Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

Kierunek

malejąco

Sortuj po

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
317/2017/P 2017-05-19 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.
/wykaz obejmuje lokal mieszkalny nr 1 w budynku przy ul. Grodziskiej 65/
2017-05-19
325/2017/P 2017-05-18 w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza. 2017-05-18
324/2017/P 2017-05-18 w sprawie przedłużenia powierzenia panu Markowi Nowakowi zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
323/2017/P 2017-05-18 w sprawie przedłużenia powierzenia pani Hannie Sołtysiak zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
322/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Ewie Krąkowskiej zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
321/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Katarzynie Polonis-Borodynko zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
320/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Jolancie Banasiewicz zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
319/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia panu Krzysztofowi Winnickiemu zadań doradcy metodycznego. 2017-05-18
318/2017/P 2017-05-18 w sprawie powierzenia pani Agnieszce Janickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 96 w Poznaniu, ul. Janickiego 24 a. 2017-05-18
316/2017/P 2017-05-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (V edycja, konkurs nr 41/2017). 2017-05-18
315/2017/P 2017-05-16 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/43 (RIVb) pow. 404 m2 KW PO1P/00162881/6,
- rejon ul. Hezjoda - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/44 (RIVb) pow. 297 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-05-16
314/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Józefa Wybickiego w Poznaniu, ul. Promyk 4, panu Sławomirowi Eliksowi. 2017-05-15
313/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, ul. Newtona 2, pani Dorocie Pilnej. 2017-05-15
312/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, ul. Słowackiego 58/60, pani Urszuli Mikołajczak-Mizerce. 2017-05-15
310/2017/P 2017-05-15 w sprawie powierzenia pani Beacie Nowickiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 16 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105A. 2017-05-15
309/2017/P 2017-05-15 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56, pani Katarzynie Czyż. 2017-05-15
308/2017/P 2017-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych, w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2017-05-15
21/2017/K 2017-05-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-05-15
304/2017/P 2017-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Wojciecha Bogusławskiego 21 - lokal mieszkalny nr 12 - obręb Łazarz arkusz 31 działka 98 (B) pow. 567 m2 KW PO1P/00101059/0
2017-05-12
303/2017/P 2017-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ul. Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 97 (RVI) pow. 1025 m2 KW PO1P/00023638/2,
- w rejonie ul. Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 100 (RVI) pow. 1095 m2 KW PO1P/00023638/2,
- w rejonie ul. Radłowej - obręb Naramowice arkusz 01 działka 103/2 (RVI) pow. 1105 m2 KW PO1P/00023638/2.
2017-05-12
307/2017/P 2017-05-11 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Świt. 2017-05-11
306/2017/P 2017-05-11 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej przy ul. Solnej. 2017-05-11
305/2017/P 2017-05-11 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Gładka - obręb Rataje arkusz 19 działki 107/7, 107/8, 107/13, 107/16 (Bp) pow. łączna 1007 m2 KW PO2P/00131327/6.
2017-05-11
299/2017/P 2017-05-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 40/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w 2017 roku. 2017-05-10
298/2017/P 2017-05-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Literackiej - Hezjoda - obręb Golęcin, arkusz 14, działka 1/41 (RIVb) pow. 15.384 m2 KW PO1P/00162881/6.
2017-05-10
297/2017/P 2017-05-10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w roku 2016, w priorytecie pn. "Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki". 2017-05-10
296/2017/P 2017-05-10 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Poznania na szóstą kadencję. 2017-05-10
20/2017/K 2017-05-10 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw opracowania procedury nabywania spadków przez Miasto Poznań. 2017-05-10
295/2017/P 2017-05-08 w sprawie wniesienia przez Miasto Poznań wkładu niepieniężnego do spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ul. Biskupińskiej. 2017-05-08
294/2017/P 2017-05-08 w sprawie zmiany regulaminu obsługi Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu 2017-05-08
293/2017/P 2017-05-08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów w latach 2017-2020 programu polityki zdrowotnej "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020" oraz powołania Komisji Konkursowej. 2017-05-08
292/2017/P 2017-05-08 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wpisanej do Kw. PO1P/00310291/6, zajętej pod ul. Wojciechowskiego w Poznaniu. 2017-05-08
291/2017/P 2017-05-08 uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Działania Związane z Logistyką Dostawy Odpadów Komunalnych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (dalej ITPOK). 2017-05-08
290/2017/P 2017-05-08 w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania w związku z podpisaną przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. umową pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych". 2017-05-08
289/2017/P 2017-05-08 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu. 2017-05-08
288/2017/P 2017-05-08 w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania i monitorowania procedur udzielania i rozliczania zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami). 2017-05-08
285/2017/P 2017-05-05 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 40/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)" w 2017 roku. 2017-05-05
287/2017/P 2017-05-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 39/2017 na powierzenie zadań Miasta Poznania na rzecz społeczności rad osiedli poprzez realizację zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" polegającego na działaniach służących poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku (II edycja). 2017-05-04
286/2017/P 2017-05-04 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 34/2017 na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia treningowego dla mieszkańców wybranych lokali socjalnych tj.: w 39 lokalach socjalnych utworzonych w 12 mieszkaniach o pow. co najmniej 80 m; przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 r. i 2018 r. 2017-05-04
284/2017/P 2017-05-04 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", w priorytecie pn. "Wspomaganie kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki" w roku 2017. 2017-05-04
283/2017/P 2017-05-04 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkola oraz młodzieżowych domów kultury. 2017-05-04
282/2017/P 2017-04-28 w sprawie nabycia na własność Miasta Poznania części nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00143898/9, o powierzchni 1032 m, zajętej pod układ drogowy ulicy Laurowej. 2017-04-28
281/2017/P 2017-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie nadawania i zmieniania nazw przystanków komunikacyjnych w sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Poznania. 2017-04-28
278/2017/P 2017-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-04-28
277/2017/P 2017-04-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-04-28
19/2017/K 2017-04-28 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-04-28
274/2017/P 2017-04-27 w sprawie zawarcia z panem Wojciechem Bauerem umowy o pracę na stanowisku dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 2017-05-01
276/2017/P 2017-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-04-27
275/2017/P 2017-04-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2017. 2017-04-27
273/2017/P 2017-04-26 w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP przez biura i wydziały Urzędu Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania. 2017-04-26
272/2017/P 2017-04-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-05-01
271/2017/P 2017-04-25 w sprawie obsługi ubezpieczeniowej i brokerskiej Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. 2017-04-25
270/2017/P 2017-04-25 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2017-04-25
269/2017/P 2017-04-25 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kórnickiej. 2017-04-25
268/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul.: abpa W. Dymka i Szwajcarskiej w Poznaniu symbolem 2KD-L. 2017-04-25
267/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Północno-Zachodniego Klina Zieleni" w Poznaniu, część E - Otoczenie Jeziora Kierskiego symbolem 5KD-D. 2017-04-25
266/2017/P 2017-04-25 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności części nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr .PO2P/00004896/6,oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Żegrze, arkusz mapy 18, działki nr: 12/6, 12/8, 12/10. 2017-04-25
265/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną klasy lokalnej o symbolu 2KD-L. 2017-04-25
264/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, ulice klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu odpowiednio symbolami 3KD-Dxs, 2KD-Dxs. 2017-04-25
263/2017/P 2017-04-25 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,Morasko-Radojewo-Umultowo" - rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu symbolami 2KD-D i 3KD-D. 2017-04-25
18/2017/K 2017-04-25 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Poznania. 2017-04-25
262/2017/P 2017-04-24 w sprawie nabycia od Skarbu Państwa przez Miasto Poznań w drodze darowizny nieruchomości położonej w rejonie ulicy Lotniczej i ulicy 5 Stycznia w Poznaniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 163/7, arkusz mapy 01, obręb 0023, Ławica II, dla której w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00298647/6, w celu realizacji zadań własnych gminy w postaci budowy i utrzymania gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego oraz ustanowienia służebności drogi koniecznej. 2017-04-24
261/2017/P 2017-04-20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Normandzka - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/35 (B) pow. 763 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-04-20
260/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
259/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Hezjoda, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
258/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu u zbiegu ulic: Buskiej i Szczawnickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
257/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Buskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
256/2017/P 2017-04-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Buskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-20
255/2017/P 2017-04-19 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnemu Domowi nr 1 "Agrafka" w Poznaniu na os. Rusa 100/2. 2017-04-19
280/2017/P 2017-04-18 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panem Benedyktem Rybarczykiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu, ul. Baranowska 1. 2017-04-18
279/2017/P 2017-04-18 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panią Elżbietą Orłowską-Hawliczek, dyrektorem Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2017-04-18
254/2017/P 2017-04-18 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2017-04-18
253/2017/P 2017-04-18 w sprawie procedowania przy zlecaniu zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2017-04-18
252/2017/P 2017-04-18 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok. 2017-04-18
251/2017/P 2017-04-18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 37/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-04-18
17/2017/K 2017-04-18 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-04-18
250/2017/P 2017-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Hezjoda, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-14
249/2017/P 2017-04-14 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2017-04-14
248/2017/P 2017-04-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu na osiedlu Zwycięstwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym, z równoczesną sprzedażą prawa własności części budynku i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości. 2017-04-14
247/2017/P 2017-04-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej, mającej przeprowadzić rekrutację zespołów uczniowskich do udziału w projekcie pod nazwą: Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego z tematem wiodącym "Marzenia młodzieży o Wielkopolsce 2020+", którego organizatorem jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego. 2017-04-14
16/2017/K 2017-04-14 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Poznania. 2017-04-14
246/2017/P 2017-04-13 w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. aktualizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinnie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020". 2017-04-13
15/2017/K 2017-04-13 w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej. 2017-04-13
245/2017/P 2017-04-12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 20 marca 2017 r. otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" na rok 2017. 2017-04-12
244/2017/P 2017-04-10 w sprawie organizacji konkursu na brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania oraz powołania Komisji Konkursowej ds. wyboru brokera ubezpieczeniowego Miasta Poznania. 2017-04-10
243/2017/P 2017-04-10 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2017-04-10
242/2017/P 2017-04-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2017 roku. 2017-04-10
239/2017/P 2017-04-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 34/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" w 2017 i 2018 roku. 2017-04-10
238/2017/P 2017-04-10 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 39/2017 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2017 roku. 2017-04-10
241/2017/P 2017-04-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Jarowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-07
240/2017/P 2017-04-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jarowej 16, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-04-07
237/2017/P 2017-04-07 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Drużynowej. 2017-04-07
236/2017/P 2017-04-07 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. 2017-04-07
234/2017/P 2017-04-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXVI lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-04-07
233/2017/P 2017-04-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-04-07
235/2017/P 2017-04-06 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób", polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku. 2017-04-06
232/2017/P 2017-04-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2017. 2017-04-06
231/2017/P 2017-04-05 w sprawie powołania Zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku oraz ustalenia Regulaminu mediacji. 2017-04-05
230/2017/P 2017-04-05 w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy Poznań w znaku towarowym "Radio Poznań". 2017-04-05
229/2017/P 2017-04-05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 29/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 80195 w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie", realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-04-05
14/2017/K 2017-04-05 w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania. 2017-04-05
228/2017/P 2017-04-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2017-04-04
227/2017/P 2017-04-04 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Teatru Polskiego w Poznaniu. 2017-04-04
226/2017/P 2017-04-04 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Normandzka 3 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/75 (B) pow. 748 m2 KW PO1P/00115834/8,
- ul. Normandzka 15 - obręb Naramowice arkusz 23 działka 6/69 (Bp) pow. 722 m2 KW PO1P/00115834/8.
2017-04-04
225/2017/P 2017-04-04 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 18, 18 a, stanowiącej współwłasność Miasta Poznania w udziale wynoszącym 20/160 części, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-04-04
224/2017/P 2017-04-03 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Poznańskich Dni Rodziny w dniach od 13 maja do 1 czerwca 2017 roku. 2017-04-03
223/2017/PP 2017-03-31 w sprawie powołania Komisji Przetargowe do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych - Koszalińskiej - Literackiej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/35 (RIVb) pow. 3.250 m2 KW PO1P/00101309/8,
- w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych - Koszalińskiej - Literackiej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/36 (RIVb) pow. 3.250 m2 KW PO1P/00101309/8.
2017-03-31
222/2017/P 2017-03-31 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2017-03-31
221/2017/P 2017-03-31 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci: nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika w ul. G. Konatkowskiej, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika w ul. Bogusza, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika oraz sieci kanalizacji deszczowej w ul. F. Adamanisa, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika w ul. J. Burszty, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika w ul. Budzisława, nawierzchni chodnika w ul. Tucholskiej, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, oświetlenia w ul. A. Fiedlera, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika, oświetlenia w ul. T. Boya-Żeleńskiego w Poznaniu. 2017-03-31
220/2017/P 2017-03-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 8 w Poznaniu, os. Rusa 56/D1, panu Mirosławowi Kaczyńskiemu. 2017-03-31
219/2017/P 2017-03-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 180 w Poznaniu, os. Polan 1, pani Beacie Dąbek. 2017-03-31
218/2017/P 2017-03-31 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 178 w Poznaniu, os. Orła Białego 72, pani Małgorzacie Matusz. 2017-03-31
217/2017/P 2017-03-31 w sprawie powierzenia pani Elżbiecie Przybylak stanowiska dyrektora Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30. 2017-03-31
216/2017/P 2017-03-31 w sprawie wyznaczenia pani Elżbiety Przybylak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30. 2017-03-31
215/2017/P 2017-03-31 zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2017. 2017-03-31
214/2017/P 2017-03-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2017 rok. 2017-03-31
13/2017/K 2017-03-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-03-31
212/2017/P 2017-03-30 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 32/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2017 roku II edycja - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka (dla przedsiębiorców). 2017-03-30
211/2017/P 2017-03-30 w sprawie powołania Rady Estrady Poznańskiej. 2017-03-30
210/2017/P 2017-03-30 w sprawie powołania Rady Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu. 2017-03-30
213/2017/P 2017-03-29 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-03-29
209/2017/P 2017-03-29 w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji prac związanych z przeprowadzeniem audytu rekompensaty z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, otrzymanej przez spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w roku 2016 i latach wcześniejszych. 2017-03-29
208/2017/P 2017-03-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 118 w Poznaniu, ul. Płomienna 1, pani Marii Grządzielskiej-Matusz. 2017-03-27
207/2017/P 2017-03-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 40 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18 A, pani Małgorzacie Sikorze. 2017-03-27
206/2017/P 2017-03-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi w Poznaniu, os. Winiary 2, pani Hannie Stankiewicz. 2017-03-27
205/2017/P 2017-03-27 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 29, pani Sławomirze Lisieckiej. 2017-03-27
204/2017/P 2017-03-27 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Stablewskiego 17 - lokal mieszkalny nr 2 - obręb Łazarz arkusz 33 działki 75/1(B), 75/2 (B), 75/3 (B) pow. łączna 954 m2 KW PO1P/00111308/4.
2017-03-27
203/2017/P 2017-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2017-03-27
202/2017/P 2017-03-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ulicy Hezjoda, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-24
201/2017/P 2017-03-24 w sprawie przekazania Osiedlu Winiary w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w rejonie ulicy Winiarskiej. 2017-03-24
199/2017/P 2017-03-24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Poznania w 2017 roku. 2017-03-24
200/2017/P 2017-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych. 2017-03-23
198/2017/P 2017-03-23 w sprawie zamiany prawa własności działki stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w rejonie ulic: Główna, Wiejska, Krańcowa, Wschodnia, oznaczonej jako dz. nr 50/3 ark. 11, obręb Główna, na prawo własności działek stanowiących własność pana .......................położonych w rejonie ulic: Główna, Wiejska, Krańcowa, Wschodnia, oznaczonych jako dz. nr 49/3, 49/4, 49/6, 49/7, ark. 11, obręb Główna. 2017-03-23
197/2017/P 2017-03-23 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Ptasiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-03-23
196/2017/P 2017-03-23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli. 2017-03-23
12/2017/K 2017-03-23 w sprawie trybu przygotowywania i dokumentowania narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem. 2017-03-23
195/2017/P 2017-03-21 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie grodzkim Poznań. 2017-03-21
194/2017/P 2017-03-21 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie ucznia do klasy IV oraz VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum. 2017-03-21
193/2017/P 2017-03-21 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu na os. Armii Krajowej. 2017-03-21
192/2017/P 2017-03-21 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Kociewskiej. 2017-03-21
191/2017/P 2017-03-20 w sprawie odwołania ze stanowiska oraz rozwiązania stosunku pracy z panią Jolantą Dmowską-Kielar, dyrektorem Przedszkola nr 77 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30. 2017-03-20
190/2017/P 2017-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Radłowej 15, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-20
189/2017/P 2017-03-20 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDLXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-03-20
188/2017/P 2017-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, pani Jolancie Rule. 2017-03-20
187/2017/P 2017-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 70 w Poznaniu, ul. Skarbka 9, pani Beacie Lewickiej. 2017-03-20
186/2017/P 2017-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 42 w Poznaniu, ul. Prądzyńskiego 15a, pani Ilonie Żurawskiej. 2017-03-20
185/2017/P 2017-03-20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" w roku 2017. 2017-03-20
184/2017/P 2017-03-17 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Grodziskiej 31a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-17
183/2017/P 2017-03-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych - Koszalińskiej - Literackiej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/33 (RIVb) pow. 3.250 m2 KW PO1P/00101309/8,
- w rejonie ulic: Żołnierzy Wyklętych - Koszalińskiej - Literackiej - obręb Golęcin arkusz 14 działka 1/34 (RIVb) pow. 3.250 m2 KW PO1P/00101309/8.
2017-03-17
182/2017/P 2017-03-17 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2017-03-17
181/2017/P 2017-03-17 w sprawie powołania Komisji w celu wyboru partnera do projektu aplikującego o dofinansowanie w ramach naboru wniosków w Poddziałaniu 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu z dnia 27 lutego 2017 r. 2017-03-17
180/2017/P 2017-03-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 31/2017 na realizację zadania publicznego w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-03-17
179/2017/P 2017-03-16 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-03-16
178/2017/P 2017-03-16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 111 w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147, pani Renacie Kaczmarek. 2017-03-16
177/2017/P 2017-03-16 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2017-03-16
176/2017/P 2017-03-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w obszarze: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2017-03-16
175/2017/P 2017-03-16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu pomnika Brata Kurkowego. 2017-03-16
174/2017/P 2017-03-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". 2017-03-16
173/2017/P 2017-03-15 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 30/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w 2017 roku. 2017-03-15
172/2017/P 2017-03-15 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 6 marca 2017 r. otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych miasta Poznania w 2017 roku". 2017-03-15
11/2017/K 2017-03-15 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2017 2017-03-15
169/2017/P 2017-03-14 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Palmiarnia Poznańska. 2017-04-01
171/2017/P 2017-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesną sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej. 2017-03-14
170/2017/P 2017-03-14 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. ( adres nieruchomości ul. Jawornicka ) 2017-03-14
168/2017/P 2017-03-14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2017 na realizację zadań publicznych w roku 2017 z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2017-03-14
167/2017/P 2017-03-10 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Stablewskiego 17 - lokal mieszkalny nr 5 - obręb Łazarz arkusz 33 działki 75/1, 75/2, 75/3 (B) pow. łączna 954 m2 KW PO1P/00111308/4.
2017-03-10
166/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4, panu Jackowi Foktowi. 2017-03-10
165/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 140 w Poznaniu, os. Przyjaźni 129, pani Krystynie Kuźmińskiej. 2017-03-10
164/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 130 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 43, pani Wioletcie Ptak. 2017-03-10
163/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 113 w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 7, pani Annie Szubie. 2017-03-10
162/2017/P 2017-03-10 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XXV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Widna 1, pani Małgorzacie Supłat. 2017-03-10
161/2017/P 2017-03-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 30/2017 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: "Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638)" w 2017 roku. 2017-03-10
160/2017/P 2017-03-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXLIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2017-03-10
159/2017/P 2017-03-10 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Jasna Rola. 2017-03-10
158/2017/P 2017-03-09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Alzackiej 22, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2017-03-09
157/2017/P 2017-03-08 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2017 na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w obszarze działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 2017-03-08
156/2017/P 2017-03-06 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konkursu "Inicjatory - Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa" oraz powołania Kapituły Konkursowej. 2017-03-06
155/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 62 w Poznaniu, ul. Druskiennicka 32, panu Wojciechowi Melosikowi. 2017-03-06
154/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Poznaniu, ul. Różana 1/3, pani Urszuli Sawickiej. 2017-03-06
153/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 78 w Poznaniu, ul. Nadolnik 9, pani Małgorzacie Buśkiewicz. 2017-03-06
152/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 45 w Poznaniu, ul. Trzemeszeńska 12, pani Jolancie Słomińskiej. 2017-03-06
151/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 10 w Poznaniu, os. Oświecenia 26, pani Jolancie Rochowskiej. 2017-03-06
150/2017/P 2017-03-06 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2017-03-06
149/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 9 w Poznaniu, os. Jagiellońskie 9, pani Małgorzacie Głowackiej. 2017-03-06
148/2017/P 2017-03-06 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 2017-03-06
147/2017/P 2017-03-06 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2 w Poznaniu, ul. Grobla 1, pani Zofii Sałacie. 2017-03-06
146/2017/P 2017-03-06 uchylające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi. 2017-03-06
145/2017/P 2017-03-06 uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia listy pomieszczeń tymczasowych. 2017-03-06
144/2017/P 2017-03-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2017. 2017-03-02
137/2017/P 2017-03-02 w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Animacji w Poznaniu. 2017-03-02
143/2017/P 2017-03-01 w sprawie wyznaczenia pani Grażyny Bendowskiej do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 32 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 44c. 2017-03-01
142/2017/P 2017-03-01 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 50 w Poznaniu, ul. Ściegiennego 10, pani Ligii Przybył. 2017-03-01
141/2017/P 2017-03-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Radłowej, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-03-01
140/2017/P 2017-03-01 uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Jana Pawła II, Kórnickiej, Warszawskiej. 2017-03-01
139/2017/P 2017-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Dziadoszańskiej. 2017-03-01
138/2017/P 2017-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu w rejonie ul. Ułańskiej, służebności gruntowej związanej z dociepleniem budynku mieszkalnego. 2017-03-01
136/2017/P 2017-03-01 w sprawie powołania pana Marka Wasilewskiego na stanowisko dyrektora Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu. 2017-03-01
135/2017/P 2017-03-01 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020. 2017-03-01
134/2017/P 2017-03-01 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00150856/5, zajętej pod drogę publiczną w Poznaniu. 2017-03-01
133/2017/P 2017-03-01 uchylające zarządzenie w sprawie nabycia na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej PO1P/00150856/5, zajętej pod drogę publiczną w Poznaniu. 2017-03-01