Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
202/2017/P 2017-03-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Hezjoda, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-24
201/2017/P 2017-03-24 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w rejonie ulicy Winiarskiej. 2017-03-24
199/2017/P 2017-03-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-03-24
200/2017/P 2017-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2017-03-23
198/2017/P 2017-03-23 w sprawie zamiany prawa własności działki stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w rejonie ulic: Główna, Wiejska, Krańcowa, Wschodnia, oznaczonej jako dz. nr 50/3 ark. 11, obręb Główna, na prawo własności działek stanowiących własność pana .......................położonych w rejonie ulic: Główna, Wiejska, Krańcowa, Wschodnia, oznaczonych jako dz. nr 49/3, 49/4, 49/6, 49/7, ark. 11, obręb Główna. 2017-03-23
197/2017/P 2017-03-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Ptasiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-03-23
196/2017/P 2017-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2017-03-23
12/2017/K 2017-03-23 w sprawie trybu przygotowywania i dokumentowania narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem. 2017-03-23
195/2017/P 2017-03-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie grodzkim Poznań. 2017-03-21
194/2017/P 2017-03-21 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. 2017-03-21
193/2017/P 2017-03-21 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu na os. Armii Krajowej. 2017-03-21
192/2017/P 2017-03-21 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kociewskiej. 2017-03-21
191/2017/P 2017-03-20 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panią Jolantą Dmowską-Kielar, dyrektorem Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30. 2017-03-20
190/2017/P 2017-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Radłowej 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-20
189/2017/P 2017-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-03-20
188/2017/P 2017-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, pani Jolancie Rule. 2017-03-20
187/2017/P 2017-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 70 w Poznaniu, ul. Skarbka 9, pani Beacie Lewickiej. 2017-03-20
186/2017/P 2017-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 42 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 15a, pani Ilonie Żurawskiej. 2017-03-20
185/2017/P 2017-03-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2017. 2017-03-20
184/2017/P 2017-03-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Grodziskiej 31a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-17
183/2017/P 2017-03-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych - Koszalińskiej - Literackiej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/33 (RIVb) pow. 3.250 m2 KW PO1P/00101309/8,
- w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych - Koszalińskiej - Literackiej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/34 (RIVb) pow. 3.250 m2 KW PO1P/00101309/8.
2017-03-17
182/2017/P 2017-03-17 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2017-03-17
181/2017/P 2017-03-17 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w Poddziałaniu 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 27 lutego 2017 r. 2017-03-17
180/2017/P 2017-03-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2017 na realizację zadania publicznego w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-03-17
179/2017/P 2017-03-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-03-16
178/2017/P 2017-03-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, pani Renacie Kaczmarek. 2017-03-16
177/2017/P 2017-03-16 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2017-03-16
176/2017/P 2017-03-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2017-03-16
175/2017/P 2017-03-16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu pomnika Brata Kurkowego. 2017-03-16
174/2017/P 2017-03-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". 2017-03-16
173/2017/P 2017-03-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w 2017 roku. 2017-03-15
172/2017/P 2017-03-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 6 marca 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2017 roku". 2017-03-15
11/2017/K 2017-03-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-03-15
169/2017/P 2017-03-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2017-04-01
171/2017/P 2017-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2017-03-14
170/2017/P 2017-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ( adres nieruchomości ul. Jawornicka ) 2017-03-14
168/2017/P 2017-03-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-03-14
167/2017/P 2017-03-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Stablewskiego 17 - lokal mieszkalny nr 5 - obręb Łazarz arkusz 33 działki 75/1, 75/2, 75/3 (B) pow. łączna 954 m2 KW PO1P/00111308/4.
2017-03-10
166/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4, panu Jackowi Foktowi. 2017-03-10
165/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129, pani Krystynie Kuźmińskiej. 2017-03-10
164/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 130 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 43, pani Wioletcie Ptak. 2017-03-10
163/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Annie Szubie. 2017-03-10
162/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Widna 1, pani Małgorzacie Supłat. 2017-03-10
161/2017/P 2017-03-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 30/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)" w 2017 roku. 2017-03-10
160/2017/P 2017-03-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-03-10
159/2017/P 2017-03-10 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola. 2017-03-10
158/2017/P 2017-03-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Alzackiej 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-03-09
157/2017/P 2017-03-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2017 na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2017-03-08
156/2017/P 2017-03-06 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Inicjatory - Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa" oraz powołania Kapituły Konkursowej. 2017-03-06
155/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu, ul. Druskiennicka 32, panu Wojciechowi Melosikowi. 2017-03-06
154/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3, pani Urszuli Sawickiej. 2017-03-06
153/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 78 w Poznaniu, ul. Nadolnik 9, pani Małgorzacie Buśkiewicz. 2017-03-06
152/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 45 w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 12, pani Jolancie Słomińskiej. 2017-03-06
151/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 10 w Poznaniu, os. Oświecenia 26, pani Jolancie Rochowskiej. 2017-03-06
150/2017/P 2017-03-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-03-06
149/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 9 w Poznaniu, os. Jagiellońskie 9, pani Małgorzacie Głowackiej. 2017-03-06
148/2017/P 2017-03-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2017-03-06
147/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1, pani Zofii Sałacie. 2017-03-06
146/2017/P 2017-03-06 uchylające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi. 2017-03-06
145/2017/P 2017-03-06 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2017-03-06
144/2017/P 2017-03-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2017. 2017-03-02
137/2017/P 2017-03-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-03-02
143/2017/P 2017-03-01 w sprawie wyznaczenia pani Grażyny Bendowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2017-03-01
142/2017/P 2017-03-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 50 w Poznaniu, ul. Ściegiennego 10, pani Ligii Przybył. 2017-03-01
141/2017/P 2017-03-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Radłowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-01
140/2017/P 2017-03-01 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Jana Pawła II, Kórnickiej, Warszawskiej. 2017-03-01
139/2017/P 2017-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dziadoszańskiej. 2017-03-01
138/2017/P 2017-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Ułańskiej, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2017-03-01
136/2017/P 2017-03-01 w sprawie powołania pana Marka Wasilewskiego na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2017-03-01
135/2017/P 2017-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020. 2017-03-01
134/2017/P 2017-03-01 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00150856/5, zajętej pod drogę publiczną w Poznaniu. 2017-03-01
133/2017/P 2017-03-01 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00150856/5, zajętej pod drogę publiczną w Poznaniu. 2017-03-01
9/2017/K 2017-02-28 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-02-28
132/2017/P 2017-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2017 oraz 27/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-02-28
131/2017/P 2017-02-28 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-02-28
130/2017/P 2017-02-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-02-28
10/2017/K 2017-02-28 w sprawie sposobu i zasad dokonywania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Poznania. 2017-02-28
8/2017/K 2017-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2017-02-27
129/2017/P 2017-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2017-02-27
128/2017/P 2017-02-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2016 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017, w zakresie zadań priorytetowych nr 2, 3 i 6. 2017-02-27
127/2017/P 2017-02-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-02-27
126/2017/P 2017-02-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert zajęć dodatkowych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2017-02-27
125/2017/P 2017-02-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Na Stoku. 2017-02-27
124/2017/P 2017-02-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Cześnikowskiej. 2017-02-27
123/2017/P 2017-02-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. abpa Walentego Dymka. 2017-02-27
122/2017/P 2017-02-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Dębowej. 2017-02-27
121/2017/P 2017-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Zarządzającej Programu Akademicki Poznań, w zakresie wspierania rozwoju poznańskich uczelni wyższych w sferze dydaktycznej i naukowo-badawczej. 2017-02-27
7/2017/K 2017-02-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji mienia. 2017-02-24
120/2017/P 2017-02-24 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2017-02-24
119/2017/P 2017-02-24 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Cmentarza Komunalnego nr 1 Miłostowo i Cmentarza Komunalnego nr 2 Junikowo w Poznaniu. 2017-02-24
118/2017/P 2017-02-24 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania położonej przy ul. Grunwaldzkiej 28a w Poznaniu, zapisanej w KW PO1P/00101656/5, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 46/6 (ark. 12, Łazarz) oraz prawa własności części nieruchomości zapisanej w KW PO1P/00117837/3, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu w zakresie działek oznaczonych geodezyjnie jako 86/3, 86/4, 86/5 (ark. 12, Łazarz) na udział wielkości 115339/22902300 w prawie własności nieruchomości spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. położonej przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu, zapisanej w KW PO1P/00100173/8, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 14 (ark. 09, Łazarz). 2017-02-24
6/2017/K 2017-02-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. oceny pomysłów i projektów zgłaszanych w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników i określenia zasad funkcjonowania Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników. 2017-02-23
117/2017/P 2017-02-23 w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski złożone w ramach programu likwidacji źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi na terenie miasta Poznania. 2017-02-23
116/2017/P 2017-02-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 24/2017 na powierzenie zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli poprzez realizację zadania publicznego w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", polegającego na organizacji czasu wolnego, wypoczynku, spotkań integracyjnych oraz środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-02-23
115/2017/P 2017-02-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 25/2017) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku (IV edycja). 2017-02-23
114/2017/P 2017-02-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2017 w zakresie "Tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych". 2017-02-23
113/2017/P 2017-02-23 w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania klas sportowych w poznańskich placówkach po reformie edukacji. 2017-02-23
112/2017/P 2017-02-21 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Gładkiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-02-21
111/2017/P 2017-02-21 w sprawie powołania Zespołu "Study in Poznań". 2017-02-21
110/2017/P 2017-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2017-02-21
109/2017/P 2017-02-21 w sprawie wprowadzenia wytycznych Prezydenta Miasta Poznania - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej. 2017-02-21
108/2017/P 2017-02-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 27 grudnia 2016 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4 i 5. 2017-02-20
107/2017/P 2017-02-20 w sprawie powołania Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 2017-02-20
106/2017/P 2017-02-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji wydarzeń odbywających się na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. 2017-02-20
105/2017/P 2017-02-20 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania na dofinansowanie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 2017 roku. 2017-02-20
104/2017/P 2017-02-17 uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pani Grażyny Bendowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2017-02-17
103/2017/P 2017-02-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na powierzenie zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli poprzez realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-02-17
99/2017/P 2017-02-16 w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2017-02-16
98/2017/P 2017-02-16 w sprawie zakończenia prac Zespołu do spraw restrukturyzacji jednostek budżetowych: Ogród Zoologiczny, Usługi Komunalne oraz Palmiarnia Poznańska. 2017-02-16
5/2017/K 2017-02-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-02-15
102/2017/P 2017-02-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej - Hezjoda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-02-15
101/2017/P 2017-02-15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznego zespołu szkół oraz publicznego ośrodka szkolno-wychowawczego. 2017-02-15
100/2017/P 2017-02-15 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4. 2017-02-15
97/2017/P 2017-02-14 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Poznań jest organem prowadzącym. 2017-01-01
96/2017/P 2017-02-13 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2017-02-13
95/2017/P 2017-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (IV edycja, konkurs nr 25/2017). 2017-02-13
94/2017/P 2017-02-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 24/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2017 roku. 2017-02-13
93/2017/P 2017-02-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dominikańskiej 7a, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-02-13
92/2017/P 2017-02-10 w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw zmiany umowy o współpracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta Poznania i Ancona sp. z o.o. 2017-02-10
91/2017/P 2017-02-09 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2016 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2017, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2017-02-09
90/2017/P 2017-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, os. Władysława Łokietka 104, pani Jolancie Zielińskiej-Wachowiak. 2017-02-09
89/2017/P 2017-02-09 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Poznaniu, ul. Hezjoda 15, pani Helenie Paszkiewicz. 2017-02-09
88/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Garbary 45, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 180/6720 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-02-09
87/2017/P 2017-02-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Koziorożca 6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-02-09
86/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-02-09
85/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ulicy Normandzkiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-02-09
84/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2017-02-09
83/2017/P 2017-02-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-02-09
82/2017/P 2017-02-09 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-02-09
81/2017/P 2017-02-09 w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu. 2017-02-09
80/2017/P 2017-02-08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu. 2017-02-08
79/2017/P 2017-02-08 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. 2017-02-08
78/2017/P 2017-02-07 w sprawie regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2017-02-07
77/2017P 2017-02-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" 2017-02-07
76/2017/P 2017-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-02-06
74/2017/P 2017-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Władysława Reymonta 35, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej sp. z o.o. 2017-02-02
73/2017/P 2017-02-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-02-02
72/2017/P 2017-02-02 w sprawie ustanowienia służebności gruntowych nadwieszenia nad nieruchomością miejską położoną w Poznaniu, w rejonie ul. Wenecjańskiej. 2017-02-02
75/2017/P 2017-01-31 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2017-02-01
67/2017/P 2017-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Miasta Poznania. 2017-02-01
71/2017/P 2017-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 12/2017 oraz 22/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 85153 i 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z rozdziału 63003 w obszarze turystyki i krajoznawstwa, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-31
70/2017/P 2017-01-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905) w 2017 roku. 2017-01-31
69/2017/P 2017-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-01-31
68/2017/P 2017-01-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-01-31
4/2017/K 2017-01-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-01-31
66/2017/P 2017-01-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2017-01-30
65/2017/P 2017-01-30 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zwierzynieckiej. 2017-01-30
64/2017/P 2017-01-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ulicy Normandzkiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-01-30
63/2017/P 2017-01-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-01-30
62/2017/P 2017-01-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 23/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-01-27
61/2017/P 2017-01-27 w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP przez biura i wydziały Urzędu Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-27
59/2017/P 2017-01-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-27
60/2017/P 2017-01-27 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Miasta Poznania. 2017-01-01
57/2017/P 2017-01-26 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2017-01-26
56/2017/P 2017-01-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-01-26
55/2017/P 2017-01-26 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznego zespołu szkół oraz publicznego ośrodka szkolno-wychowawczego. 2017-01-26
54/2017/P 2017-01-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu, al. Niepodległości 32/40, panu Zbigniewowi Burkietowiczowi. 2017-01-26
53/2017/P 2017-01-26 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 69 w Poznaniu, ul. Chopina 3, pani Agnieszce Janickiej. 2017-01-26
52/2017/P 2017-01-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 80195 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-26
58/2017/P 2017-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-25
51/2017/P 2017-01-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-25
49/2017/P 2017-01-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 19/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017 - w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 4 i 5. 2017-01-25
48/2017/P 2017-01-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania programu wsparcia finansowego dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. 2017-01-25
47/2017/P 2017-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-01-25
46/2017/P 2017-01-25 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Poradnictwo dla rodzin wielodzietnych" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. 2017-01-25
45/2017/P 2017-01-24 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)" w 2017 roku. 2017-01-24
50/2017/P 2017-01-23 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2017-01-23
44/2017/P 2017-01-23 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2017 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2017 w zakresie zadań priorytetowych nr 2, 3 i 6. 2017-01-23
43/2017/P 2017-01-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-23
42/2017/P 2017-01-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-23
41/2017/P 2017-01-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-01-20
38/2017/P 2017-01-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2017-01-19
37/2017/P 2017-01-19 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-01-19
40/2017/P 2017-01-18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 53 w Poznaniu, os. Lecha 14, pani Beacie Dutkiewicz. 2017-01-18
39/2017/P 2017-01-18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu, os. Lecha 37, pani Kamilli Ponie. 2017-01-18
36/2017/P 2017-01-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2017-01-17
34/2017/P 2017-01-17 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań wieloletnich. 2017-01-17
33/2017/P 2017-01-17 w sprawie upoważnienia do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych w 2017 r. 2017-01-17
32/2017/P 2017-01-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 22/2017 na realizację zadań publicznych w obszarze: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" w 2017 roku. 2017-01-17
31/2017/P 2017-01-17 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących i doskonalących się na rok 2017. 2017-01-01
35/2017/P 2017-01-16 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2017-01-16
3/2017/K 2017-01-16 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-16
30/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 110 w Poznaniu, ul. Świt 16A, pani Mirosławie Polaczyk. 2017-01-16
29/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 88 w Poznaniu, ul. Swoboda 53, pani Ewie Zygman. 2017-01-16
28/2017/P 2017-01-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu, ul. Szamotulska 33, pani Małgorzacie Lorek. 2017-01-16
26/2017/P 2017-01-16 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 2017-01-16
2/2017/K 2017-01-16 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017. 2017-01-16
27/2017/P 2017-01-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dominikańskiej 7a, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2017-01-13
25/2017/P 2017-01-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2017-01-13
24/2017/P 2017-01-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży". 2017-01-13
23/2017/P 2017-01-13 w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2017-01-13
22/2017/P 2017-01-12 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2017-01-12
21/2017/P 2017-01-11 uchylające zarządzenie w sprawie planów ochrony w budynkach Urzędu Miasta Poznania. 2017-01-11
20/2017/P 2017-01-11 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania Likwidatora w jednoosobowej spółce Miasta Poznania Zakład Naprawy Autobusów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2017-01-11
16/2017/P 2017-01-11 w sprawie wyznaczenia pani Jolanty Sułkowskiej-Wideł do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora PoradniPsychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2017-01-11
15/2017/P 2017-01-11 w sprawie wyznaczenia pani Iwony Rębas do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 51 w Poznaniu, ul. Głogowska 40. 2017-01-11
14/2017/P 2017-01-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 16/2017 na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-01-11
19/2017/P 2017-01-10 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4. 2017-01-10
18/2017/P 2017-01-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/1 (RIIIa) pow. 817 m2 KW PO2P/00145941/7,
- w rejonie ulic: Michałowo - Szparagowej - Brokułowej - obręb Kobylepole arkusz 33 działka 73/2 (RIIIa) pow. 802 m2 KW PO2P/00145941/7.
2017-01-10
17/2017/P 2017-01-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. /wykaz obejmuje nieruchomść położoną przy ul. Poznańska/Strzałkowskiego / 2017-01-10