przekazania Osiedlu Strzeszyn w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej pomiędzy ul. Literacką, Owidiusza, Homera i Horacego w Poznaniu. 2017-06-22
416/2017/P 2017-06-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 1, pani Agacie Stabrowskiej. 2017-06-22
415/2017/P 2017-06-22 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 78 w Poznaniu, ul. Żonkilowa 34, pani Ewie Kubisz. 2017-06-22
419/2017/P 2017-06-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sarniej 11, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-06-21
418/2017/P 2017-06-21 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ulicy Hezjoda, obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/47 (RIVb), pow. 297 m2 KW PO1P/00162881/6,
- rejon ulicy Hezjoda, obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/48 (RIVb), pow. 404 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-06-21
414/2017/P 2017-06-21 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 2017-06-21
413/2017/P 2017-06-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 6 czerwca 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2017 roku". 2017-06-21
407/2017/P 2017-06-21 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Muzycznego w Poznaniu. 2017-06-21
412/2017/P 2017-06-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 45/2017 na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na zwiększeniu poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-06-20
411/2017/P 2017-06-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-06-20
410/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wydawnictwa Miejskiego Posnania. 2017-06-20
409/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Ósmego Dnia. 2017-06-20
408/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Polskiego w Poznaniu. 2017-06-20
406/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-06-20
405/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Estrady Poznańskiej. 2017-06-20
404/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 2017-06-20
403/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. 2017-06-20
402/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Poznańskiego Chóru Chłopięcego. 2017-06-20
401/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Centrum Kultury "Zamek". 2017-06-20
400/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Domu Kultury Stokrotka w Poznaniu. 2017-06-20
399/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Biblioteki Raczyńskich. 2017-06-20
398/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2017-06-20
397/2017/P 2017-06-20 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2017-06-20
393/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu. 2017-07-02
396/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Słowiczej. 2017-06-19
395/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kopanina. 2017-06-19
394/2017/P 2017-06-19 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Nowatorskiej. 2017-06-19
392/2017/P 2017-06-19 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-06-19
26/2017/K 2017-06-19 w sprawie powołania zespołu programowego ds. zapewnienia realizacji w Urzędzie Miasta Poznania postanowień określonych w Karcie Różnorodności. 2017-06-19
391/2017/P 2017-06-16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 42/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (VII edycja). 2017-06-16
390/2017/P 2017-06-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 25 maja 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz integracji cudzoziemców" w 2017 roku. 2017-06-16
389/2017/P 2017-06-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (konkurs nr 47/2017). 2017-06-16
25/2017/K 2017-06-16 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-06-16
388/2017/P 2017-06-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, ul. Przełajowa 6, pani Grażynie Piosik. 2017-06-14
387/2017/P 2017-06-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu, ul. Baranowska 1, pani Magdalenie Góreckiej. 2017-06-14
386/2017/P 2017-06-14 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2017-06-14