Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
271/2019/P 2019-03-19 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2019-03-19
270/2019/P 2019-03-18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2019-03-18
269/2019/P 2019-03-18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2019-03-18
268/2019/P 2019-03-18 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki "Port Lotniczy Poznań - Ławica" sp. z o.o. 2019-03-18
267/2019/P 2019-03-18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 5/2019 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2019, polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-03-18
266/2019/P 2019-03-14 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących przebudowy ulicy Kilińskiego. 2019-03-14
265/2019/P 2019-03-14 w sprawie przekazania majątku komunalnego powstałego w wyniku rozliczenia projektu "Budowa Szpitala ZOZ Poznań - Stare Miasto - zakup i montaż aparatury i sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii oraz wyposażenia Szpitala", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2019-03-14
264/2019/P 2019-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-03-14
263/2019/P 2019-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w przy ul. Roboczej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2019-03-14
262/2019/P 2019-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Dyniowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-03-14
261/2019/P 2019-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Dyniowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-03-14
260/2019/P 2019-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-03-14
259/2019/P 2019-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Rzodkiewkowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-03-14
258/2019/P 2019-03-14 w sprawie odwołania pana Tomasza Niedzielskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu, ul. Pogodna 84. 2019-03-14
257/2019/P 2019-03-14 w sprawie wyznaczenia pani Magdaleny Rudzińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Poznaniu, ul. św. Antoniego 42. 2019-03-14
256/2019/P 2019-03-14 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu. 2019-03-14
255/2019/P 2019-03-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 15 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 44/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2019-03-14
254/2019/P 2019-03-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 20 lutego 2019 r. otwartego konkursu ofert nr 45/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku. 2019-03-14
253/2019/P 2019-03-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2019 r., na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 2, 3, 6 i 7. 2019-03-14
252/2019/P 2019-03-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-03-14
251/2019/P 2019-03-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Michała Drzymały. 2019-03-14
250/2019/P 2019-03-14 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Janikowskiej oraz ul. Gdyńskiej. 2019-03-14
249/2019/P 2019-03-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności w roku 2019" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-03-14
248/2019/P 2019-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu. 2019-03-14
247/2019/P 2019-03-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2019 roku. 2019-03-14
15/2019/K 2019-03-14 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2019-03-14
246/2019/P 2019-03-13 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. 2019-03-13
245/2019/P 2019-03-12 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Poznań na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Epickiej. 2019-03-12
244/2019/P 2019-03-11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Poznaniu przy ulicy Milczańskiej, oznaczonych w ewidencji gruntów: obręb Rataje, arkusz 02, działki nr 92/7, 93/2, 21/21, 22/10, oraz arkusz 07, działki 9/10 i 10/4, przeznaczonych przez Miasto Poznań do zbycia w drodze umowy zamiany w udziale wynoszącym 39/100 części w zamian za nieruchomość położoną w Poznaniu przy ulicy Gołębiej, stanowiącą własność Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu, oznaczoną w ewidencji gruntów: obręb Poznań, arkusz mapy 29, działka nr 8. 2019-03-11
243/2019/P 2019-03-11 w sprawie określenia zasad realizacji art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2019-03-11
242/2019/P 2019-03-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych. 2019-03-11
241/2019/P 2019-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, ul. Rycerska 43, pani Lidii Wojsznis. 2019-03-11
240/2019/P 2019-03-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu, ul. Rycerska 43. 2019-03-11
239/2019/P 2019-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 74 w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 19/21, pani Renacie Macińskiej. 2019-03-11
238/2019/P 2019-03-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 74 w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 19/21. 2019-03-11
237/2019/P 2019-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 66 w Poznaniu, ul. Noskowskiego 35/37, pani Iwonie Nowakowskiej. 2019-03-11
236/2019/P 2019-03-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 66 w Poznaniu, ul. Noskowskiego 35/37. 2019-03-11
235/2019/P 2019-03-11 w sprawie powołania Zespołu ds. rozwoju sieci punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania na terenie miasta Poznania. 2019-03-11
234/2019/P 2019-03-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej i lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 6KD-D i 4KD-L. 2019-03-11
233/2019/P 2019-03-11 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 5KD-L i 4 KD-L. 2019-03-11
232/2019/P 2019-03-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 43/2019 w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży", w priorytecie pn. "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wakacji letnich i ferii zimowych" w roku 2019. 2019-03-11
231/2019/P 2019-03-11 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 41/2019 na powierzenie zadań Miasta Poznania poprzez realizację zadań publicznych na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-03-11
14/2019/K 2019-03-11 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 2019-03-11
230/2019/P 2019-03-08 w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w rejonie ul. Na Stoku, oznaczonej w ewidencji gruntów: dz. nr 30/5, arkusz mapy 29, obręb Winiary, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi ksiegę wieczystą nr xxx 2019-03-08
229/2019/P 2019-03-08 w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań. 2019-03-08
228/2019/P 2019-03-08 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-03-08
227/2019/P 2019-03-08 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury organizacyjnej. 2019-03-08
13/2019/K 2019-03-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Poznania. 2019-03-08
226/2019/P 2019-03-07 w sprawie powołania Rady Teatru Ósmego Dnia. 2019-03-07
225/2019/P 2019-03-07 w sprawie powołania Rady Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. 2019-03-07
224/2019/P 2019-03-07 w sprawie powołania Rady Teatru Polskiego w Poznaniu. 2019-03-07
223/2019/P 2019-03-07 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji prowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego, od skrzyżowania z ul. Armii Poznań do skrzyżowania z al. Wielkopolską. 2019-03-07
222/2019/P 2019-03-07 w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania w kadencji Rady Miasta Poznania 2018-2023. 2019-03-07
221/2019/P 2019-03-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-03-07
220/2019/P 2019-03-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-03-07
219/2019/P 2019-03-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-03-07
218/2019/P 2019-03-07 w sprawie utraty uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w ramach realizacji listy osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, utworzonej na 2019 rok. 2019-03-07
217/2019/P 2019-03-07 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-03-07
215/2019/P 2019-03-07 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania. 2019-03-07
214/2019/P 2019-03-07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Projektu Centrum. 2019-03-07
216/2019/P 2019-03-06 w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. 2019-03-06
213/2019/P 2019-03-06 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2019-03-06
12/2019/K 2019-03-06 w sprawie publikacji ogłoszeń w Urzędzie Miasta Poznania. 2019-03-06
212/2019/P 2019-03-05 w sprawie ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących i doskonalących się na rok 2019
.
2019-03-05
211/2019/P 2019-03-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 189 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 105, pani Edycie Janowskiej. 2019-03-05
210/2019/P 2019-03-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 189 w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 105. 2019-03-05
209/2019/P 2019-03-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1, pani Lucynie Białk-Cieślak. 2019-03-05
208/2019/P 2019-03-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, ul. Jawornicka 1. 2019-03-05
207/2019/P 2019-03-05 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu, ul. Szpaków 1, pani Jolancie Pszczółkowskiej. 2019-03-05
206/2019/P 2019-03-05 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 im. Jurija Gagarina w Poznaniu, ul. Szpaków 1. 2019-03-05
205/2019/P 2019-03-05 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-03-05
204/2019/P 2019-03-05 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-03-05
203/2019/P 2019-03-04 w sprawie wyznaczenia pana Zbigniewa Macudzińskiego do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 80 w Poznaniu, ul. Pogodna 84. 2019-03-04
202/2019/P 2019-03-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 2019-03-04
201/2019/P 2019-03-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Koszalińskiej - Literackiej - Żołnierzy Wyklętych. 2019-03-04
200/2019/P 2019-03-04 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Roboczej. 2019-03-04
199/2019/P 2019-03-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Marcelińskiej i Kolorowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia Na Tak z siedzibą w Poznaniu. 2019-03-04
198/2019/P 2019-03-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXXXVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-03-04
197/2019/P 2019-03-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-03-04
196/2019/P 2019-03-04 w sprawie odwołania z funkcji doradcy metodycznego pana Krzysztofa Winnickiego. 2019-03-04
195/2019/P 2019-03-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Literackiej i Anny Memoraty, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-03-01
194/2019/P 2019-03-01 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu dotyczącego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej III kadencji. 2019-03-01
193/2019/P 2019-03-01 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 42/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" pod nazwą: "Seminaria dla przyszłych rodziców przygotowujące do roli rodzica", "Seminaria kompetencji wychowawczych" oraz "Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. 2019-03-01
11/2019/K 2019-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2019-03-01
191/2019/P 2019-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2019 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019 w zakresie Diagnozy społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL. 2019-02-28
188/2019/P 2019-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 38/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 i 2020 w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-02-28
187/2019/P 2019-02-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rok 2019, w zakresie tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2019-02-28
184/2019/P 2019-02-28 W sprawie WBK 2019-02-28
10/2019/K 2019-02-28 w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na 2019 rok 2019-02-28
192/2019/P 2019-02-27 w sprawie ustalenia Zadań Inwestycyjnych, kluczowych dla Miasta Poznania, na potrzeby weryfikacji realizacji przez Zarząd Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. celów zarządczych stanowiących jedną z podstaw do przyznania członkom Zarządu Spółki Wynagrodzenia Zmiennego za rok 2019 oraz określenia kryteriów oceny realizacji tych zadań. 2019-02-27
190/2019/P 2019-02-27 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. 2019-02-27
189/2019/P 2019-02-27 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 2019-02-27
186/2019/P 2019-02-27 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną, ulicę klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Rejon ul. Porzeczkowej i cieku Łężynka" w Poznaniu symbolem 7KD-D. 2019-02-27
185/2019/P 2019-02-27 zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-27
180/2019/P 2019-02-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu dotyczącego wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin wielodzietnych i/lub zrzeszających rodziny wielodzietne do składu Rady Rodziny Dużej III kadencji. 2019-02-27
179/2019/P 2019-02-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 41/2019 na powierzanie realizacji zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze: "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej" w 2019 roku. 2019-02-27
183/2019/P 2019-02-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Stare Miasto" w Poznaniu. 2019-02-26
182/2019/P 2019-02-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu. 2019-02-26
181/2019/P 2019-02-26 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu. 2019-02-26
178/2019/P 2019-02-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2019. 2019-02-26
177/2019/P 2019-02-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 33/2019 na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", na rok 2019 - w zakresie zadań priorytetowych nr 2, 3, 6 i 7. 2019-02-26
176/2019/P 2019-02-26 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 42/2019 na realizację zadania Miasta Poznania w 2019 roku. 2019-02-26
175/2019/P 2019-02-25 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu oraz dla obszaru w rejonie ulicy Karpia - część wschodnia w Poznaniu. 2019-02-25
173/2019/P 2019-02-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2019-02-25
172/2019/P 2019-02-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2019-02-25
171/2019/P 2019-02-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu symbolem 1KD-D. 2019-02-25
170/2019/P 2019-02-25 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązania problemów lokalowych mieszkańców okolic ul. Sarmackiej. 2019-02-25
169/2019/P 2019-02-25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-02-25
168/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I stopnia nr 42, z siedzibą przy ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
167/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino, z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
166/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 42 przy Zespole Szkół nr 5, z siedzibą przy ul. Różanej 1/3, 61-577 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
165/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej, z siedzibą przy ul. Szczepankowo 72A, 61-306 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
164/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Łokietka, z siedzibą na os. Piastowskim 65, 61-156 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
163/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5, z siedzibą przy ul. Głuszyna 187, 61-329 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
162/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 50 przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, z siedzibą na os. Stare Żegrze 1, 61-249 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
161/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Szarych Szeregów, z siedzibą na os. Jagiellońskim 128, 61-223 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
160/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 87 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7, z siedzibą przy ul. Leszka 42, 61-062 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
159/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej "Poznań", z siedzibą przy ul. Harcerskiej 3, 61-011 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
158/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 61-895 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
157/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców Poznańskich, z siedzibą przy al. Niepodległości 32, 61-714 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
156/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fiedlera, z siedzibą przy ul. Bosej 9, 61-125 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
155/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II, z siedzibą przy ul. Klaudyny Potockiej 38, 60-101 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
154/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika, z siedzibą przy ul. Newtona 2, 60-161 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
153/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 79 im. Arkadego Fiedlera w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, z siedzibą przy ul. Jesionowej 14, 61-432 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
151/2019/P 2019-02-22 zmieniające zarządzenie w sprawie konkursu ofert na najem nieruchomości w celu prowadzenia działalności gastronomicznej wraz z urządzeniem i zarządzaniem ogólnodostępnym obszarem sportowo-rekreacyjnym nad rzeką Wartą w Poznaniu. 2019-02-22
150/2019/P 2019-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości. 2019-02-22
149/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego w Zespole Szkół nr 8, z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 62, 60-246 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
148/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 106, z siedzibą przy ul. Janickiego 22, 60-542 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
147/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Zespole Szkół nr 7, z siedzibą na os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
146/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego przy Zespole Szkół nr 1, z siedzibą przy ul. Leśnowolskiej 35, 60-452 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
145/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 27 im. Stefana Czarnieckiego, z siedzibą na os. Winiary 2, 60-665 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
144/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego, z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
143/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Komunikacyjnego w Zespole Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, z siedzibą przy ul. Bukowskiej 53, 60-555 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
142/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie, z siedzibą na os. Przyjaźni 136, 61-684 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
141/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego, z siedzibą przy ul. Promyk 4, 60-101 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
140/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 78 im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą przy ul. Żonkilowej 34, 60-175 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
139/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Wiktora Degi, z siedzibą na os. Bolesława Chrobrego 107, 60-681 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
138/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Odzieżowo-Usługowego w Zespole Szkół Odzieżowych, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, 61-863 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
137/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, z siedzibą przy ul. św. Szczepana 3, 61-465 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
136/2019/P 2019-02-22 w sprawie przekazania na stan majątkowy Szkoły Podstawowej nr 84 im. T. Kościuszki, z siedzibą przy ul. św. Szczepana 3, 61-465 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych". 2019-02-22
135/2019/P 2019-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2019-02-22
125/2019/P 2019-02-22 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-02-22
124/2019/P 2019-02-22 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 38/2019 na realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32" w roku 2019 i 2020. 2019-02-22
174/2019/P 2019-02-21 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic: Serbska, Murawa, Słowiańska i Naramowicka" w Poznaniu. 2019-02-21
134/2019/P 2019-02-21 w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr xxx 2019-02-21
133/2019/P 2019-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37, pani Beacie Smolarkiewicz. 2019-02-21
132/2019/P 2019-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71 im. Janusza Kusocińskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37. 2019-02-21
131/2019/P 2019-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, ul. św. Floriana 3, pani Elżbiecie Kirchner. 2019-02-21
130/2019/P 2019-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu, ul. św. Floriana 3. 2019-02-21
129/2019/P 2019-02-21 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56, pani Katarzynie Czyż. 2019-02-21
128/2019/P 2019-02-21 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56. 2019-02-21
127/2019/P 2019-02-21 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli. 2019-02-21
123/2019/P 2019-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-02-21
122/2019/P 2019-02-21 w sprawie lokali mieszkalnych z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o, w sprawie których Miasto Poznań zawiera umowy dotyczące partycypacji w kosztach budowy lub zawarło odrębne porozumienia. 2019-02-21
121/2019/P 2019-02-21 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania uchwały krajobrazowej. 2019-02-21
120/2019/P 2019-02-21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2019 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2019 roku. 2019-02-21
119/2019/P 2019-02-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-20
118/2019/P 2019-02-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulic: Gniewskiej i Tczewskiej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2019-02-20
117/2019/P 2019-02-20 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski wspólnot mieszkaniowych na realizację przedsięwzięć wspólnie z Miastem, związanych z zagospodarowaniem przyległych terenów komunalnych w ramach Programu "Przyjazne Podwórko". 2019-02-20
152/2019/P 2019-02-19 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Brama Zachodnia - Centrum" w Poznaniu. 2019-02-19
116/2019/P 2019-02-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127, pani Ewie Dekubanowskiej. 2019-02-19
115/2019/P 2019-02-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu, os. Przyjaźni 127. 2019-02-19
114/2019/P 2019-02-19 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 114 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 1, pani Joannie Gierwazik. 2019-02-19
113/2019/P 2019-02-19 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 114 w Poznaniu, os. Bohaterów II Wojny Światowej 1. 2019-02-19
9/2019/K 2019-02-18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. oceny pomysłów i projektów zgłaszanych w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników i określenia zasad funkcjonowania Programu Wspierania Inicjatyw Pracowników. 2019-02-18
126/2019/P 2019-02-18 w sprawie przeprowadzenia I etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu - rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego. 2019-02-18
112/2019/P 2019-02-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert nr 35/2019 oraz 39/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 z rozdziału 92605 w obszarze ""Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-02-18
8/2019/K 2019-02-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i zasad pracy stałej Komisji do spraw ubytkowania materiałów bibliotecznych znajdujących się w Bibliotece Urzędu Miasta Poznania. 2019-02-14
7/2019/K 2019-02-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałego zespołu ds. opiniowania celowości zakupów materiałów bibliotecznych. 2019-02-14
111/2019/P 2019-02-14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2019-02-14
110/2019/P 2019-02-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Profilaktyki Uzależnień. 2019-02-13
109/2019/P 2019-02-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert nr 40/2019 na realizację zadań publicznych w obszarach "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" w roku 2019. 2019-02-12
108/2019/P 2019-02-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Moniki Cegłowskiej. 2019-02-11
107/2019/P 2019-02-11 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2019-02-11
106/2019/P 2019-02-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17, pani Joannie Badurskiej. 2019-02-11
105/2019/P 2019-02-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 44 w Poznaniu, ul. Dmowskiego 17. 2019-02-11
104/2019/P 2019-02-11 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 22 w Poznaniu, ul. Orzechowa 2b. 2019-02-11
103/2019/P 2019-02-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 22 w Poznaniu, ul. Orzechowa 2b, pani Ewie Wojcieszak. 2019-02-11
102/2019/P 2019-02-11 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-02-11
100/2019/P 2019-02-08 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok 2019-02-08
99/2019/P 2019-02-07 w sprawie wyznaczenia pani Sylwii Podeszwińskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 6 w Poznaniu, os. Lecha 79. 2019-02-07
98/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Poligraficzno-Administracyjnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Działyńskich 4/5, 61-727 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
97/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 42 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. św. Jerzego 6/10, 61-546 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
96/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Zamenhofa 142, 61-139 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
95/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Świerkowej 8, 61-472 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
94/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Szamotulskiej 33, 60-365 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
93/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Raszyńskiej 48, 60-135 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
92/2019/P 2019-02-07 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Rybaki 17, 61-883 Poznań, środków trwałych zakupionych w ramach projektu pod nazwą: "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny dla MOF Poznania". 2019-02-07
91/2019/P 2019-02-07 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Poznania w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" na rok 2019, w zakresie zadań priorytetowych nr 1,4,5. 2019-02-07
90/2019/P 2019-02-06 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert nr 30/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie Tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych i nr 31/2019 na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w zakresie Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL, na rok 2019. 2019-02-06
89/2019/P 2019-02-06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2019 na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2019-02-06
88/2019/P 2019-02-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-02-06
87/2019/P 2019-02-06 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół. 2019-02-06
86/2019/P 2019-02-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, pani Elżbiecie Szaflińskiej-Gryń. 2019-02-06
85/2019/P 2019-02-06 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134. 2019-02-06
84/2019/P 2019-02-06 w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Poznania, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2019-02-06
83/2019/P 2019-02-06 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Bojanowskiej 32, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2019-02-06
82/2019/P 2019-02-06 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-02-06
81/2019/P 2019-02-06 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2019-02-06
80/2019/P 2019-02-06 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. 2019-02-06