Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
805/2018/P 2018-11-13 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz "Morasko-Radojewo-Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu. 2018-11-13
804/2018/P 2018-11-13 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu realizacji zadań wydziałów Urzędu Miasta Poznania i jednostek organizacyjnych Miasta Poznania, związanych z funkcją stanowiącą i kontrolną Rady Miasta Poznania. 2018-11-13
802/2018/P 2018-11-13 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. funkcjonowania systemu roweru publicznego w Poznaniu. 2018-11-13
803/2018/P 2018-11-09 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Koszalińskiej i ulicy Literackiej w Poznaniu. 2018-11-09
799/2018/P 2018-11-09 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bodawskiej. 2018-11-09
798/2018/P 2018-11-09 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-11-09
797/2018/P 2018-11-09 zmieniające zarządzenie Nr 708/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-11-09
796/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101, pani Beacie Celczyńskiej-Piętce. 2018-11-08
795/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, ul. Swojska 6, pani Agacie Gutorskiej. 2018-11-08
794/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 8/10, pani Hannie Łuczak-Boivin. 2018-11-08
793/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4, panu Sławomirowi Eliksowi. 2018-11-08
792/2018/P 2018-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, ul. Promyk 4. 2018-11-08
791/2018/P 2018-11-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Marcie Klameckiej-Muczek. 2018-11-08
790/2018/P 2018-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7. 2018-11-08
789/2018/P 2018-11-08 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu, os. Stefana Batorego 101. 2018-11-08
788/2018/P 2018-11-08 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w 2018 roku, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-11-08
786/2018/P 2018-11-08 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Juliusza Słowackiego. 2018-11-08
785/2018/P 2018-11-08 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Aleksandra Hercena i Kondratija Rylejewa. 2018-11-08
778/2018/P 2018-11-07 w sprawie ustalenia niektórych cen i opłat za korzystanie z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w Poznaniu, będących częścią systemu lokalnego transportu zbiorowego Poznania. 2018-11-08
787/2018/P 2018-11-07 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania placu Bernardyńskiego w Poznaniu. 2018-11-07
784/2018/P 2018-11-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 81/2018 na realizację zadania publicznego w roku 2018 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2018-11-07
782/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulicę klasy zbiorczej oraz ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Michałowo-Bobrownicka" w Poznaniu symbolami 2KD-Z i 6KD-D. 2018-11-07
781/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolem 2KD-L. 2018-11-07
780/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej i dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 1KD-Z i 1KD-D. 2018-11-07
779/2018/P 2018-11-07 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Świerczewo - część A" w Poznaniu symbolem 26KD-D. 2018-11-07
783/2018/P 2018-11-06 w sprawie określenia liczby etatów Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2018-11-07
777/2018/P 2018-11-06 uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu ds. rekreacyjnego zagospodarowania plaż północno-zachodniego klina zieleni miasta Poznania. 2018-11-06
776/2018/P 2018-11-06 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Polan" w Poznaniu. 2018-11-06
775/2018/P 2018-11-05 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu. 2018-11-05
774/2018/P 2018-11-05 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu. 2018-11-05
773/2018/P 2018-11-05 w sprawie wysokości stawek dotacji w roku 2018 dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, obliczonych z podstawowych kwot dotacji. 2018-11-05
772/2018/P 2018-10-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1, pani Annie Świderskiej. 2018-10-31
771/2018/P 2018-10-31 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Swojska 6. 2018-10-31
770/2018/P 2018-10-31 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10. 2018-10-31
769/2018/P 2018-10-31 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-10-31
768/2018/P 2018-10-31 w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Poznaniu. 2018-10-31
767/2018/P 2018-10-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-31
766/2018/P 2018-10-31 zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części. 2018-10-31
765/2018/P 2018-10-31 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ulicy Wilczak 17, 61-623 Poznań, środków trwałych przejętych z Wydziału Transportu i Zieleni, powstałych w wyniku inwestycji - realizacji stałej organizacji ruchu w miejscu przejazdu rowerowego przez ulicę Lutycką, realizowanego w ramach inwestycji pod nazwą: "Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz". 2018-10-31
764/2018/P 2018-10-31 w sprawie Zasad realizacji zadania powierzonego do wykonywania spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. na mocy uchwały Nr LXV/1196/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. zadania własnego gminy. 2018-10-31
47/2018/K 2018-10-31 w sprawie organizacji inwentaryzacji w 2018 roku. 2018-10-31
760/2018/P 2018-10-30 w sprawie programu najmu socjalnego lokali ze wsparciem. 2019-04-21
763/2018/P 2018-10-30 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pani Iwony PIich-Sitarz. 2018-10-30
762/2018/P 2018-10-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 79/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego pod tytułem "Poprawa warunków opieki i pomocy w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018 r. poz. 896)" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-10-30
761/2018/P 2018-10-30 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-10-30
759/2018/P 2018-10-30 w sprawie ustalenia projektów rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2018-10-30
758/2018/P 2018-10-30 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 80/2018 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-10-30
755/2018/P 2018-10-29 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-29
754/2018/P 2018-10-29 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2018. 2018-10-29
753/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 62, 60-249 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
752/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Leszka 42, 61-062 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
751/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Jesionowej 14, 61-432 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
750/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Poznaniu, z siedzibą na os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
749/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 91 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Promyk 4, 60-393 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
748/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Inowrocławskiej 19, 61-044 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
747/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 17 w Poznaniu, z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
746/2018/P 2018-10-29 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa wiat rowerowych". 2018-10-29
745/2018/P 2018-10-29 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości gruntowej zabudowanej, zapisanej w księdze wieczystej nr xxx, stanowiącej działki ewidencyjne nr 136 oraz 97, obręb Żegrze, arkusz mapy 29. 2018-10-29
744/2018/P 2018-10-29 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Władysława Sikorskiego 30 poprzez ustanowienie odrębnych własności samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej. 2018-10-29
743/2018/P 2018-10-26 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Plebiscytu "Poznanianka Roku 2018" i nadania honorowego tytułu "Poznanianka Stulecia". 2018-10-26
742/2018/P 2018-10-25 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-10-25
741/2018/P 2018-10-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu, os. Stare Żegrze 1. 2018-10-25
740/2018/P 2018-10-25 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24, panu Jerzemu Sokołowi. 2018-10-25
739/2018/P 2018-10-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24. 2018-10-25
738/2018/P 2018-10-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-10-25
737/2018/P 2018-10-25 w sprawie wyznaczenia pani Marleny Furmann do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 37 w Poznaniu, os. Wichrowe Wzgórze 112. 2018-10-25
736/2018/P 2018-10-25 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXI lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2018-10-25
735/2018/P 2018-10-25 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu, os. Tysiąclecia 43. 2018-10-25
734/2018/P 2018-10-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-25
733/2018/P 2018-10-24 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Poznaniu na os. Bohaterów II Wojny Światowej, oznaczonej geodezyjnie jako dz. 1/90 z obr. Żegrze, ark. 10, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze PO2P/00060972/3. 2018-10-24
732/2018/P 2018-10-24 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu. 2018-10-24
731/2018/P 2018-10-23 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulicy Daszewickiej" w Poznaniu. 2018-10-23
729/2018/P 2018-10-23 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2018-10-23
730/2018/P 2018-10-22 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej. 2018-10-22
728/2018/P 2018-10-22 W sprawie powołania Zespołu Ekspertów w celu wyboru kandydatek do tytułu "Poznanianka Stulecia" 2018-10-22
727/2018/P 2018-10-22 w sprawie powołania Kapituły Plebiscytu w celu wyboru kandydatek do tytułu "Poznanianka Roku 2018". 2018-10-22
726/2018/P 2018-10-22 w sprawie Regulaminu Plebiscytu "Poznanianka Roku 2018" i nadania honorowego tytułu "Poznanianka Stulecia". 2018-10-22
725/2018/P 2018-10-22 w sprawie udzielenia zgody na ogłoszenie przetargu na najem nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, o powierzchni 144,83 m, na czas oznaczony do lat trzech, w celu prowadzenia apteki ogólnodostępnej. 2018-10-22
724/2018/P 2018-10-19 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji budowy wiaduktu nad linią kolejową 354 w ciągu ulicy Golęcińskiej w Poznaniu. 2018-10-19
45/2018/K 2018-10-19 w sprawie ustalenia wysokości wsparcia finansowego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia w 2018 r., finansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2018-10-19
723/2018/P 2018-10-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-18
722/2018/P 2018-10-18 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-18
720/2018/P 2018-10-18 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2018-10-18
721/2018/P 2018-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 06/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2018 roku", polegającego na wsparciu realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym" w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2018-10-17
719/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Bobrownickiej. 2018-10-17
718/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Moliera. 2018-10-17
717/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Krańcowej. 2018-10-17
716/2018/P 2018-10-17 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Winiarskiej 50. 2018-10-17
714/2018/P 2018-10-17 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Aragońskiej. 2018-10-17
712/2018/P 2018-10-17 zmieniające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 126 z arkusza mapy 36, obręb Winiary, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00151196/7. 2018-10-17
713/2018/P 2018-10-17 w sprawie ogłoszenia konkursów z okazji 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-10-10
715/2018/P 2018-10-16 zmieniające zarządzenie w sprawie aktualizacji treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania, załącznik nr 5 Lista budynków wskazanych do termomodernizacji. 2018-10-16
711/2018/P 2018-10-16 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Międzynardowe Targi Poznańskie" w Poznaniu. 2018-10-16
709/2018/P 2018-10-16 w sprawie przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto Poznań. 2018-10-16
44/2018/K 2018-10-16 w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-10-16
710/2018/P 2018-10-15 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Maszewskiej i Myśliborskiej" w Poznaniu. 2018-10-15
708/2018/P 2018-10-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-10-15
707/2018/P 2018-10-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-11
43/2018/K 2018-10-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-10-11
706/2018/P 2018-10-10 w sprawie wskazania placówki do pełnienia funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. 2018-10-10
705/2018/P 2018-10-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-10-10
704/2018/P 2018-10-10 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Karola Szymanowskiego. 2018-10-10
703/2018/P 2018-10-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania w konkursie "Fundusz Samorządów Uczniowskich". 2018-10-10
702/2018/P 2018-10-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105. 2018-10-10
42/2018/K 2018-10-10 w sprawie powołania zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia plebiscytu "Poznanianka Roku 2018" oraz nadania tytułu honorowego "Poznanianka Stulecia". 2018-10-10
701/2018/P 2018-10-09 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 76/2018 w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" na realizację zadania publicznego pt.: "Opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób starszych poprzez zapewnienie dziennej opieki w senioralnym domu krótkiego pobytu - pilotaż" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-10-09
700/2018/P 2018-10-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Szarych Szeregów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-10-09
699/2018/P 2018-10-08 w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00307070/7, o łącznej powierzchni 468 m, przeznaczonej pod ulicę Babimojską. 2018-10-08
698/2018/P 2018-10-08 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 79/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2018 roku. 2018-10-08
697/2018/P 2018-10-08 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx o powierzchni 524 m, zajętej pod układ drogowy ulic: Laurowej i Zagajnikowej. 2018-10-08
696/2018/P 2018-10-08 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu. 2018-10-08
694/2018/P 2018-10-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 75/2018 na realizację zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na realizację zadania pt. "Asystent osoby z niepełnosprawnością - pilotaż" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-10-05
695/2018/P 2018-10-04 w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winogrady i Księcia Mieszka I" w Poznaniu. 2018-10-04
693/2018/P 2018-10-04 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny komunikacji - ulicę publiczną klasy głównej oraz w niewielkiej części pod tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Ulica Nowa Naramowicka - część południowa" w Poznaniu, odpowiednio symbolami KD-G.1 oraz KD-Z.1. 2018-10-04
692/2018/P 2018-10-04 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 126 z arkusza mapy 36 obręb Winiary, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00151196/7. 2018-10-04
691/2018/P 2018-10-04 w sprawie wyznaczenia pani Izabeli Nieludy do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129. 2018-10-04
690/2018/P 2018-10-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-10-04
689/2018/P 2018-10-04 w sprawie zarządzania incydentami w zakresie zadań publicznych zależnych od systemu informacyjnego. 2018-10-04
688/2018/P 2018-10-03 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-10-03
687/2018/P 2018-10-03 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Naramowice, ark. 19, dz. 2/12, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1P/00278552/7, stanowiącej wlasność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 2018-10-03
686/2018/P 2018-10-02 w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". 2018-10-02
685/2018/P 2018-10-02 w sprawie odwołania pani Lucyny Woch ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu, ul. Garbary 24. 2018-10-02
684/2018/P 2018-10-02 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej w Poznaniu. 2018-10-02
683/2018/P 2018-10-01 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-10-01
682/2018/P 2018-10-01 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-10-01
681/2018/P 2018-10-01 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2018 rok. 2018-10-01
676/2018/P 2018-10-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji wydarzeń odbywających się na Torze Regatowym Malta w Poznaniu. 2018-10-01
680/2018/P 2018-09-28 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Kopanina - Rudnicze B" w Poznaniu, symbolem 4KD-Dxr. 2018-09-28
674/2018/P 2018-09-28 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-09-28
673/2018/P 2018-09-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-09-28
672/2018/P 2018-09-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 78/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - "Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych)", III edycja. 2018-09-28
41/2018/K 2018-09-28 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw umów partycypacyjnych. 2018-09-28
40/2018/K 2018-09-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-09-28
679/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Babimojskiej. 2018-09-27
678/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Chartowo. 2018-09-27
677/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic Sierpowej i Brzoskwiniowej. 2018-09-27
675/2018/P 2018-09-27 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Floriana Marciniaka. 2018-09-27
671/2018/P 2018-09-26 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Zawady. 2018-09-26
670/2018/P 2018-09-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-09-26
669/2018/P 2018-09-26 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-09-26
668/2018/P 2018-09-26 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bałtyckiej. 2018-09-26
667/2018/P 2018-09-26 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 77/2018 na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 roku - "Niania na godziny II (pilotaż)". 2018-09-26
666/2018/P 2018-09-26 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-26
665/2018/P 2018-09-26 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. 2018-09-26
664/2018/P 2018-09-26 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrodę Prezydenta Miasta Poznania dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-09-26
663/2018/P 2018-09-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Siewierskiej. 2018-09-25
662/2018/P 2018-09-25 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 30 sierpnia 2018 r. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku. 2018-09-25
661/2018/P 2018-09-25 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-25
660/2018/P 2018-09-25 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019. 2018-09-25
39/2018/K 2018-09-25 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania. 2018-09-25
38/2018/K 2018-09-25 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-09-25
659/2018/P 2018-09-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-24
658/2018/P 2018-09-24 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania w trybie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Winiarskiej 50. 2018-09-24
657/2018/P 2018-09-24 w sprawie wyznaczenia pani Weroniki Włodarskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2018-09-24
656/2018/P 2018-09-21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2018 i 2019 roku, III edycja. 2018-09-21
655/2018/P 2018-09-20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Obornickiej. 2018-09-20
653/2018/P 2018-09-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Żwirowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2018-09-20
652/2018/P 2018-09-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 77/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku. 2018-09-20
651/2018/P 2018-09-20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 67/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-09-20
650/2018/P 2018-09-18 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnucha, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-09-18
654/2018/P 2018-09-17 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki MPK Poznań sp. z o.o. 2018-09-17
649/2018/P 2018-09-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 73/2018 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2018, w zakresie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo. 2018-09-14
648/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i Stanisława Przybyszewskiego. 2018-09-14
647/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Marcelińskiej. 2018-09-14
646/2018/P 2018-09-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sokalskiej. 2018-09-14
645/2018/P 2018-09-13 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrażania zasad "Parku Kulturowego Stare Miasto" w Poznaniu. 2018-09-13
644/2018/P 2018-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2018-09-13
643/2018/P 2018-09-13 zmieniające zarządzenie w sprawie pilotażu programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym. 2018-09-13
642/2018/P 2018-09-13 w sprawie wdrożenia do stosowania "Katalogu nawierzchni chodników Poznania Etap II - Jeżyce". 2018-09-13
641/2018/P 2018-09-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 14/2018 w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2018 roku. 2018-09-12
640/2018/P 2018-09-12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wizji zagospodarowania "Wolnych Torów" w Poznaniu. 2018-09-12
639/2018/P 2018-09-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 76/2018 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. 2018-09-12
638/2018/P 2018-09-12 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 67/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.)" w 2018 roku. 2018-09-12
637/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej xxx, zajętej pod drogę publiczną. 2018-09-11
636/2018/P 2018-09-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Główna" w Poznaniu część A, symbolami 9KD-L, 3KD-Lt, 2KD-Z, 22KD-D. 2018-09-11
635/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Kw. nr xxx o powierzchni 6104 m, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru "Poznańskie Centrum Logistyczne Franowo - Żegrze" pod drogę publiczną. 2018-09-11
631/2018/P 2018-09-11 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości xxx położonej w Poznaniu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2/15, arkusz mapy 2, obręb Spławie. 2018-09-11
630/2018/P 2018-09-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny. 2018-09-11
634/2018/P 2018-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-10
633/2018/P 2018-09-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2018-09-10
632/2018/P 2018-09-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2018-09-10
629/2018/P 2018-09-06 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań. 2018-09-06
628/2018/P 2018-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 71/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (IX edycja). 2018-09-04
627/2018/P 2018-09-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 74/2018) na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (X edycja). 2018-09-04
626/2018/P 2018-09-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 73/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie Centrum Inicjatyw Lokalnych - Piątkowo w 2018 roku. 2018-09-04
37/2018/K 2018-09-04 w sprawie powołania Zespołu ds. elektronizacji zamówień publicznych. 2018-09-04
625/2018/P 2018-09-03 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2018-09-03
624/2018/P 2018-08-31 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Polityki dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025". 2018-08-31
623/2018/P 2018-08-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-31
622/2018/P 2018-08-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2018 rok 2018-08-31
621/2018/P 2018-08-31 w sprawie powołania pana Marcina Kowalskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. 2018-08-31
620/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 65/2018 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2018 i 2019 roku - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka" (dla przedsiębiorców), II edycja. 2018-08-31
619/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 72/2018 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Wsparcie dla rodzin wieloraczków" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. 2018-08-31
618/2018/P 2018-08-31 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 3 lipca 2018 r., na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2018, w zakresie zadań priorytetowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 2018-08-31
36/2018/K 2018-08-31 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Poznania. 2018-08-31
35/2018/K 2018-08-31 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018 2018-08-31
617/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Sokoła i przy ul. Źródlanej, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-08-30
616/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej, stanowiącej własność Miasta Poznania, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. 2018-08-30
615/2018/P 2018-08-30 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół. 2018-08-30
614/2018/P 2018-08-30 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2018-08-30