« Powrót do bip.poznan.pl

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.
61 646 33 44

Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania

Prezentowane zarządzenia

malejąco

data podpisania

Symbol Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta Tytuł Data wejścia w życie zarządzenia
334/2015/P 2015-05-20 w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania. 2015-05-20
328/2015/P 2015-05-20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-20
337/2015/P 2015-05-19 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu, ul. Łukaszewicza 9/13, pani Anny Kicińskiej. 2015-05-19
336/2015/P 2015-05-19 w sprawie wyznaczenia pani Izabeli Witaszczak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola nr 91 w Poznaniu, ul. Cześnikowska 19a. 2015-05-19
335/2015/P 2015-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. z rozdziału 85154 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-05-19
333/2015/P 2015-05-19 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-05-19
332/2015/P 2015-05-19 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. 2015-05-19
331/2015/P 2015-05-19 w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Poznaniu, ul. Łozowa 77. 2015-05-19
330/2015/P 2015-05-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert (nr 33/2015) na wspieranie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku (VI edycja). 2015-05-19
329/2015/P 2015-05-19 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Katarzyną Bolimowską na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2015-05-19
327/2015/P 2015-05-18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Nauka, Szkolnictwo Wyższe, Edukacja, Oświata i Wychowanie", na rok 2015. 2015-05-18
326/2015/P 2015-05-18 uchylające zarządzenie w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu pomiędzy ulicami: Urbanowską i Michała Drzymały. 2015-05-18
325/2015/P 2015-05-18 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Rybaki 16. 2015-05-18
324/2015/P 2015-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-05-15
323/2015/P 2015-05-15 w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-05-15
322/2015/P 2015-05-15 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-05-15
321/2015/P 2015-05-14 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134. 2015-05-14
319/2015/P 2015-05-14 w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania inwestycji pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów biodegradowalnych". 2015-05-14
320/2015/P 2015-05-13 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za badanie potrzeb mieszkaniowych i społecznych obecnych i potencjalnych mieszkańców miasta Poznania oraz możliwości realizacji polityki mieszkaniowej i społecznej. 2015-05-13
318/2015/P 2015-05-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu: ul. Lubowska 58 - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 127/1 pow. 867 m2 KW PO1P/00030991/6. 2015-05-13
317/2015/P 2015-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
rejon ulic: Białostockiej i Terespolskiej - obręb Główna arkusz 30 działka 143/3 (B) pow. 18 m2, działka 143/4 (B) pow. 106 m2, działka 143/9 (Bi) pow. 344 m2 KW PO2P/00101412/0 oraz działka 143/6 (dr) pow. 134 m2 KW PO2P/00101345/9 - pow. łączna 602 m2.
2015-05-12
316/2015/P 2015-05-12 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/733 pow. 1028 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-05-12
315/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-05-12
314/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Spławie - rejon ulicy Chrzanowskiej" w Poznaniu pod drogę publiczną klasy lokalnej i pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-05-12
313/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogę publiczną klasy dojazdowej. 2015-05-12
312/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Morasko-Radojewo-Umultowo"-Umultowo Wschód część A w Poznaniu symbolami 14KD-D2, 04KD-L. 2015-05-12
311/2015/P 2015-05-12 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej. 2015-05-12
310/2015/P 2015-05-12 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania 4 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym również w budynku przy ul. Wojska Polskiego 53 w Poznaniu, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. 2015-05-12
309/2015/P 2015-05-12 W sprawie powierzenia panu Waldemarowi Matuszewskiemu pełnienia obowiązków komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania 2015-05-12
308/2015/P 2015-05-12 w sprawie odwołania Pana Wojciecha Ratmana ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej Miasta Poznania 2015-05-12
307/2015/P 2015-05-12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-05-12
306/2015/P 2015-05-11 w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2016. 2015-05-11
305/2015/P 2015-05-11 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego. 2015-05-11
304/2015/P 2015-05-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2015-05-11
303/2015/P 2015-05-11 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-05-11
302/2015/P 2015-05-11 w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oświaty przy Prezydencie Miasta Poznania. 2015-05-11
301/2015/P 2015-05-11 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym". 2015-05-11
298/2015/P 2015-05-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-10
300/2015/P 2015-05-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/768 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/769 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-05-08
299/2015/P 2015-05-08 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Redarowskiej. 2015-05-08
292/2015/P 2015-05-08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-08
15/2015/K 2015-05-08 w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji projektu nowej uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej Miasta Poznania. 2015-05-08
297/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Poznaniu, ul. Krakowska 17. 2015-05-07
296/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 161 w Poznaniu, os. Rusa 7. 2015-05-07
295/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 65 w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 29. 2015-05-07
294/2015/P 2015-05-07 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 43 w Poznaniu, ul. Wiązowa 5. 2015-05-07
293/2015/P 2015-05-07 w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56, panią Romaną Appelt. 2015-05-07
291/2015/P 2015-05-07 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (ogłoszenie nr 36/2015, VII edycja 2015). 2015-05-07
289/2015/P 2015-05-07 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta Poznania w rejonie Jeziora Kierskiego w Poznaniu. 2015-05-07
290/2015/P 2015-05-06 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- ul. Bolesława Limanowskiego 20/34 - obręb Łazarz arkusz 30 działka 123/2 pow. 416 m2 KW PO1P/00070707/1.
2015-05-06
287/2015/P 2015-05-06 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w sprawie którego Miasto Poznań zawarło odrębne porozumienie. 2015-05-06
288/2015/P 2015-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi. 2015-05-05
286/2015/P 2015-05-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. George´a Byrona, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-05
285/2015/P 2015-05-05 W sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-05-05
284/2015/P 2015-05-05 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Johanna Wolfganga Goethego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, której prawo użytkowania wieczystego przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-05-05
283/2015/P 2015-05-05 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Radziwoja 37 - obręb Głowieniec arkusz 29 działka 25/2 pow. 1434 m2 KW PO2P/00008563/1.
2015-05-05
281/2015/P 2015-05-05 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-05-05
280/2015/P 2015-05-04 w sprawie Planu Programów Polityki Zdrowotnej przyjętych do realizacji w 2015 roku. 2015-05-04
277/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozów określającego warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w komunikacji miejskiej (lokalnym transporcie zbiorowym) organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. 2015-05-01
279/2015/P 2015-04-30 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-04-30
278/2015/P 2015-04-30 w sprawie odwołania pana Jakuba Jędrzejewskiego ze stanowiska pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw rozwoju działalności gospodarczej i sportu oraz nadzoru właścicielskiego 2015-04-30
276/2015/P 2015-04-30 zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-04-30
275/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie w domach pomocy społecznej całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu" w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2015-04-30
269/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-04-30
268/2015/P 2015-04-30 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku, organizacjom pozarządowym oraz osobom uprawnionym i jednostkom organizacyjnym, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej. 2015-04-30
14/2015/K 2015-04-30 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-04-30
282/2015/P 2015-04-29 w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem ludności przeznaczonych do realizacji w 2015 roku. 2015-04-29
274/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 150 w Poznaniu, os. Rusa 120, pani Małgorzacie Rutkowskiej. 2015-04-29
273/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu, ul. Berwińskiego 2/4. 2015-04-29
272/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu, ul. Chociszewskiego 56. 2015-04-29
271/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 85 w Poznaniu, ul. Tomickiego 16. 2015-04-29
270/2015/P 2015-04-29 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu, ul. Sarmacka 105. 2015-04-29
267/2015/P 2015-04-29 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu "Przyjazne Podwórko". 2015-04-29
266/2015/P 2015-04-29 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Usługi Komunalne. 2015-04-29
13/2015/K 2015-04-28 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-05-01
265/2015/P 2015-04-28 w sprawie realizacji zadań dotyczących przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miasta Poznania. 2015-04-28
264/2015/P 2015-04-28 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, nawierzchni jezdni, wjazdów, chodnika i ścieżki rowerowej zlokalizowanych przy ul. Druskienickiej w Poznaniu. 2015-04-28
263/2015/P 2015-04-28 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. z rozdziału 92605 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, realizowanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2015-04-28
260/2015/P 2015-04-28 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panią Joanną Gierwazik i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 54 w Poznaniu, ul. Dolina 6. 2015-04-28
258/2015/P 2015-04-28 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-04-28
259/2015/P 2015-04-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy. 2015-04-27
257/2015/P 2015-04-27 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Patologiom Społecznym (VI edycja 2015). 2015-04-27
256/2015/P 2015-04-27 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-04-27
262/2015/P 2015-04-24 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-04-24
261/2015/P 2015-04-24 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Wituchowskiej 26, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedażą prawa własności budynku mieszkalnego jednolokalowego, w trybie bezprzetargowym. 2015-04-24
253/2015/P 2015-04-23 w sprawie zawarcia z panem Wojciechem Bauerem umowy o pracę na stanowisku dyrektora Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. 2015-05-01
255/2015/P 2015-04-23 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka", polegającego na poradnictwie dla rodziców wychowujących dzieci w formie np. warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-04-23
254/2015/P 2015-04-23 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu przy ul. Działyńskich 4/5. 2015-04-23
252/2015/P 2015-04-23 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach znajdujących się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu" oraz lokali mieszkalnych położonych w budynku objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Szkolna - Kozia - Wrocławska" w Poznaniu. 2015-04-23
251/2015/P 2015-04-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Poznania, położonego w Poznaniu:
- lokal mieszkalny nr 4 przy ul. Klemensa Janickiego 14.
2015-04-22
250/2015/P 2015-04-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowejdo przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/740 pow. 723 m2 KW PO1P/00165176/2;
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/741 pow. 906 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-04-22
249/2015/P 2015-04-22 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/765 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/766 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/767 pow. 438 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-04-22
248/2015/P 2015-04-22 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-04-22
247/2015/P 2015-04-20 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Stróżyńskiego. 2015-04-20
241/2015/P 2015-04-20 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-04-20
246/2015/P 2015-04-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Specjalnego nr 164 w Poznaniu, ul. Libelta 35. 2015-04-17
245/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznej szkoły i publicznego przedszkola. 2015-04-17
244/2015/P 2015-04-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Poznaniu, ul. Jarochowskiego 62. 2015-04-17
243/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
ul. Sycowska - obręb Junikowo arkusz 08 działka 1/10 (N, RIVa, RV) pow. 4.163 m2 KW PO1P/00116041/9.
2015-04-17
242/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/762 pow. 456 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/763 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - ul. Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/764 pow. 350 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-04-17
240/2015/P 2015-04-17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu wsparcia dorosłym osobom z wieloraką sprzężoną, w tym intelektualną niepełnosprawnością w formie asystentów osób niepełnosprawnych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (II edycja w 2015 roku). 2015-04-17
238/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Zespołu ds. negocjacji stawek czynszowych i przetargów ofertowych oraz Zespołu ds. sprzedaży nieruchomości. 2015-04-17
236/2015/P 2015-04-17 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w obszarze "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej". 2015-04-17
239/2015/P 2015-04-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych w sferze "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". 2015-04-16
237/2015/P 2015-04-16 w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni przeznaczonych do wynajmu. 2015-04-16
235/2015/P 2015-04-14 w sprawie powołania składu osobowego Rady Rodziny Dużej II kadencji. 2015-04-14
234/2015/P 2015-04-13 w sprawie powołania Komisji konkursowej oceniającej projekty działań uatrakcyjniających śródmieście Poznania w konkursie "Centrum Warte Poznania" w roku 2015. 2015-04-13
233/2015/P 2015-04-13 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i zespołu szkolno-przedszkolnego. 2015-04-13
232/2015/P 2015-04-13 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Nad Jeziorem. 2015-04-13
229/2015/P 2015-04-13 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, ul. Kazimierza Wielkiego 17. 2015-04-13
228/2015/P 2015-04-13 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznej placówki oświatowej. 2015-04-13
231/2015/P 2015-04-10 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-04-10
230/2015/P 2015-04-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Lutyckiej
i Jasielskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
2015-04-10
227/2015/P 2015-04-10 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXVIII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-04-10
226/2015/P 2015-04-10 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Podleśnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-10
215/2015/P 2015-04-10 w sprawie powołania pani Małgorzaty Grupińskiej-Bis na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu. 2015-04-07
225/2015/P 2015-04-09 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2015 roku. 2015-04-09
217/2015/P 2015-04-09 W sprawie powierzenia panu Zbysławowi Chmielewskiemu pełnienia obowiązków dyrektora Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu. 2015-04-09
216/2015/P 2015-04-09 W sprawie powierzenia pani Katarzynie Bolimowskej pełnienia obowiązków dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2015-04-09
222/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 17 w Poznaniu, ul. Głuszyna 206a. 2015-04-08
221/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 30 A. 2015-04-08
220/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Poznaniu, ul. Dojazd 3. 2015-04-08
219/2015/P 2015-04-08 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 22 w Poznaniu, ul. Leszka 42. 2015-04-08
218/2015/P 2015-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. 2015-04-08
213/2015/P 2015-04-08 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Florianem Kowalskim - dyrektorem Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu. 2015-04-08
212/2015/P 2015-04-08 W sprawie rozwiązania stosunku pracy z panem Jackiem Szukałą - dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 2015-04-08
224/2015/P 2015-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-03-01
223/2015/P 2015-04-08 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2015-01-01
214/2015/P 2015-04-07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Żydowska 19 - obręb Poznań arkusz 15 działka 15 (B), pow. 50 m2 KW PO1P/00111251/9, działka 16/1 (B), pow. 20 m2 KW PO1P/00101483/1, działka 13/1 (B), pow. 4 m2 KW PO1P/00101592/8, pow. łączna 74 m2,
- ul. Garbary 59 - obręb Poznań arkusz 16 działka 63 (B), pow. 671 m2 KW PO1P/00101056/9.
2015-04-07
211/2015/P 2015-04-07 w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Głogowskiej. 2015-04-07
210/2015/P 2015-04-07 w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Aleksandrem Niwelińskim na stanowisku dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. 2015-04-01
209/2015/P 2015-04-03 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulic: Piątkowskiej i św. Leonarda, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym ustanowieniem służebności gruntowej przejazdu i przechodu. 2015-04-03
208/2015/P 2015-04-03 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29. 2015-04-03
207/2015/P 2015-04-02 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Parku Kulturowego na terenie Centrum Miasta Poznania. 2015-04-02
206/2015/P 2015-04-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Studziennej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-02
205/2015/P 2015-04-02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Sierakowskiej 1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-02
204/2015/P 2015-04-02 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/7 pow. 850 m2 KW PO1P/00146067/6,
- ul. Gniewska - obręb Krzyżowniki arkusz 12 działka 94/9 pow. 898 m2 KW PO1P/00146067/6.
2015-04-02
203/2015/P 2015-04-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CCCXCVII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-04-02
202/2015/P 2015-04-02 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDIX lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-04-02
201/2015/P 2015-04-01 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu w rejonie ul. Leopolda Staffa 5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. 2015-04-01
199/2015/P 2015-04-01 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, ul. Ściegiennego 134, pana Karola Lehmanna. 2015-04-01
12/2015/K 2015-04-01 w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Poznania. 2015-04-01
197/2015/P 2015-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie zadań i kompetencji Prezydenta, powierzenia określonych spraw Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi oraz zakresu zadań Skarbnika. 2015-04-01
11/2015/K 2015-03-31 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania. 2015-04-01
196/2015/P 2015-03-31 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Miasta Poznań na rok 2015 2015-03-31
195/2015/P 2015-03-31 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2015 rok. 2015-03-31
10/2015/K 2015-03-31 zmieniające plan finansowy Urzędu Miasta Poznania na rok 2015. 2015-03-31
9/2015/K 2015-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie trybu przygotowywania i dokumentowania narad Prezydenta z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem. 2015-03-27
200/2015/P 2015-03-27 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Promocja i organizacja wolontariatu" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-03-27
194/2015/P 2015-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad redagowania i trybu opracowywania aktów prawnych oraz pism okólnych. 2015-03-27
193/2015/P 2015-03-27 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu przy ul. Folwarcznej o oznaczeniach geodezyjnych: obręb Kobylepole, arkusz 5, działki 1/133, 1/134, 1/136, 1/138, 1/140, 2/3, 2/4, 2/14, 3/6, 3/9, 3/14, 3/16, 4/7, 4/15, 5/2, 5/4, 5/5, 5/9, na przysługujące spółce Kompania Piwowarska S.A. z siedzibą w Poznaniu, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej, oznaczonej jako: obręb Kobylepole, arkusz 4, działka 1/10 i arkusz 5 działka 2/9. 2015-03-27
198/2015/P 2015-03-26 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem. 2015-03-26
192/2015/P 2015-03-26 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu "Zielony Poznań". 2015-03-26
191/2015/P 2015-03-26 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze "Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych", II edycja konkursu na rok 2015. 2015-03-26
189/2015/P 2015-03-25 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List. 2015-03-25
190/2015/P 2015-03-24 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/738 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Literackiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/739 pow. 735 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-03-24
188/2015/P 2015-03-23 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznej placówki oświatowej. 2015-03-23
187/2015/P 2015-03-20 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Domowi Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory 18/20. 2015-03-20
186/2015/P 2015-03-20 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkoły i przedszkola. 2015-03-20
185/2015/P 2015-03-20 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu:
- ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego - obręb Strzeszyn arkusz 07 działka 5/180 pow. 1004 m2 KW PO1P/00204312/4.
2015-03-20
184/2015/P 2015-03-20 w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw szkolnictwa specjalnego. 2015-03-20
183/2015/P 2015-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu, ul. Fredry 13. 2015-03-20
182/2015/P 2015-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54 w Poznaniu, ul. Małoszyńska 38. 2015-03-20
181/2015/P 2015-03-20 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 98 w Poznaniu, ul. Pułaskiego 16. 2015-03-20
180/2015/P 2015-03-20 w sprawie powołania Komisji ds. monitorowania inwestycji pn. "Budowa zakładu przetwarzania odpadów biodegradowalnych". 2015-03-20
179/2015/P 2015-03-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze: Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w roku 2015. 2015-03-19
178/2015/P 2015-03-19 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Miasta Poznania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w 2015 roku. 2015-03-19
177/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej. 2015-03-19
176/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXIV lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-03-19
175/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nr CDXXII lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. 2015-03-19
174/2015/P 2015-03-19 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w obszarze "Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskowych domach samopomocy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2015 roku. 2015-03-19
173/2015/P 2015-03-19 w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Wyborczego ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. 2015-03-19
172/2015/P 2015-03-17 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste. ( wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego położonego przy ul. B. Limanowskiego 20) 2015-03-17
171/2015/P 2015-03-17 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i publicznych placówek oświatowych. 2015-03-17
170/2015/P 2015-03-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8. 2015-03-17
169/2015/P 2015-03-17 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 107. 2015-03-17
8/2015/K 2015-03-16 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania inwestycji związanych z budową Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) oraz układu drogowego dla potrzeb funkcjonowania ITPOK. 2015-03-16
168/2015/P 2015-03-16 w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Dawna wieś Spławie" w Poznaniu pod drogi publiczne klasy dojazdowej. 2015-03-16
167/2015/P 2015-03-16 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług publicznych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 2015-03-16
166/2015/P 2015-03-16 w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2015-03-16
157/2015/P 2015-03-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci nawierzchni w ulicy Raczyńskiego oraz chodnika i oświetlenia w ulicy Koźmiana. 2015-03-16
156/2015/P 2015-03-16 w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 16, środków trwałych w postaci: nawierzchni i chodnika w ulicach F. Marciniaka i U. Ledóchowskiej. 2015-03-16
165/2015/P 2015-03-13 w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta Poznania w formie dotacji z działu 754, rozdziału 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie, ubezpieczenie oraz zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, będących podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych. 2015-03-13
164/2015/P 2015-03-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. 2015-03-13
163/2015/P 2015-03-13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Radziwoja 37, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2015-03-13
162/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
ul. Urocza 28 - obr. Naramowice ark. 1 dz. 26/2 (RVI) pow. 1006 m2 KW PO1P/00023638/2,
ul. Poligonowa 8 - obr. Morasko ark. 13 dz. 129 (Bp) pow. 1406 m2 KW PO1P/00116286/8.
2015-03-13
161/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- ul. Konstancji Łubieńskiej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/45 pow. 3950 m2 KW PO1P/00012364/0,
- rejon ulic Konstancji Łubieńskiej i Kolorowej - obręb Ławica arkusz 10 działka 4/43 pow. 12376 m2 KW PO1P/00207065/8,
2015-03-13
160/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Poznania, położonych w Poznaniu:
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/768 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2,
- rejon ul. Biskupińskiej - ul. Karola Dickensa - Poetyckiej - obręb Strzeszyn arkusz 7 działka 5/769 pow. 455 m2 KW PO1P/00165176/2.
2015-03-13
155/2015/P 2015-03-13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Spraw Promocji i Organizacji Wolontariatu (2015). 2015-03-13
154/2015/P 2015-03-13 w sprawie wyznaczenia osoby uprawnionej do zawarcia umowy najmu zwolnionego lokalu z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Sp. z o.o., w którym partycypację w kosztach budowy pokrywa Miasto Poznań. 2015-03-13
159/2015/P 2015-03-13 w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Poznań. 2015-01-01
158/2015/P 2015-03-13 w sprawie wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż Miasto Poznań organ, ustalonych na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Poznań. 2015-01-01
153/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, ul. Mickiewicza 30. 2015-03-11
152/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu, ul. Zamenhofa 142. 2015-03-11
151/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu, ul. Matejki 8/10. 2015-03-11
150/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Poznaniu, ul. Szczepankowo 74. 2015-03-11
149/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu, ul. Harcerska 3. 2015-03-11
148/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 83 w Poznaniu, ul. Kasztelańska 19. 2015-03-11
147/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 46 w Poznaniu, ul. Księżycowa 10. 2015-03-11
146/2015/P 2015-03-11 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 36 w Poznaniu, ul. Perzycka 30. 2015-03-11

Zarządzenia Prezydenta